Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 10/1974 privind rechizitiile

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 aprilie 1974 până la 15 octombrie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 132/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Intarirea capacitatii de aparare a patriei reprezentind o sarcina primordiala a statului nostru socialist, a intregului popor.

In interesul apararii Republicii Socialiste Romania, a ordinii publice sau a securitatii statului, este necesar ca, pe linga tehnica si celelalte bunuri din inzestrarea fortelor armate, sa fie rechizitionate si alte bunuri din economia nationala. De asemenea sa fie chemate unele persoane fizice pentru prestari de servicii.

Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940 nu mai corespunde actualei structuri economice si social-politice a statului nostru.

Pentru reglementarea acestor probleme s-a adoptat prezenta lege, in care se prevede ca la proclamarea starii de necesitate, la declararea mobilizarii ori a starii de razboi, data fiind urgenta si eficienta unor asemenea masuri, se pot efectua rechizitii si chema persoane fizice pentru prestarea de servicii la dispozitia Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, odata cu proclamarea, respectiv declararea, acestor situatii. In acest sens, Consiliul de Ministri stabileste din timp de pace cantitatile sau procentele de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza, pe ministere, celelalte organe centrale si pe comitetele executive ale consiliilor populare.

In alte situatii decit cele aratate mai sus, de exemplu pentru concentrari, aplicatii, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne pot efectua rechizitii si chema persoane fizice pentru prestarea de servicii numai cu aprobarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania.

In lege s-au prevazut atributii, in legatura cu rechizitiile, pentru consiliile locale de aparare care au sarcina sa ia masuri pentru asigurarea efectuarii rechizitiei de bunuri si chemarii persoanelor fizice pentru prestari de servicii.

Potrivit legii se pot rechizitiona mijloace de transport feroviare, auto, navale, aeriene si cu tractiune animala, tehnica si instalatii de aerodrom, de telecomunicatii, tehnica de constructii, mijloace si materiale topografice, piese de schimb, mijloace de reparatii, carburanti si utilaje pentru transportul acestora, cladiri, terenuri, alimente, furaje precum si alte bunuri necesare fortelor armate.

Rechizitionarea bunurilor si chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii se fac prin comandamentele teritoriale si centrele militare iar in mod exceptional in lege s-a prevazut ca in timp de razboi asemenea masuri sa poata fi luate de orice comandant de unitate care in cadrul luptei actioneaza independent in imprejurari deosebit de grele.

Pentru cunoasterea numarului si starii bunurilor ce pot fi rechizitionate, in lege se prevede ca ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora au obligatia sa comunice, la cerere, Ministerului Apararii Nationale sau organelor sale teritoriale, date referitoare la bunurile ce le apartin. Totodata, s-a prevazut ca pentru unele categorii de bunuri Consiliul de Ministri poate dispune efectuarea recensamintului acestora.

S-a prevazut ca pe perioada rechizitiei nu se percep impozite si taxe pentru bunurile rechizitionate.

Legea contine dispozitii privind plata despagubirilor, tinind seama de apartenenta si natura bunurilor rechizitionate, de felul rechizitiei, de alte dispozitii legale in legatura cu evaluarea despagubirilor, precum si plata muncii prestate.

Pentru prestarea de servicii s-a prevazut ca chemarile sa se faca in intelegere cu unitatile socialiste in care cei supusi acestor obligatii fac parte, pentru a nu se stinjeni activitatea acestor unitati.

In lege s-a prevazut ca persoanele chemate la prestari de servicii sa nu fie remunerate pe primele 10 zile.

In cazul prestarii de servicii in alte localitati decit cele in care domiciliaza sau au resedinta persoanele chemate, s-a prevazut ca asigurarea transportului, cazarii precum si hranirii sa fie in sarcina unitatii beneficiare, costul hranei urmind a se suporta de persoanele care presteaza serviciile, cu exceptia elevilor, studentilor si a persoanelor chemate pentru o perioada de pina la 10 zile.

Sint prevazute expres bunurile ce nu se rechizitioneaza, avindu-se in vedere destinatia bunurilor, precum si persoanele fizice care sint scutite de prestare de servicii, tinindu-se seama de capacitatea lor fizica si alte situatii in legatura cu locul de munca.

Pentru a da eficienta prevederilor legii, s-a prevazut a fi sanctionate persoanele ce se fac vinovate de incalcarea lor.

