Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală

Modificări (1), Referințe (1), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 1973 până la 06 august 1991, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 50/1991.
Formă aplicabilă de la 31 decembrie 1980 până la 06 august 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

Dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, modernizarea orașelor și centrelor muncitorești, creșterea numărului de muncitori și specialiști, sporirea continuă a retribuției și celorlalte venituri ale oamenilor muncii, fac necesare dezvoltarea construcției de locuințe și îmbunătățirea gradului lor de confort - condiție esențială pentru ridicarea bunăstării întregului popor.

În scopul satisfacerii cerințelor crescînde de locuințe, se va intensifica ritmul construirii de locuințe noi și se vor lua măsuri de îmbunătățire continuă a confortului, în concordanță cu ritmul dezvoltării economiei naționale și potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială.

Art. 2. -

Construcția de locuințe se realizează din:

- fondurile de investiții centralizate ale statului, pentru locuințele constituind proprietate de stat;

- fondurile întreprinderilor, pentru locuințele proprietate de stat date în administrarea lor directă;

- fondurile organizațiilor cooperatiste și altor organizații obștești cu caracter economic și social, pentru locuințele proprietatea acestora;

- veniturile populației, inclusiv cu credite acordate de stat, pentru locuințele constituind proprietatea personală a cetățenilor.

Locuințele construite din fondurile de investiții centralizate ale statului sînt administrate de întreprinderi subordonate consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.

Art. 3. -

Dezvoltarea armonioasă a orașelor, centrelor muncitorești și a celorlalte localități impune construirea noilor locuințe în conformitate cu prevederile schițelor și planurilor de sistematizare, cu respectarea strictă a regimului de construcție, în ceea ce privește numărul nivelurilor, densitatea clădirilor și linia lor arhitectonică.

Art. 4. -

Terenurile situate în perimetrele orașelor sînt supuse regimului sistematizării, indiferent de natura proprietății. Deținătorii acestor terenuri pot construi numai cu aprobarea comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare și cu încadrarea în normele de sistematizare și arhitectură.

Terenurile proprietate de stat pot fi atribuite de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare în vederea construirii de locuințe, în folosința organizațiilor socialiste sau a persoanelor fizice, potrivit prevederilor planurilor de sistematizare, cu plata taxei stabilite prin dispoziții legale.

Dreptul de folosință a terenului atribuit este acordat numai pe durata existenței construcției respective.

Art. 5. - Jurisprudență

Cetățenii au dreptul să aibă în proprietate personală o singură locuință pentru ei și familiile lor. Membrii unei familii pot păstra, în proprietate comună sau în proprietatea unuia dintre ei, o singură locuință. Jurisprudență

Prevederile alineatului precedent cu privire la membrii familiei se referă numai la soț, soție și copiii minori.

Art. 6. -

Construirea sau cumpărarea de locuințe de către cetățeni în scopul revînzării sau închirierii este interzisă.

Art. 7. -

Cetățenii se pot constitui în asociații de cooperare pentru construirea de locuințe proprietate personală. Pe baza aportului membrilor asociației și creditelor ce li se acordă de stat, asociațiile de cooperare vor construi locuințe proprietate personală în clădiri cu mai multe niveluri. Asociațiile pot construi și în regie.

Asociațiile de cooperare pentru construirea de locuințe proprietate personală dobândesc personalitate juridică, potrivit dispozițiilor legale, de la data constituirii lor. Modul de organizare și funcționare a asociațiilor de cooperare se stabilește prin statut, aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 8. -

Prin locuință, în sensul prezentei legi, se înțelege suprafața locativă care cuprinde una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele aferente, formînd o unitate locativă de-sine-stătătoare, determinată ca atare prin construcția sa.

CAPITOLUL 2 Construirea de locuințe proprietate personală cu sprijinul statului

Art. 9. -

Cetățenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul să-și construiască sau să-și cumpere, în condițiile prezentei legi, o locuință proprietate personală.

În municipii și orașe cetățenii pot să-și construiască locuințe proprietate personală, cu respectarea normelor de sistematizare, arhitectură și a regimului de înălțime, potrivit schițelor de sistematizare aprobate, precum și a dispozițiilor legale în vigoare privind normarea și folosirea locuințelor proprietate personală.

De asemenea, construcțiile de locuințe în comune și sate trebuie să se încadreze în normele de sistematizare, regimul de înălțime și perimetrul construibil, stabilite prin schițele de sistematizare, asigurîndu-se folosirea terenurilor în condițiile prevăzute de lege.

