Act Internațional

Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare din 01.11.1974 *)

Modificări (...), Referințe (16)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 martie 1979

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere

Guvernele contractante,

dorind sa stabileasca de comun acord principii si reguli uniforme menite sa ocroteasca viata omeneasca pe mare,

considerind ca aceasta se poate realiza cel mai bine prin incheierea unei conventii care s-o inlocuiasca pe cea din 1960, tinind seama de progresele care au avut loc de la incheierea acelei conventii,

au cazut de acord dupa cum urmeaza:

ARTICOLUL I Obligatii generale in conformitate cu conventia

a) Guvernele contractante se angajeaza sa puna in vigoare dispozitiile prezentei conventii si anexei**) sale, care face parte integranta din prezenta conventie. Orice referire la prezenta conventie implica in acelasi timp si o referire la anexa.

b) Guvernele contractante se angajeaza sa adopte orice legi, decrete, ordine si regulamente si sa ia orice alte masuri necesare pentru a da conventiei deplina si intreaga sa putere pentru a garanta ca, din punct de vedere al ocrotirii vietii omenesti, o nava este apta pentru serviciul caruia ii este destinata.

**) Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

ARTICOLUL II Domeniul de aplicare

Prezenta conventie se va aplica navelor sub pavilionul statelor ale caror guverne sint guverne contractante.

ARTICOLUL III Legi, regulamente

Fiecare guvern contractant se angajeaza sa comunice si sa depuna la Secretariatul General al Organizatiei Maritime Consultative Interguvernamentale (numita mai jos organizatia):

a) o lista a organismelor neguvernamentale autorizate a actiona in numele sau pentru aplicarea masurilor privind ocrotirea vietii omenesti pe mare, in vederea informarii guvernelor contractante, care o vor aduce la cunostinta functionarilor lor;

b) textul legilor, decretelor, ordinelor si regulamentelor, care vor fi adoptate in legatura cu diferitele probleme ce intra in sfera prezentei conventii;

c) un numar suficient de modele de certificate eliberate de el in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii, in vederea informarii guvernelor contractante, care le vor aduce la cunostinta functionarilor lor.

ARTICOLUL IV Cazuri de forta majora

a) O nava care nu este supusa prevederilor prezentei conventii in momentul plecarii intr-o calatorie oarecare nu trebuie obligata sa respecte aceste prevederi in cazul abaterii de la ruta proiectata, daca aceasta abatere este provocata de vreme rea sau de orice alta cauza de forta majora.

b) Persoanele care se gasesc la bordul unei nave din motive de forta majora sau care se gasesc acolo ca urmarea a obligatiei impuse comandantului de a transporta fie naufragiati, fie alte persoane, nu trebuie luate in consideratie cind este vorba de a se verifica aplicarea la nava a unei prevederi oarecare a prezentei conventii.

ARTICOLUL V Transportul persoanelor in caz de urgenta

a) Pentru a asigura evacuarea persoanelor spre a fi ferite de o amenintare a securitatii vietii lor, un guvern contractant poate permite transportul pe navele sale al unui numar de persoane superior numarului permis in alte circumstante de catre prezenta conventie.

b) O autorizatie de aceasta natura nu priveaza pe celelalte guverne contractante de dreptul de control ce le revine conform prezentei conventii asupra acestor nave, cind ele se gasesc intr-unul din porturile lor.

c) Orice autorizatie de aceasta natura va fi comunicata secretarului general al organizatiei de catre guvernul contractant care a acordat-o, in acelasi timp cu un raport asupra circumstantelor de fapt.

ARTICOLUL VI Tratate si conventii anterioare

a) Prezenta conventie inlocuieste si anuleaza intre guvernele contractante Conventia internationala pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, semnata la Londra la 17 iunie 1960.

b) Orice alte tratate, conventii sau acorduri care privesc ocrotirea vietii omenesti pe mare sau problemele care se refera la aceasta si care sint in prezent in vigoare intre guvernele parti la prezenta conventie pastreaza deplina si intreaga lor putere pe durata stabilita, in ceea ce priveste:

i) navele la care nu se aplica prezenta conventie;

ii) navele la care se aplica prezenta conventie, in ceea ce priveste problemele

care nu fac obiectul unor prevederi exprese din prezenta conventie.

c) Totusi, in masura in care astfel de tratate, conventii sau acorduri sint in contradictie cu dispozitiile prezentei conventii, dispozitiile acesteia din urma trebuie sa prevaleze.

d) Orice probleme care nu fac obiectul prevederilor exprese din prezenta conventie ramin supuse legislatiei guvernelor contractante.

