Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 1974 până la 25 aprilie 1991, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 30/1991.
Formă aplicabilă de la 19 decembrie 1977 până la 25 aprilie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dezvoltarea și diversificarea continuă a economiei naționale, în condițiile lărgirii atribuțiilor și competențelor cadrelor de decizie pe toate treptele organizatorice, impun respectarea riguroasă a legii, introducerea unui regim sever de economii, combaterea hotărîtă a risipei și obținerea unei eficiențe sporite în utilizarea mijloacelor materiale și bănești în toate sectoarele de activitate.

Oamenii muncii, desfășurîndu-și activitatea în unitățile socialiste, în dubla lor calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și producători de valori materiale, răspund pentru gospodărirea cu grijă a patrimoniului încredințat și de îndeplinirea obligațiilor ce le revin și au datoria să-și aducă contribuția la realizarea integrală și la timp a tuturor sarcinilor unității în care lucrează, în condițiile respectării stricte a legii și ale obținerii unei eficiențe maxime.

Un rol important în realizarea acestor obiective revine controlului financiar preventiv, care trebuie să fie astfel organizat încît să poată interveni operativ pentru preîntîmpinarea unor neajunsuri, înainte de a se produce efectele negative ale acestora, să fie în măsură să identifice cauzele care le generează și căile pentru evitarea lor.

În exercitarea acestui control, sarcini de mare răspundere revin conducătorului compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilului șef, care împreună cu ceilalți membri ai organului colectiv de conducere trebuie să asigure respectarea disciplinei financiare și utilizarea cît mai economicoasă a mijloacelor materiale și bănești.

Conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, trebuie să acționeze hotărît în direcția respectării normelor legale și a obținerii unei eficiențe maxime în procesul luării deciziilor.

Pentru îmbunătățirea și perfecționarea controlului financiar preventiv și creșterea eficienței acestuia, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În Republica Socialistă România controlul financiar preventiv are rolul de a contribui la folosirea cu maximum de eficiență a resurselor materiale și bănești, la întărirea ordinii în mînuirea fondurilor și creșterea răspunderii tuturor factorilor de decizie din unitățile socialiste în angajarea și efectuarea cheltuielilor.

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali și directorii de centrale, întreprinderi, instituții de stat, celelalte cadre de conducere și colectivele de muncă au obligația să asigure gospodărirea cît mai economicoasă a mijloacelor materiale și bănești și să respecte dispozițiile legale care reglementează constituirea și utilizarea lor, apărînd în acest mod integritatea avutului obștesc.

Toți cei care angajează, administrează sau mînuiesc mijloace materiale și bănești poartă întreaga răspundere pentru utilizarea lor rațională, cu maximum de eficiență.

Art. 2. -

Controlul financiar preventiv se organizează în mod unitar pe toate treptele organizatorice ale unităților socialiste de stat, se exercită în cadrul compartimentului financiar-contabil și urmărește respectarea strictă a legii în utilizarea fondurilor în conformitate cu prevederile planului, identificarea și eliminarea cheltuielilor care nu sînt necesare, oportune și economicoase, preîntâmpinarea oricărei forme de risipă. Acest control se organizează și la Ministerul Finanțelor și bănci, în vederea determinării folosirii raționale a fondurilor în unitățile socialiste, prevenirii cheltuirii nelegale și neeconomicoase a fondurilor.

Art. 3. -

În îndeplinirea atribuțiilor lor organele însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv au obligația de a interveni operativ și în mod hotărît pentru preîntîmpinarea neajunsurilor din activitatea unităților socialiste, înainte de a se produce efectele negative ale acestora, identificînd cauzele care le generează și căile pentru evitarea lor.

Prin exercitarea acestui control în unitățile socialiste vor fi oprite înainte de efectuare - toate operațiile care nu sînt legale, necesare, oportune sau economicoase, în faza da angajare și de plată, respectiv de încasare, după caz.

Conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, ca organ de specialitate, răspunde și în cadrul organelor de conducere colectivă de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate și are obligația de a acționa ferm pentru obținerea unei eficiențe maxime, înainte de luarea deciziilor.

Operațiile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi efectuate fără semnătura conducătorului compartimentului financiar-contabil, respectiv a contabilului șef, în condițiile prezentei legi.

Art. 4. -

Sînt supuse controlului financiar preventiv, în condițiile prezentei legi, operațiile din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale pentru o unitate socialistă față de altă unitate socialistă, ori față de alte persoane juridice sau față de persoane fizice, precum și operațiile prevăzute la art. 18 și 19, ce se efectuează de către Ministerul Finanțelor și bănci.

