Parlamentul României

Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale

Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Reviste (9), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 24 octombrie 1994.

În vigoare de la 23 noiembrie 1994 până la 25 august 2005, fiind înlocuit prin Lege 87/1994(r1);
Publicare aplicabilă de la 23 noiembrie 1994 până la 29 iulie 2003, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 29 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale extrabugetare de către persoanele fizice și persoanele juridice române sau străine, denumite în continuare contribuabili.

Art. 2. -

Efectuarea de activități permanente sau temporare, generatoare de venituri impozabile, poate avea loc numai în baza unei autorizații emise de organul competent sau a unui alt temei prevăzut de lege.

Art. 3. - Jurisprudență

Contribuabilii au obligația ca, în termen de 5 zile de la înregistrare, să declare la organul fiscal pe a cărui rază teritorială își au sediul, datele în legătură cu subunitățile constituite în sucursale, filiale, puncte de lucru, depozite, magazine și cu oricare alte locuri în care se desfășoară activități producătoare de venituri, băncile și conturile bancare în lei și în valută, indiferent de locul unde funcționează, în țară sau străinătate. Jurisprudență

De asemenea, contribuabilii au obligația să declare organului de control bunurile sau valorile impozabile depozitate în alte locuri decât cele prevăzute la alin. 1.

Declararea sediilor subunităților prevăzute la alin. 1, de pe teritoriul țării, se face și la organul fiscal teritorial unde acestea funcționează.

Orice schimbare intervenită în legătură cu datele prevăzute la acest articol se va comunica organelor fiscale competente, în termen de 15 zile de la data când a avut loc.

La solicitarea organelor de control, băncile sunt obligate să comunice existența conturilor deschise de contribuabili.

Art. 4. - Jurisprudență

Contribuabilii sunt obligați să evidențieze veniturile realizate și cheltuielile efectuate din activitățile desfășurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.

Art. 5. - Jurisprudență

Contribuabilii sunt obligați să declare cu sinceritate veniturile realizate, bunurile mobile și imobile aflate în proprietate sau obținute cu orice titlu legal, precum și alte valori care generează titluri de creanță fiscală.

Când legea nu prevede obligația de depunere a declarației de impunere, contribuabilii răspund de calcularea corectă a impozitelor și a taxelor pe care trebuie să le verse la buget, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Persoanele fizice sau juridice care realizează venituri ori dețin bunuri mobile sau imobile ori desfășoară activități, supuse impozitelor și taxelor, sunt obligate să plătească, la termen, sumele datorate statului.

Art. 7. - Jurisprudență

Nerespectarea reglementărilor fiscale în domeniul vamal, prin declararea inexactă, sub orice formă, a valorilor sau prin sustragerea bunurilor de la operațiunile de vămuire, în scopul neachitării taxelor vamale sau al diminuării acestora ori a altor obligații fiscale, se sancționează potrivit legii.

Art. 8. -

Organele financiar-fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor și din unitățile teritoriale subordonate, Garda financiară și alte persoane împuternicite de lege au dreptul de a verifica contribuabilii cu privire la respectarea de către aceștia a dispozițiilor legale de organizare și de desfășurare a activităților economice producătoare de venituri impozabile sau bunurile supuse impozitelor și taxelor.

Contribuabilii au obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele contabile, evidențele și oricare alte elemente materiale sau valorice solicitate, în vederea cunoașterii realității obiectelor sau surselor impozabile sau taxabile.

CAPITOLUL II Infracțiuni și pedepse

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Refuzul de a prezenta organelor de control prevăzute de lege documentele justificative și actele de evidență contabilă necesare pentru stabilirea obligațiilor față de stat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 la 1.000.000 lei.

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență

Întocmirea incompletă sau necorespunzătoare de documente primare sau de evidență contabilă ori acceptarea unor astfel de documente, cu scopul de a împiedica verificările financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă de la 1.000.000 la 10.000.000 lei.

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Sustragerea de la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor datorate statului prin neînregistrarea unor activități, pentru care legea prevede obligația înregistrării, în scopul obținerii de venituri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani și interzicerea unor drepturi. Jurisprudență

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență

Sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, în întregime sau în parte, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile, sau efectuarea oricăror alte operațiuni în acest scop se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (3)

Fapta de a nu evidenția prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime sau în parte, veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, dacă au avut ca urmare neplata ori diminuarea impozitului, taxei și a contribuției, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă de la 1.000.000 la 10.000.000 lei.

Art. 14. - Jurisprudență

Organizarea sau conducerea de evidențe contabile duble, de către conducătorul unității sau alte persoane cu atribuții financiar-contabile, ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat, de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul diminuării veniturilor supuse impozitelor, taxelor și a contribuțiilor, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

Distrugerea actelor contabile sau a altor documente ori a memoriilor aparatelor de taxat sau de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor, în scopul arătat la alin. 1, se sancționează cu pedeapsa prevăzută la alineatul respectiv. Jurisprudență

Art. 15. -

Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 12 și 14 se pedepsește.

