Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale

Modificări (1), Reviste (6), Doctrine (1), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 135 din 01 noiembrie 1974.

În vigoare de la 01 decembrie 1974 până la 26 decembrie 1989, fiind abrogat prin Decret-lege 1/1989.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Sistematizarea teritoriului țării și a localităților se înfăptuiește pe baza politicii Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, contribuind la creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii și la organizarea pe baze științifice, în mod rațional și armonios, a cadrului în care trăiesc și muncesc cetățenii patriei noastre.

Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și Conferința Națională din anul 1972 au stabilit obiectivele și direcțiile principale ale sistematizării teritoriului și localităților, menite să asigure organizarea armonioasă a teritoriului țării, a tuturor unităților administrativ-teritoriale, să contribuie la repartizarea rațională și echilibrată a forțelor de producție, îmbinînd organic criteriile de eficiență economică cu cele de ordin social, să asigure organizarea și amenajarea pe bază de plan a orașelor și satelor, în concordanță cu progresul economic și social general, restrîngerea perimetrului construibil al localităților la strictul necesar și folosirea optimă a teritoriului acestora, transformarea unor localități rurale care au perspective de dezvoltare în centre economice și sociale cu caracter urban, ridicarea întregii activități economice, sociale și culturale a satelor și apropierea treptată a condițiilor de viață din sate de cele din orașe.

În vederea îndeplinirii directivelor și sarcinilor referitoare la sistematizarea teritoriului și localității țării este necesară legiferarea unitară a întregului complex de activități din acest domeniu, la realizarea cărora sînt chemate să-și aducă contribuția organele și organizațiile de stat și obștești, precum și toți cetățenii.

În acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale privind sistematizarea teritoriului
și a localităților
Reviste (1)

Art. 1. -

Sistematizarea are drept scop organizarea judicioasă a teritoriului țării, județelor și comunelor, a localităților urbane și rurale, zonarea funcțională privind modul de folosință a terenului, stabilirea regimului de înălțime, a densității construcțiilor, precum și a densității locuitorilor, a spațiilor plantate și de agrement, echiparea cu dotări social-culturale, cu lucrări tehnico-edilitare și căi de comunicație și transport, păstrarea și îmbunătățirea mediului înconjurător, punerea în valoare a monumentelor istorice și de artă și a locurilor istorice, creșterea eficienței economice și sociale a investițiilor și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, de locuit și de odihnă pentru întreaga populație.

Prin sistematizare trebuie să se asigure restrîngerea perimetrelor construibile ale localităților la strictul necesar și folosirea optimă a pămîntului, care reprezintă o importantă avuție națională.

Sistematizarea teritoriului și a localităților se desfășoară în concordanță cu prognozele și se baza prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării și contribuie la dezvoltarea armonioasă a întregului teritoriu, la valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, la repartizarea rațională și echilibrată a forțelor de producție, urmărind imbinarea organică a criteriilor de eficiență economică cu cele de ordin social.

Art. 2. - Jurisprudență

Prin sistematizare se va asigura dezvoltarea orașelor și comunelor - unități teritorial-administrative de bază ale societății noastre socialiste - în cadrul unui program național de ansamblu, ținînd seama de întreaga rețea de localități urbane și rurale, de influențele reciproce dintre acestea, corelarea dezvoltării orașelor și satelor cu zonele în care se află și adîncirea cooperării între localități. O atenție deosebită se va acorda localităților rurale, în scopul ridicării treptate a nivelului de viață din aceste localități, apropiindu-l de cel din mediul urban.

De asemenea, se va asigura dezvoltarea într-o concepție unitară a rețelei de căi de comunicație, transport și energetice, asigurînd legarea centrelor de producție și desfacere, bazele de materii prime, cu întreaga rețea de localități, protejarea împotriva inundațiilor, a alunecărilor de teren, combaterea eroziunii solului, precum și realizarea de dotări social-culturale și tehnico-edilitare care să servească, în comun, mai multe localități.

Art. 3. -

Prin sistematizare trebuie să se asigure apărarea și buna gospodărire a fondului funciar, fiind interzisă micșorarea suprafeței agricole, urmărindu-se restrîngerea la minimum a suprafețelor construibile, simplificarea și raționalizarea rețelei de drumuri comunale și de cîmp, gruparea și amplasarea liniilor de telecomunicații și a celor de transport și distribuire a energiei electrice de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicație, a digurilor și canalelor de irigații și desecări. Terenurile ocupate de construcții, drumuri, canale, diguri și rețele electrice și de telecomunicații, care se eliberează prin lucrările de sistematizare, vor fi redate producției agricole de către deținători. Comitetele executive ale consiliilor populare controlează și răspund de redarea terenurilor în producția agricolă la termenele stabilite.