Art. 10. -

Statul sprijină construirea de locuințe proprietate personală prin acordarea de credite pe termen lung, atribuirea de terenuri în folosință pentru construcție, asigurarea de materiale, precum și prin proiectare și execuție.

Art. 11. -

Cetățenii pot să-și construiască o locuință proprietate personală pentru ei și familiile lor, cu mijloace proprii, sau cu mijloace proprii și credite de la stat, în localitățile în care domiciliază sau în care au dreptul să-și stabilească domiciliul, în condițiile legii.

Art. 12. -

Statul va continua să construiască anual locuințe destinate dezvoltării fondului locativ proprietate de stat, care vor fi închiriate, potrivit legii, în primul rînd persoanelor încadrate cu contract de muncă cu venituri mici, tinerilor nou încadrați în producție, tinerilor căsătoriți, precum și persoanelor încadrate cu contract de muncă transferate în interes de serviciu.

Art. 13. -

Persoanele încadrate cu contract de muncă și pensionarii care nu au locuință proprietate personală vor beneficia de dreptul de a li se închiria locuințe din fondul de stat, cu plata chiriei legale, avînd prioritate, în condițiile prevăzute de lege, persoanele încadrate cu contract de muncă și pensionarii care au un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1.500 lei.

De asemenea, beneficiază de dreptul de a li se închiria locuințe din fondul locativ de stat, cu plata chiriei prevăzute de lege, ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei din cadrul Ministerului de Interne.

Statul sprijină în mod deosebit persoanele încadrate cu contract de muncă și pensionarii, care nu au locuință proprietate personală, să-și construiască sau să-și cumpere locuință.

Pentru persoanele cu venituri mici se asigură condiții avantajoase la construirea sau cumpărarea locuințelor, în ce privește acordarea de credite, dobînda și durata de rambursare a creditelor, prioritate la contractare, dacă au condiții grele de locuit.

Art. 14. -

Toți cetățenii care dețin în prezent o locuință proprietate de stat își vor păstra în continuare dreptul de a deține această locuință, cu plata chiriei legale, neputînd fi evacuați decît în condițiile prevăzute de lege.

Art. 15. -

Construirea de locuințe proprietate personală și vînzarea de locuințe din fondul locativ de stat se vor realiza în mod eșalonat potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială.

Art. 16. -

Acordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală se face în următoarea ordine de prioritate:

- muncitorilor calificați, în primul rînd celor din marile unități industriale;

- persoanelor încadrate cu contract de muncă transferate în interesul serviciului din alte localități;

- cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămînt;

- absolvenților repartizați în producție, veniți din alte localități;

- tinerilor căsătoriți;

- persoanelor cu contract de muncă încadrate pe bază de concurs, veniți din alte localități;

- celorlalte persoane încadrate cu contract de muncă și pensionarilor.

În cadrul fiecărei categorii se acordă preferință celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulți copii, persoanelor încadrate cu contract de muncă și pensionarilor care au depus un avans mai mare și au o vechime mai mare la Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 17. -

Cetățenii ale căror locuințe se demolează pentru noi construcții sau sistematizări vor primi cu chirie o locuință din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile lor, pînă ce își construiesc sau își cumpără o locuință. Suma încasată pentru locuința demolată va constitui avansul pentru noua locuință pe care o construiesc sau o cumpără.

Art. 18. -

Cetățenii care se mută definitiv dintr-o localitate în alta, în interes de serviciu sau familial, și au o locuință proprietate personală o pot vinde și au dreptul să-și construiască o nouă locuință în localitatea în care se stabilesc.

În acest scop pot primi, în condițiile legii, terenul necesar și, dacă suma încasată din vînzarea vechii locuințe nu acoperă costul noii locuințe, pot primi un credit de completare fără a depăși plafoanele de credite prevăzute la art. 23.

Art. 19. -

Statul sprijină prin credite și execuție construirea de locuințe proprietate personală care se încadrează, în ceea ce privește suprafața, dotarea și finisajele, în normele aprobate de Consiliul de Stat.

Art. 20. -

Acordarea creditelor pentru construirea locuințelor proprietate personală se va face la propunerea colectivelor de muncă în care solicitanții își desfășoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii, împreună cu organele sindicale, ținînd seama de aportul solicitanților în producție, de necesitatea asigurării stabilității lor în unitate și de condițiile lor de locuit, în ordinea de prioritate stabilită la art. 16.

