Act Internațional

Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, elaborat la Helsinki la 1 august 1975

Modificări (...), Referințe (5)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 13 august 1975.

În vigoare de la 13 august 1975

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, deschisă la 3 iulie 1973 la Helsinki și continuată la Geneva de la 18 septembrie 1973 pînă la 21 iulie 1975, a fost încheiată la Helsinki, la 1 august 1975, de înalții Reprezentanți ai Austriei, Belgiei, Bulgariei, Canadei, Cehoslovaciei, Ciprului, Danemarcei, Elveției, Finlandei, Franței, Republicii Democrate Germane, Republicii Federale Germane, Greciei, Irlandei, Islandei, Italiei, Iugoslaviei, Liechtensteiunlui, Luxemburgului, Maltei, Marii Britanii, Monaco, Norvegiei, Olandei, Poloniei, Portugaliei, României, San Marino, Spaniei, Statelor Unite ale Americii, Suedie, Turciei, Ungariei, U.R.S.S., Vaticanului.

Secretarul general al Națiunilor Unite s-a adresat participanților, în calitate de oaspete de onoare, la faza de deschidere și la cea de închidere a conferinței. Directorul general al UNESCO și secretarul executiv al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite au prezentat contribuții în timpul celei de-a II-a fază a conferinței.

În cursul reuniunilor celei de-a II-a faze a conferinței au prezentat, de asemenea, contribuții asupra diferitelor puncte de pe ordinea de zi reprezentanții următoarelor state mediteraneene neparticipante;

Republica Algeriană Democratică și Populară, Republica Arabă Egipt, Israel, Regatul Maroc, Republica Arabă Siriană, Republica Tunisiană.

Animați de voința politică, în interesul popoarelor, de a îmbunătăți și intensifica relațiile lor, de a contribui în Europa la pace, la securitate, la justiție și la cooperare, precum și la apropierea între ele și cu toate celelalte state din lume.

Hotărîți în consecință să dea efect deplin rezultatelor conferinței și să asigure avantajele decurgînd din aceste rezultate între statele lor și în toată Europa și, prin aceasta, să lărgească, să aprofundeze și să facă continuu și durabil cursul destinderii,

Înalții Reprezentanți ai statelor participante au adoptat în mod solemn cele ce urmează:

PROBLEMELE PRIVIND SECURITATEA ÎN EUROPA

Statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa,

Reafirmînd că obiectivul lor este de a contribui la ameliorarea relațiilor lor mutuale și de a asigura condiții în care popoarele lor să poată trăi în pace veritabilă și trainică, la adăpost de orice amenințare sau atingere a securității lor,

Convinse de necesitatea de a depune eforturi pentru a face ca destinderea să fie un proces atît continuu, cît și din ce în ce mai viabil și cuprinzător, cu caracter universal, și convinse că punerea în practica a rezultatelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa va constitui o contribuție majoră la acest proces,

Considerînd că solidaritatea între popoare, ca și scopul comun al statelor participante de a realiza obiectivele enunțate de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa vor trebui să ducă la dezvoltarea de relații mai bune și mai strînse între ele în toate domeniile, astfel încît să se depășească confruntarea datorată naturii relațiilor lor trecute, și la o mai bună înțelegere reciprocă,

Conștiente de istoria lor comună și recunoscînd că existența unor elemente comune în tradițiile și valorile lor poate să le ajute să-și dezvolte relațiile, și dorind să caute, ținînd seama pe deplin de originalitatea și diversitatea pozițiilor și punctelor lor de vedere, posibilități de a-și uni eforturile pentru a depăși neîncrederea și a crește încrederea, de a rezolva problemele care le separă și de a coopera în interesul umanității, recunoscînd indivizibilitatea securității în Europa, precum și interesul lor comun în dezvoltarea cooperării între ele și pretutindeni în Europa și în lumea întreagă și conștiente de necesitatea ca fiecare din ele să-și aducă contribuția la întărirea păcii și securității mondiale, ca și la promovarea drepturilor fundamentale, a progresului economic și social și a bunăstării tuturor popoarelor.

Au adoptat cele ce urmează:

A. DECLARAȚIA PRIVIND PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIILE
RECIPROCE DINTRE STATELE PARTICIPANTE

Statele participante,

Reafirmînd angajamentul lor în favoarea păcii, securității și dreptății, precum și a dezvoltării continue a relațiilor prietenești și cooperării,

Recunoscînd că acest angajament, care reflecta interesele și aspirațiile popoarelor, constituie pentru fiecare stat participant o răspundere prezentă și viitoare, întărită de experiențele trecutului,

Reafirmînd, în măsura în care sînt membrii ai Națiunilor Unite și în conformitate cu scopurile și principiile Națiunilor Unite și întăririi rolului și eficienței sale în consolidarea păcii, securității și justiției internaționale și în promovarea reglementării problemelor internaționale, precum și a dezvoltării relațiilor amicale și cooperării între state,

Exprimînd adeziunea lor comună la principiile care sînt enunțate mai jos și care sînt în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, precum și voința lor comună de a acționa, în aplicarea acestor principii, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite,

Declară hotărîrea lor de a respecta și pune în practică, fiecare dintre ele în relațiile sale cu toate celelalte state participante, indiferent de sistemul lor politic, economic sau social, precum și de mărimea lor, situația lor geografică sau nivelul lor de dezvoltare economică, primordială și guvernează relațiile lor reciproce;

I. Egalitatea suverană, respectarea drepturilor interne suveranității

Statele participante își vor respecta fiecare egalitatea suverană și individualitatea celuilalt, precum și toate drepturile inerente suveranității și pe care le cuprinde suveranitatea lor, între care în special dreptul fiecărui stat la egalitate juridică, la integritate teritorială, la libertate și independență politică. Ele vor respecta, de asemenea, fiecare dreptul celuilalt de a-și alege și dezvolta liber sistemul politic, social, economic și cultural, precum și dreptul de a-și stabili legile și reglementările.

În cadrul dreptului internațional, toate statele participante au drepturi și obligații egale. Ele vor respecta fiecare dreptul celuilalt de a defini și conduce în mod liber relațiile sale cu alte state în conformitate cu dreptul internațional și în spiritul prezentei Declarații.

Ele consideră că frontierele lor pot fi modificate, în conformitate cu dreptul internațional, prin mijloace pașnice și prin acord. Ele au, de asemenea, dreptul de a aparține sau nu organizațiilor internaționale, de a fi sau nu parte la tratate bilaterale sau multilaterale, inclusiv dreptul de a fi parte sau nu la tratate de alianță; ele au, de asemenea, dreptul la neutralitate.

II. Nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța

Statele participante se vor abține în relațiile lor reciproce, ca și în general în relațiile lor internaționale, de a recurge la folosirea forței sau la amenințarea cu forța, fie împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite și cu prezenta Declarație.

Nici o considerație nu poate fi invocată drept justificare pentru a recurge la folosirea forței sau la amenințarea cu forța în contradicție cu acest principiu.

În consecință, statele participante se vor abține de la orice act care constituie o amenințare cu forța sau o folosire directă sau indirectă a forței împotriva altui stat participant.

De asemenea, ele se vor abține de la orice manifestare de forța în scopul de a face un alt stat participant să renunțe la deplina exercitare a drepturilor sale suverane.

De asemenea, ele se vor abține în relațiile lor reciproce și de la orice act de represalii cu forța.

Nici o asemenea folosire a forței sau amenințarea cu forța nu va fi utilizată ca mijloc pentru a rezolva diferendele între ele.

III. Inviolabilitatea frontierelor

Statele participante consideră inviolabile, fiecare, toate frontierele celuilalt, precum și frontierele tuturor statelor din Europa, și în consecință ele se vor abține acum și în viitor de la orice atentat împotriva acestor frontiere.

În consecință, ele se vor abține, de asemenea, de la orice cerere sau de la act de acaparare și de uzurpare a întregului sau a unei părți a teritoriului oricărui stat participant.

IV. Integritatea teritorială a statelor

Statele participante vor respecta integritatea teritorială a fiecăruia din statele participante.

În consecință, ele se vor abține de la orice acțiune incompatibilă cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, împotriva integrității teritoriale, a independenței politice sau a unității oricărui stat participant, și în special de la orice asemenea acțiune care constituie o folosire a forței sau amenințare cu forța.

Statele participante se vor abține, de asemenea, fiecare, de a face din teritoriul celuilalt obiectul unei ocupații militare sau al altor măsuri de folosire directă sau indirectă a forței în contradicție cu dreptul internațional sau obiectul unei dobîndiri prin asemenea măsuri sau prin amenințarea cu ele. Nici o ocupație sau dobîndire de această natură nu va fi recunoscută ca legală.

V. Reglementarea pașnică a diferendelor

Statele participante vor reglementa diferendele dintre ele prin mijloace pașnice, astfel încît să nu fie puse în pericol pacea și securitatea internațională și justiția.

Ele se vor strădui cu bună-credință și într-un spirit de cooperare să ajungă la o soluție rapidă și echitabilă pe baza dreptului internațional.

În acest scop, ele vor recurge la mijloace ca negocierea, ancheta, mediațiunea, concilierea, arbitrajul, reglementarea judiciară sau la alte mijloace pașnice la alegerea lor, inclusiv orice procedură de reglementare convenită prealabil diferendelor la care sînt părți.

În cazul în care nu se ajunge la o soluție prin folosirea unuia din mijloacele pașnice de mai sus, părțile în diferend vor continua să caute un mijloc reciproc acceptabil pentru a reglementa pașnic diferendul.

Statele participante, părți la un diferend între ele, precum și celelalte participante, se vor abține de la orice acțiune care ar putea agrava situația astfel încît să pună în pericol menținerea păcii și securității internaționale și prin aceasta să facă mai dificilă reglementarea pașnică a diferendului.

VI. Neamestecul în treburile interne

Statele participante se vor abține de la orice intervenție, directă sau indirectă, individuală sau colectivă, în treburile interne sau externe care intră în competența națională a altui stat participant, oricare ar fi relațiile lor reciproce.

Ele se vor abține în consecință de la orice formă de intervenție armată sau de amenințare cu o asemenea intervenție împotriva altui stat participant.

Ele se vor abține, de asemenea, în orice împrejurare, de la orice alt act de constrîngere militară sau politică, economică ori de altă natură, tinzînd să subordoneze intereselor lor exercitarea de către un alt stat participant a drepturilor inerente suveranității sale și prin aceasta să obțină un avantaj oarecare.

În consecință, ele se vor abține, între altele, de la sprijinirea, directă sau indirectă, a activităților teroriste sau a activităților subversive sau altele îndreptate spre răsturnarea violentă a regimului altui stat participant.

VII. Respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale,
inclusiv a libertății de gîndire, conștiință, religie sau de convingere

Statele participante vor respecta drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de gîndire, conștiință, religie sau de convingere pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

Ele vor promova și încuraja exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților civile, politice, economice, sociale, culturale și altele care decurg toate din demnitatea inerentă persoanei umane și sînt esențiale pentru libera și deplina sa dezvoltare.

În acest cadru, statele participante vor recunoaște și respecta libertatea individului de a profesa și practica, singur sau în comun, religia sau convingerea acționînd după imperativele propriei sale conștiințe.

Statele participante pe teritoriul cărora există minorități naționale vor respecta dreptul persoanelor care aparțin acestor minorități la egalitate în fața legii, le vor acorda posibilitatea deplină de a se bucura în mod efectiv de drepturile omului și libertățile fundamentale și, în acest mod, vor proteja interesele lor legitime în acest domeniu.

Statele participante recunosc importanța universală a drepturilor omului și libertăților fundamentale, a căror respectare este un factor esențial al păcii, justiției și bunăstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relațiilor amicale și a cooperării între ele, ca și între toate statele.

Ele vor respecta în mod constant aceste drepturi și libertăți în relațiile lor reciproce și se vor strădui, individual și în comun, inclusiv în cooperare cu Națiunile Unite, să promoveze respectarea universală și efectivă a lor.

Ele confirmă dreptul individului de a cunoaște drepturile și îndatoririle sale în acest domeniu și de a acționa în consecință.

În domeniul drepturilor omului și libertăților fundamentale, statele participante vor acționa în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și cu Declarația universală a drepturilor omului. Ele își vor îndeplini, de asemenea, obligațiile așa cum sînt enunțate în declarațiile și acordurile internaționale în acest domeniu, inclusiv, între altele, pactele internaționale referitoare la drepturile omului, prin care ele ar putea fi legate.

VIII. Egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul popoarelor
de a dispune de ele însele

Statele participante vor respecta egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul lor de a dispune de ele însele, acționînd în mod permanent în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și cu normele corespunzătoare ale dreptului internațional, inclusiv cele care se referă la integritatea teritorială a statelor.

În virtutea principiului egalității în drepturi a popoarelor și dreptului lor de a dispune de ele însele, toate popoarele au în permanență dreptul, în deplină libertate, de a determina așa cum doresc și atunci cînd doresc statutul lor politic intern și extern, fără nici un amestec din afară și de a înfăptui conform voinței lor dezvoltarea lor politică, economică, socială și culturală.

Statele participante reafirmă importanța universală a respectării și exercitării efective a egalității în drepturi a popoarelor și dreptului lor de a dispune de ele însele pentru dezvoltarea de relații prietenești între ele ca și între toate statele; ele reamintesc, de asemenea, importanța eliminării oricărei forme de încălcare a acestui principiu.

IX. Cooperarea între state

Statele participante vor dezvolta cooperarea lor, fiecare cu celălalt și cu toate statele, în toate domeniile, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite. În dezvoltarea cooperării lor, statele participante vor acorda o importanță deosebită domeniilor astfel cum sînt stabilite în cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, fiecare dintre ele aducîndu-și contribuția în condiții de deplină egalitate.

Ele se vor strădui, dezvoltînd cooperarea lor pe bază de egalitate, să promoveze înțelegerea și încrederea reciprocă, relații amicale și de bună vecinătate între ele, pacea internațională, securitatea și justiția. Ele se vor strădui, de asemenea, dezvoltînd cooperarea lor, să ridice bunăstarea popoarelor și să contribuie la înfăptuirea aspirațiilor lor, între altele prin avantajele care rezultă dintr-o cunoaștere mutuală crescîndă și din progresele și realizările în domeniile economic, științific, tehnologic, social, cultural și umanitar. Ele vor lua măsuri menite să creeze condiții favorabile pentru a face aceste avantaje accesibile tuturor; ele vor lua în considerație interesul tuturor de reducere a diferențelor de nivel de dezvoltare economică și îndeosebi interesul țărilor în curs de dezvoltare din lumea întreagă.

Ele confirmă că guvernele, instituțiile, organizațiile și persoanele au de jucat un rol corespunzător și pozitiv, contribuind la realizarea acestor obiective ale cooperării lor.

Ele vor tinde, prin creșterea cooperării lor așa cum se prevede mai sus, să dezvolte relații mai strînse între ele pe o bază mai bună și mai durabilă, în interesul popoarelor.

X. Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor asumate
conform dreptului internațional

Statele participante își vor îndeplini cu bună-credință obligațiile ce le revin în conformitate cu dreptul internațional, atît obligațiile care decurg din principiile și normele generale recunoscute ale dreptului internațional, cît și obligațiile care decurg din tratate sau alte acorduri, în conformitate cu dreptul internațional, în care ele sînt părți.

În exercitarea drepturilor lor suverane, inclusiv a dreptului de a-și stabili legile și reglementările, ele se vor conforma obligațiilor juridice care le revin în virtutea dreptului internațional; de asemenea, ele vor ține seama în mod corespunzător de prevederile Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și le vor pune în aplicare.

Statele participante confirmă că în caz de conflict între obligațiile membrilor Națiunilor Unite în virtutea Cartei Națiunilor Unite și obligațiile lor în virtutea oricărui tratat sau alt acord internațional, obligațiile lor în virtutea Cartei vor prevala, în conformitate cu articolul 103 din Cartea Națiunilor Unite.

Toate principiile enunțate mai sus au o importanță primordială și, în consecință, ele vor fi aplicate în mod egal și fără rezerve, fiecare din ele interpretîndu-se ținînd seama de celelalte.

Statele participante își exprimă hotărîrea să respecte și să aplice pe deplin aceste principii, așa cum ele sînt enunțate în prezenta Declarație, sub toate aspectele, în relațiile lor mutuale și în cooperarea lor, în scopul de a asigura fiecărui stat participant avantajele care rezultă din respectarea și aplicarea acestor principii de către toate.

Statele participante, ținînd seama în mod corespunzător de principiile de mai sus și, în special, de primul paragraf al principiului al X-lea "Îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor asumate conform dreptului internațional", constată că prezenta Declarație nu afectează drepturile și obligațiile lor, nici tratatele și alte acorduri și aranjamente corespunzătoare.

Statele participante își exprimă convingerea că respectarea acestor principii va încuraja dezvoltarea de relații normale și prietenești și progresul cooperării între ele în toate domeniile. Ele exprimă, de asemenea, convingerea că respectarea acestor principii va încuraja dezvoltarea contactelor politice între ele, care la rîndul lor vor contribui la o mai bună înțelegere a pozițiilor și punctelor lor de vedere.

Statele participante declară intenția lor de a-și conduce relațiile cu toate celelalte state în spiritul principiilor cuprinse în prezenta Declarație.