Totodata, legea autoriza Consiliul de Ministri si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sa dispuna rechizitionarea unor bunuri si chemarea persoanelor fizice la prestarea de servicii, in scopul prevenirii sau inlaturarii urmarilor unor calamitati naturale, epidemii, catastrofe sau pericole iminente cu caracter general, precum si pentru dotarea formatiunilor sanitare civile ce se constituie la declararea mobilizarii generale ori a starii de razboi, in conditii similare de plata a muncii sau de acordare de despagubiri.

Ca urmare a prevederilor cuprinse in legea alaturata, Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

Art. 1. -

La proclamarea starii de necesitate, la declararea mobilizarii partiale sau generale ori a starii de razboi si pe tot timpul cit dureaza aceste situatii, precum si in caz de concentrari, aplicatii sau alte imprejurari in care interesele generale ale apararii tarii, ordinii publice si securitatii statului reclama, se pot face rechizitii de bunuri apartinind organizatiilor socialiste de stat, organizatiilor cooperatiste ori altor organizatii obstesti, celorlalte persoane juridice, cit si persoanelor fizice si pot fi chemate unele persoane fizice pentru prestari de servicii.

Art. 2. -

In sensul prezentei legi:

a) prin rechizitie se intelege punerea la dispozitia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau altor organe de stat, spre folosinta temporara, la cererea acestora, a unor bunuri apartinind persoanelor juridice sau fizice, in scopul apararii patriei, ordinii publice si securitatii statului, efectuarii in conditii optime a mobilizarii partiale sau generale, concentrarilor sau aplicatiilor, precum si in celelalte cazuri prevazute de prezenta lege. Bunurile consumabile sau perisabile pot fi rechizitionate definitiv;

b) prin prestare de servicii se intelege efectuarea unor lucrari sau desfasurarea unor activitati de catre persoanele fizice, la chemarea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau alte organe de stat, in scopurile prevazute la lit. a).

Art. 3. -

Rechizitionarea de bunuri si prestarea de servicii se fac in scopul satisfacerii nevoilor de orice natura, de mina de lucru si de cartiruire necesare fortelor armate, personalului civil care le insotesc, garzilor patriotice, autoritatilor statului, sinistratilor, refugiatilor, populatiei atinse de consecintele razboiului si prizonierilor de razboi, precum si pentru asigurarea bunei functionari si exploatari a cailor de comunicatii, intreprinderilor, institutiilor si altor organizatii socialiste, cit si in scopurile prevazute la art. 27.

Art. 4. -

Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, in baza prezentei legi, pot efectua rechizitii de bunuri si chema persoane fizice pentru prestari de servicii, la proclamarea starii de necesitate, la declararea mobilizarii partiale sau generale ori a starii de razboi, odata cu proclamarea ori declararea acestor situatii, precum si pe timpul cit ele dureaza.

Procentele sau cantitatile de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza in situatiile prevazute la alin. 1 pe ministere, celelalte organe centrale si pe comitetele executive ale consiliilor populare se stabilesc prin hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 5. -

In caz de concentrari, aplicatii sau alte imprejurari impuse de interesele generale ale apararii tarii, ordinii publice si securitatii statului, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne pot efectua rechizitii de bunuri si chema persoane fizice pentru prestari de servicii numai cu aprobarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania.

Art. 6. -

Consiliile locale de aparare, fiecare in raza lor teritoriala, iau masuri pentru asigurarea efectuarii rechizitiei de bunuri si chemarii persoanelor fizice pentru prestari de servicii.

In acest scop, prin centrele militare si alte organe locale:

- organizeaza actiuni de verificare a tinerii evidentei resurselor de mobilizare de catre organizatiile socialiste, precum si modul de intretinere si starea tehnica a mijloacelor de transport si tehnicii de constructii din inzestrarea acestora;

- organizeaza actiuni de verificare a existentei la organizatiile socialiste a materialelor, alimentelor si altor bunuri necesare unitatilor militare la mobilizare;

- analizeaza forta de munca ce poate fi folosita la prestari de servicii, in raport cu nevoile productiei, si stabilesc numarul persoanelor ce poate fi pus la dispozitie in acest scop de la fiecare organizatie socialista.

De asemenea, consiliile locale de aparare sprijina organele militare pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii.

Consiliile judetene de aparare stabilesc localitatile in care se va executa cartiruirea pentru nevoile prevazute la art. 3.

Art. 7. -

Se pot rechizitiona, potrivit prezentei legi, mijloace de transport auto, feroviare, navale, aeriene si cu tractiune animala, instalatii si tehnica de aerodrom, de telecomunicatii, tehnica de constructii, mijloace si materiale topografice, piese de schimb, mijloace de reparatii, carburanti si utilaje pentru transportul acestora, cladiri, terenuri, alimente, animale, furaje, precum si alte bunuri necesare realizarii scopurilor prevazute la art. 3. Odata cu bunurile rechizitionate se predau si echipamentele aferente.

