Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 880/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozițiilor Legii nr. 4/1973 privind, dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 1973 până la 06 august 1991, fiind abrogat prin Lege 50/1991.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România hotărăște:

Art. 1. -

Comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori celelalte organe de conducere colectivă din unitățile socialiste, în conformitate cu dispozițiile art. 21 din Legea nr. 4/1973 vor transmite, anual, comitetelor executive ale consiliilor populare municipale sau birourilor executive ale consiliilor populare orășenești și comunale, listele cu persoanele încadrate cu contract de muncă aprobate să primească credite pentru construirea de locuințe proprietate personală.

Listele vor fi întocmite pe baza consultării largi a colectivelor de muncă din unitățile socialiste în care persoanele încadrate cu contract de muncă își desfășoară activitatea, ținînd seama de aportul în producție, de necesitatea asigurării stabilității lor în unitate și de condițiile de locuit, în ordinea de prioritate stabilită de lege.

Art. 2. -

Organizațiile de stat sau cooperatiste construiesc, în condițiile prevăzute de Legea nr. 4/1973, locuințe proprietate personală de tipul celor ce se realizează din fondurile statului, precum și locuințe cu confort sporit, numai dacă acestea se încadrează, în ceea ce privește suprafața, dotarea și finisajele, în normele aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1621/1972.

Locuințele prevăzute la alineatul precedent se execută pe bază de contracte încheiate la prețuri ferme, care se determină potrivit normelor din anexa nr. 1. Aceste contracte se încheie între beneficiarii locuințelor și unitățile contractante de specialitate ale consiliilor populare.

Unitățile contractante de specialitate ale consiliilor populare vor pune la dispoziția solicitanților, înainte de încheierea contractelor, proiectele locuințelor ce urmează a fi construite. Locuințele a căror construire este terminată vor fi puse la dispoziția solicitanților pentru a fi văzute în vederea contractării lor.

Art. 3. -

în vederea încadrării costului locuințelor în prețurile stabilite potrivit normelor prevăzute în prezenta hotărîre, comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru alegerea judicioasă a amplasamentelor și a regimului de înălțime a clădirilor, pentru aplicarea unor soluții tehnice de execuție care să asigure un consum redus de materiale deficitare, pentru evitarea executării unor fundații costisitoare și stabilirea unor surse avantajoase de aprovizionare cu materiale și prefabricate; de asemenea, în cel mult un an vor lua măsuri pentru organizarea unor balastiere care să asigure aprovizionarea, în condiții de preț avantajos, a șantierelor de locuințe cu produse de balastieră.

Art. 4. -

Pentru realizarea de locuințe proprietate personală pe terenuri izolate - plombe - se vor atribui beneficiarilor numai terenurile pentru care cheltuielile necesare eliberării amplasamentelor se înscriu în prețurile locuințelor, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărîri.

Art. 5. -

Unitățile consiliilor populare care contractează locuințe proprietate personală cu cetățenii în condițiile Legii nr. 4/1973, la cererea acestora, vor mobila total sau parțial apartamentele contractate. Prețul mobilierului va fi suportat de beneficiarul locuinței, putînd fi plătit în rate, potrivit reglementărilor în vigoare privind vînzarea de mărfuri către populație prin comerțul de stat și cooperatist.

Art. 6. -

în executarea dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 4/1973, comitetele sau consiliile oamenilor muncii ori celelalte organe de conducere colectivă, în urma consultării largi a colectivelor de muncă din unitățile socialiste în care persoanele încadrate cu contract de muncă își desfășoară activitatea, vor întocmi lista cu persoanele care doresc și pe care organele de conducere colectivă îi propun să primească sprijinul statului în credite, pentru a cumpăra locuințele ce le ocupă în calitate de chiriași, pe care o vor înainta comitetelor executive sau birourilor executive ale consiliilor populare.

Art. 7. -

în executarea art. 43 alin. 2 din Legea nr. 4/1973, Consiliul de Miniștri aprobă anual numărul de apartamente ce se propun a fi vîndute, precum și lista clădirilor altele decît blocuri, avînd un număr restrîns de apartamente cu un confort sporit. Această listă va fi avizată de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat pentru Prețuri.