ARTICOLUL VII Reguli speciale care rezulta din acorduri

Cind, in conformitate cu prezenta conventie, sint stabilite reguli speciale prin acord intre toate guvernele contractante sau numai intre unele dintre ele, aceste reguli trebuie sa fie comunicate secretarului general al organizatiei, pentru a fi aduse la cunostinta tuturor guvernelor contractante.

ARTICOLUL VIII Amendamente

a) Prezenta conventie poate fi modificata dupa unul sau altul dintre procedeele specificate in paragrafele de mai jos.

b) Amendamente dupa examinarea de catre organizatie:

i) Orice amendament propus de un guvern contractant este prezentat secretarului general al organizatiei si acesta il difuzeaza tuturor membrilor organizatiei si tuturor guvernelor contractante cu cel putin 6 luni inainte de examinarea sa.

ii) Orice amendament propus si difuzat ca mai sus este supus Comitetului securitatii maritime al organizatiei, in vederea examinarii.

iii) Guvernele contractante ale statelor, fie ca sint sau nu membre ale organizatiei, sint autorizate a participa la dezbaterile Comitetului securitatii maritime, in vederea examinarii si adoptarii amendamentelor.

iv) Amendamentele se adopta cu o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente si votante in Comitetul securitatii maritime, largit conform alin. iii) al prezentului paragraf (numit mai jos Comitetul securitatii maritime largit), cu conditia ca cel putin 1/3 din guvernele contractante sa fie prezente in momentul votarii.

v) Daca sint adoptate conform alin. iv) al prezentului paragraf, amendamentele sint comunicate de catre secretarul general al organizatiei tuturor guvernelor contractante pentru acceptarea lor.

vi)

1) Un amendament la un articol al conventiei sau la cap. 1 al anexei sale este socotit ca acceptat cu incepere de la data la care a fost acceptat de 2/3 din guvernele contractante.

2) Un amendament la anexa, exclusiv cap. 1, este socotit ca fiind acceptat:

aa) dupa 2 ani de la data la care este comunicat guvernelor contractante pentru acceptare; sau

bb) dupa orice perioada, in nici un caz mai mica de 1 an, daca s-a hotarit astfel in momentul adoptarii sale de catre o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente si votante in Comitetul securitatii maritime largit. Totusi, daca in perioada specificata, mai mult de o treime din guvernele contractante sau guvernele contractante ale caror flote comerciale reprezinta in total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale notifica secretarului general al organizatiei ca ele au obiectiuni contra acestui amendament, acesta va fi socotit ca neacceptat.

vii)

1) Un amendament la un articol al conventiei sau la cap. 1 al anexei intra in vigoare, pentru guvernele contractante care l-au acceptat, la 6 luni de la data la care el este considerat a fi fost acceptat si el intra in vigoare, pentru fiecare guvern contractant care-l accepta dupa aceasta data, la 6 luni dupa acceptarea sa de catre acest guvern contractant.

2) Un amendament la anexa, exclusiv cap. 1, intra in vigoare pentru toate guvernele contractante, cu exceptia celor care au avut obiectiuni la amendamentul mentionat, conform alin. vi) 2) din acest paragraf si care nu si-au retras aceste obiectiuni, la 6 luni dupa data la care se considera a fi fost acceptat. Totusi, inainte de data stabilita pentru intrarea in vigoare a unui amendament, orice guvern contractant poate notifica secretarului general al organizatiei ca el se considera scutit de la punerea in aplicare a amendamentului pentru o perioada de cel mult un an de la data intrarii sale in vigoare sau pentru o perioada mai lunga, daca majoritatea de 2/3 a guvernelor contractante, prezente si votante in Comitetul securitatii maritime largit, hotaraste astfel in momentul adoptarii amendamentului.

c) Amendament printr-o conferinta:

i) La cererea unui guvern contractant, sprijinita de cel putin o treime din guvernele contractante, organizatia va convoca o conferinta a guvernelor contractante care sa examineze amendamentele la prezenta conventie.

ii) Orice amendament adoptat de aceasta conferinta cu o majoritate de 2/3 a guvernelor contractante prezente si votante este comunicat de catre secretarul general al organizatiei tuturor guvernelor contractante, in vederea acceptarii.

iii) In afara de cazul cind conferinta nu hotaraste altfel, amendamentul este socotit ca fiind acceptat si intra in vigoare conform procedurii stabilite in alin. vi) si vii) din paragraful b) al prezentului articol, cu conditia ca referintele din aceste alineate la Comitetul securitatii maritime largit sa fie considerate drept referinte la conferinta.