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor stabili anual numărul de locuințe a căror construire se poate contracta cu personalul muncitor al fiecărei unități socialiste.

Art. 21. -

Cetățenii care dețin o locuință construită cu sprijinul statului în credite și execuție și care a devenit neîncăpătoare sau prea mare, ținînd seama de numărul membrilor familiei, pot să-și construiască o nouă locuință cu sprijinul statului în credite și execuție, cu condiția de a înstrăina locuința pe care o dețin.

Prețul obținut din vînzarea vechii locuințe va constitui, în aceste cazuri, avans pentru construirea noii locuințe, iar termenul pentru restituirea creditului obținut în scopul acoperirii restului de preț se va reduce la jumătate față de cel stabilit de lege.

Art. 22. -

Avansul minim și durata maximă de rambursare a creditului se stabilesc în funcție de retribuția tarifară lunară, respectiv pensia lunară, la data încheierii contractului, după cum urmează:

Categoria Retribuția tarifară sau pensia lunară Avansul minim față de prețul de deviz Durata maximă de rambursare a creditului
I pînă la 1.500 lei 20% 25 ani
II 1.501 - 2.000 lei 25% 20 ani
III peste 2.000 lei 30% 15 ani

Art. 23. -

Creditele pentru locuințele de tipul celor prevăzute la art. 19 nu vor putea depăși:

41.500 lei pentru locuințe cu o cameră;
64.000 lei pentru locuințe cu 2 camere;
81.000 lei pentru locuințe cu 3 camere;
91.500 lei pentru locuințe cu 4 camere;
105.000 lei pentru locuința cu 5 camere.

Plafoanele de credite prevăzute mai sus pentru locuințele ce se construiesc în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3%, iar pentru cele din zone cu grad 9 seismic, cu 10%*).

*) Potrivit art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1977, prevederile art. 23 și 25 alin. 1 și 4, precum și cuantumul prevăzut la art. 25 alin. 2 și 3, se aplică la toate contractele încheiate cu populația după data de 1 aprilie 1977.

Art. 24. -

Costul garajelor și anexelor gospodărești se evidențiază separat în deviz și se plătește integral de beneficiar la data încheierii contractului.

În cazul vînzării locuințelor din fondul de stat, valoarea anexelor gospodărești - magazii, pivnițe, pătule, șoproane și alte construcții, cu excepția garajelor, se include în prețul de vînzare al locuințelor, la care se calculează creditul ce urmează a fi acordat, în cadrul plafoanelor prevăzute de lege.

Art. 25. -

Persoanele încadrate cu contract de muncă și pensionarii domiciliați în municipii, orașe și localități componente ale acestora, care își construiesc locuințe proprietate personală în regie, pot obține credite în acest scop, în sumă de cel mult 35.000 lei, rambursabile într-o perioadă de 20 ani. Creditele se acordă cu condiția ca beneficiarul să facă dovadă că are posibilități materiale pentru realizarea construcției.

Persoanele încadrate cu contract de muncă din mediul rural, în special cadrele didactice, medicii, specialiștii din stațiuni de mecanizarea agriculturii, întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție, care nu au o locuință proprie în comuna în care își au locul de muncă, pot beneficia de un credit de pînă la 35.000 lei, pe termen de 20 ani, pentru a-și construi locuință proprietate personală în acea comună, în regie.

Persoanele încadrate cu contract de muncă care au locul de muncă în orașe mari și domiciliază în localitățile din jurul acestora vor fi sprijiniți să-și construiască în regie locuință proprietate personală în localitatea în care domiciliază, dacă nu au locuință proprie. În acest scop, ei pot beneficia de un credit de pînă la 35.000 lei, pe termen de 20 ani.

Dispozițiile prevăzute la alineatele precedente se aplică și pentru terminarea construcțiilor de locuințe*).

*) Potrivit art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1977, prevederile art. 23 și 25 alin. 1 și 4, precum și cuantumul prevăzut la art. 25 alin. 2 și 3, se aplică la toate contractele încheiate cu populația după data de 1 aprilie 1977.

Art. 26. -

Prioritatea la acordarea creditelor se stabilește, potrivit criteriilor prevăzute la art. 16, de către comisii constituite de comitetele executive ale consiliilor populare.

Comisiile vor stabili lista solicitanților în ordinea de prioritate și o vor afișa la sediul organizațiilor care încheie contractele pentru construirea de locuințe cu cetățenii.