Prin locuințe cu confort sporit situate în clădiri proprietate de stat, altele decît cele executate din fondurile statului, se înțeleg acelea care se găsesc în una dintre situațiile arătate mai jos:

a) cele la care suprafața utilă pe tipuri de apartamente depășește cu peste 5% pe cea prevăzută pentru categoria I de confort al locuințelor proprietate personală ce se execută cu sprijinul statului și la care se depășesc dotările și finisajele aferente acestora;

b) cele la care suprafața utilă pe tipuri de apartamente se încadrează în cea prevăzută pentru categoria I de confort al locuințelor proprietate personală ce se execută cu sprijinul statului, însă dotările și finisajele depășesc pe cele aferente acestora;

c) cele ale căror grad de dotare și finisaj sînt la nivelul categoriei I de confort al locuințelor proprietate personală ce se execută cu sprijinul statului, însă suprafețele utile depășesc cu peste 5% pe cele aferente acestora*).

*) Alin. 2 al art. 7 a fost introdus prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 756/1974 pentru modificarea unor prevederi ale Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 880/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în B. Of. nr. 95 din 8 iulie 1974.

Art. 8. -

Prețul de vînzare al locuințelor din fondul locativ de stat se determină conform anexei nr. 2 pentru cele care au fost construite din fondurile statului, iar pentru celelalte locuințe, potrivit anexei nr. 3.

Sumele rezultate din vînzarea locuințelor se vor vira de către Casa de Economii și Consemnațiuni la bugetul republican, astfel: avansurile din mijloacele proprii, pe măsura încasării lor, iar ratele, trimestrial.

Art. 9. -

Odată cu locuințele vor fi vîndute dependințele, anexele gospodărești, garajele și instalațiile aferente.

Art. 10. -

Avansul pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală, prevăzut de lege, se constituie la Casa de Economii și Consemnațiuni, în conturi curente personale.

în vederea stimulării acțiunii de economisire pentru cumpărarea de locuințe din fondul locativ de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni va introduce: "libretul de economii pentru cumpărarea de locuințe proprietate personală". La depunerile pe acest libret se acordă o dobîndă de 5% pe an, pînă la data cumpărării locuinței. În cazul folosirii depunerilor în alt scop, dobînda ce se acordă este de 3% pe an.

Art. 11. -

Dobînda prevăzută la art. 29 din Legea nr. 4/1973 se percepe după cum urmează:

Categoria Retribuția tarifară, pensia sau venitul mediu brut lunar Dobînda
I pînă la 1.500 lei 2%
II 1.501 - 2.000 lei 3%
III peste 2.000 lei 4%

Pentru suma de credit care depășește 50.000 lei, dobînda va fi de 5% pe an, indiferent de retribuție.

Art. 12. -

Creditele și dobînzile aferente pentru construcții de locuințe în antrepriză și regie, cu excepția celor prevăzute la art. 33 din Legea nr. 4/1973, se rambursează începînd cu luna următoare termenului prevăzut în contract pentru terminarea construirii locuinței, respectiv cumpărarea locuinței. Dobînzile la creditele acordate se calculează pe perioada de rambursare a acestora.

Plata dobînzilor și restituirea creditelor, inclusiv a creditelor pentru constituirea avansurilor, reprezentînd diferența dintre prețul de contractare al locuințelor și creditul maxim prevăzut la art. 23 din Legea nr. 4/1973, precum și a creditelor pentru completarea prețului integral al locuințelor prevăzute la art. 33 din aceeași lege, se face în rate lunare egale, prin, reținere și vărsare la Casa de Economii și Consemnațiuni de către unitățile socialiste de la care beneficiarii primesc drepturile bănești sau conform clauzelor prevăzute în contractul de împrumut pentru ceilalți beneficiari.

În cazul plății anticipate a creditului, dobînda se recalculează în mod corespunzător.

Art. 13. -

Creditele pentru construirea de locuințe ce se execută în regie pe terenuri proprietate personală sau atribuite de stat se acordă numai cu condiția ca cetățenii respectivi să termine construcția locuinței în termenul prevăzut în autorizația de construcție, dar nu mai mult de 2 ani. Locuința se consideră terminată dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizația de construcție.