Art. 8. -

Rechizitionarea bunurilor si chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii, in situatiile si la dispozitia organelor prevazute la art. 4 si 5, se fac prin comandamentele teritoriale si centrele militare.

Ministrul apararii nationale poate stabili si alte unitati militare prin care sa se faca rechizitii sau sa se cheme persoane fizice la prestarea de servicii.

In mod exceptional, in timp de razboi, orice comandant de subunitate ori unitate similara sau superioara batalionului, care in cadrul luptei actioneaza independent, poate lua pe raspundere proprie masura rechizitionarii de bunuri ori a chemarii persoanelor fizice la prestarea de servicii.

Prevederile alineatului precedent privind chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii nu se aplica personalului care asigura nemijlocit efectuarea transporturilor publice si telecomunicatiilor.

Art. 9. -

Stabilirea imobilelor necesare pentru satisfacerea nevoilor de cartiruire se face de catre comitetele executive ale consiliilor populare locale judetene, la cererea organelor autorizate.

Proprietarii sau detinatorii sub orice titlu ai imobilelor sint obligati sa puna imobilele lor la dispozitia beneficiarilor de cartiruire la solicitarea acestora, si sa asigure iluminatul si incalzitul, daca dispun de mijloacele necesare.

CAPITOLUL 2 Procedura tinerii evidentei si rechizitionarii bunurilor,
precum si chemarii persoanelor fizice pentru prestarea de servicii.
Stabilirea si plata despagubirilor si plata muncii

Art. 10. -

Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora, tin evidenta bunurilor supuse rechizitiei conform normelor generale privind evidenta bunurilor din patrimoniul lor. Ele sint obligate sa comunice, la cerere, Ministerului Apararii Nationale sau comandamentelor teritoriale ori centrelor militare date in legatura cu numarul si starea bunurilor.

Evidenta bunurilor supuse rechizitiei apartinind persoanelor fizice se tine, in conditiile mentionate in alineatul precedent, de catre comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz.

Art. 11. -

Consiliul de Ministri poate dispune efectuarea recensamintului pentru anumite categorii de bunuri supuse rechizitiei.

La efectuarea recensamintului, detinatorii bunurilor sint obligati sa le declare atunci cind sint instiintati si, la cerere, sa le infatiseze comisiilor de recensamint.

Organele carora li se comunica rezultatul recensamintului si datele pina la care se face comunicarea se stabilesc prin hotarirea Consiliului de Ministri prin care s-a dispus recensamintul.

Art. 12. -

Ministerul Apararii Nationale este autorizat sa controleze periodic tinerea evidentei si modul de intretinere, de catre persoanele juridice carora le apartin, a bunurilor supuse rechizitiei si sa verifice exactitatea datelor comunicate de catre acestea.

Art. 13. -

Bunurile se rechizitioneaza in baza unui ordin de predare emis de organele militare prevazute la art. 8.

Prin hotariri ale Consiliului de Ministri se pot stabili si alte forme prin care se dispune predarea unor bunuri apartinind organizatiilor socialiste de stat.

Art. 14. -

Ordinul de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza cuprinde denumirea organului militar emitent si a unitatii beneficiare, temeiul legal al rechizitiei, date de identificare a bunului si proprietarului ori detinatorului acestuia, precum si mentiuni despre felul rechizitiei, locul si termenul predarii bunului.

Art. 15. -

Predarea si luarea in primire a bunului rechizitionat se fac la locul si termenul indicate in ordinul de predare.

Ordinul de predare se inmineaza de catre delegatul centrului militar sau, dupa caz, al organului militiei.

Bunurile rechizitionate se predau cu proces-verbal.

In cazul in care pentru bunurile rechizitionate in situatia prevazuta la art. 8 alin. 3 nu este posibil a se intocmi proces-verbal, comandantul unitatii sau subunitatii beneficiare elibereaza o dovada.

Pentru bunurile rechizitionate care nu apartin organizatiilor socialiste de stat, in procesul-verbal ori in dovada se trece valoarea bunului la data rechizitiei, cu indicarea bazei legale a preturilor sau tarifelor folosite.

Cei care detin cantitati mai mari de bunuri din categoria celor rechizitionabile trebuie sa predea, in cadrul obligatiilor ce li se fixeaza, pe cele aflate in starea cea mai buna.

In caz de nerespectare a prevederilor alin. 1 si 6 rechizitia se face silit, cu sprijinul organului militiei din localitatea respectiva.