Cei interesați pot face contestații asupra ordinii de prioritate stabilite, în termen de 15 zile de la afișarea listei, la comitetul sau la biroul executiv al consiliului popular respectiv, care le va soluționa în termen de maximum 30 zile de la înregistrare.

Art. 27. -

Statul acordă credite în limitele prevăzute la art. 22 și 23 persoanelor încadrate cu contract de muncă și pensionarilor care au încheiat contracte pentru construirea de locuințe proprietate personală, pentru diferența dintre prețul de deviz prevăzut în contract și avansul depus de beneficiar.

Pentru obținerea creditului, la încheierea contractelor de construire de locuințe proprietate personală cu organizații de stat sau cu organizații cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibă depusă la Casa de Economii și Consemnațiuni, în scopul construirii de locuințe, o sumă de bani reprezentînd cel puțin avansul din prețul prevăzut în contract.

Art. 28. -

Pentru împrumuturile acordate în condițiile prezentei legi, altele decît cele prevăzute la art. 32, se va percepe o dobîndă anuală, diferențiată în funcție de retribuția tarifară, pensia sau venitul mediu brut lunar și de mărimea creditului, după cum urmează:

Categoria Retribuția tarifară, pensia sau venitul mediu brut lunar Dobânda
I pînă la 1.500 lei 3%
II 1.501 - 2.000 lei 4%
III peste 2.000 lei 5%

Pentru suma de credit care depășește 50.000 lei, dobînda va fi de 6% pe an, indiferent de retribuția tarifară, pensia sau venitul mediu brut lunar*).

*) Prevederile art. 28, astfel cum a fost modificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1976, se aplică, potrivit art. II din acest decret, pentru contractele de împrumut încheiate cu începere de la 1 ianuarie 1976.

Art. 29. -

Casa de Economii și Consemnațiuni este autorizată să acorde credite pentru construirea sau cumpărarea de locuințe, în condițiile stabilite de Consiliul de Miniștri.

Art. 30. -

Împrumutul va fi garantat prin constituirea unei ipoteci asupra locuinței dobîndite în condițiile prezentei legi. Înscrierea ipotecii se va dispune pe baza înscrisului constatator al contractului de împrumut, la cererea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Pînă la rambursarea integrală a creditului, locuința dobîndită în condițiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată, demolată sau restructurată, decît cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii și Consemnațiuni.

Art. 31. -

Casa de Economii și Consemnațiuni va elibera creditul în mod treptat, pe măsura executării construcției.

În cazul în care beneficiarul creditului va utiliza în alte scopuri sumele primite, Casa de Economii și Consemnațiuni va retrage creditul acordat și va urmări recuperarea sumelor eliberate, cu o dobîndă anuală de 12% calculată la întreaga sumă eliberată de aceasta.

Art. 32. -

Se autoriză Casa de Economii și Consemnațiuni să acorde credite pentru constituirea avansului, precum și pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral în vederea contractării unei locuințe proprietate personală.

Credite pentru constituirea avansului se acordă pe termen de maximum 5 ani, iar cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuinței, pe termen de maximum 10 ani.

Pentru aceste credite se percepe o dobîndă de 8% pe an.

Art. 33. -

În cazul vînzării locuințelor din fondul locativ de stat dobînda pentru creditul necesar avansului va fi de 6%, iar restituirea acestor credite se va face în funcție de retribuția tarifară sau pensia lunară astfel:

Categoria Retribuția tarifară sau pensia lunară Durata maximă de rambursare a creditului pentru avans
I pînă la 1.500 lei 10 ani
II 1.501 - 2.000 lei 8 ani
III peste 2.000 lei 5 ani

Cota de 1% calculată asupra soldului creditelor de avans acordate pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală, reprezentînd cheltuielile Casei de Economii și Consemnațiuni privind acordarea, urmărirea și ținerea evidenței creditelor, inclusiv pentru încadrarea personalului necesar în acest scop, se va suporta din dobînzile de 6% încasate de la populație.

Art. 34. -

În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii și Consemnațiuni va percepe o dobîndă de 12% pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.

În caz de neplată la scadență a șase rate sau a contravalorii a șase rate, Casa de Economii și Consemnațiuni va putea cere executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului.

Art. 35. -

Cetățenii care, la încheierea contractului, plătesc integral prețul locuinței, beneficiază de o bonificație constînd în reducerea cu 50% a comisionului cuvenit organizației care încheie contracte pentru construirea de locuințe.