B. PROBLEMELE PRIVIND PUNEREA ÎN PRACTICĂ A UNORA DIN
PRINCIPIILE ENUNȚATE MAI SUS

I. Statele participante,

Reafirmînd că vor respecta și vor face efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța și convinse de necesitatea de a face din aceasta o normă efectivă a vieții internaționale,

Declară că sînt hotărîte să respecte și să pună în aplicare, în relațiile lor fiecare cu celălalt, între altele, următoarele prevederi, care sînt în conformitate cu Declarația privind principiile ce guvernează relațiile reciproce dintre statele participante:

- Să facă efectivă și să dea expresie, prin toate căile și formele pe care le consideră adecvate, îndatoririi de a se abține să recurgă la folosirea forței sau la amenințarea cu forța în relațiile lor fiecare cu celălalt.

- Să se abțină de la orice folosire a forțelor armate, incompatibilă cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și cu prevederile Declarației privind principiile care guvernează relațiile reciproce între statele participante, împotriva unui alt stat participant, în special de la invazia sau atacul asupra teritoriului său.

- Să se abțină de la orice manifestare de forță tinzînd să facă un alt stat participant să renunțe la exercitarea deplină a drepturilor sale suverane.

- Să se abțină de la orice act de constrîngere economică destinat să subordoneze propriilor lor interese exercitarea de către un alt stat participant a drepturilor inerente suveranității sale și să-și asigure astfel avantaje de orice fel.

- Să promoveze, prin toate mijloacele pe care fiecare din ele le consideră adecvate, un climat de încredere și de respect între popoare, în conformitate cu obligația lor de a se abține de la propaganda în favoarea războaielor de agresiune sau a oricărei amenințări cu forța sau folosiri a forței împotriva unui alt stat participant, incompatibilă cu scopurile Națiunilor Unite și cu Declarația privind principiile care guvernează relațiile reciproce dintre statele participante.

- Să depună toate eforturile pentru a reglementa în mod exclusiv prin mijloace pajnice orice diferend între ele, a cărui continuare este susceptibilă să amenințe menținerea păcii și securității internaționale în Europa, și să caute, înainte de toate, o soluționare prin mijloacele prevăzute în articolul 33 al Cartei O.N.U.

- Să se abțină de la orice acțiune care ar putea să împiedice reglementarea pașnică a diferendelor între statele participante.

II. Statele participante,

Reafirmînd hotărîrea lor de a-și reglementa diferendele după cum se prevede în principiul reglementării pașnice a diferendelor;

Convinse că reglementarea pașnică a diferendelor este complementară nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu folosirea forței, amîndouă fiind elemente esențiale, deși nu exclusive, ale menținerii și consolidării păcii și suveranității;

1. Sînt hotărîte să continuie examinarea și elaborarea unei metode general acceptabile de reglementare pașnică a diferendelor în scopul de a completa metodele existente, și să continue lucrările în acest scop pornind de la "Proiectul de convenție instituind un sistem european de reglementare pașnică a diferendelor" prezentat de Elveția în cadrul celei de a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, precum și de la alte propuneri care se referă la acesta și care tind spre elaborarea unei asemenea metode.

2. Decid că o reuniune de experți ai tuturor statelor participante va fi convocată, la invitația Elveției, pentru a îndeplini mandatul prevăzut în paragraful 1 de mai sus, în cadrul și conform procedurilor urmărilor Conferinței specificate la capitolul "Urmările Conferinței".

3. Această reuniune de experți se va ține după reuniunea reprezentanților desemnați de miniștrii afacerilor externe ai statelor participante, programată conform capitolului "Urmările Conferinței" pentru anul 1977; rezultatele lucrărilor reuniunii de experți vor fi supuse guvernelor.

DOCUMENT PRIVIND MĂSURI DE EDIFICARE A ÎNCREDERII ȘI ANUMITE
ASPECTE ALE SECURITĂȚII ȘI DEZARMĂRII

Statele participante,

Dorind să elimine cauzele de tensiune care pot exista între ele și în acest fel să contribuie la întărirea păcii și securității în lume,

Hotărîte să întărească încrederea între ele și în acest fel să contribuie la creșterea stabilității și securității în Europa,

Hotărîte, de asemenea, să se abțină în relațiile lor reciproce, ca și în general în relațiile lor internaționale, de la folosirea forței și amenințarea cu forța împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat, sau în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite și cu Declarația privind principiile care guvernează relațiile între statele participante, așa cum aceasta a fost adoptată în acest Act final,

Recunoscînd necesitatea de a contribui la reducerea pericolului conflictului armat și a neînțelegerii sau erorii de calcul în ceea ce privește activitățile militare care ar putea să dea naștere la îngrijorare, în special atunci cînd statele participante nu dispun de informații clare și la timp despre natura unor asemenea activități,

Ținînd seama de considerentele privind eforturile îndreptate spre reducerea tensiunii și promovarea dezarmării,

Recunoscînd că schimbul de observatori pe bază de invitație la manevrele militare va ajuta la promovarea contactelor și înțelegerii reciproce,

Studiind chestiunea notificării prealabile a mișcărilor militare de anvergură în contextul edificării încrederii,

Recunoscînd că există și alte căi prin care fiecare stat poate contribui pe mai departe la atingerea obiectivelor lor comune,

Convinse de importanța politică a edificării prealabile a manevrelor militare de anvergură pentru promovarea înțelegerii reciproce și întărirea încrederii, stabilității și securității,

Acceptînd răspunderea fiecăruia dintre ele de a promova aceste obiective și de a îndeplini această măsură, în conformitate cu criteriile și modalitățile acceptate, ceea ce este esențial pentru realizarea acestor obiective,

Recunoscînd că această măsură decurge din hotărîre politică și se sprijină pe bază voluntară,

Au adoptat următoarele:

I. NOTIFICAREA PREALABILĂ A MANEVRELOR MILITARE DE ANVERGURĂ

Ele vor notifica manevrele lor militare de anvergură tuturor celorlalte state participante, pe căi diplomatice obișnuite, în conformitate cu următoarele prevederi:

Vor fi notificate manevrele militare de anvergură care depășesc totalul de 25.000 trupe independente sau combinate cu orice alte componente aeriene sau navale (în acest context, cuvîntul "trupe" include trupele amfibii și aeropurtate). În cazul manevrelor independente cu trupe amfibii sau aeropurtate, sau al manevrelor combinate care includ asemenea trupe, aceste trupe vor fi incluse în total. De asemenea, notificarea se va putea face, în cazul manevrelor combinate care nu ating totalul de mai sus, dar care includ forțe terestre împreună cu efective considerabile de trupe amfibii sau de trupe aeropurtate, sau de ambele feluri.

Notificarea se va face cu privire la manevrele militare de anvergură care au loc, în Europa, pe teritoriul vreunui stat participant, precum și - dacă este cazul - în regiunile maritime și spațiul aerian limitrof.

În cazul în care teritoriul unui stat participant se extinde în afara Europei, vor trebui notificate la prealabil numai manevrele care au loc pe o suprafață în adîncime de 250 kilometri de la frontiera comună cu un alt stat participant sau care se găsește vis-a-vis de frontiera acestuia, statul participant nefiind însă obligat să notifice în cazul în care această zonă este contiguă și unei frontiere pe care o are cu un stat neeuropean neparticipant sau care se găsește vis-a-vis de frontiera unui asemenea stat.

Notificarea se va face cu 21 de zile sau mai mult, înainte de începerea manevrei, sau - în cazul unei manevre organizate într-un termen mai scurt - cît mai curînd posibil, înaintea datei de începere a manevrei.

Notificarea va conține informații despre obiectiv, dacă este cazul, scopul general și statele participante la manevră, tipul sau tipurile și efectivul forțelor angajate, aria și perioada estimativă de desfășurare a acesteia. Statele participante vor transmite, de asemenea - dacă este posibil - informații adiționale corespunzătoare, în special cu privire la elemente componente ale forțelor angajate și perioada de angajare a acestor forțe.

Notificarea prealabilă a altor manevre militare

Statele participante recunosc că ele pot contribui în continuare la întărirea încrederii și creșterii securității și stabilității și, în acest scop, pot, de asemenea, să notifice manevrele militare de anvergură mai mică altor state participante, avîndu-se cu deosebire în vedere acelea din apropierea regiunii unor asemenea manevre.

În același scop, statele participante recunosc, de asemenea, că ele pot să notifice alte manevre militare pe care le desfășoară.

Schimbul de observatori

Statele participante vor invita alte state participante, voluntar și pe bază bilaterală, în spirit de reciprocitate și bunăvoință față de toate statele participante, să trimită observatori pentru a asista la manevre militare.

Statul care invită va hotărî în fiecare caz numărul observatorilor, procedura și condițiile de participare a acestora și va furniza alte informații pe care le-ar putea considera utile. El va asigura facilitățile și ospitalitatea corespunzătoare.

Invitația va fi transmisă cît mai devreme cu putință, prin canale diplomatice obișnuite.

Notificarea prealabilă a mișcărilor militare de anvergură

În conformitate cu Recomandările finale ale Consultărilor de la Helsinki, statele participante au studiat chestiunea notificării prealabile a mișcărilor militare de anvergură, ca o măsură de întărire a încrederii.

În mod corespunzător, statele participante recunosc că, după cum vor crede de cuviință și pentru a contribui la edificarea încrederii, pot să notifice mișcările lor militare de anvergură.

În același spirit, statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa vor examina în continuare chestiunea notificării prealabile a mișcărilor militare de anvergură, avînd în vedere, în special, experiența acumulată în realizarea măsurilor enunțate în acest document.

Alte măsuri de edificarea încrederii

Statele participante recunosc că există și alte mijloace prin care pot fi promovate obiectivele lor comune. În special, ele, ținînd seama în mod corespunzător de reciprocitate și avînd în vedere o mai bună înțelegere mutuală, vor promova schimburi pe bază de invitație între militarii lor, inclusiv vizite de delegații militare.

Pentru a contribui mai pe deplin la realizarea obiectivului lor comun de edificare a încrederii, statele participante - atunci cînd desfășoară activitățile lor militare în regiunile supuse prevederilor referitoare la notificarea manevrelor militare de anvergură - vor lua în considerare în mod corespunzător și vor respecta acest obiectiv.

Ele recunosc, de asemenea, că experiența acumulată în realizarea prevederilor de mai sus, împreună cu noi eforturi, ar putea să ducă la dezvoltarea și lărgirea măsurilor îndreptate spre întărirea încrederii.

II. CHESTIUNI REFERITOARE LA DEZARMARE

Statele participante recunosc interesul lor al tuturor în eforturile îndreptate spre reducerea confruntării militare și promovarea dezarmării, care sînt menite să completeze destinderea politică în Europa și să întărească securitatea lor. Ele sînt convinse de necesitatea luării unor măsuri efective în aceste domenii, care - prin scopul și natura lor - să constituie pași către realizarea, în final, a dezarmării generale și totale sub un control internațional strict și efectiv și care să aibă ca rezultat întărirea păcii și securității în întreaga lume.

III. CONSIDERENTE GENERALE

După ce au examinat punctele de vedere exprimate asupra diverselor subiecte referitoare la întărirea securității în Europa prin eforturi unite îndreptate spre promovarea destinderii și dezarmării, statele participante, atunci cînd se angajează în asemenea eforturi, vor porni, în acest context, în special, de la următoarele considerente esențiale:

- Natura complementară a aspectelor politice și militare ale securității;

- Raportul reciproc dintre securitatea fiecărui stat participant și securitatea în Europa, luată ca un tot, și raportul care există, în contextul mai larg al securității mondiale, între securitatea în Europa și securitatea în regiunea Mediteranei;

- Respectarea intereselor de securitate ale tuturor statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, inerente egalității lor suverane;

- Importanța ca participanții la forurile în care se poartă negocieri să caute ca informații despre evoluția, progresul și rezultatele lor să fie puse la dispoziția statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa - pe o bază corespunzătoare - și, ca urmare, interesul justificat al oricăruia dintre aceste state ca punctele sale de vedere să fie luate în considerare.

COOPERAREA ÎN DOMENIILE ECONOMIEI, ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
ȘI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Statele participante,

Convinse că eforturile lor pentru a dezvolta cooperarea în domeniile comerțului, industriei, științei și tehnicii, mediului înconjurător și în alte sectoare ale activității economice, contribuie la întărirea păcii și a securității în Europa și în lumea întreagă,

Recunoscînd că cooperarea în aceste domenii ar stimula progresul economic și social și ameliorarea condițiilor de viață,

Conștiente de diversitatea sistemelor lor economice și sociale,

Reafirmînd voința lor de a intensifica o astfel de cooperare fiecare cu toți ceilalți, oricare ar fi sistemele lor,

Recunoscînd că o astfel de cooperare, ținînd seama de diferitele niveluri de dezvoltare economică, poate să fie dezvoltată pe baza de egalitate și de satisfacere reciprocă a partenerilor, și de reciprocitate care să permită, pe ansamblu, o repartizare echitabilă a avantajelor și a obligațiilor de amploare comparabilă, cu respectarea acordurilor bilaterale și multilaterale,

Ținînd seama de interesele țărilor în curs de dezvoltare din lumea întreagă, inclusiv acelea dintre țările participante atît timp cît se găsesc în curs de dezvoltare din punct de vedere economic; reafirmînd voința lor de a coopera pentru realizarea scopurilor și a obiectivelor stabilite de organele corespunzătoare ale Națiunilor Unite în documentele referitoare la dezvoltare, înțelegîndu-se că fiecare stat participant își menține pozițiile pe care le-a adoptat față de acestea; acordînd o atenție deosebită țărilor cel mai puțin dezvoltate,

Convinse că interdependența economică crescîndă pe plan mondial implică creșterea eforturilor comune și eficace în scopul de a soluționa problemele economice mondiale majore, cum sînt cele ale alimentației, energiei, materiilor prime și problemelor monetare și financiare și, în consecință, evidențiază cerința care există de a promova relații economice internaționale stabile și echitabile, contribuind astfel la dezvoltarea economică continuă și diversificată a tuturor țărilor,

Luînd în considerație activitatea deja întreprinsă de organizațiile internaționale competente și dorind să folosească posibilitățile oferite de aceste organizații, îndeosebi de Comisia economică pentru Europa a Națiunilor Unite, în scopul de a da curs dispozițiilor documentelor finale ale conferinței,

Considerînd că orientările generale și recomandările concrete conținute în textele care urmează sînt menite să promoveze pe mai departe dezvoltarea relațiilor lor economice reciproce și convinse că cooperarea lor în aceste domenii trebuie să se facă cu deplina respectare a principiilor care guvernează relațiile între statele participante, așa cum sînt enunțate în documentul corespunzător,

Au adoptat cele ce urmează:

1. SCHIMBURILE COMERCIALE

Dispoziții generale

Statele participante,

Conștiente de rolul crescînd al comerțului internațional ca unul din factorii cei mai importanți ai creșterii economice și ai progresului social,

Recunoscînd că comerțul reprezintă un sector esențial al cooperării lor și avînd în vedere faptul că dispozițiile conținute în preambulul de mai sus se aplică îndeosebi în acest domeniu,

Considerînd că volumul și structura schimburilor comerciale între statele participante nu corespund în toate cazurile posibilităților care sînt oferite de nivelul prezent al dezvoltării lor economice, științifice și tehnologice,

Sînt hotărîte să promoveze, pe baza modalităților cooperării lor economice, dezvoltarea schimburilor lor reciproce de bunuri și servicii și să asigure condiții favorabile unei asemenea dezvoltări;

Recunosc efectele favorabile care pot rezulta din aplicarea tratamentului națiunii celei mai favorizate, pentru dezvoltarea schimburilor;

Vor încuraja creșterea schimburilor pe o bază multilaterală cît mai larg posibilă, căutînd astfel să folosească diversele posibilități economice și comerciale;

Recunosc importanța acordurilor bilaterale și multilaterale interguvernamentale și a altor acorduri pentru dezvoltarea pe termen lung a schimburilor comerciale;

Notează importanța problemelor monetare și financiare pentru dezvoltarea comerțului internațional și vor urmări să le trateze în scopul de a contribui la creșterea continuă a schimburilor;

Se vor strădui să reducă sau să elimine progresiv obstacolele de orice natură din calea dezvoltării schimburilor comerciale;

Vor favoriza creșterea continuă a comerțului, evitînd pe cît este posibil fluctuațiile bruște în schimburile lor;

Consideră că schimburile lor de diverse produse trebuie să fie efectuate astfel ca ele să nu provoace sau să nu amenințe a provoca un prejudiciu grav - atunci cînd este cazul, o dezorganizare a pieței - pe piețele interioare ale acestor produse și îndeosebi în detrimentul producătorilor locali din țara importatoare, de produse similare sau supuse concurenței directe; în ceea ce privește noțiunea de dezorganizare a pieței se înțelege că ea nu va putea fi invocată contrar dispozițiilor pertinente din acordurile lor internaționale; dacă ele vor recurge la măsuri de protecție, o vor face în conformitate cu angajamentele lor în acest domeniu care decurg din acordurile internaționale la care sînt părți și vor ține seama de interesele părților direct interesate;

Vor acorda atenția corespunzătoare măsurilor referitoare la promovarea schimburilor și diversificarea structurii lor;

Notează că creșterea și diversificarea schimburilor ar putea contribui la lărgirea posibilităților de alegere de produse;

Consideră oportun să creeze condiții favorabile participării societăților, organizațiilor și întreprinderilor la dezvoltarea comerțului.

