Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași

Modificări (...), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (1), Reviste (3), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 1973 fiind înlocuit parțial prin Ordonanță de urgență 40/1999.
Formă aplicabilă de la 31 decembrie 1980

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. - Jurisprudență

Fondul locativ de stat se administrează și se închiriază de întreprinderi specializate subordonate comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.

Fondul locativ de stat construit din fondurile proprii ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat se administrează și se închiriază de către acestea.

Fondul locativ construit din fondurile proprii ale organizațiilor cooperatiste sau ale altor organizații obștești se administrează, și se închiriază de către acestea.

Art. 2. -

Suprafața locativă cuprinde suprafața locuibilă și dependințele.

Prin suprafață locuibilă se înțelege suprafața camerelor care determinate ca atare prin construcția lor, servesc pentru locuit inclusiv holurile și camerele de, trecere.

Prin dependințe se înțeleg încăperile care deservesc suprafața locuibilă și anume: vestibulul, antreul, tinda, veranda, culoarul, bucătăria, chicineta, oficiul, cămara, debaraua, camera de baie, closetul, spălătoria, uscătoria, pivnița, boxa la subsol, magazia din zid, logia și terasa acoperită.

Art. 3. - Jurisprudență

Apartamentul cuprinde una sau mai multe camere de locuit cu dependințele aferente, situate la același nivel sau la nivele diferite, care împreună formează o unitate locativă de-sine-stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa. Jurisprudență

La închiriere se va ține seama, pe cît posibil, ca într-un apartament să locuiască o singură familie. În cazul în care apartamentul depășește nevoile unei familii, cu cel puțin o cameră separată, acesta poate fi închiriat mai multor familii cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea fondului locativ.

Prin cameră separată se înțelege acea încăpere care nu servește de trecere pentru locatari, pentru intrare sau ieșire ori pentru folosirea dependințelor.

Art. 4. -

Suprafața locativă cu altă destinație decît aceea de locuință cuprinde suprafața locativă necesară desfășurării activității economice, social-culturale, administrative sau obștești și dependințele aferente.

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor identifica spațiile construite cu destinația de locuințe, care sînt folosite în prezent în alt scop, și vor lua măsuri ca în termen de un an acestea să fie redate scopului pentru care au fost construite.

Art. 5 -

Locatar principal este persoana fizică sau juridică titulară a contractului de închiriere.

CAPITOLUL II Normarea locuințelor din fondul locativ de stat

Art. 6. -

Norma locativă pentru locuințele din fondul locativ de stat este de 10 m.p. suprafață locuibilă pentru fiecare persoană. În cazul cînd din construcție rezultă camere mai mici pot fi atribuiți și 8 m.p. de persoană.

Art. 7. -

Suprafața locuibilă care depășește norma locativă constituie suprafață excedentară.

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate să asigure închrierea locuințelor din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale privind normarea spațiului locativ de stat, în scopul de a se evita deținerea de suprafețe excedentare.

Suprafața excedentară compusă din una sau mai multe camere separate poate fi închiriat altor persoane îndreptățite. Închirierea se face cu prioritate persoanelor îndreptățite la extindere, potrivit dispozițiilor legale, în funcție de veniturile cele mai mici care revin pe membru de familie și de numărul copiilor în întreținere.

Persoanale care dețin locuințe din fondul locativ de stat ce depășesc nevoile de locuit pentru ele și familiile lor lor fi sprijinite de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare să obțină locuințe corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale privind normarea fondului locativ de stat.

De asemenea comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor sprijini soluționarea cererilor persoanelor care dețin locuințe din fondul locativ de stat, pentru efectuarea schimburilor de locuințe, în vederea apropierii domiciliului de locul de muncă.

Au dreptul la o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, potrivit prevederilor prezentei legi persoanele care prin natura activității pe care o desfășoară necesită spațiu suplimentar sau datorită stării sănătății ori stării fizice au nevoie de un asemenea spațiu.

Art. 8. -

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului București și orășenești sînt obligate să verifice trimestrial situația spațiilor locative excedentare și să informeze, semestrial, cetățenii asupra modului în care se asigură buna gospodărire a fondului locativ și închirierea spațiului locativ cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Art. 9. -

Închirierea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea unităților prevăzute la art. 1 se face în următoarea ordine de prioritate:

- muncitorilor calificați, în primul rînd celor din marile unități industriale;

- personalului transferat în interesul serviciului din alte localități;

- cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămînt;

- absolvenților repartizați în producție, veniți din alte localități;

- familiilor cu mai mulți copii;

- celor încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități;

- celorlalte persoane încadrate în muncă și pensionarilor.