Art. 36. -

Pentru nepredarea locuinței în termenul stabilit prin contract, organizația cu care s-a încheiat contractul pentru construirea de locuințe proprietate personală va plăti beneficiarului penalități de întîrziere, în condițiile stabilite de Consiliul de Miniștri.

CAPITOLUL 3 Criterii de stabilire a prețurilor

Art. 37. -

Locuințele proprietate personală construite cu sprijinul statului se proiectează și se execută prin organizații de stat sau cooperatiste, pe bază de contracte încheiate la prețuri ferme de deviz, sau se proiectează și se execută de către beneficiar în regie.

Cetățenii care își execută locuințe proprietate personală în regie pot folosi numai materiale de construcții proprii sau achiziționate la prețurile cu amănuntul de la fondul pieței, cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Persoanele prevăzute la alin. 2 sînt obligate să justifice cu acte proveniența legală a materialelor achiziționate pentru construcția locuinței, precum și cheltuielile efectuate.

Persoanele care nu justifică proveniența legală a materialelor răspund, după caz, material, civil, contravențional sau penal, potrivit legii.

Art. 38. -

În prețul locuinței se includ, după caz, costul proiectării, costul execuției lucrărilor, inclusiv beneficiul organizației de construcții, precum și comisionul organizației care încheie contractul de construcție cu beneficiarul locuinței.

Art. 39. -

Statul execută proiecte tip pentru locuințe situate în clădiri mari, cu mai multe niveluri. Pentru celelalte locuințe proiectarea se realizează prin organizațiile cooperatiste sau alte unități prestatoare de servicii.

Asociațiile de cooperare pentru construirea de locuințe proprietate personală pot construi locuințe pe bază de proiecte tip, puse la dispoziție de către organizațiile de stat, contra cost, adaptarea la teren urmînd a fi făcută prin organizațiile cooperatiste sau unitățile prestatoare de servicii.

Art. 40. -

Costul execuției lucrărilor de construcții, inclusiv beneficiul organizației constructoare, se stabilește pe baza devizelor elaborate pe obiect.

În scopul de a veni în sprijinul cetățenilor, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri de producție, în cazul cînd locuințele se construiesc prin organizațiile de stat.

De asemenea, materialele de construcții vor fi livrate la prețuri de producție dacă locuințele se construiesc de organizațiile cooperatiste, în cazul locuințelor din clădirile tip blocuri.

Pentru locuințele ce se realizează de unitățile prestatoare de servicii sau de către populație în regie, materialele de construcții se livrează la prețuri cu amănuntul.

CAPITOLUL 4 Vînzarea de locuințe din fondul locativ de stat către populație

Art. 41. -

În vederea satisfacerii nevoilor de locuințe ale cetățenilor cu venituri mai mici, persoanelor încadrate cu contract de muncă transferate în interesul serviciului și altor categorii de cetățeni care potrivit legii au dreptul să primească locuințe din fondul locativ de stat, se va constitui un fond de locuințe destinat acestor categorii de cetățeni, pentru închiriere.

Art. 42. - Jurisprudență

După ce s-a asigurat fondul de locuințe destinat pentru închiriere, potrivit prevederilor art. 41, statul poate vinde celelalte locuințe de care dispune, în primul rînd cele din clădiri în care există și apartamente proprietate personală, casele mici - cu o locuință sau cu un număr redus de locuințe - construite din materiale inferioare sau din materiale durabile, dar cu o uzură avansată, precum și cele cu mai multe locuințe, tip blocuri.

Nu se vînd locuințele aflate în administrarea directă a întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, destinate persoanelor încadrate cu contract de muncă ale acestora, pentru închiriere.

Locuințele se vînd cetățenilor care le ocupă în calitate de chiriași.

Art. 43. - Jurisprudență

Vînzarea locuințelor din fondul locativ de stat se va face eșalonat.

Consiliul de Miniștri va aproba anual lista clădirilor ce se pun în vînzare, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.

Normele pentru determinarea prețului de vînzare a locuințelor sînt cele stabilite prin decret al Consiliului de Stat.

Evaluarea clădirilor de locuit destinate vînzării se face de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, la propunerea unor comisii compuse din specialiști, delegați ai administrației financiare, ai întreprinderilor de administrare a fondului locativ de stat, cetățeni cu prestigiu și autoritate domiciliați în cartierul în care se află clădirile puse în vînzare.