Pentru localitățile urbane și rurale se vor stabili perimetre construibile, care se aprobă prin lege. În cadrul perimetrelor construibile vor fi cuprinse suprafețele de teren necesare pentru construcții de locuințe, clădiri social-culturale, obiective industriale, construcții agrozootehnice, străzi, spații verzi și de odihnă, precum și alte construcții și amenajări tehnico-edilitare necesare asigurării funcțiunilor economice și sociale ale localităților. Jurisprudență

Pentru amplasarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și social-culturale se va urmări utilizarea terenurilor degradate sau improprii agriculturii, iar în cazul în care nu există astfel de terenuri și construcțiile se amplasează pe terenuri aflate în producția agricolă, se vor stabili totodată suprafețele de teren echivalente ce se vor reda agriculturii, potrivit legii.

Pentru utilizarea terenurilor degradate se vor lua din timp măsurile necesare pregătirii lor în vederea realizării construcțiilor.

Construcțiile de orice fel se amplasează în perimetrul construibil, cu respectarea prevederilor schiței de sistematizare.

Amplasarea obiectivelor de investiții și de producție în afara perimetrului construibil, stabilit prin lege, se poate face numai în cazuri excepționale, pe baza aprobării prealabile prin decret prezidențial.

Se interzice executarea de lucrări de rețele de distribuție a energiei electrice, de alimentare cu apă, canalizare, străzi și alte dotări tehnico-edilitare pentru construcții situate în afara perimetrelor construibile.

Art. 4. -

Schițele de sistematizare a municipiilor, orașelor și satelor, ca instrument de bază în desfășurarea activității de sistematizare, se întocmesc și se reactualizează de către comitetele executive ale consiliilor populare corelat cu studiile de prognoză și în funcție de prevederile din planurile cincinale de dezvoltare economico-socială a țării și după aprobare sînt obligatorii pentru organizațiile socialiste, celelalte persoane juridice, precum și pentru cetățeni. Stabilirea amplasamentelor concrete ale construcțiilor și instalațiilor se face pe baza detaliilor de sistematizare și studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schițele de sistematizare.

Art. 5. -

Consiliile populare vor asigura participarea locuitorilor la elaborarea, definitivarea și aplicarea în viață a schițelor de sistematizare a localităților. În acest scop cetățenii vor fi informați permanent asupra principalelor probleme și acțiuni de sistematizare.

Schițele de sistematizare a comunelor și satelor componente întocmite conform prevederilor prezentei legi vor fi dezbătute cu cetățenii și supuse votului deschis al acestora, în fiecare sat în parte, hotărîrile luîndu-se cu majoritatea voturilor însumate pe întreaga comună, consemnîndu-se numărul de voturi exprimate pentru și contra.

Schițele de sistematizare se supun aprobării organelor competente după introducerea sugestiilor și propunerilor cetățenilor, iar în continuare se va desfășura o largă acțiune de popularizare a prevederilor schițelor de sistematizare, în vederea antrenării maselor de cetățeni la aplicarea lor în viață.

CAPITOLUL 2 Sistematizarea localităților urbane

Art. 6. -

Sistematizarea localităților urbane trebuie să asigure dezvoltarea lor armonioasă în strînsă corelare cu teritoriul înconjurător și cu rețeaua generală de localități, restrîngerea suprafețelor construibile și utilizarea cît mai completă a terenurilor din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor, prevăzînd regimul de înălțime și densitatea construcțiilor, precum și stabilirea zonelor funcționale referitoare la amplasarea rațională a unităților economice, a construcțiilor de locuințe și social-culturale, a spațiilor plantate și de agrement, echiparea tehnico-edilitară, îmbunătățirea circulației și transportului în comun.

Art. 7. -

Amplasarea obiectivelor economice și a altor obiective se stabilește pe bază de studii de amplasament, în cadrul perimetrelor construibile, cu respectarea prevederilor schițelor și detaliilor de sistematizare, precum și a normelor specifice privind amplasarea acestor obiective, asigurînd protecția mediului înconjurător. La amplasarea obiectivelor se va asigura folosirea cît mai bună a terenurilor, respectîndu-se cu strictețe normele de ocupare a terenului stabilite pentru fiecare gen de construcție.

Propunerile de amplasare a obiectivelor se elaborează de către titularii investițiilor împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare și se supun aprobării, potrivit normelor legale.

Art. 8. -

Construcțiile de locuințe se vor amplasa pe baza detaliilor de sistematizare sau studiilor de amplasament, cu respectarea prevederilor din schițele de sistematizare.

Suprafața de teren ce se atribuie pentru construcții de locuințe în localitățile urbane va fi cea stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea locuințelor din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală. Doctrină (1)

De regulă, în localitățile urbane, regimul de înălțime al clădirilor noi de locuit va fi de 5 niveluri și nu mai puțin de 2 niveluri. Se pot prevedea și zone de locuit cu un regim de înălțime mai mare sau mai mic, în cazuri justificate, în funcție de mărimea și profilul economic și social al orașului, natura terenurilor de fundare și gradul de seismicitate, precum și relieful terenului.