Facilități și contacte de afaceri

Statele participante,

Conștiente de importanța contribuției pe care ameliorarea contactelor de afaceri și întărirea încrederii în relațiile de afaceri care ar rezulta din aceasta ar avea-o pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale;

Vor lua măsurile corespunzătoare menite să îmbunătățească în continuare condițiile care permit dezvoltarea contactelor între reprezentanți ai organismelor oficiale, a diverselor organizații, întreprinderi, firme și bănci interesate în comerțul exterior, în special, atunci cînd acestea sînt utile, între exportatori și beneficiari de produse și servicii, în vederea studierii posibilităților comerciale, a încheierii de contracte, a urmăririi executării lor și a asigurării serviciilor după vînzare;

Vor încuraja organismele, întreprinderile și firmele interesate în comerțul exterior să ia măsurile de natură să accelereze desfășurarea negocierilor de afaceri;

Vor lua, de asemenea, măsuri menite să îmbunătățească condițiile de lucru ale reprezentanților organismelor, întreprinderilor, firmelor și băncilor străine interesate în comerțul exterior, în special după cum urmează:

- furnizînd informațiile necesare, inclusiv informațiile asupra legislației și procedurii relative la stabilirea de reprezentanțe permanente ale organismelor menționate mai sus și cu privire la funcționarea acestor reprezentante permanente;

- examinînd pe cît posibil în mod favorabil cererile de stabilire de reprezentanțe permanente și de birouri în acest scop, inclusiv, dacă va fi cazul, de deschidere de birouri comune pentru două sau mai multe firme;

- încurajînd punerea la dispoziție, în condiții cît mai favorabile posibil și egale pentru toți reprezentanții organismelor menționate mai sus, de posibilități de cazare în hoteluri, de mijloace de comunicație și alte servicii de care acestea au în mod normal nevoie, precum și localuri comerciale și rezidențiale corespunzătoare pentru exercitarea activităților reprezentanților permanenți;

Recunosc importanța unor astfel de măsuri pentru a încuraja o participare mai largă a întreprinderilor mici și mijlocii la schimburile comerciale între statele participante.

Informația economică și comercială

Statele participante,

Conștiente de rolul crescînd al informației economice și comerciale în dezvoltarea comerțului internațional,

Considerînd că informația economică ar trebui să fie de natură să asigure o prospectare comercială corespunzătoare și să permită elaborarea de prognoze pe termen mediu și lung, contribuind astfel la stabilirea de curente continue de schimburi și la o mai bună folosire a posibilităților de comerț,

Declarîndu-se gata să îmbunătățească calitatea, să crească cantitatea și difuzarea informației economice și administrative pertinente,

Apreciind că valoarea, pe plan internațional, a informațiilor statistice depinde într-o măsură considerabilă de posibilitatea de a le compara,

Vor favoriza publicarea și difuzarea de informații economice și comerciale la intervale regulate și în cel mai scurt timp, în special:

- datele statistice privind producția, venitul național, bugetul, consumul și productivitatea;

- datele statistice asupra comerțului exterior, elaborate plecînd de la clasificări comparabile între ele și cuprinzînd repartizarea pe produse cu menționarea volumelor și valorilor, precum și a țărilor de origine sau de destinație;

- legi și reglementări privind comerțul exterior;

- informații care permit să se prevadă evoluția economiei, utile pentru prospectarea comercială, de exemplu, cele privind orientările generale ale planurilor și programelor economice naționale;

- alte informații de natură să ajute oamenii de afaceri în contactele lor comerciale, de exemplu, repertoare periodice, liste și, atunci cînd aceasta se dovedește posibil, organigramele firmelor și organismelor interesate în comerțul exterior;

Vor favoriza, în afara celor ce preced, dezvoltarea schimburilor de informații economice și comerciale prin intermediul, în cazurile corespunzătoare, al comisiilor mixte pentru cooperare economică, științifică și tehnică, al camerelor de comerț naționale și mixte și al altor organisme corespunzătoare;

Vor încuraja un studiu, în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite, asupra posibilităților de a crea un sistem multilateral de notificare a legilor și reglementărilor relative la comerțul exterior, precum și a modificărilor care le sînt aduse;

Vor încuraja lucrările de armonizare a nomenclaturilor statistice întreprinse pe plan internațional, în special în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite.

Marketing

Statele participante,

Recunoscînd importanța pe care o are adaptarea producției la exigențele pieței externe în vederea asigurării creșterii comerțului internațional,

Conștiente de necesitatea ca exportatorii să cunoască într-un mod cît mai precis posibil cerințele clienților eventuali și să țină seama de acestea;

Vor încuraja organismele, întreprinderile și firmele interesate în comerțul exterior să dezvolte și mai mult cunoștințele și tehnicile pe care le cere o comercializare eficace;

Vor încuraja îmbunătățirea condițiilor de aplicare a măsurilor destinate să promoveze schimburile și să răspundă nevoilor clienților în ceea ce privește produsele de import, mai ales prin prospectarea comercială și prin măsuri de publicitate, precum și, dacă aceasta se dovedește util, prin organizarea de servicii de aprovizionare, furnizarea de piese de schimb, organizarea de rețele de "service" și formarea personalului tehnic local necesar;

Vor încuraja cooperarea internațională în domeniul promovării schimburilor, inclusiv comercializarea și lucrările întreprinse în aceste probleme în cadrul organizațiilor internaționale, îndeosebi al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite.

2. COOPERAREA INDUSTRIALĂ ȘI PROIECTE DE INTERES COMUN

Cooperarea industrială

Statele participante,

Considerînd că, motivată de considerente economice, cooperarea industrială poate:

- crea legături durabile și întări astfel cooperarea economică globală pe termen lung,

- contribui la creșterea economică, precum și la expansiunea și la diversificarea comerțului internațional și la o cît mai largă utilizare a tehnologiei moderne,

- duce la o folosire reciproc avantajoasă a complementarităților economice, datorită unei mai bune utilizări a tuturor factorilor de producție, și

- accelera dezvoltarea industrială a tuturor celor care participa la o astfel de cooperare;

Își propun să încurajeze dezvoltarea cooperării industriale între organismele, întreprinderile și firmele competente ale țărilor lor;

Considerînd că cooperarea industrială poate fi facilitată prin încheierea de acorduri interguvernamentale și alte acorduri bilaterale și multilaterale între părțile interesate;

Constată că, încurajînd cooperarea industrială, ele vor trebui să țină seama de structurile economice și de nivelurile de dezvoltare ale țărilor lor;

Notează că cooperarea industrială se realizează pe bază de contracte încheiate între organisme, întreprinderi și firme competente, avînd în vedere considerații de natură economică;

Exprimă dorința de a favoriza adoptarea de măsuri de natură să creeze condiții favorabile pentru cooperarea industrială;

Recunosc că cooperarea industrială înglobează o serie de forme de relații economice care depășesc cadrul schimburilor comerciale convenționale și că, în procesul de negociere a unor contracte de cooperare industrială, partenerii determină împreună formele și condițiile de cooperare corespunzătoare, ținînd seama de interesele lor reciproce și de capacitățile lor;

Recunosc, totodată, că, în cazul în care există un interes reciproc, forme concrete ca acelea care urmează pot fi utile pentru dezvoltarea cooperării industriale: producția și vînzarea în comun, specializarea în producție și vînzare, crearea, amenajarea și modernizarea întreprinderilor industriale, cooperarea pentru realizarea de instalații industriale complete, pentru obținerea unei părți din produsele astfel realizate, societățile mixte, schimbul de "know-how", de informații tehnice, de brevete și de licențe și cercetarea industrială în comun în cadrul proiectelor concrete de cooperare;

Recunosc că noi forme de cooperare industrială pot fi folosite pentru a răspunde unor cerințe concrete;

Notează importanța pe care o are informația economică, comercială, tehnică și administrativă menită să asigure dezvoltarea cooperării industriale;

Consideră că este de dorit:

- să amelioreze calitatea și volumul informațiilor relative la cooperarea industrială, mai ales cu privire la legi și reglementări, inclusiv acelea legate de operațiunile de schimb, orientările generale ale planurilor și programelor economice naționale, precum și în legătură cu prioritățile programelor și condițiile economice ale pieței; și

- să difuzeze cît mai repede posibil informațiile publicate în legătură cu acestea;

Vor încuraja toate formele de schimburi de informații și de comunicare de date asupra experienței privind cooperarea industrială, inclusiv prin contactele între parteneri eventuali și, acolo unde este cazul, prin intermediul comisiilor mixte pentru cooperarea economică, industrială, științifică și tehnică, al camerelor de comerț naționale și mixte, precum și al altor organisme corespunzătoare;

Consideră de dorit, în vederea dezvoltării cooperării industriale, să încurajeze explorarea de posibilități de cooperare și de punere în aplicare a proiectelor de cooperare și vor adopta măsuri în acest sens, printre altele facilitînd și multiplicînd, în toate formele lor, contactele de afaceri între organisme, întreprinderi și firme competente și între personalul lor calificat respectiv;

Notează că dispozițiile adoptate de Conferința privind contactele de afaceri în domeniile economic și comercial sînt, de asemenea, aplicabile organismelor, întreprinderilor și firmelor străine participante la cooperarea industrială, ținînd seama de condițiile specifice ale acestei cooperări, și se vor preocupa de existența unor condiții de lucru corespunzătoare pentru personalul antrenat în punerea în aplicare a proiectelor de cooperare;

Consideră de dorit că propunerile privind proiectele de cooperare industrială să fie suficient de precise și să conțină datele economice și tehnice necesare, îndeosebi evaluările preliminare ale costului proiectului, informații asupra formelor de cooperare ce vor fi folosite și posibilităților de desfacere, în scopul de a permite partenerilor eventuali să întreprindă studii inițiale și să ajungă la hotărîri în timpul cel mai scurt;

Vor încuraja părțile interesate în cooperarea industrială să ia măsuri în vederea accelerării desfășurării negocierilor pentru încheierea de contracte de cooperare;

Recomandă, de asemenea, să se continue examinarea - de exemplu în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite - a mijloacelor de ameliorare a difuzării către cei interesați a informațiilor privind condițiile generale ale cooperării industriale și a ghidurilor privind elaborarea de contracte în acest domeniu;

Consideră de dorit să îmbunătățească în continuare condițiile de aplicare a proiectelor de cooperare industrială, mai ales în ceea ce privește:

- protecția intereselor partenerilor la proiectele de cooperare industrială, inclusiv protecția juridică a diverselor forme de proprietate în cauză;

- luarea în considerație, într-un mod compatibil cu sistemele lor economice, a nevoilor și posibilităților cooperării industriale în cadrul politicii economice și îndeosebi în cadrul planurilor și programelor economice naționale;

Consideră că este de dorit ca partenerii, la încheierea de contracte de cooperare industrială și la punerea în aplicare a acestora, să dea toată atenția dispozițiilor privind acordarea de asistență reciprocă și transmiterea de informații necesare, în special în scopul asigurării unui nivel tehnic și a unei calități corespunzătoare pentru produsele rezultate dintr-o astfel de cooperare;

Recunosc utilitatea unei participări sporite a întreprinderilor mici și mijlocii la proiectele de cooperare industrială.

Proiecte de interes comun

Statele participante,

Considerînd că potențialul lor economic și resursele lor naturale permit, prin eforturi comune, o cooperare pe termen lung pentru punerea în aplicare, de interes comun de mare anvergură, și că acestea pot contribui la accelerarea dezvoltării economice a țărilor care iau parte la ele,

Considerînd că este de dorit ca organismele, întreprinderile și firmele competente din toate țările să aibă posibilitatea să-și manifeste interesul lor de a participa la astfel de proiecte, și, în caz de acord, să ia parte la aplicarea lor,

Notînd că dispozițiile adoptate de Conferința privind cooperarea industrială se aplică totodată la proiecte de interes comun;

Consideră necesar să încurajeze, în cazurile adecvate, studiul de către organismele, întreprinderile și firmele competente și interesate a posibilităților de aplicare a proiectelor de interes comun în domeniile resurselor energetice, al exploatării de materii prime, precum și al transporturilor și telecomunicațiilor;

Consideră că este de dorit ca organismele, întreprinderile și firmele, examinînd posibilitățile de a participa la proiecte de interes comun, să schimbe cu partenerii lor potențiali, pe căi adecvate, informațiile necesare de ordin economic, juridic, financiar și tehnic referitoare la asemenea proiecte;

Consideră că resursele de energie, în primul rînd petrolul, gazele naturale și cărbunele, precum și exploatarea materiilor prime minerale, în special minereurile de fier și bauxită, sînt domenii indicate pentru întărirea cooperării economice pe termen lung și dezvoltarea comerțului care ar putea rezulta din acesta;

Consideră că există, de asemenea, posibilități pentru proiecte de interes comun în scopul unei cooperări economice pe termen lung în următoarele domenii;

- schimbul de energie electrică pe plan european în scopul utilizării cît mai rațional posibil a capacităților centralelor electrice;

- cooperarea în căutarea unor noi surse de energie și, în special, în domeniul energiei nucleare;

- dezvoltarea rețelelor rutiere și cooperarea în vederea stabilirii unei rețele navigabile coerente în Europa;

- cooperarea în cercetarea și punerea în aplicare de echipamente de transport combinate și pentru utilizarea containerelor;

Recomandă statelor interesate în proiecte de interes comun să studieze în ce condiții ar fi posibil să elaboreze asemenea proiecte și, dacă doresc, să creeze condițiile executării lor adecvate.

3. DISPOZIȚII PRIVIND SCHIMBURILE COMERCIALE ȘI COOPERAREA INDUSTRIALĂ

Armonizarea normelor

Statele participante,

Recunoscînd că dezvoltarea armonizării internaționale a normelor și reglementărilor tehnice, ca și a cooperării internaționale în materie de certificare, constituie un mijloc important pentru a elimina obstacolele tehnice din calea comerțului internațional și a cooperării industriale și, prin acestea, pentru a facilita dezvoltarea lor și creșterea productivității,

Reafirmă interesul lor pentru o armonizare internațională cît mai larg posibilă a normelor și prevederilor tehnice;

Se declara dispuse să încurajeze acordurile internaționale și alte aranjamente corespunzătoare privind acceptarea de certificate de conformitate cu normele și prevederile tehnice;

Consideră de dorit lărgirea cooperării internaționale în materie de normare, în special prin sprijinirea activităților organizațiilor interguvernamentale și a altor organizații competente în acest domeniu.

Arbitrajul

Statele participante,

Considerînd că reglementarea rapidă și echitabilă a litigiilor care pot să rezulte din tranzacțiile comerciale în domeniul schimburilor de bunuri și de servicii și din contractele de cooperare industrială ar contribui la dezvoltarea și promovarea comerțului și a cooperării,

Considerînd că arbitrajul este un mijloc corespunzător de a reglementa astfel de litigii,

Recomandă organismelor, întreprinderilor și firmelor din țările lor să includă, dacă este cazul, clauze de arbitraj în contractele comerciale și în contractele de cooperare industrială sau în convențiile speciale;

Recomandă ca dispozițiile de arbitraj să prevadă arbitrajul în cadrul unui ansamblu de reguli reciproc acceptabile și să poată permite arbitrajul într-o țară terță, ținînd seama de acordurile interguvernamentale și alte acorduri existente în acest domeniu.

Acorduri bilaterale specifice

Statele participante,

Conștiente de necesitatea de a facilita schimburile comerciale și de a încuraja punerea în aplicare a unor noi forme de cooperare industrială,

Vor considera favorabil încheierea, în cazuri indicate, de acorduri bilaterale specifice privind probleme diverse care prezintă un interes reciproc în domeniile schimburilor comerciale și cooperării industriale, în special în vederea evitării dublei impuneri și a facilitării transferului de beneficii și retransmiterea valorii contribuțiilor învestite.

4. ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ

Statele participante,

Convinse că cooperarea științifică și tehnică constituie o contribuție importantă la întărirea securității și cooperării între ele, prin aceea că ea ajută la rezolvarea eficace a problemelor de interes comun și la îmbunătățirea condițiilor de viață,

Considerînd că odată cu dezvoltarea unei astfel de cooperare este important să promoveze schimbul de informații și de experiență, facilitînd studiul și transferul realizărilor științifice și tehnice, precum și accesul la aceste realizări pe o bază reciproc avantajoasă și în domenii de cooperare convenite între părțile interesate,

Considerînd că revine partenerilor potențiali, adică organizațiilor, instituțiilor, întreprinderilor competente și oamenilor de știință și experților în tehnologie din statele participante să stabilească posibilitățile unei cooperări mutual avantajoase și să pună la punct detaliile acesteia,

Afirmînd că o astfel de cooperare poate fi dezvoltată și pusă în aplicare bilateral și multilateral, la nivel guvernamental și neguvernamental, spre exemplu prin acorduri interguvernamentale și alt tip de acorduri, programe internaționale, proiecte de cooperare și canale comerciale, folosind totodată diferite forme de contacte, inclusiv contacte directe și individuale,

Conștiente de necesitate de a adopta măsuri în vederea îmbunătățirii continue a cooperării științifice și tehnice între ele.