Listele cu prețurile stabilite pe fiecare locuință ce se pune în vînzare vor fi afișate la sediul consiliilor populare, la clădirile puse în vînzare și în alte locuri unde pot fi consultate de cetățeni.

La prețurile stabilite, chiriașii sau alți cetățeni pot face contestații la comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, în termen de 30 zile de la data afișării. Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor soluționa contestațiile și vor afișa prețurile definitive în 30 zile de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Art. 44. -

Pot cumpăra locuințe din fondul locativ de stat cetățenii care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuințe proprietate personală cu sprijinul statului și sînt recomandați de consiliile oamenilor muncii ori de celelalte organe de conducere colectivă din unitățile socialiste în care își desfășoară activitatea.

Persoanele încadrate cu contract de muncă și pensionarii care cumpără locuințe puse în vînzare vor depune un avans și vor beneficia de credite din partea statului ca și în cazul cînd construiesc o locuință nouă cu sprijinul statului.

Persoanele încadrate cu contract de muncă, chiriași ai locuințelor din fondul locativ de stat situate în mediul rural, care au locul de muncă în localitatea respectivă, pot beneficia de credite pentru cumpărarea locuinței în aceleași condiții ca și cei din mediul urban.

Avansul și durata maximă de rambursare a creditului se stabilesc pentru persoanele încadrate cu contract de muncă și pensionari în funcție de retribuția tarifară lunară, respectiv de pensia avută la data încheierii contractului, conform prevederilor cap. II.

La vînzarea de locuințe se aplică, în mod corespunzător, și celelalte dispoziții prevăzute în prezenta lege pentru construirea de locuințe proprietate personală.

CAPITOLUL 5 Alte dispoziții cu privire la construirea și vînzarea de locuințe
proprietate personală

Art. 45. -

În cazul în care se construiesc locuințe proprietate personală în clădiri cu mai multe locuințe, terenul se atribuie în folosință comună pe durata existenței clădirii, iar taxa va fi suportată de fiecare proprietar proporțional cu suprafața construită a locuinței.

Taxa anuală pentru terenurile atribuite pentru construcția de locuințe este de 1 leu/m.p.*).

*) Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 5/1980, taxele anuale pentru terenurile atribuite în folosință rămîn cele în vigoare la data legii menționate.

Art. 46. -

În cazul în care într-o clădire, locuințele sau spațiile cu altă destinație aparțin unor proprietari diferiți, aceștia au dreptul de proprietate sau de folosință, pe durata existenței construcției comune, asupra terenului aferent, asupra spațiilor auxiliare, dotărilor și utilităților comune, precum și asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decît în comun.

Art. 47. -

În caz de succesiune sau de înstrăinare a locuinței, se transmit asupra dobînditorului toate drepturile și obligațiile rezultate din contractul de împrumut, din contractul de construire sau din contractul de vînzare-cumpărare.

Odată cu transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinței se transmite, în condițiile legii, și dreptul de proprietate sau de folosință, pe durata existenței construcției, asupra terenului.

Art. 48. -

Actul care dovedește dreptul de proprietate asupra locuinței construite sau cumpărate în condițiile prezentei legi și dreptul de folosință asupra terenului atribuit în aceleași condiții constituie titlu de proprietate, care se eliberează în forma prevăzută în anexă.

Titlul de proprietate asupra locuinței proprietate personală construite sau cumpărate în condițiile prezentei legi se dobîndește avînd la bază: autorizația de construcție, contractul pentru construire sau vînzare, contractul de împrumut și procesul-verbal de predare-preluare sau de dare în folosință.

Titlul de folosință pe durata existenței construcției asupra terenului atribuit se dobîndește pe baza deciziei de atribuire emisă individual sau în comun de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare. Jurisprudență, Proceduri (1)

Administrațiile financiare sau unitățile lor subordonate, care au fost împuternicite în acest scop, vor înregistra dreptul de proprietate asupra locuinței și dreptul de folosință asupra terenului atribuit pe baza actelor prevăzute la alin. 1 și 2 și vor elibera titlul de proprietate sau de folosință.

Art. 49. -

Titlurile de proprietate prevăzute în articolul precedent, contractele de vînzare-cumpărare a locuințelor din fondul locativ de stat, deciziile de atribuire a terenurilor în folosință pe durata existenței construcției, contractul de împrumut și ipotecile constituite asupra imobilelor, se înscriu în registrele de transcripțiuni imobiliare. În localitățile cu regim de carte funciară se va face înscrierea, după caz, a dreptului de folosință asupra terenului, a dreptului de proprietate asupra locuinței, a ipotecilor constituite, precum și notarea contractului de împrumut.