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (2)

Declararea fictivă făcută de contribuabili sau împuterniciții acestora cu privire la sediul unei societăți comerciale sau la schimbarea acestuia fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege, în scopul sustragerii de la controlul fiscal, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.

CAPITOLUL III Contravenții și sancțiuni

Art. 17. -

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) nedeclararea, în termenele prevăzute de lege, de către contribuabili, a veniturilor și bunurilor supuse impozitelor, taxelor și contribuțiilor;

b) neîntocmirea la termen și conform prevederilor legale a documentelor primare și contabile privind veniturile realizate de contribuabili;

c) calcularea eronată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor, cu consecința diminuării valorii creanței fiscale cuvenite statului;

d) neprezentarea de către contribuabili, la cererea organului de control, a documentelor justificative și contabile referitoare la modul în care au fost îndeplinite obligațiile fiscale;

e) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor și taxelor, în vederea stabilirii veridicității declarației de impunere și a realității înregistrării acestora;

f) nereținerea sau nevărsarea, potrivit legii, la termenele legale, de către contribuabilii cărora le revin asemenea obligații, a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor care se realizează prin stopaj la sursă;

g) nedepunerea actelor, situațiilor și a oricăror alte date în legătură cu activitatea efectuată de către unitatea și subunitățile de care răspund contribuabilii, cerute de organele financiar-fiscale, în vederea cunoașterii realității financiar-contabile din acea unitate sau subunitate, precum și utilizarea, în alte condiții decât cele prevăzute de lege, a documentelor cu regim special;

h) neaducerea la îndeplinire, la termen, a dispozițiilor date prin actul de control încheiat de organele financiar-fiscale;

i) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 3 din prezenta lege;

j) neonorarea, în mod nejustificat, de către bănci sau instituții financiare, la care contribuabilii au deschise conturi de disponibilități bănești, a titlurilor de creanță fiscală emise de organele competente, în vederea urmăririi silite a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor neachitate la termen, inclusiv a majorărilor de întârziere;

k) sustragerea de la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor datorate statului pentru veniturile obținute prin exercitarea de activități neautorizate. Jurisprudență

Contravențiile prevăzute în prezentul articol se sancționează după cum urmează: Modificări (1)

1. cele de la lit. a), b) și k), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizică și de la 100.000 la 2.000.000 lei pentru persoana juridică;

2. cele de la lit. c) și h), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizică, iar pentru persoana juridică cu amendă de la 300.000 la 2.000.000 lei în cazul faptei prevăzute la lit. c) și de la 600.000 la 2.000.000 lei în cazul faptei de la lit. h);

3. cele de la lit. d), e) și i), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizică și de la 200.000 la 1.000.000 lei pentru persoana juridică;

4. cele de la lit. f) și j), cu amendă de la 100.000 la 500.000 lei pentru persoana fizică și de la 300.000 la 3.000.000 lei pentru persoana juridică;

5. fapta de la lit. g), cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei pentru persoana fizică și de la 600.000 la 2.000.000 lei pentru persoana juridică.

Art. 18. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care impozitele, taxele și contribuțiile datorate statului au fost diminuate, prin încălcarea dispozițiilor fiscale, persoana contravenientă va vărsa, pe lângă impozitele, taxele și contribuțiile neachitate, o sumă egală cu diferențele de impozite, taxe și contribuții stabilite de organul de control. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Dacă organul de control constată că persoana contribuabilă a săvârșit o nouă contravenție în termen de un an, va dispune vărsarea, pe lângă diferențele de impozite, taxe și contribuții stabilite potrivit legii, o sumă egală cu dublul diferențelor constatate.

Art. 19. - Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni sau contravenții, nu se pot stabili, pe baza evidențelor contribuabilului, impozitele, taxele și contribuțiile datorate, acestea vor fi determinate de organul de control prin estimare, utilizând în acest scop orice documente și informații referitoare la activitatea și perioada desfășurată, inclusiv compararea cu activități și cazuri similare.

Art. 20. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor și din unitățile teritoriale subordonate, Garda financiară și alte organe împuternicite de lege.

Art. 21. -

Procesul-verbal se comunică în copie contravenientului de către organul de control care a aplicat sancțiunea, în termen de cel mult 15 zile de la data întocmirii acestuia.

Plângerea împotriva procesului-verbal se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Art. 22. - Modificări (1)

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 23. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 24. -

Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
IOAN GAVRA

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 18 octombrie 1994.

Nr. 87.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
17. Infracțiune continuată. Prescripția răspunderii penale. Modul de calcul al termenului
Noile mijloace de luptă împotriva fraudei și evaziunii fiscale în cadrul Uniunii Europene și la nivel internațional. Impactul asupra dreptului național*
Facturarea electronică obligatorie - metodă de prevenire și combatere a evaziunii fiscale în România
Evaziunea fiscală
Hotărârea CEDO în cauza Oțet împotriva României
Hotărâri penale care nu se pot concilia, pronunțate în materia contestației la executare
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2018
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 97/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale
;
se încarcă...