Art. 16. -

Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne asigura tinerea evidentei in unitati fizice a bunurilor apartinind organizatiilor socialiste de stat, precum si a evidentei fizice si valorice a bunurilor apartinind altor persoane juridice si persoanelor fizice, rechizitionate, potrivit prevederilor prezentei legi, la dispozitia acestor organe.

Art. 17. -

Rechizitiile de bunuri dau dreptul proprietarului la despagubiri, stabilite asa cum se arata in prezenta lege.

Nu se acorda despagubiri pentru uzura provenita din intrebuintarea normala a bunului rechizitionat.

Stricaciunile cauzate terenurilor cultivabile ce au fost rechizitionate dau dreptul la despagubiri numai in timp de pace.

Pentru imobilele folosite la cartiruirea prevazuta la art. 3 nu se plateste chiria pe timpul starii de necesitate, mobilizarii partiale ori generale sau starii de razboi, oricare ar fi durata de folosire a imobilelor.

In celelalte situatii, cartiruirea da dreptul la incasarea unei chirii, stabilita potrivit dispozitiilor legale, numai dupa 30 de zile de folosinta.

Art. 18. -

In caz de stare de necesitate, mobilizare sau stare de razboi nu se platesc despagubiri pentru bunurile rechizitionate de la organizatiile socialiste de stat. Aceste organizatii sint scutite de a varsa cotele de amortizare aferente mijloacelor fixe rechizitionate, pe toata durata cit au fost puse la dispozitia organelor autorizate.

Pentru bunurile apartinind organizatiilor socialiste de stat, rechizitionate in alte situatii decit cele prevazute la alin. 1, Consiliul de Ministri poate dispune acordarea de despagubiri ori modificarea indicatorilor de plan economic, dupa caz.

Art. 19. -

Stabilirea despagubirilor pentru bunurile rechizitionate apartinind persoanelor fizice, precum si persoanelor juridice altele decit organizatiile socialiste de stat, se face astfel:

a) pentru timpul cit au fost puse la dispozitie bunurile ce fac parte din fondurile fixe si care se restituie, altele decit cladiri, dupa sistemul cotelor de amortizare stabilite conform prevederilor legale, calculate pentru timpul cit bunul a fost rechizitionat;

b) pentru bunurile rechizitionate pe termen limitat, care din motive justificate nu mai pot fi restituite celor in drept si nu exista nici posibilitatea despagubirii in natura prin acordarea in schimb a unui alt bun similar, precum si pentru cele rechizitionate definitiv, la pretul de productie, de livrare sau cu amanuntul, dupa caz, in vigoare la data rechizitiei, tinindu-se seama de dispozitiile legale in vigoare, precum si de calitatea sau starea de uzura a bunurilor rechizitionate;

c) pentru cladiri si terenuri fara culturi sau plantatii, la echivalentul chiriei stabilite potrivit dispozitiilor legale. Pentru terenurile neproductive nu se acorda despagubiri;

d) pentru culturile si plantatiile existente pe terenurile rechizitionate, la echivalentul valorii productiei nerealizate de proprietar, calculata la preturile de achizitie, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost necesare pentru obtinerea recoltei. In cazul distrugerii plantatiilor, la echivalentul cheltuielilor necesare refacerii acestora;

e) pentru cladirile distruse, despagubirile se stabilesc potrivit dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri in caz de expropriere a unor asemenea bunuri.

In cazul bunurilor rechizitionate pentru care nu exista preturi stabilite, evaluarea despagubirii se face de catre delegatul unitatii beneficiare si cel al comitetului executiv al consiliului popular din localitatea unde s-a efectuat rechizitia, prin comparatie cu preturile produselor similare, tinindu-se seama de stare de uzura a bunurilor la data rechizitiei.

Art. 20. -

Pe perioada rechizitiei nu se percep impozite si taxe pentru bunurile rechizitionate.

Art. 21. -

In situatiile prevazute la art. 1, pot fi chemate pentru prestarea de servicii orice persoane apte de munca avind virsta de la 16 ani pina la 60 de ani barbatii si de la 16 ani pina la 55 de ani femeile. Unii specialisti ca: medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economisti, farmacisti, asistenti medicali, pot fi chemati sa presteze servicii in specialitatile lor si peste limita maxima de virsta prevazuta mai sus.

Prezentarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii se face la locul si data indicate de organele militare prevazute la art. 8, prin instiintari scrise sau alte mijloace de comunicare. Instiintarea nominala se face, pentru salariati sau membri cooperatori, prin organizatiile socialiste din care fac parte; pentru celelalte persoane, instiintarea se asigura de catre comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti si municipale, prin organele militiei din localitatile respective.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...