Posibilități pentru ameliorarea cooperării

Recunosc că există posibilități care permit ameliorarea în continuare a cooperării științifice și tehnice și în acest scop exprimă intenția lor de a elimina obstacolele care împiedică o astfel de cooperare, îndeosebi prin:

- îmbunătățirea posibilităților pentru schimbul și difuzarea informației științifice și tehnice între părțile interesate în cercetarea și cooperarea științifică și tehnică, inclusiv informația referitoare la organizarea și realizarea unei asemenea cooperări;

- realizarea rapidă și ameliorarea organizării vizitelor internaționale ale oamenilor de știință și ale specialiștilor, inclusiv a programelor acestor vizite, în cadrul schimburilor, conferințelor și cooperării;

- folosirea mai largă a activităților și a canalelor comerciale pentru cercetarea aplicată în domeniul științei și tehnologiei și pentru transferul rezultatelor obținute în acest domeniu, furnizînd totodată informații asupra drepturilor de proprietate intelectuală și industrială și asigurînd protejarea acestora;

Domenii de cooperare

Consideră că există posibilități de extindere a cooperării în domeniile menționate mai jos cu titlul de exemplu, notînd că revine partenerilor eventuali din țările participante de a identifica și dezvolta proiecte și aranjamente de interes și avantaj reciproc:

Agricultura. - Cercetări asupra unor noi metode și tehnici în vederea sporirii productivității culturilor și creșterii animalelor; aplicații ale chimiei în agricultură; proiectarea, construirea și utilizarea mașinilor agricole, tehnologii de irigații și alte lucrări de ameliorare a terenurilor agricole.

Energia. - Noi tehnici și tehnologii ale producției, transportului și distribuirii energiei, destinate să amelioreze utilizarea resurselor existente de combustibili și de energie hidraulică, precum și cercetări asupra unor noi surse energetice, mai ales energia atomică, solară și geotermică,

Noi tehnologii, folosirea rațională a resurselor. - Cercetări privind noi tehnologii și echipamente concepute îndeosebi pentru reducerea consumului de energie și pentru reducerea la minimum a risipei sau pentru eliminarea acesteia.

Tehnologia transporturilor. - Cercetări asupra mijloacelor de transport și a tehnologiei aplicate la crearea și exploatarea rețelelor de transporturi internaționale, naționale și urbane, inclusiv transporturi prin containere, ca și securitatea transporturilor.

Fizica. - Studiul problemelor fizicii energiilor înalte și ale fizicii plasmei; cercetări în domeniile fizicii nucleare, teoretice și experimentale.

Chimia. - Cercetări asupra problemelor electrochimiei și ale chimiei polimerilor, produselor naturale, metalelor și aliajelor, precum și dezvoltarea unor tehnologii chimice ameliorate, îndeosebi transformarea materialelor; aplicarea practică a celor mai recente realizări ale chimiei în industrie, în construcții și în alte sectoare ale economiei.

Meteorologie și hidrologie. - Cercetări meteorologice și hidrologice, inclusiv metode de colectare, evaluare și transmitere a datelor și utilizarea lor în vederea prognozelor meteorologice și hidrologice.

Oceanografia. - Cercetări oceanografice, inclusiv studiul interacțiunilor aer/apă.

Cercetarea seismologică. - Studiu și prevederi ale cutremurelor și ale modificărilor geologice care sînt legate de acestea; punerea la punct și realizarea de cercetări privind tehnici de construcții rezistente la cutremure.

Cercetări privind glaciologia, permafrostul și probleme ale vieții, în climatele reci. - Cercetări privind glaciologia și permafrostul; tehnologii ale transporturilor și ale construcțiilor; adaptarea omului la condiții climatice extreme și schimbări în condițiile de viață ale populației indigene.

Tehnologii ale ordinatoarelor, telecomunicațiilor și informației. - Punerea la punct a ordinatoarelor, ca și a sistemelor de telecomunicații și informații; tehnologii legate de ordinatoare și telecomunicații, inclusiv folosirea lor pentru sistemele de gestiuni, pentru procese de producție, pentru automatizare, pentru studiul problemelor economice, în cercetarea științifică și pentru colectarea, tratarea și difuzarea informației.

Cercetarea spațială. - Explorarea spațială și studiul resurselor naturale ale pămîntului și biosferei prin observarea de la distanță, în special cu ajutorul sateliților și al rachetelor sondă.

Medicina și sănătatea publică. - Cercetări asupra bolilor cardio-vasculare, tumorale și virale; biologia moleculară; neurofiziologia; punerea la punct și experimentarea unor noi medicamente; studiul problemelor actuale de pediatrie, gerontologie, organizare și tehnici ale serviciilor medicale.

Cercetări în domeniul mediului înconjurător. - Cercetări privind anumite probleme științifice și tehnice legate de mediul înconjurător uman.

Forme și metode de cooperare

Exprimă părerea lor că cooperarea științifică și tehnică trebuie, îndeosebi, să folosească următoarele forme și metode:

- schimbul și circulația de cărți, periodice, alte publicații și documente științifice și tehnice, între organisme, instituții științifice și tehnice și întreprinderi interesate, oameni de știință și experți în tehnologie, precum și participarea la programe internaționale de analiza și de indexare a publicațiilor;

- schimburi și vizite, precum și alte contacte și comunicări directe între oameni de știință și experți în tehnologie, pe bază de acord reciproc și de alte aranjamente, în scopuri cum ar fi: organizarea de consultări, de conferințe și de cercetări, inclusiv utilizarea laboratoarelor, bibliotecilor științifice și a altor centre de documentare adecvate;

- organizarea de conferințe, simpozioane, cicluri de studii, cursuri și alte reuniuni internaționale și naționale cu caracter științific și tehnic, comportînd participarea unor oameni de știință și experți în tehnologie străină;

- elaborarea și executarea în comun de programe și proiecte de interes reciproc pe bază de consultări și de acorduri între părțile interesate, mai ales atunci cînd aceasta se dovedește posibil și adecvat, schimbul de date experimentale și de rezultate ale cercetării precum și corelarea programelor de cercetări între institute și organizații de cercetare științifică și tehnică;

- utilizarea metodelor și canalelor comerciale pentru a identifica și transfera realizările tehnice și științifice, inclusiv încheierea de acorduri de cooperare reciproc avantajoasă între firme și întreprinderi în domenii convenite între ele și pentru aplicarea, atunci cînd este adecvat, a programelor și proiectelor comune de cercetare și dezvoltare;

Consideră oportun ca schimburi de vederi și de informații asupra politicii științei să aibă loc periodic îndeosebi referitor la problemele generale de orientare și de conducere a cercetării și la problema unei mai bune utilizări a marilor echipamente științifice și experimentale pe bază de cooperare;

Recomandă ca, dezvoltînd cooperarea în domeniul științei și tehnicii, să folosească deplin practicile existente ale cooperării bilaterale și multilaterale, inclusiv cea cu caracter regional sau subregional, precum și formele și metodele de cooperare descrise în prezentul document;

Recomandă, de asemenea, să se realizeze o utilizare mai efectivă a posibilităților și mijloacelor organizațiilor internaționale existente, interguvernamentale și neguvernamentale, cu profil științific și tehnic, în scopul ameliorării schimburilor de informații și de experiență, precum și alte forme de cooperare în domeniile de interes comun, de exemplu:

- la Comisia economică pentru Europa a Națiunilor Unite, studiul posibilităților de a extinde cooperarea multilaterală, ținînd cont de modelele de proiecte de cercetări utilizate în diverse organizații internaționale și de a organiza conferințe, colocvii, grupuri de studii și de lucru, cum sînt acelea unde ar participa tineri cercetători și experți în tehnologie, alături de specialiști eminenți în domeniul lor;

- prin participarea lor la programe internaționale determinate de cooperare științifică și tehnică, inclusiv cele ale UNESCO și ale altor organizații internaționale, urmărirea unui progres continuu în direcția obiectivelor acestor programe, mai ales cele ale UNISIST, care privesc îndeosebi orientarea politicii de informare, consultații, contribuții la schimburile de informații și prelucrarea datelor.

5. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Statele participante,

Afirmînd că protecția și ameliorarea mediului înconjurător, ca și protecția naturii și utilizarea rațională a resurselor sale în interesul generațiilor prezente și viitoare, constituie o sarcină de importanță majoră pentru bunăstarea popoarelor și dezvoltarea economică a tuturor țărilor și că multe probleme ale mediului înconjurător, în special în Europa, nu pot fi rezolvate de o manieră eficace decît printr-o cooperare internațională strînsă,

Recunoscînd că fiecare dintre statele participante, în acord cu principiile dreptului internațional, trebuie, într-un spirit de cooperare, să se asigure că activitățile desfășurate pe teritoriul său nu cauzează degradarea mediului înconjurător într-un alt stat sau în regiuni situate dincolo de limitele jurisdicției sale naționale,

Considerînd că succesul unei politici a mediului înconjurător presupune ca toate categoriile de populație și ca toate forțele sociale, conștiente de responsabilitățile lor, să contribuie la protejarea și ameliorarea mediului înconjurător, ceea ce implică o acțiune educativă continuă și aprofundată, în special în privința tineretului,

Afirmînd că din experiența obținută rezultă că dezvoltarea economică și progresul tehnic trebuie să fie compatibile cu protejarea mediului înconjurător și păstrarea valorilor istorice și culturale; că adoptarea și de măsuri preventive constituie cel mai bun mijloc de a evita degradarea mediului înconjurător; și că echilibrul ecologic trebuie să fie protejat în cursul punerii în valoare și a gestiunii resurselor naturale.

Obiectivele cooperării

Au convenit să-și fixeze, între alte obiective ale cooperării, obiectivele următoare:

- să studieze, pentru a le rezolva, problemele mediului înconjurător care au, prin natura lor, o dimensiune multilaterală, bilaterală, regională sau subregională; și să încurajeze tratarea interdisciplinară a problemelor mediului înconjurător;

- să sporească eficacitatea măsurilor naționale și internaționale în domeniul protejării mediului înconjurător, comparînd și, dacă este cazul, armonizînd metodele folosite pentru a colecta și a analiza datele, ameliorînd cunoașterea fenomenelor de poluare și utilizarea rațională a resurselor naturale, schimbînd informații, armonizînd definițiile și adoptînd, pe măsura posibilităților, o terminologie comună în domeniul mediului înconjurător;

- să ia măsurile necesare pentru a apropia politicile privind mediul înconjurător și, dacă este cazul și atunci cînd este posibil, de a le armoniza;

- să încurajeze, cînd este posibil și cînd este cazul, eforturile întreprinse pe plan național și internațional de către organismele, întreprinderile și firmele lor interesate, pentru punerea la punct, producerea și perfecționarea echipamentului destinat supravegherii, protecției și ameliorării mediului înconjurător.

Domenii de cooperare

Pentru atingerea acestor obiective, statele participante vor folosi toate posibilitățile de cooperare în domeniul mediului înconjurător, în special în domeniile descrise mai jos cu titlu de exemplu:

Lupta împotriva poluării aerului. - Desulfurarea combustibililor fosili și gazelor evacuate; lupta împotriva poluării cu metale grele, particule, aerosoli, oxizi de azot, în special cei proveniți de la mijloacele de transport centrale electrice și de la alte instalații industriale; sisteme și metode permițînd observarea și combaterea poluării aerului și efectele acestei poluări, îndeosebi transportul poluanților la mari distanțe.

Lupta împotriva poluării apelor și folosirea resurselor de apă dulce. - Prevenirea poluării apelor, îndeosebi a rîurilor care traversează frontierele și a lacurilor internaționale și lupta împotriva acestei poluări; tehnici de ameliorare a calității apei și perfecționarea căilor și mijloacelor de epurare a apelor reziduale industriale și urbane; metode de evaluare a resurselor de apă dulce și ameliorarea folosirii lor, îndeosebi prin punerea la punct a unor metode de protecție mai puțin poluante și care să asigure un consum mai mic de apă dulce.

Protecția mediului marin. - Protecția mediului marin al statelor participante și în special al Marii Mediterane împotriva poluanților provenind din surse situate pe uscat și a celor proveniți de pe nave și alte vase, îndeosebi împotriva produselor nocive enumerate în anexele I și II ale Convenției de la Londra cu privire la prevenirea poluării marine prin scufundare de deșeuri și alte substanțe; probleme ale menținerii echilibrelor ecologice marine și lanțurilor alimentare, în special acelea care pot avea ca origine explorarea și exploatarea resurselor biologice și minerale ale mării și fundului mării.

Folosirea terenurilor și solurilor. - Problemele legate de folosirea mai eficientă a terenurilor, îndeosebi ameliorarea, recuperarea și recultivarea terenurilor; lupta împotriva poluării solului, eroziunii prin apă și aer și a altor forme de degradare a solului; menținerea și creșterea productivității solurilor, ținînd seama în mod corespunzător de efectele nocive eventuale ale folosirii îngrășămintelor chimice și pesticidelor.

Conservare naturii și rezervațiilor naturale. - Protecția naturii și a rezervațiilor naturale; conservarea și administrarea resurselor genetice existente, îndeosebi a speciilor animale și vegetale rare; conservarea sistemelor ecologice naturale; crearea de rezervații naturale, de peisaje și de zone protejate, inclusiv folosirea lor pentru cercetare, turism, recreare și alte activități.

Îmbunătățirea condițiilor de mediu în zonele de așezări omenești. - Condițiile de mediu legate de transport, locuințe, loc de muncă, planificarea și dezvoltarea urbană, alimentarea cu apă și a sistemelor de tratare a apelor reziduale; evaluarea efectelor nocive ale zgomotului și mijloace de luptă împotriva zgomotului; colectarea, tratarea și folosirea deșeurilor, inclusiv recuperarea și reciclarea unor materiale; cercetări cu privire la produsele de înlocuire a substanțelor care nu sînt biodegradabile.

Cercetarea fundamentală, supravegherea, prognoza și evaluarea modificărilor mediului înconjurător. - Studiul modificărilor climatului, peisajului și echilibrului ecologic ca efect al factorilor naturali și al activităților omului; prognoza modificărilor genetice ale florei și faunei, care pot rezulta din poluarea mediului; armonizarea datelor statistice, elaborarea de concepte științifice și de rețele de supraveghere, metode standardizate de observație, măsură și evaluare a modificărilor biosferei; evaluarea efectelor nivelurilor de poluare și de degradare a mediului asupra sănătății omului; studiul și elaborarea unor criterii și norme aplicabile pentru diferiți poluanți ai mediului și reglementări cu privire la producția și folosirea diferitelor produse.

Măsuri legislative și administrative. - Măsuri legislative și administrative pentru protecția mediului, inclusiv proceduri de evaluare a incidentelor asupra mediului

Forme și metode de cooperare

Statele participante declară că problemele cu privire la protecția și ameliorarea mediului înconjurător vor fi soluționate pe bază atît bilaterală, cît și multilaterală, inclusiv regională și subregională, folosind din plin modalitățile și formele de cooperare existente. Ele vor dezvolta cooperarea în domeniul mediului înconjurător în special ținînd seama de Declarația de la Stockholm asupra mediului înconjurător, de rezoluțiile corespunzătoare ale Adunării Generale a Națiunilor Unite și de Simpozionul de la Praga al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite cu privire la problemele mediului înconjurător.

Statele participante sînt hotărîte să dezvolte cooperarea în domeniul mediului înconjurător, în special prin:

- schimbul de informații științifice și tehnice, de documentație și de rezultate ale cercetării, inclusiv informații asupra metodelor de determinare a efectelor eventuale ale activităților tehnice și economice asupra mediului înconjurător;

- organizarea de conferințe, de colocvii și de reuniuni de experți;

- schimb de oameni de știință, specialiști și stagiari;

- elaborarea și realizarea în comun a unor programe și proiecte referitoare la diferite probleme ale protecției mediului înconjurător;

- armonizarea, cînd aceasta este convenabil și necesar, a criteriilor și normelor de protecție a mediului, în special pentru a se evita, în domeniul comerțului, dificultăți eventuale care pot decurge din eforturile avînd ca scop rezolvarea problemelor ecologice ale proceselor de producție și relative la necesitatea de a răspunde, din punctul de vedere al mediului, la anumite imperative de calitate a produselor manufacturiate;

- consultări cu privire la diferitele aspecte ale protecției mediului înconjurător, convenite între țările interesate, în special în legătură cu problemele care ar putea avea consecințe internaționale.

Statele participante vor dezvolta o astfel de cooperare, între altele:

- încurajînd ca unul din mijloacele de a conserva și de a ameliora mediul înconjurător, dezvoltarea, codificarea și aplicarea progresivă a dreptului internațional, inclusiv a principiilor și practicilor, acceptate de către ele, în legătură cu poluarea și cu alte neajunsuri cauzate mediului înconjurător de activități desfășurate în interiorul jurisdicției sau sub controlul statelor și care afectează alte țări și regiuni;

- sprijinind și încurajînd aplicarea convențiilor internaționale corespunzătoare la care sînt parte, în special a celor care au ca obiect prevenirea și combaterea poluării marilor și apelor dulci, recomandînd statelor să ratifice convențiile deja semnate, precum și examinînd posibilitatea de aderare la alte convenții corespunzătoare la care pînă în prezent nu sînt părți;

- preconizînd includerea atunci cînd este indicat și posibil, a diferitelor domenii de cooperare în programele de lucru ale Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite, sprijinind cooperarea respectivă în cadrul acestei comisii și al Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător și ținînd seama de lucrările altor organizații internaționale competente la care sînt membre;

- utilizînd mai larg, pentru toate tipurile de cooperare, informațiile deja disponibile și provenind din surse naționale și internaționale, inclusiv criteriile adoptate pe plan internațional și folosind posibilitățile și mijloacele diferitelor organizații internaționale competente.