În cadrul categoriilor de mai sus, se acordă preferință persoanelor care au condiții grele de locuit, îndeosebi celor cu mai mulți copii, precum și celor cu venituri mici.

Cetățenii ale căror locuințe se demolează pentru noi construcții sau sistematizări vor primi cu chirie o locuință din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile lor, pînă ce își construiesc sau își cumpără o locuință. Suma încasată pentru locuința demolată va constitui avansul pentru noua locuință pe care o construiesc sau o cumpără.

Art. 10. -

Personalului muncitor din unitățile socialiste de stat i se va închiria locuințe pe baza propunerilor colectivelor de muncă în care-și desfășoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii și de organele sindicale. Comitetele sindicale sînt obligate să raporteze în adunările generale ale membrilor de sindicat asupra modului de soluționare, cu respectarea strictă a prevederilor legale, a cererilor de locuințe ale oamenilor muncii.

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, împreună cu organele de conducere colectivă ale întreprinderilor și ale celorlalte unități, vor lua măsuri ca locuințele ce vor fi închiriate directorilor, inginerilor șefi și altor cadre de conducere ale acestora să fie situate în imediata apropiere a locului lor de muncă.

Art. 11. -

În cazul locuințelor construite din fondurile de investiții centralizate și nominalizate prin plan, pe noile obiective mai importante, contractul de închiriere este accesoriu contractului de muncă.

Art. 12. -

Suprafața curților și grădinilor aferente clădirilor va fi închiriată odată cu suprafața locativă în exclusivitate sau, după caz, în folosință comună, și trecută în contractul de închiriere.

Art. 13. -

Închirierea de locuințe în orașele mari se poate face numai persoanelor și familiilor care domiciliază sau care au dreptul să-și stabilească domiciliul în condițiile legii, în aceste orașe.

Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se stabilesc orașele mari în înțelesul alineatului precedent.

Art. 14. - Jurisprudență

Locuința poate fi ocupată numai după încheierea contractului de închiriere.

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (1)

Locuința din fondul locativ de stat se atribuie în folosința titularului contractului de închiriere și membrilor familiei sale care vor fi prevăzuți nominal în contractul de închiriere.

Fac parte din familie în înțelesul alineatului precedent, soții și copiii, precum și părinții soților, întreținuți de aceștia.

CAPITOLUL III Închirierea locuințelor din fondul locativ de stat

Art. 16. -

Contractul de închiriere pentru locuințele din fondul locativ de stat se încheie în formă scrisă.

Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuință din fondul locativ de stat are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Art. 17. -

Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței, dacă aceasta nu constituie suprafață excedentară compusă din una sau mai multe camere separate.

Subînchirierea se face astfel:

a) persoanelor stabilite de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza de flotant în localitatea respectivă ori sînt îndreptățite, potrivit legii, să-și stabilească domiciliul sau reședința în acea localitate;

b) turiștilor, cetățeni români, stabiliți de oficiul de turism.

Subînchirierea se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, care se înregistrează la administrația sau circumscripția financiară respectivă.

Contractele de subînchiriere se încheie, în cazul persoanelor de la lit. a), între locatarul principal și subchiriaș, iar în cazul turiștilor prevăzuți la lit. b), între locatarul principal și oficiul de turism.

Contractele de subînchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele termenele de subînchiriere. Tarifele pentru subînchirierea de la lit. a) sînt cele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la lit. b) vor fi stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Contractul de subînchiriere încheiat cu încălcarea pevederilor alineatelor precedente este nul de drept, iar sumele încasate în temeiul lui se fac venit la stat.

Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul articol constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei. Sancțiunea se aplică de comitetele și birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pe baza proceselor verbale de constatare încheiate de împuterniciții acestora.

Contravențiilor prevăzute în alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Subînchirierea fără contract scris, în scopul vădit de a ocoli aplicarea dispozițiilor prezentului articol, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Ori de cîte ori celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se săvîrșesc în astfel de condiții încît potrivit legii penale constituie infracțiuni, acestea vor fi urmărite, judecate și sancționate conform legii penale.

Art. 18. -

Subînchirierea suprafeței acordate peste norma locativă categoriilor de persoane stabilite în conformitate cu, prevederile art. 7 alin. 6 este interzisă.