Pentru neconstruirea locuinței din culpa beneficiarului în termenul prevăzut la alineatul precedent, la dobînda din contract se va aplica o penalitate de 6% pe an la sumele eliberate, calculată de la data cînd trebuia terminată locuința pînă la terminarea ei completă.

Art. 14. -

în cazul cînd contractele se încheie cu mai multe persoane sau numai cu unul dintre soți, care îndeplinesc condițiile legii pentru construirea de locuințe proprietate personală, se va lua în considerare retribuția, pensia sau venitul mediu brut lunar cel mai mare al uneia dintre aceste persoane sau al soțului.

Art. 15. -

Pentru membrii organizațiilor cooperatiste și ai altor organizații obștești cu caracter economic și social, precum și pentru cetățenii care nu realizează venituri din retribuție sau pensie, avansul minim și durata maximă de rambursare a creditului prevăzut la art. 22 din Legea nr. 4/1973, se stabilesc în funcție de venitul mediu brut lunar realizat în ultimele 12 luni.

Art. 16. -

În cazul nepredării locuinței la termenul stabilit prin contractul de construire, unitatea contractantă, fiind de drept în întîrziere, va plăti beneficiarului, pe fiecare zi de întîrziere, o penalitate calculată la prețul locuinței prevăzut în contract, astfel: de 0,03% pentru zilele din primele 2 luni de depășire, de 0,04% pentru zilele din luna a treia de depășire și de 0,05% pentru zilele care depășesc termenele de peste 3 luni.

Penalitățile stabilite potrivit alineatului precedent vor fi recuperate de la unitățile sau persoanele vinovate de nepredarea în termen a locuințelor.

Suma penalităților va fi virată de către unitatea contractantă în contul ratelor curente de împrumut acordat beneficiarului de locuință.

Art. 17. -

Atribuirea terenurilor în folosință pe durata existenței construcției, potrivit art. 49 din Legea nr. 4/1973, se face în raport cu tipurile de clădiri și în limitele suprafețelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 18. -

Formularele tip privind contractele de construire, vînzare și împrumut sînt cele prevăzute în anexele nr. 5-8 la prezenta hotărîre.

Art. 19. -

Evaluarea locuințelor care se trec în proprietatea statului, potrivit art. 56 din Legea nr. 4/1973, se face în conformitate cu prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1676/1959 pentru aplicarea art. 6 al Decretului nr. 545/1958.

Plata sumelor rezultate din evaluare se va face din bugetele locale de la capitolul 15 "Cheltuieli pentru alte acțiuni economice"*).

*) Alin 2 al art. 19 a fost introdus prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 756/1974. În legătură cu fondurile necesare plății sumelor rezultate din evaluarea locuințelor potrivit acestui articol a se vedea și art. III din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 756/1974.

Art. 20. -

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor introduce, în planurile economice și financiare pe anul 1973 ale întreprinderilor care au în administrare fondul locativ, modificările ce decurg din vînzarea locuințelor proprietate de stat către populație și vor comunica Ministerului Finanțelor, pînă la data de 15 noiembrie 1973, influențele respective.

Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă în structura și volumul bugetului de stat pe anul 1973 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor de la alineatul precedent, inclusiv regularizarea bugetelor locale.

Art. 201.**) - Localitățile din jurul orașelor mari, definite prin Legea nr. 5/1973, la care se referă alin. 4 al art. 25 din. Legea nr. 4/1973, se vor stabili de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București.

**) Art. 201 a fost introdus prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 756/1974.

Art. 21. -

Inspectoratul General de Stat pentru Directivare și Control în Proiectarea și Executarea Construcțiilor, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Comitetul de Stat pentru Prețuri și Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, vor elabora metodologia de întocmire a devizelor, pe baza cărora se vor încheia contractele pentru construirea de locuințe proprietate personală între organizațiile de construcții și unitățile contractante de specialitate ale consiliilor populare.