Înscrierea titlului de proprietate pentru locuințele construite sau cumpărate în condițiile prezentei legi este supusă taxei de timbru de 150 de lei. Pentru înscrierea celorlalte acte pe baza cărora se eliberează titlul de proprietate, precum și pentru constituirea ipotecii prin care se garantează creditul acordat de stat, nu se percep taxe de timbru.

Sînt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobîndirii lor, locuințele cumpărate în condițiile prezentei legi și cele construite cu sprijinul statului.

Art. 50. -

Contractul de împrumut, contractul de construire, precum și contractul de vînzare-cumpărare încheiate în condițiile prezentei legi au valoare de înscrisuri autentice și constituie titluri executorii.

Art. 51. -

Cei care își construiesc locuință proprietate personală în regie sînt obligați să execute integral construcția în termenul stabilit prin autorizația de construcție.

În cazul cînd nu se respectă prevederile alineatului precedent, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare vor revoca decizia privind dreptul de folosință asupra terenului, care se poate atribui altor persoane îndreptățite.

În cazul revocării deciziei de atribuire a terenului, fostul beneficiar poate vinde construcția neterminată, în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular, unei persoane care se angajează să continue construcția și căreia i se atribuie terenul în condițiile prezentei legi.

Dacă construcția nu a fost vîndută în condițiile alineatului precedent, proprietarul va elibera terenul în termenul stabilit de comitetul executiv al consiliului popular.

Art. 52. -

Persoanele prevăzute la art. 5, care dobîndesc o a doua locuință prin moștenire, donație, ca urmare a căsătoriei, sau pe alte căi, sînt obligate să înstrăineze una dintre acestea în termen de un an de la dobîndire.

În cazul cînd nu se îndeplinește obligația prevăzută în alineatul precedent, una dintre cele două locuințe va fi trecută în proprietatea statului, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București, cu plata unei despăgubiri, potrivit normelor*) stabilite prin decret al Consiliului de Stat. Pînă la emiterea deciziei, membrii familiei sînt în drept să aleagă locuința pe care o rețin în proprietate. Jurisprudență

Prevederile acestui articol se aplică și celor care, la data publicării prezentei legi, au în proprietate mai multe locuințe, termenul de un an curgînd de la această dată.**)

Pentru persoanele care nu au înstrăinat cea de-a doua locuință, deoarece aceasta este folosită de unități socialiste în alte scopuri decît acela de locuință, termenul de un an curge de la data eliberării acesteia.

Pentru persoanele care au în proprietate o a doua locuință a cărei construcție este neterminată, termenul de un an curge de la data dării în folosință, constatată, după caz, de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orășenești sau comunale.

*) Normele de evaluare au fost stabilite prin Decretul Consiliului de Stat nr. 467/1969.

**) Legea nr. 4/1973 a fost publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973.

Art. 53. -

Persoanele care nu au cetățenia română, dar care domiciliază sau vor să-și stabilească domiciliul în Republica Socialistă România, pot să-și construiască sau să-și cumpere din fondul locativ de stat locuințe, proprietate personală, din fonduri proprii, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL 6 Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 54. -

Deciziile în baza cărora s-au atribuit cetățenilor terenuri pentru construirea de locuințe în temeiul Decretului nr. 493/1954 pot fi revocate, dacă locuințele pentru care au fost atribuite acele terenuri n-au fost construite.

Art. 55. -

Pentru terenurile proprietate de stat pe care s-au construit locuințe proprietate personală și care au fost atribuite fără îndeplinirea formelor prevăzute de Decretul nr. 493/1954, comitetele și birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și comunelor vor emite decizii de atribuire în folosință pe durata existenței construcției în condițiile prezentei legi, dacă sînt îndeplinite prevederile Decretului nr. 144/1958.

Art. 56. - Jurisprudență

Comitetele și birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate să ia măsuri pentru buna gospodărire și folosire a terenurilor din perimetrul construibil al orașelor și din vatra satului, indiferent de proprietate, în conformitate cu prevederile schiței și detaliilor de sistematizare. Jurisprudență

Toate terenurile libere din administrarea ministerelor și a celorlalte organe centrale sau a unităților subordonate vor fi trecute în administrarea comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare. Jurisprudență

Comitetele sau birourile executive vor lua măsuri să nu se execute locuințe fără autorizație de construcție.