În noile ansambluri de locuințe, în funcție de regimul mediu de înălțime al clădirilor se vor asigura cel puțin următoarele suprafețe locuibile la hectar: pînă la 3 niveluri, 4000 mp; între 3 și 5 niveluri, de la 4500 mp pînă la 7000 mp; între 5 și 9 niveluri, de la 7000 mp pînă la 10000 mp, iar peste 9 niveluri se va urmări să se realizeze circa 12000 mp suprafață locuibilă la hectar.

În cazul unor ansambluri situate pe terenuri slabe, accidentate, cu denivelări mari, pe care nu este economic a se realiza blocuri de locuințe cu mai mult de 3 niveluri, se va asigura o densitate minimă de 3800 mp suprafață locuibilă la hectar.

Teritoriul care se ia în calculul densității ansamblurilor cuprinde suprafața ocupată la sol de clădirile de locuit, terenul dintre acestea, precum și aleile și străzile interioare de acces la clădiri.

Regimul de înălțime și densitatea construcțiilor pentru fiecare localitate se stabilesc prin schițele și detaliile de sistematizare și se aprobă odată cu acestea, urmărindu-se restrîngerea treptată a perimetrelor construibile și obținerea unor densități optime.

Se va urmări realizarea de ansambluri de locuit compacte, cu blocuri astfel amplasate încît să se creeze fronturi stradale închegate, cu gruparea dotărilor social-culturale, a spațiilor plantate și de agrement și a terenurilor de joc și sport. De asemenea, se vor realiza și unele ansambluri de locuit avînd clădiri cu 3-5 niveluri, amenajîndu-se curți pentru fiecare clădire în vederea unei mai bune gospodăriri a terenurilor aferente.

Art. 9. -

Construcțiile de locuințe se vor realiza cu precădere începînd din centrul localităților către zonele marginale, asigurîndu-se realizarea de ansambluri cu densități sporite, creindu-se în acest fel condiții pentru restrîngerea în continuare a perimetrelor construibile. În scopul obținerii unei densități optime, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru amplasarea de locuințe și în ansamblurile realizate, urmărind armonizarea construcțiilor noi cu cele existente.

Art. 10. -

Locuințele ce se realizează din fondurile statului sau din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție se vor construi potrivit normelor legale, pe baza de proiecte tip, directive și refolosibile.

Locuințele ce se realizează în regie de către populație se vor construi cu respectarea regimului de aliniere și de înălțime în condițiile stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare prin autorizațiile de construcții.

În acest scop, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București sînt obligate să elaboreze și să pună la dispoziția cetățenilor care-și construiesc locuințe proiecte tip într-o gamă variată și cu soluții eficiente, care să prevadă utilizarea de materiale locale, ieftine, astfel ca cetățenii să poată alege proiectele cele mai convenabile.

Art. 11. -

Amplasarea dotărilor social-culturale și echiparea cu lucrări tehnico-edilitare și rețele de circulație se vor face pe baza schițelor și detaliilor de sistematizare sau a studiilor de amplasament, iar la dimensionarea lor se va ține seama de nevoile industriei și populației din localitatea respectivă și din localitățile învecinate.

Principalele instalații tehnico-edilitare se vor realiza pe trasee comune, adoptîndu-se soluții cît mai economice și eficiente, inclusiv în galerii unice subterane, vizitabile, amplasate pe arterele magistrale.

Art. 12. -

Gospodăriile situate în afara perimetrelor construibile ale municipiilor și orașelor se vor muta treptat în perimetrul construibil al acestor localități potrivit unor programe pe termen lung stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare municipale sau orășenești.

Cetățenii ale căror locuințe au fost executate cu respectarea prevederilor legale vor beneficia, la mutarea gospodăriei, de terenuri și ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.

CAPITOLUL 3 Sistematizarea localităților rurale

Art. 13. - Jurisprudență

Sistematizarea comunelor, unități de bază teritorial-administrative, și a satelor componente trebuie să asigure dezvoltarea lor în corelare cu cea a localităților învecinate, organizarea zonelor funcționale - unități de producție, locuințe, dotări social-culturale, spații plantate și de circulație - ținînd seama de profilul dominant agricol, să stabilească regimul de înălțime, densitatea clădirilor, loturile pentru gospodăriile țărănești, traseul și profilul străzilor. Se vor urmări amplasarea judicioasă a tuturor construcțiilor, precum și crearea unor centre civice care să grupeze dotările social-culturale principale.

Pentru centrele de comuna, schițele de sistematizare vor stabili dotările social-culturale necesare tuturor locuitorilor din comună, iar pentru celelalte sate componente ale comunei se vor prevedea numai acele dotări legate de satisfacerea nevoilor curente ale populației.

În centrul civic al centrelor de comună se vor amplasa sediul politico-administrativ, unități culturale, de învățămînt și ocrotirea sănătății, de prestări de servicii comerciale, precum și locuințe.