Încălcarea prevederilor alineatului precedent atrage pierderea dreptului locatarului la suprafața acordată peste norma locativă, fiind aplicabile și dispozițiile alin. 6-8 și 10 ale art. 17.

Art. 19. -

Persoanele care se mută definitiv în altă localitate își păstrează dreptul de folosință asupra locuinței pe care o dețin, cel mult 6 luni de la data mutării, fără a o putea subînchiria pe această perioadă.

Art. 20. -

În cazul persoanelor care sînt transferate în înțeles de serviciu în altă localitate, spațiul ocupat de acestea și de membrii familiei cu care se mută devine disponibil la obținerea altor locuințe în localitatea respectivă.

Art. 21. -

Nici o persoană nu poate fi evacuată din locuința deținută în mod legal decît în cazurile și în condițiile prevăzute de lege.

Art. 22. - Reviste (2)

În caz de divorț dacă soții nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuință folosește soțului căruia i s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul cînd nu sînt copii, soțului care a obținut divorțul.

În toate celelalte situații instanța care pronunță divorțul va hotârî care dintre soți va avea beneficiul contractului privitor la locuință.

Art. 23. -

Persoanele care ocupă fără contract de închiriere o suprafață locativă din fondul locativ aflat în administrarea întreprinderilor de stat prevăzute în art. 1 alin. 1 vor fi evacuate, fără atribuirea altei suprafețe locative, pe baza deciziei comitetelor și birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor.

Evacuarea se face de către întreprinderile care au în administrare fondul locativ de stat prevăzut în alineatul precedent, iar în caz de opunere, evacuarea se face împreună cu organele de miliție.

Art. 24. - Jurisprudență

Locatarii principali și cei ce locuiesc împreună cu aceștia pierd dreptul de folosință a suprafeței locative și vor fi evacuați fără atribuirea altei suprafețe locative, în următoarele cazuri:

a) dacă pricinuiesc însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care aceasta este situată, instalațiilor și accesoriilor acestora, precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

b) dacă prin comportarea lor fac imposibilă conviețuirea pentru alți locatari din același apartament sau clădire, ori împiedică folosirea normală a locuinței de către alți locatari;

c) dacă locuința a fost obținută ca urmare a săvîrșirii infracțiunii de filodormă sau a altor infracțiuni;

d) dacă nu plătesc cu rea-credință timp de 3 luni consecutiv chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le revin potrivit dispozițiilor legale. Dacă în cursul procesului de evacuare se plătește suma datorată, instanța va putea respinge cererea, obligînd pe pîrît la plata cheltuielilor de judecată. Instanța va admite totuși cererea de evacuare dacă împotriva locatarului s-a pronunțat anterior o hotărîre definitivă prin care a fost obligat la plata chiriei ori la cota-parte a cheltuielilor ce-i revin, sau la plata cheltuielilor de judecată.

Evacuarea locatarilor în cazurile prevăzute de prezentul articol se dispune de instanța judecătorească.

Art. 25. -

Cînd interese de stat impun folosirea unor clădiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din aceste clădiri în alte locuințe corespunzătoare se dispune prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 26. -

Locatarii principali au dreptul să facă între ei schimb de locuință, cu aprobarea unităților socialiste prevăzute la art. 1.

CAPITOLUL IV Stabilirea și plata chiriei

Art. 27. - Jurisprudență

Chiria pentru locuință se fixează potrivit cu: tariful de bază, gradul de confort al locuinței, retribuția tarifară lunară sau pensia chiriașului.

Art. 28. - Jurisprudență

Tariful de bază al chiriei este unic pe întreg cuprinsul țării, indiferent de proprietar.

Tariful de bază lunar, este cel prevăzut în tabelul de mai jos:

Categoria suprafețelor Tariful de bază în funcție de retribuția tarifară sau pensia chiriașului
pînă la 800 lei 801- 1.100 lei 1.101 1.300 lei 1.301- 1.600 lei peste 1.600 lei
- la suprafața locuibilă (lei/m.p.) 1,80 2,20 2,40 2,50 2,70
- la suprafața dependințelor (bucătărie, chicinetă, baie, cămară, vestibul, antreu, tindă, verandă, culoar, debara, oficiu) (lei/m.p.) 0,72 0,88 1,00 1,00 1,00
- la suprafața teraselor acoperite, boxelor în subsol și altor dependințe în folosință exclusivă (lei/m.p.) 0,36 0,44 0,50 0,50 0,50

Art. 29. -

Pentru chiriașii care nu sînt încadrați în muncă sau pensionari se aplică tariful prevăzut pentru personalul muncitor cu peste 1.600 lei retribuție, cu excepția acelora care primesc ajutor social, cărora li se aplică tariful de bază prevăzut pentru cei cu retribuție sau pensie pînă la 800 lei lunar.