Statele participante exprimă acordul lor asupra următoarelor recomandări privind unele măsuri specifice:

- se elaborează, prin intermediul cooperării internaționale, un larg program de supraveghere și evaluare a transportului la mari distanțe al poluanților aerului, începînd cu anhidrida sulfuroasă și trecînd apoi eventual la alți poluanți, și în acest scop să țină seama de elementele de bază ale unui program de cooperare care au fost identificate de experții reuniți la Oslo în decembrie 1974, la invitația Institutului norvegian de cercetări atmosferice;

- să prevadă că, în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite, să fie efectuat un studiu asupra procedurilor și experienței dobîndite cu privire la activitățile întreprinse de guverne pentru a pune la punct în țările lor mijloace de a se prevedea în mod eficient efectele asupra mediului ale activităților economice și ale dezvoltării tehnologice.

6. COOPERAREA ÎN ALTE DOMENII

Dezvoltarea transporturilor

Statele participante,

Considerînd că îmbunătățirea condițiilor de transport constituie unul din factorii esențiali ai dezvoltării cooperării între ele,

Apreciind că trebuie încurajate dezvoltarea transporturilor și soluționarea problemelor existente, folosind mijloacele naționale și internaționale corespunzătoare,

Ținînd seama de lucrările desfășurate în aceste domenii de organizațiile internaționale existente, mai ales de Comitetul pentru transporturi interioare al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite,

Constată că rapiditatea progresului tehnic în diversele domenii ale transportului face de dorit o dezvoltare a cooperării lor și o creștere a schimburilor de informații între ele;

Se pronunță în favoarea unei simplificări și a unei armonizări a formalităților administrative în domeniul transporturilor internaționale, îndeosebi la frontiere;

Consideră oportun să favorizeze, ținînd seama de particularitățile lor naționale în acest sector, armonizarea dispozițiilor administrative și tehnice în domeniul securității transporturilor rutiere, feroviare, fluviale, aeriene și maritime;

Exprimă voința lor de a favoriza dezvoltarea transporturilor terestre internaționale de pasageri și de mărfuri, precum și posibilitățile de participare corespunzătoare la aceste transporturi pe baza avantajului reciproc;

Se pronunță, respectînd în mod corespunzător drepturile și angajamentele lor internaționale, în favoarea eliminării disparițiilor regimurilor juridice care se aplică circulației pe căile navigabile interioare supuse unor convenții internaționale și, îndeosebi, a disparității în aplicarea acestor regimuri; și, în acest scop, invită statele membre ale Comisiei centrale a Rinului, Comisiei Dunării și ale altor instanțe să dezvolte lucrările și studiile în curs, mai ales în cadrul Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite;

Exprimă voința lor, în vederea îmbunătățirii transporturilor feroviare internaționale, să acționeze, cu respectarea corespunzătoare a drepturilor și angajamentelor lor internaționale, în favoarea eliminării dificultăților decurgînd din disparițiile dispozițiilor juridice internaționale existente care reglementează transportul feroviar reciproc de persoane și de mărfuri între teritoriile lor;

Exprimă dorința de a intensifica lucrările organizațiilor existente în domeniul transportului, în special cele ale Comitetului pentru transporturi interioare al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite și își exprimă intenția de a contribui la aceasta prin eforturile lor;

Consideră că examinarea de către statele participante a posibilității aderării lor la diferite convenții sau organizații internaționale specializate în materie de transport, precum și eforturile lor în vederea punerii în aplicare a convențiilor ratificate, ar putea să contribuie la întărirea cooperării lor în acest domeniu.

Promovarea turismului

Statele participante,

Conștiente de contribuția adusă de turismul internațional la dezvoltarea înțelegerii reciproce între popoare, la o cunoaștere sporită a realizărilor altor țări în diferite domenii, ca și la progresul economic, social și cultural.

Recunoscînd legătura care există între dezvoltarea turismului și măsurile luate în alte domenii ale activității economice.

Exprimă intenția lor de a încuraja creșterea turismului, atît pe bază individuală, cît și colectivă, îndeosebi:

- încurajînd îmbunătățirea infrastructurii turistice și cooperarea în acest domeniu;

- încurajînd realizarea de proiecte turistice comune, inclusiv cooperarea tehnică, mai ales cînd aceasta este sugerată de apropierea teritorială și de convergență a intereselor turistice;

- încurajînd schimbul de informații, inclusiv legile și reglementările adecvate, studiile, datele și documentația referitoare la turism și îmbunătățind statisticile pentru a putea fi comparate mai ușor;

- tratînd într-un spirit pozitiv problemele legate de alocarea mijloacelor financiare pentru călătoriile turistice în străinătate, ținînd seama de posibilitățile lor economice, precum și cele legate de formalitățile necesare pentru aceste călătorii, avînd în vedere celelalte prevederi referitoare la turism adoptate de către Conferința;

- înlesnind activitățile agențiilor străine de voiaj și ale companiilor străine de transport de pasageri pentru promovarea turismului internațional;

- favorizînd turismul în afara sezonului de vîrf;

- examinînd posibilitățile de schimburi de specialiști și stagiari în domeniul turismului, în vederea creșterii calificării lor;

- încurajînd ținerea de conferințe și simpozioane privind planificarea și dezvoltarea turismului;

- consideră de dorit să întreprindă, în cadrul internațional adecvat și în cooperare cu organismele naționale competente, studii detaliate privind turismul, îndeosebi:

- un studiu comparativ asupra statutului și activităților agențiilor de voiaj, precum și asupra căilor și mijloacelor unei mai bune cooperări între ele;

- un studiu asupra problemelor ridicate de concentrarea sezonieră a concediilor avînd ca obiectiv final încurajarea turismului în afara perioadelor de vîrf;

- studii privind problemele ridicate în zonele unde turismul a cauzat daune mediului înconjurător;

Consideră de asemenea că părțile interesate ar putea să studieze problemele următoare:

- uniformizarea clasificării hoteliere; și

- itinerare turistice interesînd două sau mai multe țări;

Vor depune eforturi pentru a urmări, în măsura posibilului, ca dezvoltarea turismului să nu aducă prejudicii mediului înconjurător și patrimoniului artistic, istoric și cultural în țările lor;

Vor continua cooperarea lor în domeniul turismului pe plan bilateral și multilateral în vederea realizării obiectivelor menționate mai sus.

Aspectele economice și sociale ale forței de muncă migrante

Statele participante,

Considerînd că deplasările muncitorilor migranți în Europa au atins proporții substanțiale și că ele constituie un factor economic, social și uman important, atît în țările de primire, cît și în țările de origine,

Recunoscînd că migrațiile muncitorilor au ridicat, de asemenea, o serie de probleme economice, sociale, umane și de altă natură, atît în țările de primire, cît și în cele de origine,

Ținînd seama în mod corespunzător de activitățile în acest domeniu ale organizațiilor internaționale competente, mai ales ale Organizației Internaționale a Muncii,

Sînt de părere că problemele ridicate pe plan bilateral în privința migrației muncitorilor în Europa, precum și între țările participante, trebuie să fie tratate de către părțile direct interesate în scopul rezolvării acestor probleme în interesul lor reciproc, cu luarea în considerare a preocupărilor fiecărui stat interesat de a ține seama în mod corespunzător de necesitățile care rezultă din situația sa social-economică, cu respectarea obligației ca fiecare stat să se conforme acordurilor bilaterale și multilaterale la care este parte, și avînd în vedere obiectivele următoare:

Să încurajeze eforturile țărilor de origine care urmăresc să sporească posibilitățile de angajare a cetățenilor lor pe propriul teritoriu, mai ales dezvoltînd cooperarea economică care este potrivit acestui scop și care convin țărilor de primire și țărilor de origine interesate;

Să asigure, prin colaborarea dintre țara de primire și țara de origine, condițiile în care deplasarea ordonată a muncitorilor ar putea avea loc, protejînd totodată situația lor personală și socială, și să organizeze, dacă este cazul, angajarea și pregătirea elementară lingvistică și profesională a muncitorilor migranți;

Să asigure egalitatea în drepturi între muncitorii migranți și naționali din țările de primire în domeniul condițiilor de încadrare și de muncă și în domeniul securității sociale și să vegheze ca muncitorii migranți să beneficieze de condiții satisfăcătoare de viață și mai ales de locuit;

Să vegheze, pe cît posibil, ca muncitorii migranți să poată avea aceleași posibilități ca și cei ai țării de primire de a găsi alte locuri de muncă convenabile în caz de șomaj;

Să considere în mod favorabil ca o pregătire profesională să fie asigurată muncitorilor migranți și că, în măsura posibilităților, limba țării de primire să le fie predată în mod gratuit, în procesul lor la locul de muncă;

Să confirme dreptul muncitorilor migranți de a primi, în măsura posibilităților, o informare constantă în propria lor limbă, atît despre țara lor de origine, cît și despre țara de primire;

Să asigure copiilor muncitorilor migranți stabiliți în țara de primire accesul la învățămîntul care este predat în această țara în mod obișnuit, în aceleași condiții ca și copiilor din această țară, și să permită ca ei să primească în puls un învățămînt al limbii, culturii, istoriei și geografiei țării lor;

Să fie conștiente de faptul că muncitorii migranți, îndeosebi cei care și-au însușit o calificare, reîntorcîndu-se în țara lor după o anumită perioadă, pot să contribuie la remedierea insuficienței mîinii de lucru calificate din țara lor de origine;

Să favorizeze, în toată măsura posibilului, reunirea muncitorilor migranți cu familiile lor;

Să considere în mod favorabil eforturile desfășurate de țările de origine pentru a atrage economiile muncitorilor migranți, în scopul de a mări în cadrul dezvoltării lor economice posibilitățile corespunzătoare de folosire a mîinii de lucru, ușurînd astfel reintegrarea acestor muncitori la reîntoarcerea lor în țară.

Formarea de cadre

Statele participante,

Conștiente de importanța pe care o au formarea și perfecționarea cadrelor de conducere și a tehnicienilor pentru dezvoltarea economică a fiecărei țări,

Se declară dispuse să încurajeze cooperarea în acest domeniu, mai ales favorizînd schimbul de informații referitor la programele și metodele instituțiilor pentru formarea și perfecționarea cadrelor de conducere și tehnicienilor din diverse sectoare de activitate economică și îndeosebi în cele ale gestiunii întreprinderilor, planificării, agriculturii, tehnicilor comerciale și bancare;

Consideră că este de dorit să dezvolte în condiții reciproc acceptabile schimburile de cadre de conducere și de tehnicieni, mai ales sub formă de stagii, organismelor competente și interesate din statele participante revenindu-le sarcina să discute modalitățile: - durată, finanțare, nivel de formare și de calificare al participanților potențiali;

Se declară favorabile examinării, pe căi corespunzătoare, a posibilităților de cooperare în organizarea și realizarea pregătirii profesionale la locul de muncă, mai ales pentru profesii care implică tehnici moderne.

PROBLEME PRIVIND SECURITATEA ȘI COOPERAREA ÎN MEDITERANĂ

Statele participante,

Conștiente de aspectele geografice, istorice, culturale, economice și politice ale raporturilor cu statele neparticipante din Mediterană,

Convinse că problema securității în Europa trebuie să fie considerată în contextul mai larg al securității în lume și că ea este strîns legată de securitatea în regiunea mediteraneană în întregul ei, astfel încît procesul ameliorării securității să nu trebuie să fie limitat la Europa, ci să se extindă la alte părți ale lumii și îndeosebi la regiunea mediteraneană,

Convinse că întărirea securității și dezvoltarea cooperării în Europa sînt de natură să încurajeze evoluții pozitive în regiunea Mediteranei și exprimînd intenția lor de a contribui la pacea, securitatea și dreptatea din această regiune, pentru care statele participante și statele neparticipante riverane Mediteranei au un interes comun,

Recunoscînd importanța relațiilor economice mutuale cu statele neparticipante din Mediterană și conștiente de interesul lor comun în dezvoltarea ulterioară a cooperării,

Luînd notă cu satisfacție de interesul manifestat pentru Conferința, de la începutul sau, de statele neparticipante din Mediterană și ținînd cont în mod corespunzător de contribuțiile pe care acestea le-au prezentat,

Declară intenția lor:

Să promoveze dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu statele neparticipante riverane Mediteranei, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, pe care se bazează relațiile prietenești și cooperarea între state și în consecință, în acest context, să-și conducă relațiile cu statele mediteraneene neparticipante în spiritul principiilor enunțate în Declarația privind principiile care guvernează relațiile dintre statele participante;

Să urmărească, continuînd îmbunătățirea relațiilor lor cu statele neparticipante din Mediterană, să dezvolte încrederea reciprocă în vederea promovării securității și stabilității în ansamblul regiunii mediteraneene;

Să încurajeze, împreună cu statele neparticipante riverane Mediteranei, dezvoltarea unei cooperări reciproce avantajoase în diversele domenii ale activității economice, mai ales prin extinderea schimburilor comerciale, pe baza unei înțelegeri comune a necesității asigurării stabilității și progresului relațiilor comerciale, a intereselor lor economice mutuale și a nivelurilor lor diferite de dezvoltare economică, în vederea promovării, în acest fel, a progresului lor economic și bunăstării lor;

Să contribuie la o dezvoltare diversificată a economiei țărilor neparticipante riverane Mediteranei, ținînd seama de obiectivele dezvoltării în domeniile industriei, științei și tehnologiei, în eforturile pe care ele le desfășoară pentru a ajunge la o mai bună utilizare a resurselor lor, favorizînd astfel o dezvoltare mai armonioasă a relațiilor economice;

Să intensifice eforturile și cooperarea lor pe bază bilaterală și multilaterală cu statele neparticipante riverane Mediteranei în vederea îmbunătățirii mediului din Mediterană și în special a salvării resurselor biologice și echilibrului ecologic ale mării, prin măsuri adecvate, cum sînt prevenirea poluării și lupta împotriva acesteia; în acest scop, și avînd în vedere situația actuală, să coopereze în cadrul organizațiilor internaționale competente și în special în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător;

Să continue dezvoltarea contactelor și a cooperării cu statele neparticipante riverane Mediteranei în alte domenii corespunzătoare.

Pentru realizarea mai rapidă a obiectivelor enunțate mai sus, statele participante declară, de asemenea, intenția lor de a menține și amplifica contactele și dialogul, așa cum acestea au fost începute de C.S.C.E. cu statele mediteraneene neparticipante și ca ele să cuprindă toate statele regiunii mediteraneene, în scopul de a contribui la menținerea păcii, reducerea forțelor armate în regiune, întărirea securității, diminuarea tensiunii în regiune și lărgirea sferei cooperării, obiective care prezintă pentru toți un interes comun, precum și în scopul definirii de noi obiective comune.

Statele participante se vor strădui, în cadrul eforturilor lor multilaterale, să încurajeze progresele și inițiativele respective și să procedeze la un schimb de păreri asupra realizării scopurilor menționate mai sus.

COOPERAREA ÎN DOMENIUL UMANITAR ȘI ÎN ALTE DOMENII

Statele participante,

Dorind să contribuie la întărirea păcii și înțelegerii între popoare, cît și la îmbogățirea spirituală a personalității umane, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie,

Conștiente de faptul că creșterea schimburilor în domeniile culturii și educației, o mai largă difuzare a informației, extinderea contactelor între persoane și soluționarea problemelor umanitare vor contribui la atingerea acestor obiective,

Hotărîte în consecință, să coopereze între ele, indiferent de sistemele lor politice, economice și sociale, în scopul de a crea condiții mai bune în domeniile de mai sus, de a dezvolta și de a întări formele existente de cooperare, cît și de a elabora căi și mijloace noi conforme acestor obiective,

Convinse că această cooperare trebuie să se realizeze cu deplina respectare a principiilor care guvernează relațiile dintre statele participante, așa cum acestea sînt enunțate în documentul corespunzător,

Au adoptat cele ce urmează:

1. CONTACTE UMANE

Statele participante,

Considerînd dezvoltarea contactelor ca un element important al întăririi relațiilor prietenești și încrederii între popoare,

Afirmînd, în legătură cu efortul lor actual de a îmbunătăți condițiile în acest domeniu, importanța pe care ele o acordă considerațiilor umanitare,

Dorind în acest spirit să depună, odată cu continuarea destinderii, noi eforturi în vederea realizării unui progres continuu în acest domeniu,

Și conștiente de faptul că problemele care se referă la cele de mai sus trebuie să fie reglementate de către statele interesate în condiții mutual acceptabile,

Își fixează ca obiectiv să faciliteze, pe plan individual și colectiv, atît particular cît și oficial, deplasarea și contacte mai libere între persoane, instituții și organizații ale statelor participante și să contribuie la soluționarea problemelor de interes umanitar care apar în această privință;

Se declară gata în aceste scopuri să ia măsurile pe care le consideră corespunzătoare și să încheie, dacă este necesar, acorduri sau aranjamente între ele și

Exprimă intenția lor în prezent să procedeze la aplicarea celor ce urmează:

a) Contacte și întîlniri regulate pe baza legăturilor de familie

În scopul de a înlesni dezvoltarea ulterioară a contactelor pe baza legăturilor de familie, statele participante vor examina în mod favorabil cererile de călătorie în scopul de a permite intrarea sau ieșirea temporară de pe teritoriul lor, și în mod regulat dacă este dorită, persoanelor care vor să facă vizite unor membri ai familiilor lor.