Se va avea în vedere ca dotările care au funcțiuni înrudite să fie grupate într-o singură clădire sau într-un număr restrîns de clădiri, cu mai multe niveluri, cu aspect reprezentativ; astfel, cele cu funcțiuni politico-administrative și economice să fie grupate pe cît posibil într-o singură clădire, urmărindu-se ca în asemenea clădiri să se asigure și locuințe pentru anumite categorii de personal al unităților respective.

Sistematizarea localităților rurale trebuie să contribuie la ridicarea economică, socială și culturală a satelor, la îmbunătățirea generală a condițiilor de trai ale țărănimii, la apropierea treptată a vieții satelor de aceea a orașelor.

Art. 14. -

În cadrul acțiunii de sistematizare se va urmări gruparea gospodăriilor din satele mici și dispersate în satele care au perspectiva de dezvoltare și care vor fi stabilite prin lege și aprobate odată cu perimetrele construibile. Propunerile pentru delimitarea perimetrelor construibile se vor face cu consultarea largă a cetățenilor din localitățile respective. În satele mici și dispersate ce se vor stabili odată cu aprobarea prin lege a perimetrelor construibile ale localităților se interzice să se construiască clădiri noi.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili programe pe termen lung pentru mutarea treptată a gospodăriilor din satele în care este interzis să se mai construiască clădiri noi, precum și a celor rămase în afara perimetrelor construibile ale satelor cu perspectivă de dezvoltare.

Această acțiune va fi sprijinită de comitetele executive ale consiliilor populare prin atribuirea de terenuri în folosință și acordarea de ajutoare materiale din partea statului, potrivit legii.

Art. 15. -

Prin sistematizare se va urmări ca localitățile rurale cu cele mai bune condiții de dezvoltare să fie transformate, în următorii 15-20 de ani, în centre economice și sociale cu caracter urban. La stabilirea acestora se va ține seama de resursele materiale și umane, poziția față de localitățile din zona de influență și accesul la căile de comunicație, precum și de situația fondului construit existent. Localitățile care vor deveni centre economice și sociale cu caracter urban se aprobă prin lege.

Prin schițele de sistematizare a acestor localități se vor stabili zonele funcționale specifice profilului economic-social prevăzut în perspectivă, precum și dotările social-culturale, necesare, în funcție de mărimea localităților și de numărul locuitorilor din satele situate în zona lor de influență și în corelare cu rețeaua generală de localități.

Art. 16. -

În centrele de comună și îndeosebi în localitățile ce vor deveni centre economice și sociale cu caracter urban, ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare vor amplasa obiective industriale și industrial-agrare, secții ale unor întreprinderi industriale din orașele apropiate, unități ale industriei locale, cooperației meșteșugărești și de consum, ale cooperativelor agricole de producție, asociațiilor intercooperatiste, întreprinderilor agricole de stat, stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, precum și alte unități economice, care să asigure valorificarea resurselor materiale și umane locale.

Construcțiile pentru obiectivele prevăzute la alin. 1 se vor realiza pe suprafețe cît mai restrînse de teren, respectîndu-se cu strictețe normele de ocupare a terenului stabilite pentru astfel de construcții.

Art. 17. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Clădirile de locuit se vor amplasa cu precădere, începînd din centrul civic către zonele marginale, în vederea realizării unei structuri compacte a localităților, prin utilizarea intensivă a terenurilor din perimetrul construibil, creindu-se astfel posibilitatea pentru introducerea în condiții eficiente a alimentării cu apă, a energiei electrice și a canalizării. Se vor lua măsuri ca membrilor cooperativelor agricole de producție să li se atribuie lot în folosință, conform statului, în afara perimetrului construibil al localităților.

Loturile necesare pentru construirea de locuințe și anexe gospodărești vor fi în suprafață de 200-250 m2, avînd de regulă un front la stradă de maximum 12 m.

În vederea construirii de locuințe și anexe pentru gospodăriile țărănești, comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea atribui în folosință cetățenilor loturi din terenurile proprietate de stat aflate în administrarea comunelor.

Suprafața de teren de 200-250 mp poate fi atribuită și cetățenilor ce își construiesc locuințe în clădiri cu mai multe niveluri.

Pentru a veni în sprijinul cadrelor de specialiști și a celorlalte persoane încadrate în unități socialiste comitetele executive ale consiliilor populare comunale vor putea să atribuie acestora, în scopul construirii de locuințe și organizării de gospodării, teren în suprafață de 200-250 mp.

Suprafața din terenul atribuit rămasă după construirea locuinței este la dispoziția cetățenilor și va fi folosită pentru nevoile gospodărești și pentru amenajarea de grădini.

Suprafața terenurilor aflate în proprietatea personală a membrilor cooperativelor agricole de producție care depășește 250 mp stabiliți în condițiile prezentului articol, se include în calculul lotului atribuit în folosință, potrivit statutului cooperativelor agricole de producție.