Membrii cooperativelor meșteșugărești sînt asimilați cu persoanele încadrate cu contract de muncă, luîndu-se ca bază de calcul retribuția tarifară a categoriei de încadrare.

Art. 30. -

Persoanele incapabile de muncă din cauza bătrîneții sau bolii și lipsite de mijloace, precum și studenții fără alte venituri decît cele provenite din bursă, care locuiesc singuri, plătesc chiria calculată la tariful de bază prevăzut pentru retribuția tarifară sau pensia chiriașului pînă la 800 lei.

Art. 31. -

Calculul chiriei pentru locuința ocupată de o familie în care sînt mai multe persoane încadrate în muncă sau pensionari se va face pe baza retribuției tarifare lunare sau pensiei celei mai mari.

Art. 32. -

Tariful de bază se majorează cu 30% pentru locuințele cu încălzire centrală sau gaze la sobe ori se reduce, după caz, pentru întreaga suprafață locuibilă, după cum urmează:

- 15% pentru camerele situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiș;

- 10% pentru locuințele lipsite de instalații de apă, canal, electricitate sau numai de una ori unele dintre acestea;

- 10% pentru locuințele construite din materiale de construcție inferioare ca: paiantă, chirpici și lemn.

Reducerile se aplică cumulativ.

Art. 33. -

Pentru suprafața locuibilă excedentară care depășește norma locativă, la tariful de bază se aplică o majorare progresivă de:

- 25% pentru primii 10 m.p.;

- 50% pentru următorii 10 m.p.;

- 100% pentru restul suprafeței locuibile.

Art. 34. -

La chiria calculată potrivit art. 28-33 se adaugă 12 lei lunar pentru baie cu cadă și 8 lei lunar pentru baie numai cu duș.

Art. 35. -

Pentru persoanele încadrate cu contract de muncă sau pensionarii cu un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar, chiria calculată potrivit art. 28-33 se majorează după cum urmează:

- cu 50% pentru cazul în care retribuția, respectiv pensia, care a constituit baza de calcul a chiriei este de pînă la 1.800 lei;

- cu 75% pentru cazul în care retribuția, respectiv pensia, este de la 1.801 pînă la 2.200 lei;

- cu 100% pentru cazul în care retribuția, respectiv pensia, este mai mare de 2.200 lei.

De la prevederile alin. 1 se exceptează tinerii nou încadrați în producție, timp de 5 ani de la încadrare tinerii căsătoriți care la data căsătoriei nu au depășit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, persoanele încadrate cu contract de muncă transferate în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului, ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și al Ministerului de Interne.

Art. 36. -

Chiria pentru suprafața subînchiriată este egală cu chiria aferentă suprafeței locuibile subînchiriate și a dependințelor la care are acces subchiriașul, cu o majorare de pînă la 15%. În cazul în care acest spațiu este mobilat, majorarea poate fi pînă la 150%, în raport de confort.

Art. 37. -

Chiria datorată de persoana încadrată într-o organizație de stat, organizație cooperatistă ori altă organizație obștească, pentru locuința deținută în clădirile proprietate de stat, se va reține de către acea organizație pe statul de retribuții din retribuția lunară cuvenită acesteia, indiferent de orice alte rețineri, chiar dacă prin aceasta se depășesc limitele prevăzute de art. 409 din Codul de procedură civilă. Modalitatea reținerii se stipulează în contractul de închiriere.

Chiriașii, alții decît cei prevăzuți în alineatul precedent, vor plăti chiria în condițiile prevăzute în contractul de închiriere.

CAPITOLUL V Normarea, repartizarea și stabilirea chiriei pentru fondul locativ cu altă destinație decît aceea de locuință

Art. 38. -

Suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuința, aflate în administrarea directă sau, după caz, în proprietatea organizațiilor socialiste, a altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice, folosite ca birouri, sînt supuse normării.

Pentru fiecare persoană încadrată cu muncă de birou se va folosi o suprafață medie ce nu va depăși 5 m.p., calculată pe întreaga unitate, cu excepția celor care lucrează la planșetă și altor categorii de personal stabilite de Consiliul de Miniștri pentru care suprafața medie nu va depăși 6 m.p. de fiecare persoană.