Art. 22. -

În executarea art. 64 din Legea nr. 4/1973, prin alte acte încheiate în baza Decretului nr. 445/1966, Decretului nr. 713/1967, precum și a Legii nr. 9/1968, care rămîn valabile, se înțeleg:

- deciziile de atribuire în folosință a terenurilor pe care a început construcția de locuințe pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/1973. În cazul cînd pe terenul atribuit nu a început construcția pînă la această dată, comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare vor reconsidera deciziile respective, aplicînd prevederile Legii nr. 4/1973 și ale prezentei hotărîri;

- listele de prioritate stabilite de comisiile constituite în baza Legii nr. 9/1968 pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/1973, în vederea contractării apartamentelor prevăzute în plan pe anul 1973, care rămîn valabile pînă la terminarea contractării apartamentelor cu termen de execuție în anul 1973;

- contractele de construire pentru apartamentele prevăzute a fi date în folosință în anul 1973, înregistrate și aflate în curs de perfectare pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/1973, care vor fi definitivate potrivit prevederilor Legii nr. 9/1968. Contractele de împrumut avînd la bază aceste contracte de construire vor avea regimul stabilit prin Legea nr. 4/1973.

Art. 23. -

Hotărîrea nr. 26/1966 privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de la orașe în construirea de locuințe proprietate personală, cu excepția art. 14; Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1735/1968 de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă sau turism, cu excepția art. 2; art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 789/1969 privind reglementarea timpului de lucru și a transportului angajaților din unitățile miniere subordonate Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, precum și acordarea de credite acestor angajați pentru construcții de locuințe proprietate personală; art. 1 și art. 4 alin. 1 și 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2256/1969 privind acordarea de credite populației pentru locuințe proprietate personală de către Casa de Economii și Consemnațiuni și stabilirea nivelului dobînzilor la unele categorii de operațiuni de credit; Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 663/1970 privind reglementarea sistemului de acordare de credite populației pentru construirea de locuințe proprietate personală, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărîri, se abrogă.

ANEXA nr. 1

NORME
pentru stabilirea prețului de contractare a locuințelor proprietate
personală care se execută cu sprijinul statului

ANEXA nr. 2

NORME
pentru evaluarea locuințelor executate din fondurile statului

Anexa nr. 3

NORME
pentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decît
cele executate din fondurile statului

ANEXA nr. 4

Suprafețele de teren ce pot fi atribuite pentru construire
de locuințe și case de odihnă proprietate personală

1. Locuințe proprietate personală
În mediul urban

Clădiri parter și clădiri parter și un etaj cu unu sau două apartamente: pentru fiecare apartament se atribuie pînă la 100 mp.

- Clădiri parter și etaj cu mai mult de două apartamente și clădiri cu mai mult de un etaj;

- pe amplasamente izolate-plombe se atribuie parcele în conformitate cu prevederile detaliului de sistematizare sau, după caz, studiului de amplasament, în care se au în vedere densitatea la hectar, gradul de ocupare a terenului, regimul de aliniere, normele P.C.I., sanitare etc.;

- în ansambluri se atribuie suprafața construită la sol plus suprafața trotuarului de protecție.

În mediul rural

- Pentru o locuință se atribuie pînă la 150 mp.

În cazul construirii de locuințe proprietate personală, în clădiri cu mai multe apartamente, prevederile de la "în mediul urban" se aplică în mod corespunzător.

2. Case de odihnă proprietate personală

Pentru o casă cu unu pînă la patru apartamente, pentru fiecare apartament se atribuie pînă la 60 mp.

- Pentru orice alte situații, precum și în cazul construirii de case de odihnă pe amplasamente izolate-plombă, se atribuie parcele în conformitate cu prevederile detaliului de sistematizare, în care se au în vedere densitatea la hectar, gradul de ocupare a terenului, regimul de aliniere, normele P.C.I., sanitare etc.