Art. 5. -

Documentul prin care conducerea unității socialiste își asumă o obligație, cu caracter patrimonial, în numele și pe seama unității pe care o reprezintă, constituie actul de angajare al acelei operații.

Documentul prin care conducerea unității socialiste dispune stingerea prin plată sau în orice alt mod a unei obligații asumate, pe bază de justificări legal întocmite, reprezintă actul de efectuare a cheltuielii sau operației în cauză.

Art. 6. -

Controlul financiar preventiv se exercită de către persoane anume împuternicite să efectueze verificarea operațiilor și vizarea documentelor în care sînt consemnate.

Documentele se prezintă la controlul financiar preventiv de către compartimentul în ale cărui obligații de serviciu intră elaborarea acestora sau în care au loc operațiile și trebuie să cuprindă elemente din care să rezulte legalitatea, necesitatea, oportunitatea și economicitatea utilizării mijloacelor materiale și bănești.

Art. 7. -

Conducătorii compartimentelor de specialitate, precum și celelalte persoane din cadrul unităților socialiste care întocmesc sau care participă la întocmirea documentelor pentru operațiile ce se supun controlului financiar preventiv, răspund de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea, și realitatea lor.

Art. 8. -

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali și directorii de centrale, întreprinderi și instituții de stat au obligația de a stabili prin regulamentele de organizare și funcționare pe care le elaborează, potrivit legii, atribuțiile și răspunderile ce revin fiecărei persoane din cadrul unităților socialiste care semnează, întocmește sau care participă la întocmirea documentelor pentru operațiile ce se supun controlului financiar preventiv, precum și a celor care exercită acest control.

Art. 9. -

Operațiile ce se supun controlului financiar preventiv nu pot fi aprobate și executate dacă în prealabil nu s-a efectuat acest control asupra lor.

Documentele care cuprind operații supuse controlului financiar preventiv pentru care nu s-a acordat viza de către persoanele împuternicite de a exercita acest control și nu s-a dat aprobarea efectuării de către organele competente, nu vor fi înregistrate în contabilitate, ci vor fi evidențiate distinct.

Art. 10. -

Controlul financiar preventiv nu poate fi exercitat de persoanele care prin natura muncii lor, participă la actul sau operația supusă acestui control.

Persoanelor cărora, potrivit dispozițiilor legale, nu li se poate încredința gestionarea de valori materiale și bănești, ori pentru care s-a stabilit prin hotărîre judecătorească definitivă că nu au justificat dobândirea licită a unor bunuri sau valori, nu li se poate încredința exercitarea controlului financiar preventiv.

Pentru unitățile și subunitățile dispersate, fără compartiment propriu sau organe financiar-contabile - sectoare, puncte de lucru, instituții de stat cu activitate mai redusă și altele de acest fel -, precum și pentru situații specifice, controlul financiar preventiv se poate exercita și de către persoanele care prin natura muncii lor participă la actul sau operația supusă controlului financiar preventiv, pe baza aprobării conducerii unității ierarhic superioare.

Art. 11. -

Operațiile privind mișcarea valorilor materiale în cadrul unității socialiste se fac pe propria răspundere a șefilor compartimentelor sau a înlocuitorilor, acestora, în care au loc operațiile respective. Prin semnarea documentelor pentru aceste operații, șefii compartimentelor sau înlocuitorii lor confirmă legalitatea, necesitatea, realitatea și economicitatea lor.

Conducătorii compartimentelor financiar-contabile, respectiv contabilii șefi, au dreptul să verifice de la caz la caz operațiile efectuate potrivit prezentului articol.

CAPITOLUL II Controlul financiar preventiv la întreprinderi, centrale, instituții
de stat, ministere, alte organe centrale de stat și comitetele
sau birourile executive ale consiliilor populare

Art. 12. -

Controlul financiar preventiv în întreprinderi, centrale, instituții de stat, ministere, alte organe centrale de stat și comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare se exercită, după caz, de către conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile sau de către contabilul șef.

Conducerile unităților socialiste, în funcție de volumul și complexitatea operațiilor, au dreptul să aprobe, la propunerea conducătorilor compartimentelor cu atribuții financiar-contabile, respectiv a contabililor șefi, ca exercitarea controlului financiar preventiv să se facă și de alte persoane cu atribuții financiar-contabile din cadrul unității, împuternicite să îndeplinească această sarcină pe lîngă celelalte atribuții de serviciu sau în mod exclusiv.