Dreptul de folosință a terenurilor atribuite se acordă pe durata existenței construcției, cu plata taxei de folosință stabilită pentru terenurile destinate construcției de locuințe potrivit Legii nr. 4/1973.

Art. 18. -

Prin sistematizare se va urmări ca noile construcții de locuințe să aibă de regulă două niveluri. Clădirile ce se construiesc în centrul civic vor avea cel puțin două niveluri.

Pentru toate satele care au perspectivă de dezvoltare, în zona de locuit, pe teritoriul care cuprinde loturile de casă și anexele gospodărești, precum și străzile de acces la locuințe, se va asigura o densitate de 1.500 mp suprafață utilă la hectar.

Art. 19. -

Locuințele ce se realizează în localitățile rurale din fondurile statului și din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție se vor construi pe baza de proiecte tip, directive sau refolosibile și vor avea cel puțin două niveluri.

Pentru a veni în sprijinul celor care își construiesc locuințe proprietate personală, în regie, comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să pună la dispoziție cetățenilor proiecte tip întocmite cu consultarea prealabilă a populației, din care cei interesați să poată alege proiectul cel mai convenabil. Aceste proiecte se vor elabora într-o gamă variată, care să țină seama de specificul local și de tradiție și care să folosească materiale locale existente, ieftine.

Art. 20. -

Prin sistematizare se va urmări soluționarea cît mai eficientă a alimentării cu apă, a canalizării, începînd cu zona centrală, precum și rezolvarea circulației și transportului în condițiile specifice localităților rurale.

Pentru străzi, în afara celor ce au traseu pe drumurile naționale sau județene, se vor prevedea de regula 7 m lățime carosabilă, șanțuri sau rigole și trotuare de maximum 1,5 m lățime. Jurisprudență

Art. 12. -

Amplasarea construcțiilor de orice fel se va face cu respectarea condițiilor de aliniere și a regimului de construcție specific localității și zonei respective, ținîndu-se seama de prevederile schițelor sau detaliilor de sistematizare.

Art. 13. -

Cooperativele agricole de producție, celelalte organizații cooperatiste, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderile agricole de stat, celelalte unități socialiste, vor contribui potrivit legii cu mijloace financiare și materiale la realizarea unor obiective sociale, culturale sau edilitare.

Contribuția în bani și muncă, ce se efectuează în localitățile rurale, va fi orientată cu precădere spre acele lucrări care sînt prevăzute în cadrul sistematizării localităților.

Comitetele executive ale consiliilor populare vor coordona folosirea în comun a tuturor resurselor materiale și financiare în scopul realizării obiectivelor de interes obștesc, prevăzute în schițele sau detaliile de sistematizare, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a întregii populații.

CAPITOLUL 4 Organizarea, îndrumarea și controlul activității de sistematizare

Art. 23. -

Studiile de sistematizare a teritoriului țării, a zonelor funcționale interjudețene, cu specific extractiv, industrial, energetic, de transporturi, agrar, turistic, balnear, studiile de sistematizare a județelor, schițele de sistematizare a municipiului București, celorlalte municipii orașe resedință de județ, se analizează și avizează de comisiile locale de sistematizare, iar după însușirea de către Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Comitetul de Stat al Planificării, precum și de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor sub raportul folosirii fondului funciar, se avizează de Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și se aprobă de Președintele Republicii Socialiste România, la propunerea Consiliului de Miniștri.

De asemenea, detaliile de sistematizare din municipiul București și din localitățile reședință de județ cuprinzînd zonele industriale, zonele centrale, inclusiv ansamblurile de locuit aferente și dotările importante (hoteluri, magazine universale, teatre, săli de sport etc.), precum și pentru piețe, parcuri și zone de agrement, magistralele și arterele de penetrație de importanță națională, inclusiv ansamblurile de locuit, unitățile economice și dotările social-culturale aferente, se avizează de comisiile locale de sistematizare, iar după însușire de către Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Comitetul de Stat al Planificării se avizează de Comisia Centrală de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și se aprobă de Președintele Republicii Socialiste România, la propunerea Consiliului de Miniștri.

Schițele de sistematizare ale celorlalte municipii și ale viitoarelor centre economice și sociale cu caracter urban se analizează și avizează de comisiile locale de sistematizare, iar după însușire de către Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Comitetul de Stat al Planificării se avizează de Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și se aproba de Consiliul de Miniștri.

Avizarea și aprobarea documentațiilor de sistematizare prevăzute mai sus, celor referitoare la alte orașe, la comune și sate, precum și altor documentații de sistematizare, se fac conform prevederilor din anexa la prezenta lege.

Avizele comisiilor locale de sistematizare vor fi supuse spre însușire comitetelor executive ale consiliilor populare pe lîngă care funcționează.