ANEXA nr. 5

I. CONTRACT DE CONSTRUIRE Nr.
Între unitatea pentru contractarea construirii locuințelor proprietate personală .........., reprezentată prin ..............., în calitate de director, și ............., în calitate de contabil șef, pe de o parte, și ..........., domiciliat(ă) în ......, str. ............., nr. ......., etajul ..., județul(sectorul) ..........., posesor(oare) al(a) buletinului de identitate seria ......., nr. ........ eliberat de ........... sub nr. ......... din ........., pe de altă parte, în baza Legii nr. 4/1973, a cererii nr. ....... a propunerilor ........ din ......... și a poziției din lista de priorități nr. ........., a intervenit următorul contract:
1. Unitatea contractantă se obligă:
a) să asigure beneficiarului construirea unei locuințe proprietate personală în ............ str. ................., nr. ......., imobilul .............., etajul ....., scara ........, apartamentul ...........,orientat către ........., compus din ...... camere și dependințe cu o suprafață utilă de ........ m2, din care suprafața locuibilă ........ m2 și o cotă indiviză de ....... % din părțile și dependințele comune, pe terenul atribuit de Comitetul executiv sau Biroul executiv al Consiliului popular al .............. cu Decizia nr. ......., în folosință pe durata existenței construcției, sau pe terenul dobîndit în baza actului ........... . nr. ......., autentificat de ......... sub nr. ....... și transcris sub nr. ....... .
Prețul locuinței este de lei ........., din care prețul garajului ....... lei și al anexelor gospodărești ....... lei;
b) să invite pe beneficiar, ca membru al comisiei de recepție, să participe la recepția preliminară a locuinței;
c) să predea beneficiarului la data de ................ locuința contractată.
2. Beneficiarul se obligă să achite prețul locuinței în felul următor: avans lei ......., prețul garajului lei ....., prețul anexelor gospodărești lei ..... prin împrumut de la C.E.C. lei ....... .
3. Subscrisul beneficiar declar că:
- sînt căsătorit (ă), necăsătorit (ă); soțul (soția) este
───────────
soțul (soția) nu este
angajat (ă) și realizează
────────
nu realizează
venituri;
- nu am eu, soția (soțul) și copii minori altă locuință proprietate personală așa cum este definită de art. 8 din Legea nr. 4/1973.
4. Contractul de față va fi pus în executare după încheierea contractului de împrumut.
5. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract, se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg, pentru acestea, din Legea nr. 4/1973 și H.C.M. nr. 880/1973.
6. Se anexează planul apartamentului și lista cuprinzînd finisajele interioare.
Încheiat azi .............. 197..., în .......exemplare, din care ....... se înmînează beneficiarului.
Unitatea contractantă,
Director, Beneficiar,
Contabil șef,
Viza oficiului juridic,
II. CONTRACT DE ÎMPRUMUT Nr.
Între C.E.C., reprezentată prin ................, director al .............., pe de o parte, și ................ domiciliat (ă) în ........................., str. ................, nr. ........, etajul ......., județul (sectorul)........, posesor (oară) al (a) buletinului de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de ............ sub nr. ............, din .........., pe de altă parte, în baza Legii nr. 4/1973, a intervenit următorul contract:
1. C.E.C., pe baza contractului pentru construirea de locuință proprietate personală nr. ................ din .............., acordă beneficiarului ....... un împrumut de lei ........... (..............) pe timp de ........ ani, cu o dobîndă de .........% pe an.
2. Creditul și dobînda în rate lunare de lei ................ se restituie prin reținere pe statul de plată de către unitatea de la care beneficiarul are de încasat drepturi bănești începînd cu ............. și pînă .......... . Pentru perioada de timp cînd beneficiarul nu are de încasat drepturi bănești, ratele și dobînzile se achită prin depunere la C.E.C. Achitarea ratelor și a dobînzilor se poate face și în următoarele condiții: ...........................
3. Neplata la scadență a 6 rate sau a contravalorii a 6 rate atrage executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului acesteia. Executarea silită se va face în baza prezentului contract, care are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.
4. Avansul (și, după caz, prețul garajului și al anexelor gospodărești) a fost virat la unitatea contractantă din contul nr. ........, cu dispoziția de plată nr. ........, din ........., lei ........ .
5. Subscrisul beneficiar declar că, atît eu cît și soția (soțul), nu am mai beneficiat de credit pentru construirea de locuință.
În cazul în care se va constata că declarația de mai sus, precum și cele prevăzute în contractul de construire, nu corespund realității, contractul de împrumut este anulat de drept, subsemnatul fiind decăzut din beneficiul termenului de rambursare a creditului, iar creditul rămas de rambursat devine exigibil, C.E.C. fiind în drept să procedeze la executarea silită, percepînd o dobîndă de 12% pe an la creditul acordat de la contractare și pînă la restituirea integrală a creditului.*)
──────
*) În caz de declarație falsă se aplică și prevederile Codului penal.
6. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract, se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg pentru acestea din Legea nr. 4/1973 și H.C.M. nr. 880/1973.
Încheiat la ........... la data de ................., în ........ exemplare, din care ........... se înmînează beneficiarului.
Sucursala C.E.C.
──────────
Filiala C.E.C.
Director,
Beneficiarul creditului,
Viza oficiului juridic,