Suprafața locativă folosită ca birouri și care depășește suprafața rezultată din aplicarea dispozițiilor prevăzute în alineatul precedent constituie suprafața locativă excedentară.

Prin hotărîre a Consiliului de Miniștri se vor stabili. funcțiile din unitățile socialiste pentru care se poate acorda o cameră (birou) separată; precum și limitele de spațiu.

Art. 39. -

Repartizarea suprafeței locative cu altă destinație decît aceea de locuință se face de către:

- Consiliul de Miniștri, pentru organele centrale de stat, cooperatiste și ale altor organizații obștești

- organele centrale ale administrației de stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directă a organizațiilor subordonate acestor organe;

- organele locale ale administrației de stat, pentru suprafețele locative aflate în administrarea directă a organizațiilor subordonate acestor organe, în proprietatea altor persoane juridice, precum și a persoanelor fizice.

Pentru nerespectarea prevederilor referitoare la normarea spațiului locativ cu altă destinație, conducătorii unităților socialiste vor fi sancționați disciplinar sau cu amendă între 1.000-1.500 lei.

Art. 40. -

Garajele proprietatea unităților socialiste se repartizează de către comitetele și birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, acordîndu-se prioritate persoanelor juridice sau fizice care au sediul sau locuiesc în clădirea sau în apropierea clădirii în care este situat garajul. Cînd sînt mai mulți solicitanți, dintre care unul este o organizație socialistă, repartizarea se face acesteia. Garajele pot fi repartizate în folosință comună cînd capacitatea lor și condițiile de acces permit aceasta.

Persoanele juridice și fizice care dețin cu chirie garaje proprietate de stat pot face schimb de garaje, substituindu-se în drepturi și obligații, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor privind schimbul de locuințe.

Art. 41. - Jurisprudență

Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință este unic pe întreg cuprinsul țării, indiferent de proprietar.

Art. 42. -

Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită pentru birouri este:

a) pentru organizațiile socialiste, 3,50 lei/m.p.;

b) pentru persoanele juridice, altele decît organizațiile socialiste, precum și pentru persoanele fizice, 5 lei/m.p.

Pentru suprafața locativă excedentară folosită ca birouri se plătește o chirie majorată de 100% față de tariful de bază.

Art. 43. - Reviste (1)

Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafața locativă folosită în alte scopuri decît pentru birouri este:

a) pentru suprafața locativă folosită pentru activități social-culturale, precum și pentru cazarea unor specialiști, 2,50 lei/m.p.;

b) pentru suprafața locativă folosită pentru ateliere de către artiștii plastici și meseriașii autorizați, 3 lei/m.p.;

c) pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii în municipiul București, 8 lei/m.p., iar pentru depozite, 7 lei/m.p.

La celelalte municipii, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de bază este de 6 lei/m.p., iar pentru depozite este de 5 lei/m.p.

În orașe, pentru suprafața locativă folosită pentru activități comerciale, industriale și prestări de servicii, tariful de bază este de 5 lei/m.p., iar pentru depozite este de 4 lei/m.p.

În localitățile rurale tariful de bază prevăzut pentru suprafețele locative cu altă destinație situate în orașe se reduce cu 30%;

d) pentru suprafața locativă a garajelor folosite de organizațiile socialiste, de alte persoane juridice și de persoanele fizice, 3 lei/m.p.

Plata chiriei pentru garaje închiriate personalului muncitor se face în condițiile prevăzute de art. 37.

Art. 44. -

Tariful de bază al chiriei lunare prevăzut la art. 42 și 43 se majorează cu 30% pentru suprafața locativă dotată cu încălzire centrală sau gaze la sobe ori se reduc, după caz, pentru întreaga suprafață locativă, după cum urmează:

- 10% pentru clădirile lipsite de instalații de apă, canal, electricitate sau numai una ori unele dintre acestea;

- 15% pentru suprafața locativă folosită pentru birouri situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiș, care nu au fost destinate prin construcție acestui scop;

- 50% pentru suprafața locativă folosită de cooperativele de invalizi.

Reducerile se aplică cumulativ.

Tarifele pentru băile și dușurile existente în spații cu altă destinație decît aceea de locuință sînt cele prevăzute la art. 34.

Art. 45. -

Pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative, indiferent de destinație, tariful anual al chiriei este de 1 leu/m.p.