Cererile de călătorii temporare pentru a se întîlni cu membri ai familiilor lor vor fi examinate fără deosebire de țara de origine sau de destinație; formalitățile cerute pentru eliberarea documentelor de călătorie și a vizelor vor fi aplicate în acest spirit. Întocmirea și eliberarea unor astfel de documente și a vizelor se vor face în cadrul unor limite rezonabile de timp; cazurile de necesitate urgentă - cum ar fi boală gravă sau deces - vor fi tratate cu prioritate. Ele vor lua măsurile care pot fi necesare pentru a face ca taxele pentru obținerea documentelor oficiale de călătorie și a vizelor să fie acceptabile.

Ele confirmă că prezentarea unei cereri privind contacte pe baza legăturilor de familie nu va duce la modificări ale drepturilor și obligațiilor solicitantului sau ale unor membri ai familiei sale.

b) Reunificarea familiilor

Statele participante vor examina într-un spirit pozitiv și umanitar cererile prezentate de persoanele care doresc să se reunească cu membri ai familiilor lor, acordînd o atenție deosebită cererilor cu caracter urgent - cum ar fi cele prezentate de persoane bolnave sau în vîrstă.

Ele vor examina asemenea cît se poate mai repede.

Ele vor reduce, dacă este necesar, taxele percepute pentru aceste cereri, pentru ca ele să aibă un nivel moderat.

Cererile în scopul reunificării familiilor care nu vor fi aprobate vor putea fi reînnoite la un nivel corespunzător și vor fi reexaminate după o perioadă nu prea lungă de timp de către autoritățile țării de reședință sau de destinație; în astfel de împrejurări, taxele nu se vor percepe decît atunci cînd cererile vor fi fost aprobate.

Persoanele ale căror cereri prezentate în legătură cu reunificarea familiilor au fost aprobate vor putea lua cu ele sau expedia obiectele lor de uz casnic și de folosință personală; în acest scop, statele participante vor folosi toate posibilitățile oferite de reglementările în vigoare.

Pînă la reunirea membrilor aceleiași familii, între aceștia pot avea loc întîlniri și contacte în conformitate cu modalitățile prevăzute pentru contactele pe baza legăturilor de familie.

Statele participante vor sprijini eforturile societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie privind probleme de reunificare a familiilor.

Ele confirmă că prezentarea unei cereri referitoare la reunificarea unei familii nu va duce la modificări ale drepturilor și obligațiilor solicitantului sau ale unor membri ai familiei sale.

Statul participant primitor va lua măsurile corespunzătoare în ceea ce privește încadrarea în muncă a persoanelor provenind din alte state participante care se stabilesc permanent în acest stat pentru a se reuni cu membri ai familiei lor care sînt cetățeni ai acestui stat și va veghea să li se ofere posibilități egale cu cele de care se bucură propriii săi cetățeni, în domeniile educației, asistenței medicale și asigurărilor sociale.

c) Căsătorii între cetățeni ai diferitelor state

Statele participante vor examina cu bunăvoință și bazîndu-se pe considerente umanitare cererile de autorizare de ieșire sau intrare prezentate de persoane care au hotărît să se căsătorească cu un cetățean al unui alt stat participant.

Întocmirea și eliberarea documentelor necesare scopurilor de mai sus, precum și celebrării căsătoriei, se vor efectua în conformitate cu prevederile acceptate pentru reunificarea familiilor.

Statele participante vor aplica, de asemenea, dispozițiile acceptate pentru reunificarea familiilor, atunci cînd ele vor examina cererile prezentate de soți provenind din state participante diferite, în scopul de a le permite, lor și copiilor minori rezultați din căsătoria lor, să-și transfere domiciliul într-un stat în care locuiește în mod obișnuit unul dintre ei.

d) Deplasări pentru motive personale sau profesionale

Statele participante intenționează să înlesnească deplasări mai largi ale cetățenilor lor pentru motive personale sau profesionale și, în acest scop, ele au intenția îndeosebi:

- să simplifice treptat și să aplice cu suplețe procedurile de ieșire și intrare;

- să înlesnească reglementările referitoare la deplasările cetățenilor din alte state participante pe teritoriul lor, ținînd seama în mod corespunzător de cerințele de securitate.

Ele vor face eforturi pentru a reduce treptat, acolo unde este necesar, taxele pentru vizele și documentele oficiale de călătorie.

Ele înțeleg să examineze, atunci cînd este cazul, mijloacele - inclusiv, în măsura în care se dovedește adecvată, încheierea de convenții consulare multilaterale sau bilaterale sau adoptarea altor acorduri sau instrumente corespunzătoare - care vizează îmbunătățirea aranjamentelor referitoare la serviciile consulare inclusiv asistența juridică și consulară.

Ele confirmă că cultele, instituțiile și organizațiile religioase, care acționează în cadrul constituțional al statelor participante, și reprezentanții lor pot, în domeniul lor de activitate, să aibă între ele contacte și întîlniri și schimburi de informații.

e) Îmbunătățirea condițiilor pentru turism pe bază individuală sau colectivă

Statele participante consideră că turismul contribuie la o mai bună cunoaștere a vieții, culturii și istoriei celorlalte țări, la creșterea înțelegerii între popoare, la îmbunătățirea contactelor și la o mai bună folosire a timpului liber. Ele au intenția să încurajeze dezvoltarea turismului, pe bază individuală sau colectivă, și au în vedere îndeosebi:

- să favorizeze călătoriile turistice în țările lor respective, încurajînd acordarea de facilități corespunzătoare, precum și simplificarea și accelerarea formalităților cerute pentru astfel de călătorii;

- să intensifice, pe bază de acorduri sau aranjamente corespunzătoare, acolo unde acesta este necesar, cooperarea în vederea dezvoltării turismului, mai ales examinînd pe bază bilaterală posibilitățile de a spori informațiile referitoare la călătoriile în alte țări, precum și la primirea și la oferirea de servicii turiștilor ori la alte probleme conexe de interes reciproc.

f) Întîlniri între tineri

Statele participante înțeleg să favorizeze dezvoltarea contactelor și schimburilor între tineri, încurajînd:

- lărgirea schimburilor și contactelor pe termen scurt sau lung între tinerii care lucrează, care se află în pregătire profesională sau care își fac studiile, pe calea unor acorduri bilaterale sau multilaterale sau a unor programe curente în toate cazurile în care este posibil;

- studierea de către organizațiile lor de tineret a posibilităților de încheiere a unor acorduri privind structurile cooperării multilaterale a tineretului;

- acorduri sau programe curente privind organizarea de schimburi de studenți, de seminarii internaționale de tineret, de cursuri de pregătire profesională și de studiere a limbilor străine;

- continuarea dezvoltării turismului în rîndul tineretului și punerea la dispoziție a înlesnirilor corespunzătoare în acest scop;

- dezvoltarea, acolo unde este posibil, a schimburilor, contactelor și cooperării, pe bază bilaterală sau multilaterală, între organizațiile lor care reprezintă grupuri largi de tineri care lucrează, care se află în pregătire profesională sau care își fac studiile;

- pătrunderea în conștiința tineretului a importanței creșterii înțelegerii mutuale și a întăririi relațiilor de prietenie și încrederii între popoare.

g) Sport

În scopul de a extinde legăturile și cooperarea existentă în domeniul sportului, statele participante vor încuraja contactele și schimburile în acest domeniu, inclusiv întîlnirile și competițiile sportive de orice fel, în conformitate cu regulile, reglementările și practicile internaționale general acceptate.

h) Dezvoltarea contactelor

În perspectiva unei dezvoltări ulterioare a contactelor între instituții guvernamentale, organizații și asociații neguvernamentale, inclusiv organizații de femei, statele participante vor înlesni convocarea de reuniuni, precum și deplasările de delegații, grupuri și persoane.

2. INFORMAȚIA

Statele participante,

Conștiente de necesitatea unei cunoașteri și a unei înțelegeri tot mai largi a diverselor aspecte ale vieții din celelalte state participante,

Recunoscînd contribuția acestui proces la dezvoltarea încrederii între popoare,

Dorind, odată cu dezvoltarea înțelegerii mutuale între statele participante și cu îmbunătățirea progresivă a relațiilor lor, să depună în continuare eforturi în vederea unui progres în acest domeniu,

Recunoscînd importanța difuzării informației provenind din celelalte state participante și a unei mai bune cunoașteri a acestei informații,

Subliniind, în consecință, rolul esențial și influența presei, radioului, televiziunii, cinematografiei și agențiilor de presă, precum și a ziariștilor care lucrează în aceste domenii,

Își fixează ca obiectiv să faciliteze o difuzare mai liberă și mai largă a informației de orice natură, să încurajeze cooperarea în domeniul informației și schimbul de informații cu alte țări, precum și să îmbunătățească condițiile în care ziariștii dintr-un stat participant își exercită profesia într-un alt stat participant, și

Exprima intenția lor îndeosebi:

a) Îmbunătățirea difuzării informației, a accesului la informație și a schimbului de informații

I. Informația orală

- Să faciliteze difuzarea informației orale, încurajînd conferințele și turneele de conferințe ale unor personalități și specialiști de seamă ai celorlalte state participante, precum și schimbul de opinii cu ocazia unor mese rotunde, seminarii, colocvii, cursuri de vară, congrese și alte reuniuni bilaterale și multilaterale.

II. Informația scrisă

Să faciliteze îmbunătățirea difuzării, pe teritoriul lor, a ziarelor și publicațiilor tipărite, periodice sau neperiodice, provenind din celelalte state participante. În acest scop:

- ele vor încuraja firmele și organizațiile lor competente să încheie acorduri și contracte menite să mărească treptat cantitățile și numărul titlurilor de ziare și publicații importate din celelalte state participante. Este de dorit ca în aceste acorduri și contracte să se menționeze mai ales condițiile de livrare cele mai rapide și folosirea canalelor care există în mod obișnuit în fiecare țară pentru distribuirea propriilor sale publicații și ziare, precum și formele și mijloacele de plată convenite între părți, care permit să se atingă obiectivele vizate prin aceste acorduri și contracte;

- ele vor lua, acolo unde se dovedește necesar, măsurile corespunzătoare pentru a realiza obiectivele de mai sus și a aplica dispozițiile prevăzute în acorduri și contracte.

Să contribuie la îmbunătățirea accesului publicului la publicațiile tipărite, periodice și neperiodice, importate pe bazele indicate mai sus. Îndeosebi:

- ele vor încuraja sporirea numărului punctelor unde aceste publicații sînt puse în vînzare;

- ele vor facilita punerea la dispoziție a acestor publicații periodice în timpul congreselor, conferințelor, vizitelor oficiale și altor manifestări internaționale, precum și turiștilor în timpul sezonului;

- ele vor extinde posibilitățile de abonamente conform modalităților proprii fiecărei țări;

- ele vor îmbunătăți posibilitățile de lectură și împrumut ale acestor publicații în marile biblioteci publice și sălile de lectură, precum și în bibliotecile universitare.

Ele intenționează să îmbunătățească posibilitățile de a lua cunoștință de buletinele de informații oficiale publicate de misiunile diplomatice și distribuite de aceste misiuni, în conformitate cu aranjamente acceptabile pentru țările interesate.

III. Informația filmată, radiodifuzată și televizată

Să promoveze îmbunătățirea difuzării informației filmate, radiodifuzate și televizate. În acest scop:

- ele vor încuraja o mai largă prezentare și difuzare a unor informații mai diversificate, sub formă înregistrată și filmată, provenind din celelalte state participante care ilustrează diversele aspecte ale vieții din țările lor, informații primite pe baza acordurilor sau aranjamentelor care ar putea să se dovedească necesare între organizațiile și firmele direct interesate;

- ele vor facilita importul de către organizații și firme competente de materiale audio-vizuale înregistrate, provenind din celelalte state participante.

Statele participante iau notă de lărgirea difuzării informației radiodifuzate și își exprimă speranța că acest proces să se continue, astfel încît să răspundă interesului înțelegerii reciproce între popoare, precum și scopurilor definite de această conferință.

b) Cooperarea în domeniul informației

Să încurajeze cooperarea în domeniul informației pe bază de acorduri sau aranjamente pe termen scurt sau lung. Îndeosebi:

- ele vor favoriza o cooperare sporită între organe de informare de masă, inclusiv agențiile de presă, precum și între organizații de editori și edituri;

- ele vor favoriza cooperarea între organizații de radio și televiziune publice sau private, naționale sau internaționale, îndeosebi prin schimburi de programe de radio și televiziune, atît în direct, cît și înregistrate, precum și prin realizarea în comun și difuzarea unor astfel de programe;

- ele vor încuraja întîlnirile și contactele atît între organizații de ziariști, cît și între ziariști ai statelor participante;

- ele vor examina în mod favorabil posibilitățile de încheiere a unor aranjamente între publicații periodice, inclusiv ziare din statele participante, în scopul schimbului și publicării de articole;

- ele vor încuraja schimbul de informații tehnice, precum și organizarea de cercetări comune și întîlniri dedicate schimbului de experiență și de vederi între experți din domeniul presei, radioului și televiziunii.

c) Îmbunătățirea condițiilor de lucru ale ziariștilor

Statele participante, dorind să îmbunătățească condițiile în care ziariștii unui stat participant își exercită profesia într-un alt stat participant, au intenția îndeosebi:

- se examineze într-un spirit favorabil și în termene adecvate și rezonabile cererile de vize prezentate de ziariști;

- să acorde ziariștilor din statele participante acreditați permanent, pe bază de aranjamente, vize multiple de intrare și ieșire pe perioade determinate;

- să faciliteze, pentru ziariștii acreditați din statele participante, eliberarea de permise de ședere în țara de resedință temporară și, dacă și atunci cînd acestea sînt necesare, a altor documente oficiale pe care se cuvine să le aibă;

- să simplifice, pe baza de reciprocitate, procedurile de organizare a deplasărilor ziariștilor din statele participante în țara în care își exercită profesia și să ofere treptat posibilități mai mari pentru acest gen de deplasări, sub rezerva respectării reglementărilor referitoare la existența regiunilor interzise pentru motive de securitate;

- să procedeze astfel încît să se dea curs, pe cît de repede posibil, cererilor prezentate de acești ziariști în vederea unor astfel de deplasări, ținînd seama de factorul timp specific cererii;

- să sporească posibilitățile pentru ziariștii din statele participante de a comunica personal cu sursele lor de informare, inclusiv organizațiile și instituțiile oficiale;

- să acorde ziariștilor din statele participante dreptul de a importa echipamentul tehnic (foto, cinematografic, magnetofon, radio și televiziune) care le este necesar pentru exercitarea profesiei lor, sub rezerva expresă că acest echipament să fie reexportat;

- să acorde ziariștilor celorlalte state participante, acreditați cu titlu permanent sau temporar, posibilitatea de a transmite în mod integral, normal și rapid organelor de informație pe care le reprezintă, folosind mijloace recunoscute de statele participante, rezultatele activității lor profesionale, inclusiv benzile de magnetofon și filmele nedevelopate, în scopuri de publicare, de radiodifuzare sau de televizare.

Statele participante reafirmă că ziariștii nu vor fi expulzați și nici penalizați în nici un alt fel pentru exercitarea legitimă a activității lor profesionale. În caz de expulzare a unui ziarist acreditat, acesta va fi informat despre motivele acestei măsuri și va putea să supună o cerere de reexaminare a cazului sau.

3. COOPERAREA ȘI SCHIMBURILE ÎN DOMENIUL CULTURII

Statele participante,

Considerînd că schimburile și cooperarea culturală contribuie la o mai bună apropiere între oameni și între popoare și favorizează astfel o înțelegere trainică între state,

Confirmînd concluziile formulate în acest domeniu pe cale multilaterală, mai ales la Conferința interguvernamentală asupra politicilor în Europa, organizată de UNESCO la Helsinki în iunie 1972, unde s-a evidențiat pentru o participare activă a celor mai largi categorii sociale la o viață culturală din ce în ce mai diversificată,

Înțelegînd că, odată cu dezvoltarea încrederii reciproce și cu îmbunătățirea progresivă a relațiilor între statele participante, să continue și să-și sporească eforturile în vederea unui progres în acest domeniu,

Dispuse în acest spirit să lărgească substanțial schimburile lor culturale, atît în ceea ce privește persoanele, cît și operele, și să dezvolte între ele o cooperare activă, pe plan bilateral și multilateral, în toate domeniile culturii,

Convinse că o astfel de strîngere a legăturilor lor reciproce va contribui la îmbogățirea culturilor respective, respectînd totodată originalitatea fiecăreia, cît și la întărirea conștiinței lor privind existența unor valori comune, continuînd totodată să dezvolte cooperarea culturală cu celelalte țări ale lumii,

Declară că își stabilesc în comun următoarele obiective:

a) să dezvolte informarea reciprocă în vederea unei mai bune cunoașteri a realizărilor culturale respective,

b) să îmbunătățească posibilitățile materiale ale schimburilor și difuzării de bunuri culturale,

c) să promoveze accesul tuturor la realizările culturale respective,

d) să dezvolte contactele și cooperarea între persoanele care desfășoară o activitate culturală,

e) să caute domenii și forme noi de cooperare culturală.