ANEXA nr. 6

CONTRACT DE ÎMPRUMUT Nr.
pentru construcția în regie de locuință proprietate personală
Între C.E.C., .........., reprezentată prin ........., director al .........., pe de o parte, și ........... din .........., str. ..........., nr. ........, blocul ......, etajul ....., apartamentul ....., județul (sectorul) ..........., posesor(oare) al (a) buletinului de identitate seria ........... nr. .........., eliberat de ............ sub nr. ......... din ......... pe de altă parte, în baza Legii nr. 4/1973, a intervenit următorul contract:
1. C.E.C., pe baza cererii nr. ...... din ........ și convenției încheiate cu Ministerul Turismului nr. ........ din ..........., acordă beneficiarului un împrumut în sumă de lei ........... rambursabil în ...... ani, cu o dobîndă de ..... % pe an pentru construirea amenajarea unei locuințe în .............. str. ......... nr. ........, județul (sectorul) în baza autorizației de construcție nr. ......... din .........., eliberată de ............., și a priorității stabilite prin lista din .........., poziția .......... .
Locuința se va construi pînă la data de ........, cu respectarea prevederilor din autorizația de construcție, pe terenul atribuit potrivit Deciziei nr. ...... din ........., emisă de Comitetul executiv sau Biroul executiv al Consiliului popular al .......... sau pe terenul proprietate personală dobîndit în baza actului autentificat sub nr. ........ din .......... la Notariatul de stat ...., și transcris sub nr. ........ din .......... .
2. Creditul și dobînda în rate lunare de lei ......... se restituie prin reținere pe statul de plată de către unitatea socialistă de la care beneficiarul are de încasat drepturi bănești începînd cu .......... și pînă la ....... Pentru perioada de timp cînd beneficiarul creditului nu are de încasat drepturi bănești, ratele și dobînzile aferente se achită prin depunere la C.E.C.
Achitarea ratelor și a dobînzilor se poate face și în următoarele condiții: ....
3. În cazul utilizării în alte scopuri a sumelor, contractul de față se anulează de drept, iar C.E.C. va retrage creditul acordat și va urmări recuperarea sumelor eliberate, precum și o dobîndă anuală de 12% calculată la întreaga sumă eliberată pînă la recuperarea integrală a creditului.
4. Subscrisul beneficiar declar că:
- sînt căsătorit (ă), necăsătorit (ă); soțul (soția) este
─────────────
soțul (soția) nu este
angajat (ă) și realizează
─────────
nu realizează
venituri;
- nu am, atît eu, soția (soțul), precum și copiii minori, altă locuință proprietate personală așa cum este definită de art. 8 din Legea nr. 4/1973;
- atît eu cît și soția (soțul), nu am mai beneficiat de credit pentru construirea sau cumpărarea de locuință proprietate personală.
În cazul în care se va constata că declarația de mai sus nu corespunde realității, contractul de împrumut este anulat de drept, titularul creditului este decăzut din beneficiul termenului de rambursare a creditului, iar creditul rămas de rambursat devine exigibil, C.E.C. fiind în drept să procedeze la executarea silită, percepînd o dobîndă de 12% pe an la creditul acordat de la contractare și pînă la restituirea integrală a creditului.*)
──────
*) În caz de declarație falsă se aplică și prevederile Codului penal.
5. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract, se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg, pentru acestea, din Legea nr. 4/1973 și H.C.M. nr. 880/1973.
Încheiat la ............. la data de ........... în ......... exemplare, din care ......... se înmînează beneficiarului.
Sucursala C.E.C.
──────────
Filiala C.E.C
Director, Beneficiarul creditului,
Viza oficiului juridic,