Art. 13. -

Conducătorii compartimentelor cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilii șefi, în exercitarea controlului financiar preventiv și a celorlalte atribuții cu privire la organizarea și desfășurarea activității financiare, răspund de îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor în raporturile cu statul, către unitățile socialiste, către alte persoane juridice și persoane fizice și de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin pentru asigurarea păstrării integrității avutului obștesc. Aceștia participă la acțiunile întreprinse în cadrul unității, avînd drept scop creșterea eficienței activității economice și sociale, răspund și angajează unitatea prin semnătura lor alături de conducătorii unităților în toate operațiile patrimoniale și aduc la îndeplinire și celelalte sarcini prevăzute de lege.

Art. 14. -

Se supun în mod obligatoriu controlului financiar preventiv la întreprinderi, centrale, instituții de stat, ministere, celelalte organe centrale de stat și comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare:

a) încheierea contractelor și comenzilor interne pentru aprovizionare și desfacere, a contractelor de comerț exterior, precum și a contractelor de executări de lucrări și prestări de servicii;

b) încasările reprezentînd contravaloarea produselor livrate, serviciilor prestate și lucrărilor executate și a altor drepturi ale unității față de persoane fizice sau juridice, în afara unor încasări de la populație pentru care ministerele și celelalte organe centrale de stat vor stabili ca acestea să fie supuse controlului ulterior;

c) plata, în lei și valută, privind aprovizionarea tehnico-materială, executarea de lucrări și prestări de servicii;

d) plata sumelor pentru munca prestată și a altor drepturi cuvenite persoanelor încadrate în muncă, cu respectarea normelor legale, precum și încadrarea în indicatorii planului de muncă și retribuire a muncii, cu respectarea normelor unitare de structură;

e) solicitările de credite bancare și cererile pentru deschiderea finanțării și decontarea investițiilor;

f) trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor (financiare, ori pe seama unor fonduri, potrivit dispozițiilor legale, a pierderilor, a daunelor produse de calamități ori a altor daune aduse unităților socialiste, care nu s-au produs cu vinovăție;

g) angajarea și efectuarea plăților din creditele bugetare aprobate, precum și din orice alte mijloace legal constituite la dispoziția unității;

h) repartizarea pe unități subordonate și pe activități a fondurilor aprobate prin bugetul de stat și a creditelor bugetare deschise;

i) virările de credite bugetare;

j) deblocarea unor sume din creditele bugetare rămase neconsumate la finele trimestrelor I, II și III;

k) stabilirea, potrivit dispozițiilor legale, a nivelului prețurilor și tarifelor propuse prin documentații;

l) transferurile de fonduri fixe.

La ministere, celelalte organe centrale de stat și la comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare se supun controlului financiar preventiv și dispozițiile ori normele elaborate de acestea pentru unitățile din subordine, atunci cînd prin măsurile respective se angajează efectuarea de cheltuieli.

Art. 15. -

Documentele privind operațiile din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale ce se prezintă la controlul financiar preventiv vor fi însoțite de actele justificative corespunzătoare și semnate în prealabil de către conducătorul compartimentului de specialitate în care urmează să se efectueze operația respectivă.

Prin semnarea acestor documente conducătorii compartimentelor de specialitate își asumă răspunderea în legătură cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea și realitatea operațiilor.

În cazul în care dispozițiile legale prevăd avizarea operațiilor de către jurisconsult, documentele respective vor fi supuse controlului financiar preventiv împreună cu avizul acestuia.

Organele însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul jurisconsultului ori de cîte ori consideră că necesitățile o impun.

Art. 16. -

Persoanele care exercită controlul financiar preventiv au obligația să refuze motivat, în scris, vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale, necesare, oportune și economicoase, după ce au sesizat și analizat în prealabil aceste cazuri cu conducătorul unității.

În situația în care persoanele care exercită controlul financiar preventiv pe bază de împuternicire nu sînt de acord cu efectuarea operațiilor supuse controlului, refuzul de viză se dă de către conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv de către contabilul șef, după ce a analizat aceste cazuri cu conducătorul unității.