Art. 46. -

Contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu altă destinație decît aceea de locuință se încheie în formă scrisă, pe baza ordinului de repartizare, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Litigiile în legătură cu repartizarea, deținerea sau folosirea suprafeței locative cu altă destinație decît aceea de locuință vor fi soluționate de către organele de arbitraj, cînd toate părțile sînt organizații socialiste.

CAPITOLUL VI Obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale
chiriașilor în legătură cu întreținerea,repararea și folosirea
fondului locativ de stat cu destinația de locuință

Art. 47. -

Organizațiile de stat care închiriază suprafețe locative cu destinația de locuință sînt obligate la: repararea și înlocuirea tuturor elementelor de construcții și instalații din interiorul clădirii și al anexelor ei, a elementelor de instalații aferente clădirii și anexelor ei, a elementelor de instalații aferente clădirii - ascensor, hidrofor, instalație de încălzire centrală și preparare a apei calde, puncte termice, crematorii -, precum și efectuarea transformărilor instalațiilor de ardere ca urmare a schimbării combustibilului.

Suprafața locativă închiriată se predă chriașului în stare normală de folosință.

Art. 48. -

Chiriașii sînt obligați la plata chiriei, precum și la întreținerea și repararea elementelor de construcții și instalații din interiorul locuinței, și ale părților de folosință comună ale clădirii și anexelor acesteia.

Chiriașii sînt obligați la repararea și înlocuirea elementelor de construcții și instalații deteriorate ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sînt în interiorul sau exteriorul clădirii.

Art. 49. -

Chiriașii sînt obligați să plătească cu regularitate cotele ce le revin din cheltuielile de întreținere și reparare a părților și instalațiilor de folosință comună ale clădirii, iar la încetarea contractului de închiriere sînt obligați să predea suprafața locativă în stare de folosință, ținîndu-se seama de starea în care a fost închiriată.

În cazul neîndeplinirii de către chiriaș a obligațiilor pe care le are cu privire la întreținerea și repararea locuinței proprietate de stat, lucrările necesare vor fi executate de către unitatea sau organizația care închiriază, urmînd ca contravaloarea acestor lucrări să fie recuperată de la chiriași.

Chiriașii vor plăti în întregime, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuielile pentru apă, canalizare, iluminat, încălzire, precum și alte cheltuieli ce decurg din folosirea părților și instalațiilor comune ale clădirii.

Art. 50. - Reviste (1)

În locuințele proprietate de stat se interzice chiriașilor să execute modificări de spații sau alte modificări constructive.

CAPITOLUL VII Dispoziții cu privire la locuințele construite din fondurile proprii
ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat

Art. 51. - Reviste (1)

Suprafețele locative din clădirile proprietate de stat aflate în administrarea întreprinderilor și organizațiilor economice de stat se închiriază de către conducerile acestora numai personalului lor.

Contractul de închiriere a suprafețelor locative prevăzute în alineatul precedent este accesoriu al contractului de muncă.

În cazul în care contractul de muncă încetează, chiriașii respectivi sînt obligați să elibereze locuința deținută, în termen de 3 luni de la încetarea contractului de muncă.

Personalul întreprinderilor și organizațiilor economice de stat căruia i s-a închiriat locuințe în condițiile primului alineat și care a lucrat în întreprinderea respectivă cel puțin 10 ani are dreptul să le dețină și după pensionare.

În caz de deces al persoanei încadrate în muncă sau pensionarului, evacuarea soțului sau a celorlalți membri ai familiei sale care locuiesc cu acesta nu se va putea face decît cu atribuirea unui spațiu locativ corespunzător.

Art. 52. -

Suprafața locativă aflată în administrarea directă a întreprinderilor sau organizațiilor economice de stat poate face obiectul schimbului numai între persoanele încadrate în aceeași unitate și cu aprobarea conducerii acestora.

Art. 53. -

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru identificarea spațiilor de locuit destinate unor camere oficiale sau case de oaspeți și pentru închirierea lor în conformitate cu prevederile prezentei legi. Spațiile de acest fel aflate în incinta întreprinderilor sau în apropierea acestora vor fi închiriate cadrelor de conducere din întreprinderile respective, pentru a putea interveni în mod operativ, în caz de necesitate.

De asemenea, vor lua măsuri pentru a se amenaja pe oraș spații comune destinate cazării temporare a unor persoane încadrate în muncă, care să funcționeze pe principiul hotelurilor.

Art. 54. - Reviste (1)

Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și locuințelor construite din fondurile întreprinderilor și organizațiilor economice de stat.