ANEXA nr. 7

I. CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
Între ....................*) cu sediul în ...................., reprezentată prin ............, în calitate de ..............** și ..........., contabil șef, pe de o parte, și ..............., domiciliat(ă) în ............., str. ......., nr. ....., etajul ......, scara ......, apartamentul ......., județul (sectorul) ........... posesor (oare) al (a) buletinului de identitate seria .........., nr. ......., eliberat de .......... sub nr. ..........., din ........... pe de altă parte, în baza Legii nr. 4/1973, ca urmare a aprobării cererii nr. ........ din .............. a intervenit următorul contract:
1. .............*) vinde și .......... cumpără locuința situată în ........., str. ............, nr. ........., blocul .........., scara ......., etajul ...., conform schiței de plan ce face parte integrantă din prezentul contract.
Locuința ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr. ........ din ......... și este compusă din ........ camere de locuit, cu o suprafață utilă de .... mp, precum și cota indiviză de ........ % din suprafața de folosință comună ale imobilului.
Odată cu locuința se vînd și următoarele (dependințe, anexe gospodărești, garaje și instalații aferente): ............................................. .
Se atribuie cumpărătorului în folosință, pe durata existenței construcție, terenul aferent locuinței în suprafață de ........ mp, respectiv cota indiviză de ....... % din teren, potrivit Deciziei nr. ....... din .......... a Comitetului executiv sau Biroului executiv al Consiliului popular al ..........
2. Prețul locuinței, conform procesului-verbal nr. ........, din ..........., este de lei .........., din care prețul garajului lei .........., și al boxei altor anexe gospodărești lei ............
3. Cumpărătorul declar că:
- sînt căsătorit (ă), necăsătorit (ă); soțul (soția) este
────────────
soțul (soția) nu este
angajat (ă) și realizează
─────────
nu realizează
venituri;
- nu am, atît eu, soția (soțul), cît și copiii minori, altă locuință proprietate personală așa cum este definită de art. 8 din Legea nr. 4/1973;
4. Prețul locuinței se va achita în felul următor: avans lei ........, prețul garajului lei .........., prețul boxei și altor anexe ............, împrumut de la C.E.C. lei ............ .
5. Contractul de față va fi pus în executare după încheierea contractului de împrumut.
Încheiat azi ........ 197..., în ....... exemplare.
Contractant, Cumpărător,
Director, Contabil șef,
Viza oficiului juridic,

*) Denumirea întreprinderii subordonată comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular, căreia îi revine sarcina de a încheia contractul de vînzare-cumpărare.

**) Funcția conducătorului întreprinderii.

II. CONTRACT DE ÎMPRUMUT Nr.
Între C.E.C., reprezentată prin ............, director al ..........., pe de o parte, și ............, domiciliat în ............, str. ..........., nr. ....., etajul ....., apartamentul .........., posesor (oară) al (a) buletinului de identitate seria ......., nr. ......., eliberat de ......., sub nr. ........., din ........, pe de altă parte, în baza Legii nr. 4/1973, a intervenit următorul contract:
1. C.E.C., pe baza contractului de vînzare-cumpărare nr. ......., din ......, acordă beneficiarului ........., un împrumut de lei ........, pe termen de ...., ani, cu o dobîndă de ...... % pe an.
2. Creditul și dobînda în rate lunare de lei ....... se restituie prin reținere pe statul de plată de către unitatea de la care beneficiarul are de încasat drepturi bănești începînd cu ......... și pînă la .......... Pentru perioada de timp cînd beneficiarul nu are de încasat drepturi bănești, ratele și dobînzile aferente se achită prin depunere la C.E.C. Achitarea ratelor și a dobînzilor se poate face și în următoarele condiții: ......................... .
3. Neplata la scadență a 6 rate sau a contravalorii a 6 rate atrage executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului acesteia. Executarea silită se va face în baza prezentului contract, care are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.
4. Avansul (și, după caz, prețul garajului, al anexelor gospodărești) a fost virat la bugetul republican din contul nr. ........., cu dispoziția de plată nr. .........., din ........, lei ........ .
5. Subscrisul beneficiar declar că, atît eu, cît și soția (soțul), nu am mai beneficiat de credit pentru construirea sau cumpărarea de locuință. În cazul în care se va constata că această declarație, precum și cele prevăzute în contractul de vînzare-cumpărare, nu corespund realității, contractul de împrumut este anulat de drept, subsemnatul fiind decăzut din beneficiul termenului de rambursare a creditului, iar creditul rămas de rambursat devine exigibil, C.E.C. fiind în drept să procedeze la executarea silită, percepînd o dobîndă de 12% pe an la creditul acordat de la contractare și pînă la restituirea integrală a creditului.*)
_______
*) În caz de declarație falsă se aplică și prevederile Codului penal,
6. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract, se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg pentru acestea din Legea nr. 4/1973 și H.C.M. nr. 880/1973.
Încheiat la ........ la data de ........, în ...... exemplare, din care ..... se înmînează beneficiarului.
Beneficiarul împrumutului,
Sucursala C.E.C.
───────────
Filiala C.E.C.
Director,
Viza oficiului juridic,