Art. 17. -

În situația în care s-a refuzat viza de control financiar preventiv în faza de angajare sau de plată, după caz, conducătorul unității poate dispune, în scris, pe proprie răspundere, efectuarea operației în cauză. În aceste cazuri se va proceda astfel:

a) cînd refuzul se dă în faza de angajare a operației, conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, este obligat să încunoștințeze în termen de 2 zile, în scris:

- pe conducătorul organului ierarhic superior și inspecțiile teritoriale financiare de stat ale Ministerului Finanțelor, dacă refuzul s-a produs la întreprinderi, centrale, comitete sau birouri executive ale consiliilor populare, cu excepția celor județene sau al municipiului București, sau la instituții de stat, altele decît organele centrale de stat. Conducătorul organului ierarhic superior, pe baza sesizărilor primite, are obligația ca în cel mult 15 zile să cerceteze cele semnalate și să ia măsurile prevăzute de dispozițiile legale, încunoștințînd despre aceasta organele Ministerului Finanțelor;

- Ministerul Finanțelor, dacă refuzul s-a produs la comitetele executive ale consiliilor populare județene sau al municipiului București, care este obligat ca în termen de 15 zile să cerceteze cele semnalate și să ia măsurile prevăzute de dispozițiile legale;

- Curtea Superioară de Control Financiar, dacă refuzul s-a produs la ministere sau alte organe centrale de stat. Pe baza sesizărilor primite Curtea Superioară de Control Financiar, în cel mult 15 zile, va cerceta cele semnalate și va lua măsurile prevăzute de dispozițiile legale;

b) cînd refuzul se dă în faza de plată, documentele se depun la unitatea bancară ori la compartimentul care execută operația, semnate de către conducătorul unității în cauză și cu mențiunea refuzului de viză. În aceste situații, conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, este obligat să încunoștințeze în termen de 2 zile, în scris, organele prevăzute la lit. a) de mai sus, după caz. Unitățile bancare vor onora documentele respective de plată după efectuarea verificărilor ce le revin ca sarcină potrivit normelor legale.

CAPITOLUL III Controlul financiar preventiv exercitat de
Ministerul Finanțelor și de bănci

Art. 18. -

Ministerul Finanțelor exercită controlul financiar preventiv asupra operațiilor privind acordarea fondurilor de la buget, solicitarea de virări de credite bugetare, precum și asupra altor operații similare cu caracter financiar pe care le efectuează în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în legea sa de organizare și funcționare și în Legea finanțelor.

Atribuții corespunzătoare revin administrațiilor financiare, precum și celorlalte organe financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, pentru bugetele locale.

Art. 19. -

Banca Națională a Republicii Socialiste România, Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Banca de Investiții și Banca Română de Comerț Exterior asigură, la nivel central și la nivelul unităților teritoriale subordonate, exercitarea controlului financiar preventiv asupra operațiilor de creditare, finanțare și plăți, în lei și în valută, privind activitatea de producție, circulația mărfurilor, investiții, comerț exterior și alte acțiuni economice și sociale, în condițiile stabilite prin normele legale.

Art. 20. -

Ministrul finanțelor, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România și președinții băncilor specializate, fiecare pentru instituția și unitățile subordonate, stabilesc, în cadrul normelor lor metodologice, modul de exercitare a controlului financiar preventiv asupra operațiilor supuse acestui control.

Pentru administrațiile financiare și celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare operațiile supuse controlului financiar preventiv și competențele ce se acordă persoanelor care exercită acest control se stabilesc în cadrul normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art. 21. -

Ministerul Finanțelor, centralele băncilor, precum și unitățile teritoriale subordonate acestora, în îndeplinirea atribuțiilor de control financiar preventiv, au obligația ca, în condițiile prevăzute de art. 20, să nu execute acele operații care nu sînt legale sau nu sînt eficiente.

Art. 22. -

Administrațiile financiare și celelalte organe financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare au obligația să refuze motivat, în scris, vizarea documentelor, dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente.

În situația în care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, președintele comitetului sau biroului executiv al consiliului popular poate dispune în scris, pe proprie răspundere, efectuarea operației în cauză. În acest caz, se va proceda după cum urmează:

a) organele financiar-contabile ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București sînt obligate să încunoștințeze, în scris, în termen de 2 zile, pe președintele comitetului executiv al unității administrativ-teritoriale ierarhic superioare, care are obligația să cerceteze și să ia măsuri corespunzătoare în termen de 15 zile;

b) administrațiile financiare județene și a municipiului București au obligația să încunoștințeze în scris, în termen de 2 zile, Ministerul Finanțelor, care va cerceta și va lua măsuri corespunzătoare în termen de 15 zile.