CAPITOLUL VIII Dispoziții cu privire la locuințele de serviciu
și la căminele muncitorești pentru tineret

Art. 55. - Reviste (1)

Se consideră locuință de serviciu suprafața locativă aflată în administrarea directă a unei unități socialiste de stat, situată în incinta unității ori în imediata apropiere a acesteia sau a locului de muncă, destinată cazării persoanelor încadrate în muncă și membrilor lor de familie, în cazul în care prezența permanentă a acestora în preajma locului de muncă este impusă de caracterul specific al muncii.

Art. 56. - Reviste (1)

Modul și condițiile de folosire a locuințelor de serviciu și a terenurilor aferente lor fac obiectul unui contract de închiriere, ca accesoriu al contractului de muncă. Dispozițiile prezentei legi privitoare la normarea spațiului locativ se aplică și locuințelor de serviciu.

Persoanele încadrate în muncă și familiile lor care ocupă locuințe de serviciu pierd dreptul de folosință a acestora odată cu încetarea contractului de muncă.

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (1)

Căminele muncitorești pentru tineret sînt destinate cazării tinerilor muncitori și specialiști, care nu dispun de alte posibilități de cazare în localitatea unde-și au locul de muncă. Căminele muncitorești pentru tineret sînt administrate de către unitățile socialiste.

Art. 58. - Jurisprudență

Pentru folosirea locurilor în căminele muncitorești pentru tineret, locatarii vor plăti un tarif lunar.

Comitetul de Stat pentru Prețuri, Ministerul Finanțelor, cu consultarea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor și a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, vor stabili metodologia unitară de calcul al tarifului, astfel încît să se acopere cheltuielile de întreținere și funcționare a instalațiilor comune, folosirea mobilierului și cazarmamentului, precum și toate celelalte cheltuieli reprezentînd diferite servicii prestate locatarilor.

Tarifele diferențiate pe categorii de cămine vor fi stabilite de Consiliul de Miniștri.

Art. 59. -

Sarcinile administrației căminului, drepturile și obligațiile locatarilor, precum și ale personalului căminului, modul de utilizare a bunurilor de folosință comună, măsurile de asigurare a ordinii și disciplinei în cămin, se stabilesc prin regulament interior de funcționare, aprobat de consiliul oamenilor muncii din întreprinderea care are în administrare căminul respectiv.

CAPITOLUL IX Dispoziții cu privire la locuințele proprietate personală

Art. 60. - Reviste (1)

Apartamentul proprietate personală care este locuit de proprietar și familia sa va fi normat și folosit astfel:

a) Proprietarul și familia sa au dreptul la o suprafață corespunzătoare nevoilor lor de locuit. La determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurată cîte o cameră și, deosebit de acestea, încă cel mult două camere.

Proprietarul poate închiria o parte din această suprafață, inclusiv sub formă de cameră mobilată.

b) Camerele separate ce depășesc nevoile de locuit ale proprietarului și familiei sale - determinate potrivit celor arătate la lit. a) - vor fi închiriate de proprietar, inclusiv sub forma camerelor mobilate.

În cazul în care proprietarul nu închiriază camerele prevăzute la alineatul precedent, comitetul sau biroul executiv al consiliului popular le poate închiria persoanelor îndreptățite.

Închirierea spațiilor prevăzute în prezentul articol se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, înregistrat la administrația sau circumscripția financiară, cu stipularea, în mod obligatoriu, a tarifelor și termenelor, conform dispozițiilor alin. 3, 5-8 și 10 din art. 17 și ale celor din art. 36; aceste dispoziții sînt aplicabile și în cazul spațiilor proprietate personală, subînchiriate.

Pentru toate suprafețele închiriate, proprietarul nu poate primi decît chiria calculată potrivit prevederilor prezentei legi.

Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul în care proprietarul este transferat în interes de serviciu în altă localitate, iar o parte din familia sa cu care a locuit a rămas în apartament.

Art. 61. -

Apartamentul proprietate personală care nu este locuit de proprietar și familia sa este supus în întregime normării și închirierii, în condițiile prevăzute pentru fondul locativ de stat.

Art. 62. -

Dispozițiile art. 60 și 61 se aplică numai apartamentelor proprietate personală situate în mediul urban.

Art. 63. -

Dispozițiile prezentei legi privind obligațiile organizațiilor de stat care închiriază și ale chiriașilor ce dețin suprafețe locative proprietate de stat se aplică în mod corespunzător și suprafețelor locative proprietate personală.