Art. 24. -

Comitetul pentru problemele Consiliilor Populare, organul central care răspunde de înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului în domeniul sistematizării, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, asigura desfășurarea activității de sistematizare, în conformitate cu prevederile legii, întreprinde acțiuni în scopul dezvoltării armonioase a localităților și folosirii eficiente - pentru construcții și amenajări edilitar-gospodărești - a terenurilor din cadrul perimetrelor construibile. În acest scop colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale și informează periodic Consiliul de Miniștri asupra modului cum se desfășoară activitatea de sistematizare, propune măsuri pentru continua sa perfecționare și inițiază acte normative în legătură cu această activitate.

Art. 25. -

Se înființează Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, avînd ca sarcină orientarea și îndrumarea activității de sistematizare, pregătirea Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale și urmărirea aplicării acestuia, orientarea activității de elaborare a proiectelor de sistematizare, precum și avizarea proiectelor de sistematizare, potrivit legii. De asemenea, are ca sarcină îndrumarea și controlul activității comisiilor locale de sistematizare, întocmirea și avizarea de proiecte de legi, decrete și hotărîri ale Consiliului de Miniștri care reglementează probleme din domeniul sistematizării, precum și avizarea de proiecte de standarde, normative și prescripții tehnice care reglementează probleme importante din acest domeniu.

Componenta Comisiei centrale de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, formată din președinte, vicepreședinți, secretar și ceilalți membri, se stabilește prin decret al Consiliului de Stat. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare prin aparatul propriu și unitățile subordonate acestuia.

Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale funcționează ca organ deliberativ și adoptă hotărîri cu majoritatea de voturi, în plen, la care participă cel puțin două treimi din membrii comisiei.

Art. 26. -

Consiliile populare înfăptuiesc pe plan local politica partidului și statului în domeniul sistematizării.

Pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale funcționează comisii locale de sistematizare, avînd sarcina de a analiza și aviza studiile și proiectele de sistematizare elaborate pentru teritoriul respectiv, de a urmări aplicarea pe plan local a dispozițiilor legale în domeniul sistematizării, a prevederilor Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale, precum și respectarea disciplinei în activitatea de sistematizare.

Comisiile de sistematizare județene și a municipiului București îndeplinesc și atribuțiile Consiliului tehnico-economic în domeniul sistematizării.

Comisiile locale de sistematizare cuprind reprezentanți ai unor organe și organizații de stat, cooperatiste și obștești, specialiști și reprezentanți ai cetățenilor și sînt formate din președinte, vicepreședinți, secretar și membri.

Componența comisiilor locale de sistematizare județene, a municipiului București, a celorlalte municipii, precum și a orașelor resedință de județ, se stabilește prin hotărîre a Consiliului de Miniștri; pentru celelalte localități se stabilește prin decizie a comitetelor executive ale consiliilor populare județene, respectiv al municipiului București.

Președintele comisiei locale de sistematizare este președintele comitetului executiv al consiliului popular.

Art. 27. -

La județe și municipiul București funcționează secții de arhitectură și sistematizare subordonate consiliilor populare respective și comitetelor executive ale acestora, precum și Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.

Pe măsura dezvoltării localităților rurale, a sporirii volumului de construcții de locuințe, de dotări, și unități economice, se vor asigura specialități pentru comune, în scopul respectării disciplinei și controlului în domeniul sistematizării, arhitecturii și construcțiilor, precum și al sprijinirii cetățenilor, din punct de vedere tehnic, la amplasarea și executarea locuințelor și anexelor gospodărești.

CAPITOLUL 5 Dispoziții finale

Art. 28. -

Programul național de sistematizare a teritoriului și a localităților urbane și rurale va stabili măsurile concrete menite să asigure traducerea în viață a prevederilor din directivele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din iulie 1979 și din prezenta lege.

Pentru realizarea Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale se vor prevedea în planurile cincinale și anuale de dezvoltare economică și socială a țării, precum și în bugetul de stat, mijloacele materiale și financiare necesare.

Art. 29. -

Comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să aplice întocmai prevederile documentațiilor de sistematizare aprobate și să asigure respectarea acestora de către toate organizațiile socialiste, alte persoane juridice, precum și de către cetățeni.

Lucrările de construcții și instalații, precum și demolarea sau desființarea parțială sau totală a acestora, se vor executa cu autorizația prealabilă eliberată - potrivit legii - de comitetele executive ale consiliilor populare, cu respectarea normelor și documentațiilor de sistematizare.

Construcțiile și instalațiile realizate cu încălcarea documentațiilor de sistematizare, fără autorizație sau fără respectarea acesteia, vor putea fi demolate sau desființate - potrivit legii - pe cheltuiala celor vinovați. Pentru construcțiile și instalațiile ce se vor realiza în afara perimetrelor construibile se va dispune, în toate cazurile demolarea.