CAPITOLUL IV Atribuțiile Curții Superioare de Control Financiar privind
controlul financiar preventiv

Art. 23. -

Curtea Superioară de Control Financiar orientează și coordonează controlul financiar preventiv, asigurînd unitatea de concepție, de metodă și de organizare a acestuia pe toate treptele organizatorice ale unităților socialiste.

Art. 24. -

Curtea Superioară de Control Financiar exercită, prin organele proprii de control, la ministere și alte organe centrale de stat, controlul financiar preventiv asupra legalității și eficienței angajării și efectuării de cheltuieli din fondurile ce se administrează de către aceste organe.

Ministerele și celelalte organe centrale de stat, la care Curtea Superioară de Control Financiar exercită controlul financiar preventiv, fondurile și limitele valorice ale acestora, precum și operațiile asupra cărora se efectuează acest control, se stabilesc de curte, potrivit legii sale de organizare.

Art. 25. -

Documentele privind operațiile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor Curții Superioare de Control Financiar se prezintă acestora semnate de conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile și aprobate de către cei în drept, cu excepția operațiilor ce se aprobă de miniștrii și conducătorii celorlalte organe centrale de stat, pentru care documentele se supun controlului financiar preventiv al organelor curții înainte de aprobarea lor.

Art. 26. -

Organele Curții Superioare de Control Financiar care exercită controlul financiar preventiv la ministere și alte organe centrale de stat au obligația să refuze motivat, în scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curții, vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente. În această situație operațiile nu pot fi executate.

În cazul refuzului de viză, ministrul sau conducătorul organului central de stat se poate adresa Consiliului de Miniștri, care va hotărî asupra efectuării operației, înștiințînd curtea despre aceasta.

Curtea Superioară de Control Financiar va informa Consiliul de Stat asupra situațiilor în care operațiile au fost efectuate pe baza dispoziției Consiliului de Miniștri.

Art. 27. -

Curtea Superioară de Control Financiar poate exercita prin organe proprii, la unele centrale, întreprinderi, instituții de stat și comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, controlul financiar preventiv asupra legalității și eficienței angajării și efectuării de cheltuieli din fondurile ce se administrează de către aceste unități. Cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor și al băncilor, Curtea Superioară de Control Financiar, pentru cazuri deosebite, poate împuternici în mod temporar organe ale acestora să exercite controlul financiar preventiv.

Unitățile la care Curtea Superioară de Control Financiar exercită controlul financiar preventiv, potrivit prevederilor din alineatul precedent, fondurile și limitele lor valorice, precum și operațiile asupra cărora se efectuează controlul, se stabilesc de curte, în funcție de volumul și importanța acestora, de neajunsurile și abaterile semnalate.

Art. 28. -

Documentele privind operațiile ce se supun controlului financiar preventiv al organelor proprii ale Curții Superioare de Control Financiar, precum și al celor împuternicite de curte, la centrale, întreprinderi, instituții de stat și comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, se prezintă acestora semnate de conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile și aprobate de către cei în drept.

Documentele pentru operațiile ce se aprobă de președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București se supun controlului financiar preventiv al curții înainte de aprobarea lor.

Art. 29. -

Organele proprii ale Curții Superioare de Control Financiar, precum și cele împuternicite de curte, care exercită controlul financiar preventiv la centrale, întreprinderi și instituții de stat, au obligația să refuze motivat, în scris, vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente. În această situație operațiile nu pot fi executate.

În cazul cînd conducătorul centralei, întreprinderii sau instituției de stat nu este de acord cu refuzul de viză, acesta se adresează ministerului sau organului ierarhic superior, aplicîndu-se prevederile art. 26 alin. 2 și 3 în mod corespunzător.

Art. 30. -

Organele proprii ale Curții Superioare de Control Financiar, precum și cele împuternicite de către curte, care exercită controlul financiar preventiv la comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, au obligația să refuze motivat, în scris, cu acordul biroului executiv al consiliului curții, vizarea documentelor dacă operațiile nu sînt legale sau nu sînt eficiente. În această situație operațiile nu pot fi executate.

În cazul refuzului de viză se aplică prevederile art. 26 alin. 2 și 3.

Art. 31. -

Curtea Superioară de Control Financiar elaborează ~norme~ metodologice*) unitare privind desfășurarea activității de control financiar preventiv, îndrumarea și verificarea activității de control financiar preventiv se asigură de Curtea Superioară de Control Financiar, Ministerul Finanțelor, băncile și organele de control financiar intern, după caz.