d)

i) Un guvern contractant, care a acceptat un amendament la anexa care deja a intrat in vigoare, nu este obligat sa extinda privilegiul prezentei conventii asupra unui certificat eliberat unei nave sub pavilionul unui stat al carui guvern, in conformitate cu subalineatul vi) 2) din paragraful b) al prezentului articol, a facut o obiectiune la amintitul amendament si nu si-a retras aceasta obiectiune, dar numai in masura in care acest certificat se refera la probleme vizate de amendamentul in chestiune.

ii) Un guvern contractant care a acceptat un amendament la anexa care deja a intrat in vigoare trebuie sa extinda privilegiul prezentei conventii asupra certificatelor eliberate pentru o nava sub pavilionul unui stat al carui guvern, conform subalineatului vii) 2) din paragraful b) al prezentului articol, a facut cunoscut secretarului general al organizatiei ca se considera scutit de la punerea in aplicare a amendamentului.

e) In afara cazului cind se prevede in mod expres altfel, orice amendament la prezenta conventie, facut pe baza prezentului articol si care are legatura cu structura navei, se aplica numai navelor a caror chila a fost pusa sau care se afla intr-un stadiu de constructie asemanator la data sau dupa data intrarii in vigoare a amendamentului.

f) Orice declaratie de acceptare sau obiectiuni la un amendament sau orice notificare facuta in virtutea subalineatului vii) 2) din paragraful b) al prezentului articol trebuie adresata in scris secretarului general al organizatiei. Acesta informeaza toate guvernele contractante despre orice asemenea comunicare si despre data la care a fost primita.

g) Secretarul general al organizatiei informeaza toate guvernele contractante despre orice amendament care intra in vigoare in virtutea prezentului articol, precum si despre data la care intra in vigoare fiecare amendament.

ARTICOLUL IX Semnare, ratificare, acceptare, aprobare si aderare

a) Prezenta conventie ramine deschisa pentru semnare, la sediul organizatiei, de la 1 noiembrie 1974 pina la 1 iulie 1975, data dupa care ramine deschisa pentru aderare. Statele pot deveni parti la prezenta conventie prin:

i) semnare fara rezerva in ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau

ii) semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare; sau

iii) aderare.

b) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuata prin depunerea unui instrument in acest sens la secretarul general al organizatiei.

c) Secretarul general al organizatiei informeaza guvernele tuturor statelor care au semnat prezenta conventie sau au aderat la ea despre orice semnare sau de depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, precum si despre data acestei depuneri.

ARTICOLUL X Intrarea in vigoare

a) Prezenta conventie intra in vigoare la 12 luni de la data la care cel putin 25 state, ale caror flote comerciale reprezinta in total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit parti la conventie in conformitate cu art. 9.

b) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus dupa data la care intra in vigoare prezenta conventie, intra in vigoare la 3 luni dupa data depunerii.

c) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus dupa data la care un amendament la prezenta conventie este considerat a fi fost acceptat conform art. 8, se aplica conventiei in forma sa modificata.

ARTICOLUL XI Denuntare

a) Prezenta conventiei poate fi denuntata de orice guvern contractant in orice moment dupa expirarea a 5 ani de la data la care conventia intra in vigoare pentru acel guvern.

b) Denuntarea se efectueaza prin depunerea unui instrument de denuntare la secretarul general al organizatiei, care va notifica tuturor celorlalte guverne contractante despre orice instrument de denuntare primit si despre data primirii sale, precum si despre data la care o astfel de denuntare intra in vigoare.

c) O denuntare intra in vigoare dupa un an sau dupa o perioada mai lunga specificata in instrumentul de denuntare, de la data la care secretarul general al organizatiei a primit notificarea.

ARTICOLUL XII Depozitare si inregistrare

a) Prezenta conventie va fi depusa la secretarul general al organizatiei, care va transmite copii certificate conforme guvernelor tuturor statelor semnatare sau care au aderat la prezenta conventie.

b) De indata ce prezenta conventie intra in vigoare, textul va fi transmis de catre secretarul general al organizatiei secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru inregistrare si publicare, in conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite.

ARTICOLUL XIII Notificari finale

Prezenta conventie este intocmita intr-un singur exemplar in limbile engleza, chineza, spaniola, franceza si rusa, fiecare text avind aceeasi valabilitate. Se vor face si depune, impreuna cu originalul semnat, traduceri oficiale in limbile germana, araba si italiana.

Drept care subsemnatii, imputerniciti legal in acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta conventie.

Incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...