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Proceduri (1)

Dobîndirea terenurilor cuprinse în perimetrul construibil al localităților urbane și rurale se poate face numai prin moștenire legală, fiind interzisă înstrăinarea sau dobîndirea prin acte juridice a acestor terenuri. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În caz de înstrăinare a construcțiilor, terenul aferent acestor construcții trece în proprietatea statului cu plata unei despăgubiri stabilită potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dobînditorul construcției va primi din partea statului în folosință terenul necesar în limitele prevăzute de art. 8 și 17 din prezenta lege. Atribuirea se face pe durata existenței construcției, cu plata unei taxe anuale, potrivit Legii nr. 3. Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (1)

Art. 31. - Jurisprudență

Împărțeala între moștenitori a terenurilor, precum și înstrăinarea construcțiilor, prevăzute la art. 30, se vor putea face numai prin înscris autentic pe baza autorizării date, după caz, de către comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești sau municipale, cu respectarea normelor de sistematizare.

Art. 32. - Jurisprudență

Orice înstrăinare sau împărțeală făcută cu încălcarea prevederilor art. 30 și 31 este nulă de drept.

Art. 33. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Terenurile situate în interiorul perimetrelor construibile ale localităților urbane și rurale sînt supuse regulilor de sistematizare, indiferent de natura proprietății sau a folosinței.

Atribuirea de terenuri pentru construcția de locuințe se va face potrivit prevederilor și etapelor stabilite prin schițele și detaliile de sistematizare.

În vederea executării oricăror construcții sau lucrări prevăzute prin schițele sau detaliile de sistematizare ale localităților, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București sînt autorizate, în conformitate cu prevederile legii, să facă schimburi de terenuri proprietate de stat, aflate în administrarea unităților administrativ-teritoriale, cu terenuri proprietatea organizațiilor cooperatiste, a altor organizații obștești sau a persoanelor fizice.

Terenurile care fac obiectul schimbului se evaluează pe baza normelor legale referitoare la evaluarea bunurilor expropriate; în măsură în care din evaluarea terenurilor rezultă o diferență de valoare, aceasta se va plăti în bani.

În cazurile cînd terenurile ce urmează a fi schimbate au fost date ca lot în folosința membrilor cooperatori, cooperativele agricole de producție le vor atribui acestora alte terenuri în afara perimetrului construibil.

Prevederile art. 17 alin. 7 se aplică și loturilor în folosință atribuite cetățenilor care domiciliază în mediul urban.

Art. 34. -

Terenurile cu sau fără construcții aflate în proprietatea sau folosința persoanelor fizice, a organizațiilor cooperatiste sau a altor organizații obștești, situate în perimetrul construibil al localităților, vor putea fi expropriate cu plata unei juste despăgubiri sau preluate de la cei care le au în folosință integrală sau parțial, în scopul executării unor lucrări de interes obștesc. În sensul prezentei legi, prin interes obștesc se înțelege și crearea de parcele care să fie atribuite de comitetele executive ale consiliilor populare în folosința cetățenilor, în vederea construirii de locuințe, potrivit schițelor sau detaliilor de sistematizare.

Art. 35. -

Terenurile de pe care s-au mutat gospodăriile în condițiile prevăzute de art. 12 și 14 vor fi redate de cetățenii care le-au deținut producției agricole, cu sprijinul comitetelor executive ale consiliilor populare și al unităților agricole socialiste, în termen de un an, sau, în cazuri justificate, în cel mult 2 ani de la mutare.

Cetățenii au datoria de a cultiva integral și intensiv toate terenurile pe care le au în proprietate sau folosință, atît în interiorul, cît și în exteriorul perimetrelor construibile.

Art. 36. -

Comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri de asigurare a bazei topografice necesare activității de sistematizare, vor organiza și vor ține la zi evidența lucrărilor supraterane și subterane, din cadrul perimetrului localităților. Jurisprudență

În acest scop, ministerele, celelalte organe centrale și locale, precum și unitățile lor subordonate, vor asigura transmiterea datelor necesare. Jurisprudență

Art. 37. -

Comitetele executive ale consiliilor populare pot organiza concursuri în vederea elaborării studiilor și proiectelor de sistematizare, pentru ansambluri urbanistice, centre și piețe importante ale orașelor, noduri de circulație, ansambluri în care există monumente istorice și de artă, complexe turistice, ansambluri de locuințe și altele. La stabilirea rezultatelor concursurilor vor fi antrenați specialiști din diferite domenii, precum și reprezentanți ai oamenilor muncii.

Art. 38. -

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, contravențională, civilă, materială sau disciplinară.

Pentru contravențiile săvîrșite în domeniul sistematizării și la disciplina în construcții de către persoane fizice vor putea fi aplicate sancțiuni cu amendă de la 1.000 lei pînă la 10.000 lei, iar pentru cele săvîrșite de către persoane juridice se pot aplica sancțiuni cu amendă de la 3.000 lei pînă la 30.000 lei.