Manifestînd astfel voința lor comună de a desfășura o activitate mereu crescîndă, coerentă și de lungă durată în vederea realizării obiectivelor prezentei declarații; și

Își exprima intenția în prezent să procedeze la aplicarea celor ce urmează:

Extinderea relațiilor

Să extindă și să îmbunătățească, la diferite niveluri, cooperarea și legăturile în domeniul culturii, mai ales:

- încheind, dacă este cazul, acorduri bilaterale sau multilaterale, care să prevadă o extindere a relațiilor între instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale competente în domeniul culturii, cît și între activiștii din acest domeniu, ținînd seama atît de necesitatea unei anumite flexibilități, cît și a aplicării cît mai complete cu putință a acordurilor existente, fără să piardă din vedere că acordurile, cît și alte aranjamente reprezintă un mijloc important de dezvoltare a cooperării și schimburilor în domeniul culturii;

- contribuind la dezvoltarea unei comunicări și a unei cooperări directe între instituții de stat și organizații neguvernamentale competente, inclusiv, dacă acest lucru se dovedește necesar, a comunicării și cooperării ce se realizează pe bază de acorduri și de aranjamente speciale;

- încurajînd comunicările și contactele directe între persoanele care lucrează în domeniul culturii, inclusiv dacă acest lucru este necesar, comunicările și contactele care se realizează pe bază de acorduri și aranjamente speciale.

Cunoașterea reciprocă

În cadrul competenței lor, să ia măsuri adecvate, atît pe plan bilateral, cît și multilateral, menite să ofere popoarelor lor o mai largă și mai completă cunoaștere reciprocă a realizărilor obținute de ele în diferitele domenii ale culturii, și printre acestea:

- să studieze în comun, la nevoie cu concursul organizațiilor internaționale corespunzătoare, posibilitatea creării și structura posibilă a unei bănci de date culturale în Europa, care să colecteze informații provenind din țările participante și pe care să le furnizeze la cererea corespondenților săi și, în acest scop, să convoace o reuniune de experți ai statelor interesate;

- să examineze, la nevoie, împreună cu organizațiile internaționale corespunzătoare, mijloacele care să permită stabilirea în Europa a unui repertoriu de filme documentare cu caracter cultural sau științific provenind din statele participante;

- să încurajeze expoziții mai frecvente de cărți și să studieze posibilitatea de a organiza periodic în Europa o mare expoziție de cărți provenind din statele participante;

- să favorizeze între instituțiile corespunzătoare și între edituri schimbul sistematic de cataloage de cărți disponibile, precum și de cărți în curs de apariție, înglobînd pe cît posibil toate publicațiile ce urmează să apară; să stimuleze, de asemenea, schimbul de materiale documentare între editurile enciclopedice, în scopul îmbunătățirii prezentării fiecărei țări;

- să studieze în comun problemele privind lărgirea și îmbunătățirea schimburilor de informații în diferite domenii ale culturii, cum sînt teatrul, muzica, activitatea bibliotecilor, precum și conservarea și restaurarea bunurilor culturale.

Schimburile și difuzarea

Să contribuie la îmbunătățirea posibilităților de schimburi și de difuzare a bunurilor culturale prin mijloace potrivite, mai ales:

- studiind posibilitățile de armonizare și reducere a taxelor referitoare la schimburile comerciale internaționale de cărți și de alte materiale culturale, cît și noi mijloace de asigurare a operelor de artă în expozițiile organizate în străinătate și de reducere a riscurilor de daune sau de pierdere la care aceste opere sînt expuse prin deplasarea lor;

- înlesnind formalitățile de trecere prin vamă, în termene compatibile cu calendarul manifestărilor artistice, a operelor de artă, materialelor și accesoriilor care figurează în inventarul convenit între organizatorii acestor manifestări;

- încurajînd întruniri între reprezentanții organismelor competente și ai firmelor corespunzătoare, în scopul de a examina măsuri care țin de resortul lor - cum sînt: simplificarea formalităților de comandă, termenele de livrare și modalitățile de plată - și care ar putea facilita schimburile comerciale internaționale de cărți;

- favorizînd împrumuturile și schimburile de filme între instituțiile lor de studii cinematografice și cinemateci;

- încurajînd între părțile interesate schimbul de informații asupra manifestărilor cu caracter cultural care sînt prevăzute în statele participante, în domeniile cele mai adecvate, cum sînt muzica, teatrul și artele plastice, spre a contribui la întocmirea și la publicarea unui calendar al acestor evenimente, cu concursul, dacă este necesar, al organizațiilor internaționale competente;

- încurajînd studiul incidentelor pe care evoluția previzibilă și o armonizare eventuală între părțile interesate a mijloacelor tehnice folosite pentru difuzarea culturii ar putea să le aibă asupra dezvoltării cooperării și schimburilor culturale, avînd totodată în vedere păstrarea diversității și a originalității culturilor lor respective;

- încurajînd, în felul în care ele consideră potrivit, în cadrul politicii lor culturale, dezvoltarea interesului pentru patrimoniul cultural al altor state participante, conștiente fiind de meritele și de valoarea fiecărei culturi;

- urmărind aplicarea deplină și efectivă a acordurilor și convențiilor internaționale asupra drepturilor de autor și asupra circulației bunurilor culturale, la care sînt parte sau ar hotărî în viitor să devină;

Accesul

Să favorizeze un acces reciproc mai complet al tuturor la realizările - opere, experiențe și arte interpretative - din diferite domenii ale culturii din țările lor, și să depună în acest scop toate eforturile posibile, conform competențelor lor, mai ales:

- să promoveze o mai largă difuzare a cărților și a operelor artistice, mai ales pe astfel de căi;

- să faciliteze, ținînd seama pe deplin de convențiile internaționale asupra dreptului de autor la care ele sînt părți, contactele și comunicările internaționale între autori și edituri, cît și între alte instituții culturale, în vederea unui acces reciproc mai complet la realizările culturale;

- să recomande ca, la stabilirea tirajelor, editurile să țină seama și de comenzile provenind din alte state participante, iar drepturile de vînzare să fie acordate în celelalte state participante, de acord cu partenerii interesați, mai multor organizații de vînzare din țările importatoare, acolo unde există această posibilitate;

- să încurajeze organismele competente și firmele interesate să încheie acorduri și contracte și să contribuie în acest fel la sporirea treptată a numărului și diversității lucrărilor scrise de autori ai altor state participante, în original și în traduceri, disponibile în bibliotecile și librăriile lor;

- să favorizeze, acolo unde acest lucru va fi recunoscut ca oportun, sporirea numărului de puncte unde vor fi puse în vînzare cărți ale autorilor altor state participante, în original, importate pe bază acordurilor și contractelor și în traducere;

- să favorizeze, pe scară mai largă, traducerea de opere din domeniul literaturii și din alte domenii de activitate culturală, produse în limbile celorlalte state participante, mai ales în limbile mai puțin răspîndite, cît și publicarea și difuzarea de lucrări traduse, prin măsuri ca:

- stimularea unor contacte mai regulate între editurile interesate;

- sporirea eforturilor în vederea formării și perfecționării traducătorilor;

- încurajarea, prin mijloace potrivite, a editurilor din țările lor să publice traduceri;

- facilitarea schimbului, între edituri și organismele interesate, de liste de cărți semnalate spre a fi traduse;

- favorizarea, între țările lor, a activității profesionale și a cooperării dintre traducători;

- efectuarea de studii în comun asupra mijloacelor menite să dezvolte traducerile și difuzarea acestora;

- să îmbunătățească și să lărgească schimbul de cărți, bibliografii și fise bibliografice între biblioteci;

- să aibă în vedere și alte măsuri adecvate care să permită, la nevoie prin înțelegere reciprocă între părțile interesate, înlesnirea accesului la realizările lor culturale respective, mai ales în domeniul cărții;

- să contribuie, pe căi potrivite, la folosirea mai largă a mijloacelor de informare de masă în scopul unei mai bune cunoașteri a vieții culturale a fiecăruia dintre ele;

- să caute să îmbunătățească condițiile necesare pentru ca muncitorii migranți și familiile lor să poată în același timp să păstreze legăturile cu propria cultură națională și să se adapteze la noul lor mediu cultural;

- să încurajeze organismele și întreprinderile competente să aleagă și să distribuie mai larg filme de lung metraj și documentare ale altor state participante și să favorizeze prezentări necomerciale mai frecvente, cum sînt premierile, săptămînile filmului și festivalurilor, ținînd seama în mod corespunzător de filmele provenind din țări ale căror creații cinematografice sînt mai puțin cunoscute;

- să favorizeze, prin mijloace potrivite, în cadrul reglementărilor existente privind munca legată de astfel de materiale de arhivă, lărgirea posibilităților de lucru ale specialiștilor provenind din alte state participante privind materialele cu caracter cultural din arhivele cinematografice și audio-vizuale;

- să încurajeze efectuarea unui studiu în comun de către organismele interesate și, dacă este cazul, cu concursul organizațiilor internaționale competente, asupra oportunității și condițiilor de creare a unui repertoriu al programelor lor culturale de televiziune înregistrate, cît și asupra mijloacelor de a le viziona rapid în scopul de a înlesni alegerea și eventuala achiziționare a acestora;

Contactele și cooperarea

Să contribuie, prin mijloace adecvate, la dezvoltarea contactelor și a cooperării în diferitele domenii ale culturii, mai ales între creatori și activiști culturali, căutînd în special:

- să favorizeze călătorii și întîlniri ale persoanelor care desfășoară o activitate culturală, inclusiv, dacă apare necesar, a celor care se realizează pe bază de acorduri, de contracte sau de alte aranjamente speciale, și care țin de cooperarea lor culturală;

- să încurajeze astfel contactele între creatori, interpreți și grupuri artistice, pentru ca aceștia să lucreze împreună, să-și facă cunoscute operele proprii în alte state participante sau să facă schimb de vederi asupra unor subiecte care țin de activitatea lor comună;

- să încurajeze, la nevoie prin intermediul unor aranjamente adecvate, schimburile de stagiari și de specialiști și acordarea de burse de formare și perfecționare în diferite domenii ale culturii, cum sînt artele și arhitectură, muzeele și bibliotecile, studiile și traducerea literară, și să contribuie la crearea de condiții favorabile de primire în instituțiile lor respective;

- să încurajeze schimbul de cunoștințe dobîndite în materie de formare a personalului însărcinat să organizeze activități culturale, cît și de profesori și de specialiști în domenii cum sînt teatrul, opera, baletul, muzica și artele plastice;

- să continue să încurajeze organizarea de întîlniri internaționale între creatori, și mai ales între tineri creatori, asupra problemelor actuale ale creației artistice și literare care prezintă interes de a fi examinate în comun;

- să studieze și alte posibilități de dezvoltare a schimburilor și cooperării între persoanele care desfășoară o activitate culturală în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce a vieții culturale a statelor participante;

Domeniile și formele de cooperare

Să încurajeze căutarea de noi domenii și de noi forme de cooperare culturală, contribuind în acest scop la încheierea de acorduri și aranjamente adecvate între părțile interesate, acolo unde este necesar și, în acest context, să favorizeze:

- studii în comun privitoare la politicile culturale, mai ales sub aspectele lor sociale, cît și la legăturile lor cu politicile planificării, urbanismului, educației, mediului înconjurător și privitoare la aspectele culturale ale turismului;

- schimbul de cunoștințe privind diversitatea culturală, astfel încît acesta să contribuie la o mai bună înțelegere, de către părțile interesate, a unei astfel de diversități, acolo unde ea se manifestă;

- schimbul de informații și, acolo unde este potrivit, întîlniri de experți, elaborarea și realizarea de programe și proiecte de cercetare, cît și evaluarea lor în comun și difuzarea rezultatelor, în domeniile indicate mai sus;

- forme de cooperare culturală și dezvoltarea unor realizări în comun cum sînt:

- manifestări internaționale în domeniile artelor plastice, cinematografiei, teatrului, baletului, muzicii, folclorului etc.; tîrguri și expoziții de cărți, spectacole în comun de opere lirice și dramatice, cît și reprezentații date de soliști, ansambluri instrumentale, orchestre, coruri și alte grupuri artistice, inclusiv cele care sînt alcătuite de amatori, ținînd seama în mod corespunzător de organizarea de manifestări culturale internaționale ale tineretului și de schimbul de tineri artiști;

- includerea de opere ale autorilor și compozitorilor altor state participante în repertoriile soliștilor și ansamblurilor artistice;

- pregătirea, traducerea și publicarea de articole, studii și monografii, cît și de cărți la un preț accesibil și colecții de artă și literatură, menite să facă mai bine cunoscute realizările culturale respective, prevăzînd în acest scop întîlniri între experți și reprezentanți ai editurilor;

- coproducția și schimbul de filme, cît și de programe de radio și televiziune, favorizînd mai ales întîlnirile între producători, tehnicieni și reprezentanți ai organelor de stat în vederea găsirii condițiilor favorabile pentru executarea de proiecte concrete în comun și încurajînd, în domeniul coproducției, constituirea de echipe internaționale de turnare de filme;

- organizarea de concursuri de arhitectură și de urbanism, avînd în vedere eventuala punere în aplicare a celor mai bune proiecte și formarea, atunci cînd e posibil, de echipe internaționale;

- punerea în aplicare de proiecte comune de salvare, restaurare și punere în valoare a operelor artistice, monumente și așezări istorice și arheologice de interes cultural, cu concursul, atunci cînd e cazul, al organizațiilor internaționale cu caracter guvernamental sau neguvernamental, cît și al unor instituții particulare - competente și active în aceste domenii - avînd în vedere în acest scop:

- întruniri periodice de experți ai părților interesate pentru a elabora propunerile adecvate, ținînd seama de necesitatea de a examina aceste chestiuni într-un context economic și social mai larg;

- publicarea, în periodicele corespunzătoare, de articole menite să facă cunoscute și să compare realizările și inovațiile cele mai semnificative din statele participante;

- studierea în comun în vederea îmbunătățirii și a unei eventuale armonizări a diferitelor sisteme folosite pentru inventarierea și catalogarea monumentelor istorice și a așezărilor de interes cultural din țara lor;

- studierea posibilităților de organizare a unor cursuri internaționale pentru formarea de specialiști în diferite discipline privitoare la restaurare.

Minorități naționale sau culturi regionale. Statele participante, recunoscînd contribuția pe care minoritățile naționale sau culturile regionale pot s-o aducă la cooperarea dintre state în diferite domenii ale culturii, își propun, atunci cînd pe teritoriul lor există astfel de minorități sau culturi și ținînd seama de interesele legitime ale membrilor lor, să faciliteze această contribuție.

4. COOPERAREA ȘI SCHIMBURILE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

Statele participante,

Conștiente de faptul că dezvoltarea raporturilor internaționale în domeniile educației și științei contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă și este avantajoasă pentru toate popoarele și profitabilă generațiilor viitoare,

Dispuse să faciliteze dezvoltarea schimburilor de cunoștințe și de experiențe, cît și a contactelor pe bază de aranjamente speciale, acolo unde acestea sînt necesare, între organizații, instituții și persoane care desfășoară o activitate educativă sau științifică,

Dorind să întărească legăturile între instituții de creație și științifice și să încurajeze cooperarea lor în sectoare de interes comun, mai ales atunci cînd nivelul cunoștințelor și al resurselor cer eforturi concertate pe plan internațional, și

Convinse că progresul în aceste domenii trebuie să fie însoțit și susținut de o mai largă cunoaștere a limbilor străine,

Exprimă în aceste scopuri intenția lor mai ales:

a) Extinderea relațiilor

Să dezvolte și să îmbunătățească la diferite niveluri cooperarea și legăturile în domeniile educației și științei, în special:

- încheind, dacă este cazul, acorduri bilaterale sau multilaterale, care să prevadă cooperarea și schimburile între instituții de stat, organisme neguvernamentale și persoane care desfășoară activități în domeniile educației și științei, ținînd seama de necesitatea de a asigura o aplicare flexibilă și de a folosi cît mai complet acordurile și aranjamentele existente;

- favorizînd încheierea de înțelegeri directe între universități și alte instituții de învățămînt superior și de cercetare, în cadrul acordurilor dintre guverne, acolo unde acest lucru este potrivit;

- încurajînd contactele și comunicările directe între persoanele care lucrează în domeniile educației și științei, inclusiv cele care sînt bazate, atunci cînd este cazul, pe acorduri sau înțelegeri speciale;

b) Accesul și schimburile

Să îmbunătățească, în condiții reciproc acceptabile, accesul studenților, cadrelor didactice și al oamenilor de știința ai statelor participante la institutele de învățămînt, ca și la instituțiile culturale și științifice, și să intensifice schimburile între aceste instituții în toate domeniile care prezintă un interes comun, mai ales:

- lărgind schimbul de informații asupra posibilităților de studii oferite și cursurilor accesibile participanților străini, precum și asupra condițiilor în care aceștia vor fi admiși și primiți;

- încurajînd, între statele participante, călătoriile oamenilor de știință, cadrelor didactice și studenților, care au ca obiect studiile, predarea și cercetarea, precum și îmbunătățirea cunoașterii reciproce a realizărilor lor în domeniile educației, culturii și științei;

- favorizînd acordarea de burse de studii, de predare și de cercetare în țara lor, pentru oamenii de știință, cadrele didactice și studenți ai altor state participante;

- elaborînd, dezvoltînd sau încurajînd programe care să prevadă un mai larg schimb de oameni de știință, de cadre didactice și studenți, inclusiv organizarea de colocvii, seminarii și proiecte în colaborare, precum și schimbul de informații în domeniile învățămîntului, studiilor superioare și cercetării, sub formă, de exemplu, de publicații universitare și de documentare furnizată de biblioteci;

- favorizînd aplicarea eficientă a acestor aranjamente și programe, furnizînd în timp util oamenilor de știință, cadrelor didactice și studenților informații mai amănunțite asupra repartizării lor la universitatea sau instituția unde vor fi admiși și asupra programelor prevăzute pentru ei; dîndu-le posibilitatea să folosească documentația corespunzătoare, universitară și științifică, precum și cea care provine din arhive deschise; și facilitîndu-le deplasări pentru studiu sau cercetare, cît și pentru călătorii de odihnă, în interiorul statului care-i primește, pe baza procedurilor uzuale;