Curtea Superioară de Control Financiar și Ministerul Finanțelor, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, vor asigura instruirea și verificarea periodică a cunoștințelor profesionale ale celor împuterniciți să exercite controlul financiar preventiv potrivit prevederilor prezentei legi.

*) Normele metodologice au fost publicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 53 din 5 aprilie 1974.

CAPITOLUL V Obligații, răspunderi și sancțiuni

Art. 32. -

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare și conducătorii unităților socialiste subordonate sînt obligați:

a) să organizeze și să verifice modul de exercitare a controlului financiar preventiv la unitățile proprii și la cele subordonate, astfel încît acesta să se efectueze în condițiile stabilite prin prezenta lege;

b) să stabilească, potrivit prezentei legi, prin ordine sau decizii, persoanele care exercită controlul financiar preventiv, operațiile și documentele pe care trebuie să se verifice;

c) să ia, potrivit legii, măsuri pentru punerea la dispoziție a legislației necesare exercitării controlului financiar preventiv și cunoașterii acesteia de către personalul din subordine însărcinat cu efectuarea controlului;

d) să supună dezbaterii, în cadrul organului de conducere colectivă, odată cu analiza rezultatelor economico-financiare pe bază de bilanț, și activitatea de control financiar preventiv, stabilind măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestei activități.

Art. 33. -

Încadrarea și eliberarea din funcție a conducătorilor direcțiilor cu atribuții financiar-contabile, a contabililor șefi, a celorlalte persoane care conduc activități financiar-contabile, precum și a directorilor administrațiilor financiare, se fac, potrivit normelor legale, cu acordul:

1. Ministerului Finanțelor, pentru:

a) conducătorii direcțiilor cu atribuții financiar-contabile din ministere, departamente, celelalte organe centrale de stat, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, precum și din organizații centrale obștești. La ministerele, departamentele și celelalte organe centrale la care conducerea activității financiar-contabile este îndeplinită de persoane avînd altă funcție decît aceea de director, Ministerul Finanțelor împreună cu ministerul sau organul central respectiv vor stabili funcția pentru care se dă acordul;

b) directorii administrațiilor financiare județene și a municipiului București;

c) contabilii șefi din centrale și unități asimilate acestora, din uniunile județene și a municipiului București ale cooperativelor meșteșugărești și ale cooperativelor de consum;

d) contabilii șefi din întreprinderile de stat, de grad special și din sectorul special.

2. Inspecțiilor teritoriale financiare de stat, pentru:

a) contabilii șefi și alte persoane care conduc activitatea financiar-contabilă din întreprinderile, instituțiile de stat și celelalte unități cu personalitate juridică subordonate direct ministerelor și celorlalte organe centrale;

b) contabilii șefi și alte persoane care conduc activitatea financiar-contabilă din întreprinderile, instituțiile de stat și celelalte unități cu personalitate juridică subordonate centralelor și unităților asimilate acestora, uniunilor județene și a municipiului București ale cooperativelor meșteșugărești și ale cooperativelor de consum sau organizațiilor centrale obștești.

3. Administrațiilor financiare, pentru:

a) contabilii șefi și alte persoane care conduc activitatea financiar-contabilă din aparatul propriu și din organele locale de specialitate ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București;

b) contabilii șefi și alte persoane care conduc activitatea financiar-contabilă din întreprinderile, instituțiile de stat și celelalte unități cu personalitate juridică, de subordonare locală;

c) șefii circumscripțiilor financiare municipale și ale sectoarelor municipiului București și contabilii șefi ai acestora;

d) șefii serviciilor financiare orășenești și contabilii șefi ai acestor servicii;

e) contabilii de la consiliile populare comunale.

Pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege în domeniul financiar-contabil, persoanele prevăzute la pct. 1, 2 și 3 din prezentul articol vor primi, la încadrarea în funcție, din partea ministrului finanțelor și a ministrului sau conducătorului organului central ori a președintelui comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București în subordinea căruia se află unitatea în care urmează să-și desfășoare activitatea, o împuternicire scrisă.

Art. 34. -

Încadrarea și eliberarea din funcție a contabililor șefi și altor persoane care conduc activitatea financiar-contabilă din unitățile economice și bugetare aparținînd Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne se vor face cu acordul șefului compartimentului financiar-contabil din ministerul respectiv.