Prevederile art. 25 alin. 1 și art. 26 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor nu se aplică în cazul contravențiilor săvîrșite în domeniul sistematizării și al disciplinei în construcții.

Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili contravențiile în domeniul sistematizării și la disciplina în construcții, precum și sancțiunile care urmează a fi aplicate.

Art. 39. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

ANEXA

Avizarea și aprobarea documentațiilor de sistematizare

Nr. crt. Categoriile documentațiilor de sistematizare Analizează, avizează sau însușește Avizează Aprobă
O 1 2 3 4
A. Studii de si stematizare
1. Studiile de sistematizare a teritoriului țării - Comisiile locale de sistematizare - Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizare - Președintele Republicii Socialiste România
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificării
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
2. Studiile de sistematizare a zonelor funcționale interjudețene cu specific extractiv, industrial, energetic, de transporturi, agrar, turistic, balnear - Consiliile locale de sistematizare - Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizare - Președintele Republicii Socialiste România
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificării
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
3. Studiile de sistematizare a județelor - Comisiile locale de sistematizare - Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizare - Președintele Republicii Socialiste România
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificării
- Ministerul Agriculturii, Industriei și Apelor
B. Schițe de sistematizare
1. Schița de sistematizare a municipiului București - Comisia de sistematizare a municipiului - Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizare - Președintele Republicii Socialiste România
- Comitetul pentru Problemele Planificării
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
2. Schițele de sistematizare a municipiilor și orașelor reședință de județ - Comisiile locale de sistematizare - Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizare - Președintele Republicii Socialiste România
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificării
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
3. Schițele de sistematizare a celorlalte municipii și a viitoarelor centre economice și sociale cu caracter urban - Comisiile locale de sistematizare - Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizare - Consiliul de Miniștri
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificării
- Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
4. Schițele de sistematizare a orașelor care nu sînt reședință de județ - Comisiile locale de sistematizare - Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare - Consiliile populare județene sau al municipiului București
- Comitetul de Stat al Planificării
5. Schițele de sistematizare a comunelor și localităților rurale - Comisiile locale de sistematizare - Consiliile populare județene sau al municipiului București
C. Detalii d e sistematizare
1. Detaliile de sistematizare pentru zone industriale din municipiul București și din municipiile și orașele reședință de județ - Comisiile locale de sistematizare - Comisia centrală de partid și de - Președintele Republicii Socialiste
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare stat pentru sistematizare România
- Comitetul de Stat al Planificării
2. Detaliile de sistematizare a zonelor centrale din municipiul București și din municipiile și orașele reședință de județ, cuprinzînd ansambluri de locuit și dotări importante (hoteluri, magazine universale, teatre, săli de sport etc.), precum și piețe, parcuri, zone de agrement - Comisiile locale de sistematizare - Comisia centrală de partid și de stat pentru sistematizare - Președintele Republicii Socialiste România
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul de Stat al Planificării
3. Detaliile de sistematizare din municipiul București și din municipiile și orașele reședință de județ, cuprinzînd magistrale și artere de penetrație de importanță națională, cu ansamblurile de locuit, unitățile economice și dotările social-culturale aferente - Comisiile locale de sistematiza - Comisia centrală de partid și stat pentru sistematizare - Președintele Republicii de Socialiste România
- Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare
- Comitetul d Stat al Planificări
4. Celelalte detalii de sistematizare din municipiul București și din municipiile și orașele reședință de județ, precum și toate detaliile de sistematizare din celelalte localități urbane și din centrele economice și sociale cu caracter urban - Comisiile locale de sistematiza - Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare - Consiliile populare județene sau al municipiului București, alți titulari
- Comitetul de Stat al Planificării
5. Detaliile de sistematizare din comune și localități rurale - Comisiile locale de sistematizare - Consiliile populare județene sau al municipiului București, alți titulari
D. Studii de am plasament
1. Studiile de amplasament pentru obiective economice, clădiri de locuit și dotări social-culturale amplasate izolat în zone construite - Comisiile locale de sistematizare - Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare - Organul în competența căruia intră aprobarea indicatorilor tehnico- economici
- Comitetul de Stat al Planificării

NOTA:

Detaliile de sistematizare pentru ansamblurile de locuit cu valori de peste 25 milioane lei în județe și de peste 50 milioane lei în municipiul București se avizează și de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare și Comitetul de Stat al Planificării.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Teren preluat de stat în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974. Cerere de restituire formulată de cumpărătorul construcției, în baza Legii nr. 10/2001/Land taken over by the state on the basis of art. 30 of Law no. 58/1974. Request for refund submitted by the buyer of the construction, under the Law no. 10/2001
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Transmisiune unitară
Împărțirea moștenirii între soțul supraviețuitor, ascendenții privilegiați și un colateral privilegiat instituit legatar universal
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Proceduri:
Procedură privind obținerea titlului de proprietate pentru terenul aferent locuinței conform Legii nr. 18/1991, republicată
;
se încarcă...