ANEXA nr. 8

CONTRACT DE ÎMPRUMUT Nr.
pentru constituirea avansului - pentru acoperirea
costului integral al locuinței
În baza Legii nr. 4/1973 a intervenit următorul contract între C.E.C., reprezentată prin ............., director al ......., pe de o parte, și ......., domiciliat(ă) în ......., str. ......., nr. ...., blocul ......, etajul ......., scara ........., apartamentul ........., județul (sectorul) ............, legitimat (ă) cu buletinul de identitate seria ......., nr. ........., eliberat de ........., la data de .........., sub nr. .........., pe de altă parte:
1. C.E.C., ca urmare a cererii nr. ........... din ........, acordă beneficiarului un credit pentru constituirea avansului (acoperirea prețului integral al locuinței) de lei ......... pe timp de .......... ani, cu o dobîndă de 8% pe an.
2. Creditul și dobînda în rate lunare de lei ....... se restituie prin reținere pe statul de plată de către unitatea de la care beneficiarul are de încasat drepturi bănești începînd cu ......... și pînă la ....... . Pentru perioada de timp cînd beneficiarul creditului nu are de încasat drepturi bănești, ratele și dobînzile aferente se achită prin depunere la C.E.C.
Achitarea ratelor și a dobînzilor se poate face și în următoarele condiții: ...............................................................................
3. Neplata la scadență a 6 rate sau contravalorii a 6 rate atrage executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului acesteia. Executarea silită se va face în baza prezentului contract, care are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.
4. Subscrisul beneficiar declar că:
- sînt căsătorit (ă), necăsătorit (ă); soțul (soția) este
─────────────
soțul (soția) nu este
angajat (ă) și realizează
─────────
nu realizează
venituri;
- nu am eu, soția (soțul) și copiii minori altă locuință proprietate personală așa cum este definită de art. 8 din Legea nr. 4/1973;
- atît eu, cît și soția (soțul), nu am mai beneficiat de credit pentru construirea sau cumpărarea de locuință proprietate personală.
În cazul în care se va constata că declarația de mai sus nu corespunde realității, contractul de împrumut este anulat de drept, beneficiarul contractului este decăzut din beneficiul termenului de rambursare a creditului, iar creditul rămas de rambursat devine exigibi, C.E.C. fiind în drept să procedeze la executarea silită, percepînd o dobîndă de 12% pe an la creditul acordat de la contractare și pînă la restituirea integrală a creditului.*)
5. Drepturile și obligațiile părților, prevăzute în prezentul contract, se completează cu drepturile și obligațiile ce decurg pentru acestea din Legea nr. 4/1973 și H.C.M. nr. 880/1973.
Încheiat la ........ la data de ........, în ...... exemplare, din care ..... se înmînează beneficiarului.
Beneficiarul împrumutului,
Sucursala C.E.C.
───────────
Filiala C.E.C.
Director,
Viza oficiului juridic,

*) În caz de declarație falsă se aplică și prevederile Codului penal.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...