Art. 64. -

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare vor sprijini, la cerere, persoanele care au locuință proprietate personală, dar nu locuiesc în ele, să se mute în aceste locuințe. În acest scop, vor închiria persoanelor care dețin locuințele respective, fie locuințele oferite în schimb de proprietari, fie alte locuințe din fondul locativ de stat, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea suprafețelor locative.

Chiriașii și familiile lor care urmează să elibereze locuința, potrivit alineatului precedent, dar au contract pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe în condițiile legii pentru dezvoltarea construcției de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, precum și cei care urmează să se mute în locuința proprietate personală deținută cu chirie de alte persoane, vor preda locuința pe care o dețin la mutarea lor în locuința construită, respectiv cumpărată sau eliberată de chiriași.

Suprafața locativă din apartamentul proprietate personală care se eliberează prin mutări sau din alte cauze va fi pusă la dispoziția proprietarului și familiei sale, la cererea acestuia, fără a se putea exercita de către alți locatari dreptul de extindere.

CAPITOLUL X Asociația locatarilor

Art. 65. - Doctrină (1)

În clădirile cu mai multe apartamente, locatarii principali, persoane fizice sau juridice, constituie de drept o asociație a locatarilor, avînd ca scop buna gospodărire a părților și instalațiilor de folosință comună ale clădirii, încasarea la timp a cotelor din contribuția la plata cheltuielilor comune și promovarea unei atitudini juste față de avutul obștesc și respectarea normelor de conviețuire socialistă. Asociații de locatari se pot constitui și pe grupe de clădiri.

Asociația locatarilor dobîndește personalitate juridică de la data înregistrării la administrația financiară sau la circumscripția financiară.

Asociația locatarilor reprezintă interesele membrilor săi în relațiile cu persoanele fizice și juridice.

Asociația locatarilor este reprezentată în fața organelor statului de către un împuternicit desemnat de adunarea generală a asociației locatarilor.

Hotărîrile adunării generale a asociației locatarilor prin care se încalcă prevederile legale sau statutare pot fi atacate la instanțele judecătorești.

Art. 66. -

Modul de organizare și funcționare a asociației locatarilor, precum și modul de folosire a mijloacelor bănești și materiale, se vor stabili prin statutul*) asociației locatarilor, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.

*) Statutul privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor a fost aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977, publicat în Buletinul Oficial nr. 116 din 16 noiembrie 1977.

CAPITOLUL XI Dispoziții comune, tranzitorii și finale

Art. 67. -

Orice litigii în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluționează de instanțele judecătorești, cu excepția celor date în mod expres în competența altor organe.

Art. 68. -

Fondul locativ proprietatea organizațiilor cooperatiste sau altor organizații obștești este supus normării.

Organizațiile cooperatiste și alte organizații obștești vor aplica în mod corespunzător, cu privire la fondul locativ pe care îl au în proprietate, dispozițiile prezentei legi.

Art. 69. -

Pesonalul de deservire al clădirilor cu mai multe locuințe, precum și personalul casnic care dețin suprafața locativă ca accesoriu al contractului de muncă, pierd dreptul de folosință a acestei suprafețe odată cu încetarea contractului de muncă fără a li se atribui altă suprafață locativă.

Camerele de serviciu aferente apartamentelor se pot închiria numai cu acordul locatarului principal sau, după caz, al proprietarului.

Art. 70. -

Pretinderea sau primirea, direct sau indirect, de bani sau orice alt folos material - filodormă - pentru a indica persoana căreia urmează a i se închiria o suprafață locativă sau pentru a consimți la închirierea ori schimbul unei suprafețe locative, cînd legea condiționează închirierea sau schimbul de o asemenea indicare sau consimțire, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează plata, direct sau indirect, a unei filodorme, precum și intermedierea de asemenea fapte, în scopul arătat la alineatul precedent.

Sancțiunea nu se aplică celui care plătește filodormă, dacă denunță fapta, din proprie inițiativă, de îndată ce a făcut plata.

Art. 71. -

Primirea unei chirii mai mari decît cea legală se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Art. 72. -

Categoriile de persoane care au dreptul la o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, precum și orice alte măsuri de executare a prezentei legi, se stabilesc prin hotărîrea Consiliului de Miniștri.

Art. 73. -

Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași se abrogă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
Avantajele patrimoniale ale divorțului din culpa exclusivă a unuia dintre soți/ Les avantages patrimoniaux du divorce par la faute exclusive de l'un des époux/The property benefits of the divorce due to the exclusive fault of one of the spouses
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...