La emiterea autorizației de construcție se vor stabili condițiile care să asigure folosirea rațională a terenului, densitatea optimă a locuințelor, regimul de aliniere și regimul de înălțime, în conformitate cu prevederile schiței și detaliilor de sistematizare.

Art. 57. -

Cei care vor executa construcții fără autorizație de construcție vor fi sancționați potrivit legii, iar construcția va putea fi demolată.

Art. 58. -

În vederea folosirii raționale a terenurilor proprietate personală din municipii și orașe care, potrivit schiței de sistematizare, nu sînt necesare pentru executarea unor lucrări de interes general, acestea vor putea fi folosite pentru construirea de locuințe proprietate personală.

Pe aceste terenuri se pot realiza construcții cu mai multe locuințe ținînd seama de forma și mărimea terenului, cu respectarea schiței și detaliilor de sistematizare și a regimului de înălțime.

În acest scop, proprietarul terenului se poate constitui într-o asociație cu alți cetățeni în vederea construirii clădirii respective, terenul trecînd, pe data constituirii asociației, în proprietatea statului, potrivit legii. Membrii asociației vor primi din partea statului terenul necesar, în folosință comună, pe durata existenței clădirii, cu plata unei taxe prevăzute de lege; persoana căreia i-a aparținut terenul este scutită de plata taxei.

Art. 59. -

Membrii organizațiilor cooperatiste și ai altor organizații obștești cu caracter economic și social pot beneficia de credite de la stat pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală în condițiile prevăzute prin prezenta lege pentru persoanele încadrate cu contract de muncă și pensionari.

Creditele vor fi acordate pe baza recomandării organizației cooperatiste sau obștești respective.

Art. 60. -

Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală se abrogă.

Contractele sau alte acte încheiate în baza decretelor nr. 445/1966 și nr. 713/1967, precum și a Legii nr. 9/1968, rămîn valabile.

ANEXĂ

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
COMITETUL EXECUTIV AL CONSILIULUI POPULAR
AL JUDEȚULUI ........
Administrația financiară
TITLUL DE PROPRIETATE
Nr. .... din ...... 19 ....
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, se atestă numitului *) .............................., cu domiciliul în ...................., str. ................... nr. ...............:
A. Dreptul de proprietate asupra locuinței compuse din **) .............. în suprafață de ...... m.p., situată în ...................., în baza următoarelor acte***):
- autorizația de construcție eliberată de ................ cu nr. .......... din ........;
- contractul de împrumut nr. ..... din .................. încheiat cu C.E.C. unitatea .......... pentru suma totală de ......... lei, a cărei restituire est garantată cu ipoteca prevăzută la art. 30 din Legea nr. 4/1973 asupra imobilulu dobîndit;
- contractul de construire încheiat cu ................... nr. ............. din ...................;
- contractul de vînzare-cumpărare încheiat cu .............. înregistrat sub nr. ......... din ........................;
- procesul-verbal de predare-preluare
-----------------
dare în folosință
încheiat cu ............... nr. .... din .............
B. Dreptul de proprietate
-----------
folosință
asupra terenului în suprafață de ................m.p.****) în indiviziune în baza următoarelor acte
*****): ......................................
Semnătura,

NOTĂ:

*) Se vor trece numele și prenumele titularului sau titularilor dreptului de proprietate, așa cum sînt înscrise în buletinul de identitate.

**) Se enumeră încăperile locuinței, arătîndu-se destinația acestora (camere de locuit, antreu, hol, baie, bucătărie, cămară, pivniță etc.).

***) Se completează, după caz, acele rînduri care corespund situației date și se barează cu o linie spațiul de completat din rîndurile nefolosite.

****) Dacă nu este cazul se anulează cu o linie.

*****) În cazul persoanelor care au dobîndit drept de folosință asupra terenului, se înscriu autoritatea care a eliberat decizia de atribuire, numărul și data acesteia.

În cazul celor care sînt proprietari ai terenului pe care au construit clădirea, se identifică în acest rînd actul doveditor al proprietății, astfel:

"Certificatul de moștenitor eliberat de către Notariatul de stat al ........ sub nr. ........... din ..............."
"Actul de vînzare-cumpărare
-----------------
donație
autentificat de ......... sub nr. ... din ....."
"Sentința civilă a ....... nr. ....... din ............."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Proceduri:
Procedură privind obținerea titlului de proprietate pentru terenul aferent locuinței conform Legii nr. 18/1991, republicată
;
se încarcă...