Art. 35. -

Încadrarea și eliberarea din funcție a contabililor șefi din cooperativele agricole de producție și din asociațiile economice intercooperatiste se vor face cu acordul direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară, precum și al sucursalei Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară din județul respectiv.

Art. 36. -

Încadrarea și eliberarea din funcție a contabililor șefi din fabrici, uzine, exploatări, secții, șantiere și alte unități fără personalitate juridică se vor face la propunerea contabililor șefi ai întreprinderilor, centralelor sau unităților cu personalitate juridică în componența cărora funcționează unitățile fără personalitate juridică.

Ministerul Finanțelor împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili unitățile fără personalitate juridică la care încadrarea și eliberarea din funcție a contabililor șefi se vor face cu acordul inspecțiilor teritoriale financiare de stat, în condițiile prevăzute la art. 33 și art. 33.

Art. 37. -

La instituțiile de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite, la care există un singur contabil încadrat cu program de muncă redus sau retribuit pe bază de indemnizație fixă, încadrarea și eliberarea din funcție a contabilului se vor face la propunerea conducătorului compartimentului financiar-contabil al organului ierarhic superior.

Art. 38. -

Cererea pentru obținerea acordului se înaintează organelor competente să-și dea acordul de către cei care, potrivit legii, au calitatea să încadreze în funcție persoana pentru care se solicită acordul. Cererea va fi însoțită de referatul de personal, care va cuprinde și aprecierea asupra activității desfășurate și pregătirii profesionale a persoanei în cauză, și de extrasul de pe cazierul judiciar al acesteia.

Organele competente își vor da acordul în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii, după ce persoanele în cauză vor fi examinate de către o comisie sub aspectul rezultatelor obținute în activitate și al nivelului pregătirii profesionale. Din comisie fac parte; delegați ai organelor competente să-și dea acordul și ai celor solicitatoare.

Organele competente să-și dea acordul, atunci cînd constată că activitatea persoanelor care conduc activități financiar-contabile nu se desfășoară în condiții satisfăcătoare și în conformitate cu dispozițiile legale, sînt în drept să retragă acordul dat la încadrarea acestora. Retragerea acordului atrage schimbarea din funcție a persoanelor respective și încetarea împuternicirii primite.

Art. 39. -

În lipsa conducătorilor direcțiilor cu atribuții financiar-contabile, a contabililor șefi, a celorlalte persoane care conduc activități financiar-contabile, precum și a directorilor administrațiilor financiare, toate atribuțiile acestora se exercită de către înlocuitorul de drept sau, în lipsa acestuia, de persoana de specialitate desemnată de organul de conducere colectivă a unității, la propunerea conducătorului compartimentului cu atribuții financiar-contabile.

Art. 40. -

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe centrale de stat, președinții comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare, directorii generali și directorii de centrale, întreprinderi și instituții de stat, care nu asigură organizarea și exercitarea corespunzătoare a controlului financiar preventiv sau încalcă în orice alt mod prevederile prezentei legi, răspund, potrivit normelor legale, civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, după caz.

Art. 41. -

Conducătorii compartimentelor cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilii șefi, ca organe de specialitate, care angajează unitățile prin semnătura lor alături de conducătorii acestora, răspund civil, material, disciplinar, administrativ sau penal, după caz, de legalitatea operațiilor patrimoniale din punct de vedere financiar.

Aceeași răspundere revine și celorlalte persoane din cadrul unităților socialiste care nu exercită în mod corespunzător controlul financiar preventiv sau care încalcă în orice alt mod prevederile prezentei legi.

Art. 42. -

Efectuarea sau aprobarea efectuării unei operații supuse controlului financiar preventiv, fără ca în prealabil documentele respective să fi fost prezentate organului împuternicit să exercite acest control, precum și vizarea pentru control financiar preventiv a documentelor care conțin operații prin care se încalcă reglementările în vigoare, constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la 2.000 la 10.000 lei.