- favorizînd o evaluare mai exactă a problemelor privind compararea și echivalarea gradelor și diplomelor universitare, dezvoltînd schimbul de informații asupra organizării, duratei și programelor de studii, compararea metodelor de evaluare a nivelurilor de cunoștințe și de calificări universitare și, acolo unde acest lucru este realizabil, ajungîndu-se la recunoașterea reciprocă a gradelor și diplomelor universitare fie, dacă este necesar, pe calea acordurilor între guverne, fie pe calea unor aranjamente directe între universități și alte instituții de învățămînt superior și de cercetare;

- recomandînd, în afară de aceasta, organizațiilor internaționale competente, intensificarea eforturilor lor spre a se ajunge la o soluție general acceptabilă a problemelor de comparare și echivalare a gradelor și diplomelor universitare;

c) Știință

În cadrul competenței lor, să amplifice și să îmbunătățească cooperarea și schimburile în domeniul științei, mai ales:

Să dezvolte, pe bază bilaterală sau multilaterală, schimburile și difuzarea informațiilor și a documentației științifice, îndeosebi:

- punînd cît mai larg această informație la dispoziția savanților și cercetătorilor din celelalte state participante, de exemplu, prin participarea la programe internaționale de punere în comun a informației sau la alte aranjamente corespunzătoare;

- lărgind și înlesnind schimbul de eșantioane și alte materiale științifice folosite în special în cercetarea fundamentală din domeniile științelor exacte și naturale și medicinii;

- invitînd instituțiile științifice și universitățile să se informeze reciproc mai deplin și în mod regulat asupra lucrărilor lor de cercetare prezente și viitoare în domenii de interes comun;

Să faciliteze lărgirea comunicărilor și contactelor directe între universități, instituții și asociații științifice, cît și între oamenii de știință și cercetători, inclusiv cele care se bazează, dacă e nevoie, pe acorduri sau aranjamente speciale, mai ales:

- dezvoltînd și mai mult schimburile de oameni de știință și cercetători și încurajînd organizarea de întruniri pregătitoare sau de grupuri de lucru pe teme de cercetare de interes comun;

- încurajînd crearea de echipe mixte de oameni de știință însărcinate să urmărească proiecte de cercetare pe bază de aranjamente încheiate între instituții științifice din mai multe țări;

- sprijinind organizarea și buna funcționare a conferințelor și seminariilor internaționale, cît și participarea oamenilor de știință și a cercetătorilor lor la aceste conferințe și seminarii;

- preconizînd, de asemenea, într-un viitor apropiat, un "Forum științific" sub forma unei reuniuni de personalități eminente din lumea științifică, provenind din statele participante, în scopul de a discuta probleme legate între ele și de interes comun referitoare la dezvoltarea prezentă și viitoare a științei și de a promova dezvoltarea contactelor, comunicărilor și schimbului de informații între instituții științifice și între oameni de știință;

- prevăzînd, la o dată apropiată, o reuniune de experți reprezentînd statele participante și instituțiile lor științifice naționale, în vederea pregătirii unui astfel de "Forum științific", în consultare cu organizațiile internaționale corespunzătoare cum sînt UNESCO și C.E.E./O.N.U.;

- examinînd în timp util ce dispoziții noi ar putea fi luate ulterior în privința "Forumului științific",

Să dezvolte în domeniul cercetării științifice, pe plan bilateral sau multilateral, coordonarea programelor ce se desfășoară în statele participante și organizarea de programe comune, mai ales în sectoarele menționate mai jos, care pot necesita eforturi unite ale savanților și, în anumite cazuri, folosirea de echipamente costisitoare sau rare. Lista subiectelor enumerate în aceste sectoare este dată cu titlu exemplificativ; iar proiectele specifice vor trebui stabilite ulterior de către partenerii potențiali din statele participante, ținînd seama de contribuția pe care ar putea s-o aducă organizațiile internaționale și instituțiile științifice corespunzătoare:

- Științele exacte și naturale, mai ales cercetarea fundamentală în domenii ca matematicile, fizica, fizica teoretică, goefizica, chimia, biologia, ecologia și astronomia;

- Medicina, mai ales cercetarea fundamentală privind cancerul și bolile cardio-vasculare, studiile asupra bolilor endemice în țările în curs de dezvoltare, precum și cercetarea medico-socială, vizînd mai ales bolile profesionale, reeducarea handicapaților și asistența acordată mamei, copilului și persoanelor în vîrstă;

- Științele umaniste și sociale cum sînt: istoria, geografia, filozofia, psihologia, cercetarea pedagogică, lingvistica, sociologia, științele juridice, politice și economice; studii comparate asupra fenomenelor sociale, social-economice și culturale de interes comun pentru statele participante, mai ales probleme ale mediului înconjurător uman și ale dezvoltării urbane, cît și studii științifice asupra metodelor de conservare și de restaurare a monumentelor și operelor de artă;

d) Limbile și civilizațiile străine

Să încurajeze studiul limbilor și civilizațiilor străine ca mijloc important de sporire a comunicării între popoare, în scopul de a le face mai bine cunoscută cultură fiecărei țări, cît și de întărire a cooperării internaționale; în acest scop, să stimuleze, în cadrul competenței lor, dezvoltarea și îmbunătățirea în continuare a învățării limbilor străine și diversificarea alegerii limbilor predate la diferite niveluri, ținînd seama în mod corespunzător de limbile mai puțin răspîndite sau mai puțin sau mai puțin studiate și mai ales:

- să intensifice cooperarea care vizează îmbunătățirea învățării limbilor străine prin schimburi de informații și experiență asupra dezvoltării și punerii în aplicare a metodelor și materialelor pedagogice moderne și eficace, adaptate nevoilor diferitelor categorii de persoane care studiază, inclusiv a metodelor de învățare accelerată; și să aibă în vedere posibilitățile de a face studii, pe baza bilaterală sau multilaterală, asupra noilor metode de predare a limbilor străine;

- să încurajeze cooperarea între instituțiile interesate, pe bază bilaterală sau multilaterală, în vederea folosirii mai complete, în domeniul predării limbilor, a resurselor tehnologiei moderne în materie de educație, de exemplu, prin studii comparative efectuate de specialiștii lor și, acolo unde acest lucru se va conveni, prin schimburi sau transferuri de materiale audio-vizuale, materiale folosite la pregătirea manualelor școlare, cît și informații asupra noilor tipuri de echipamente tehnice folosite în predarea limbilor;

- să favorizeze schimbul de informații asupra experienței dobîndite în materie de formare a profesorilor de limbi și să intensifice schimburile, pe bază bilaterală, de profesori și studenți lingviști, precum și să faciliteze participarea acestora la cursuri de vară de limbi și civilizații, oriunde acestea sînt organizate;

- să încurajeze cooperarea între experți în domeniul lexicografiei, în scopul de a defini echivalențele terminologice necesare, în special pentru disciplinele științifice și tehnice, în vederea facilitării legăturilor între instituții științifice și specialiști;

- să favorizeze extinderea studiului limbilor străine în diferite categorii de instituții de învățămînt secundar, cît și posibilități mai largi de alegere între un număr sporit de limbi europene; și, în acest context, să ia în considerație, oriunde aceasta este oportun, posibilitățile de dezvoltare a recrutării și formării de profesori, cît și organizarea de secții de clasă necesare;

- să favorizeze, în învățămîntul superior, o gamă mai largă de alegere a limbilor pentru studenții în filologie, iar celorlalți studenți posibilități mai largi de a studia diferite limbi străine; să faciliteze, de asemenea, acolo unde este de dorit, organizarea de cursuri de limbi și civilizații, dacă este nevoie pe baza de aranjamente speciale, predate de lectori străini, provenind mai ales din țările europene ale căror limbi sînt mai puțin răspîndite sau mai puțin studiate;

- să favorizeze, în cadrul formării adulților, punerea la punct a unor programe specializate, adaptate diferitelor nevoi și interese, destinate învățării limbilor străine de către proprii cetățeni și a limbii țării gazdă de către adulții interesați din celelalte țări; în acest context, să încurajeze instituțiile interesate să coopereze, de exemplu, la elaborarea de programe de învățămînt prin radio și televiziune și prin metode accelerate, cît și, acolo unde este de dorit, la definirea unor obiective de studii destinate unor astfel de programe, în vederea atingerii unor niveluri de cunoștințe comparabile;

- să încurajeze, acolo unde este adecvat, asocierea predării limbilor străine cu studierea civilizațiilor respective și să continue eforturile pentru a stimula interesul față de studiul limbilor străine, inclusiv prin activități extrașcolare corespunzătoare;

e) Metodele pedagogice

Să favorizeze schimbul de experiență, pe bază bilaterală sau multilaterală, în materie de metode pedagogice la toate nivelurile de învățămînt, inclusiv cele folosite în educația permanentă și în formarea adulților, precum și schimburile de materiale pedagogice, în special:

- dezvoltînd în continuare diferite forme de contacte și de cooperare în diverse domenii ale științei pedagogice, de exemplu, prin studii comparative sau în comun realizate de către instituțiile interesate sau prin schimbul de informații asupra rezultatelor experiențelor pedagogice;

- intensificînd schimbul de informații privind metodele pedagogice folosite în diferite sisteme de educație și rezultatele cercetărilor asupra procesului de dobîndire a cunoștințelor de către elevi și studenți, ținînd seama de experiența corespunzătoare din diferite tipuri de învățămînt specializat;

- înlesnind schimbul de experiență privind organizarea și funcționarea educației destinate adulților și a educației prin reciclare, raporturile dintre aceste forme și alte forme și niveluri de educație, precum și mijloacele de a adapta educația, inclusiv formarea profesională și tehnică, la nevoile dezvoltării economice și sociale din țările lor;

- încurajînd schimburile de experiență în domeniul educării tineretului și a adulților pentru înțelegerea internațională, îndeosebi cu privire la marile probleme ale omenirii a căror soluționare cere o abordare în comun și o mai largă cooperare internațională;

- favorizînd schimburile de material de învățămînt - inclusiv de manuale școlare, avînd în vedere posibilitatea de a promova cunoașterea reciprocă și de a înlesni prezentarea fiecărei țări în aceste manuale - precum și schimburile de informații asupra inovațiilor tehnicii din domeniul educației.

Minorități naționale sau culturi regionale. Statele participante, recunoscînd contribuția pe care minoritățile naționale sau culturile regionale pot s-o aducă la cooperarea dintre state în diferite domenii ale educației, își propun, atunci cînd pe teritoriul lor există astfel de minorități sau culturi și ținînd seama de interesele legitime ale membrilor lor, să faciliteze această contribuție.

URMĂRILE CONFERINȚEI

Statele participante,

După ce au considerat și evaluat progresele realizate la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa,

Considerînd, de asemenea, că în contextul mai larg al lumii, Conferința este o parte importantă a procesului de ameliorare a securității și de dezvoltare a cooperării în Europa și că rezultatele sale vor contribui în mod semnificativ la acest proces.

Înțelegînd să pună în aplicare dispozițiile Actului final al Conferinței în scopul de a da efect deplin rezultatelor sale și pentru a promova astfel procesul de ameliorare a securității și dezvoltare a cooperării în Europa,

Convinse că pentru a atinge obiectivele urmărite de către Conferința ele trebuie să depună noi eforturi pe plan unilateral, bilateral și multilateral și să continue, în formele corespunzătoare enunțate mai jos, procesul multilateral început de Conferință:

1. Declară hotărîrea lor, în perioada după Conferință, să țină seamă în mod corespunzător de dispozițiile Actului final al Conferinței și să le aplice:

a) unilateral, în toate cazurile care cer o asemenea acțiune;

b) bilateral, prin negocieri cu alte state participante;

c) multilateral, prin reuniuni de experți ai statelor participante, precum și în cadrul organizațiilor internaționale existente, cum sînt Comisia economică pentru Europa a Națiunilor Unite și UNESCO, în ceea ce privește cooperarea în domeniile educației, științei și culturii;

2. Declară, de asemenea, hotărîrea lor să continue procesul multilateral început de conferință;

a) procedînd la un schimb de vederi aprofundat atît în ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor Actului final și îndeplinirea sarcinilor definite de Conferință, cît și, în contextul problemelor tratate la aceasta, cu privire la aprofundarea relațiilor lor reciproce, ameliorarea securității și dezvoltarea cooperării în Europa și dezvoltarea procesului destinderii la viitor;

b) organizînd în aceste scopuri întîlniri între reprezentanții lor, începînd cu o reuniune la nivelul reprezentanților desemnați de miniștrii afacerilor externe.

Aceasta va preciza modalitățile adecvate pentru ținerea altor întîlniri, care vor putea cuprinde noi reuniuni similare și posibilitatea unei noi conferințe;

3. Prima dintre întîlnirile indicate mai sus se va ține la Belgrad, în 1977. O reuniune pregătitoare, însărcinată să organizeze aceasta reuniune, va avea loc la Belgrad, la 15 iunie 1977. Reuniunea pregătitoare va fixa data, durata, ordinea de zi și celelalte modalități ale reuniunii reprezentanților desemnați de miniștrii afacerilor externe;

4. Regulile de procedură și de lucru, precum și baremul de repartizare a cheltuielilor, ale conferinței se vor aplica, mutatis mutandis, reuniunilor prevăzute în paragrafele 1(c), 2 și 3 de mai sus. Toate reuniunile menționate mai sus se vor ține prin rotație, în statele participante. Serviciile de secretariat tehnic vor fi asigurate de țara gazdă.

Originalul prezentului Act final, redactat în germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană și rusă, va fi remis guvernului Republicii Finlanda care îl va păstra în arhivele sale. Fiecare din statele participante va primi de la guvernul Republicii Finlanda o copie conformă a prezentului Act final.

Textul prezentului Act final va fi publicat în fiecare stat participant, care îl va difuza și îl va face cunoscut cît mai larg posibil.

Guvernul Republicii Finlanda este rugat să transmită secretarului general al Națiunilor Unite, în vederea difuzării către toți membrii Organizației ca document oficial al Națiunilor Unite, textul prezentului Act final, care nu poate fi primit pentru a fi înregistrat pe baza articolului 102 din Carta Națiunilor Unite.

Guvernul Republicii Finlanda este, de asemenea rugat să transmită textul prezentului Act final directorului general al UNESCO și secretarului executiv al Comisiei economice pentru Europa a Națiunilor Unite.

Drept pentru care, subsemnații Înalți Reprezentanți ai statelor participante, conștienți de înalta semnificație politică pe care acestea o acordă rezultatelor Conferinței și declarînd hotărîrea lor de a acționa în conformitate cu dispozițiile cuprinse în textele de mai sus, au semnat prezentul Act final.

Făcut la Helsinki, la 1 august 1975,

în numele:

Republicii Austria Bruno Kreisky - cancelar federal

Regatului Belgiei Leo Tindemans - prim-ministru

Republicii Populare Bulgariei Todor Jivkov - prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Canadei Pierre Elliott Trudeau - prim-ministru

Republicii Socialiste Cehoslovace

Gustav Husak - secretar general al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Republicii Cipru Arhiepiscopul Makarios III - președintele Republicii Cipru

Danemarcei Anker Joergensen - prim-ministru

Confederației Elvețiene Pierre Graber - președintele Confederației, șeful Departamentului politic federal

Republicii Finlanda Urho Kekkonen - președintele Republicii

Republicii Franceze Valery Giscard d'Estaing - președintele Republicii Franceze

Republicii Democrate Germane Erich Honecker - prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania

Republicii Federale Germania Helmut Schmidt - cancelar federal

Republicii Elene Constantin Caramanlis - prim-ministru

Irlandei Liam Cosgrave - prim-ministru

Islandei Geir Hallgrimsson - prim-ministru

Republicii Italiene Aldo Moro - președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, și în calitate de președinte în exercițiu al Consiliului Comunității Europene

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia Iosip Broz Tito - președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Principatului Liechtenstein Walter Kieber - șeful guvernului

Marelui Ducat al Luxemburgului Gaston Thorn - președintele guvernului, ministrul afacerilor externe

Republicii Malta Anton Buttigieg

Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Harold Wilson - prim-lord al trezoreriei și prim-ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Principatului Monaco Andre Saint Mleux - ministru de stat, președintele Consiliului de guvernămînt, reprezentantul Alteței Sale Principele de Monaco

Norvegiei Trygve Bratteli - prim-ministru

Regatului Țărilor de Jos J. M. den Uyl - prim-ministru

Republicii Populare Polone Edward Gierek - prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Republicii Portugalia Francisco Da Costa Gomes - președintele Republicii

Republicii Socialiste România Nicolae Ceaușescu - președintele Republicii Socialiste România

San Marino Gian Luigi Berti - secretar de stat pentru afacerile externe și politice

Spaniei Carlos Arias Navarro - președintele guvernului

Statelor Unite ale Americii Gerald R. Ford - președintele Statelor Unite ale Americii

Suediei Olof Palme - prim-ministru

Republicii Turcia Suleyman Demirel - prim-ministru

Republicii Populare Ungaria Janos Kadar - prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, membru al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice L. Brejnev - secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Sfîntului Scaun Excelența Sa Monseniorul Agostino Casaroli - secretarul Consiliului Afacerilor Publice ale Bisericii, delegat special al Sanctității sale Papa Paul al VI-lea.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...