Art. 43. -

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei:

a) întocmirea și prezentarea la controlul financiar preventiv a unor documente în care sînt consemnate operații fără bază legală;

b) înregistrarea în contabilitate a documentelor privind operațiile care, potrivit prezentei legi, sînt supuse controlului financiar preventiv, fără ca acestea să poarte viza de control a persoanelor în drept și aprobarea organelor competente;

c) vizarea pentru control financiar preventiv din culpă, a documentelor care conțin operații prin care se încalcă reglementările în vigoare;

d) refuzarea vizei de control financiar preventiv pentru operațiile legale;

e) neemiterea actelor administrative prevăzute la art. 32 lit. b);

f) nesesizarea organelor competente de către conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv contabilul șef, în cazurile prevăzute la art. 17 și 22 din prezenta lege;

g) semnarea de către șefii compartimentelor sau de către înlocuitorii acestora a documentelor privind mișcarea valorilor materiale în cadrul organizației socialiste prin încălcarea dispozițiilor legale.

Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică de către persoanele care exercită controlul financiar sau controlul bancar, fiecare în cadrul atribuțiilor lor de serviciu, potrivit dispozițiilor legale cu privire la constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile la disciplina financiară.

Contravenția prevăzută la lit. a) se constată și sancțiunea se poate aplica acelora care se fac vinovați de săvîrșirea ei și de către conducătorul compartimentului cu atribuții financiar-contabile, respectiv de către contabilul șef din unitate.

În ceea ce privește contravențiile constatate și sancțiunile aplicate de către personalul cu atribuții de control al Curții Superioare de Control Financiar, plîngerile se adresează curții și se rezolvă de către colegiul de jurisdicție al acesteia, hotărârile date în cauză fiind definitive și executorii.

În ce privește contravenția prevăzută la lit. e) din prezentul articol, săvîrșită de ordonatorii principali de credite ai bugetului republican care sînt membri ai Consiliului de Miniștri, ceilalți conducători ai organelor centrale de stat aleși de Marea Adunare Națională, precum și de ordonatorii principali de credite a bugetelor județene și al municipiului București, constatarea se face de către organul Curții Superioare de Control Financiar, iar sancțiunea se aplică de către președintele curții.

În măsura în care prezenta lege nu dispune, contravențiilor prevăzute în prezentul articol le sînt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1963 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 44. -

Dacă faptele prevăzute în art. 43 au fost săvîrșite în astfel de condiții încît potrivit legii penale, constituie infracțiuni, va fi sesizat organul de urmărire penală competent.

Art. 45. -

Curtea Superioară de Control Financiar este în drept să recomande îndepărtarea din funcție a conducătorilor unităților socialiste și a persoanelor însărcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv vinovate de abateri grave în organizarea și efectuarea acestui control, cu excepția celor care dețin funcții elective, celor numiți de Președintele Republicii Socialiste România, de Consiliul de Stat sau de Consiliul de Miniștri. Această măsură urmează a fi adusă la îndeplinire de către organele în drept, în condițiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 46. -

Se recomandă organizațiilor centrale cooperatiste și celorlalte organizații centrale obștești să stabilească, cu consultarea Curții Superioare de Control Financiar, reglementări corespunzătoare cu privire la organizarea și funcționarea controlului financiar preventiv asupra operațiilor din care derivă drepturi sau obligații patrimoniale.

Art. 47. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Pe aceeași dată se abrogă:

- subalineatul 3 din art. 8 și art. 10-15 inclusiv din Legea ~nr. 5/1970~ privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 80 din 10 iulie 1970;

- pct. 20 și 21 din art. 1. modificîndu-se corespunzător lit. c) din art. 2, din H.C.M. ~nr. 68/1970~ pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară, impozitele, taxele și primele de asigurare prin efectul legii, cu modificările ulterioare, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 13 din 1 februarie 1972;

- art. 1-7 și anexa nr. 1 din H.C.M. ~nr. 1.047~/1970 cuprinzînd măsuri pentru executarea Legii nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar, cu modificările ulterioare, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 13 din 1 februarie 1972,

- precum și orice alte dispoziții contrare.

NOTĂ:

Potrivit prevederilor art. II din Decretul Consiliului de Stat nr. 388/1977, Ministerul Finanțelor împreună cu ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri să asigure, în termen de 12 luni de la data adoptării decretului sus-menționat, examinarea din punct de vedere profesional a tuturor persoanelor care conduc activități financiar-contabile.

Ministerul Finanțelor, inspecțiile teritoriale financiare de stat, administrațiile financiare și celelalte organe competente, după caz, își vor da acordul de menținere în funcție a persoanelor prevăzute la alineatul precedent în raport de rezultatele examinării. Odată cu acordul, persoanele prevăzute la art. 33 pct. 1, 2 și 3 din lege vor primi și împuternicirea scrisă de a exercita atribuțiile prevăzute de lege în domeniul financiar-contabil.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...