Parlamentul României

Legea nr. 77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Reviste (3), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 11 august 1994.

În vigoare de la 11 august 1994 până la 28 decembrie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 88/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Pentru dobândirea de acțiuni ale societăților care se privatizează potrivit Legii nr. 58/1991, salariații și membrii conducerii acestor societăți comerciale se pot constitui în asociații, potrivit prezentei legi.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

Asociația este o persoană juridică constituită de persoanele prevăzute la art. 3, în scopul de a dobândi și de a folosi în condițiile legii, în numele și pentru aceste persoane, acțiuni ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat, în vederea privatizării acestora în condițiile legii. Jurisprudență

Este permisă constituirea unei singure asemenea asociații în cadrul aceleiași societăți comerciale.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Pot face parte din asociație:

a) salariații societății comerciale cu contract de muncă încheiat pe durată nedeterminată, cu program de lucru normal sau de cel puțin o jumătate de normă; Jurisprudență

b) membrii conducerii societății comerciale în componența definită la art. 76 din Legea nr. 58/1991 sau managerul societății comerciale, definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 66/1993 privind contractul de management;

c) foștii salariați ai societății comerciale;

d) pensionarii care au avut ultimul loc de muncă la societatea comercială;

e) producătorii agricoli, persoane fizice, care se află în relații contractuale, de furnizori sau beneficiari, cu societatea comercială agroindustrială care se privatizează.

Persoanele prevăzute la alin. 1 lit. a), b), c) și d) pot face parte dintr-o singură asociație. Nu beneficiază de prevederile de la lit. c) foștii salariați care nu au lucrat minimum un an în respectiva societate și cei cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor.

Lista persoanelor care pot face parte din asociație va fi afișată la sediul societății comerciale care se privatizează, cu 15 zile înainte de convocarea adunării generale constitutive a asociației.

Art. 4. -

Asociația poate desfășura numai activitățile prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL II Constituirea asociației

Art. 5. - Jurisprudență

În vederea constituirii asociației, un număr de cel puțin 21 de persoane dintre cele prevăzute la art. 3 aleg dintre ele un comitet de inițiativă format din 3-7 membri, care se înregistrează, cel târziu a doua zi, la consiliul de administrație al societății comerciale.

În cazul în care într-o societate comercială se formează mai multe comitete de inițiativă, acestea fuzionează înainte de convocarea adunării generale de constituire a asociației. Fuzionarea se va realiza pe baza negocierilor purtate între aceste comitete, în prezența reprezentanților Fondului Proprietății de Stat și ai Fondului Proprietății Private la care este arondată societatea comercială.

Art. 6. -

Comitetul de inițiativă, ales conform art. 5, asigură elaborarea proiectului de statut al asociației și îndeplinirea formalităților necesare pentru constituirea asociației.

Art. 7. -

Societatea comercială este obligată să furnizeze toate informațiile financiare, comerciale și tehnice cerute de comitetul de inițiativă în vederea întocmirii studiului de fezabilitate a privatizării.

Cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate se acoperă de societatea comercială în condițiile art. 26 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 58/1991. Modificări (1)

Art. 8. -

Procedura constituirii asociației este următoarea:

1. comitetul de inițiativă solicită și primește cererile de admitere în asociație de la persoanele prevăzute la art. 3;

2. dacă cel puțin 30% din numărul total al salariaților prevăzuți la art. 3 alin. 1 lit. a) au depus cereri de admitere în asociație, comitetul de inițiativă convoacă adunarea generală constitutivă; Modificări (1)

3. în baza studiului de fezabilitate, adunarea generală constitutivă poate decide constituirea asociației și, în acest caz, adoptă statutul și alege primul consiliu de administrație al asociației.

La data alegerii primului consiliu de administrație al asociației, comitetul de inițiativă se dizolvă.

Art. 9. -

Statutul asociației trebuie să cuprindă:

a) denumirea și sediul asociației, precum și denumirea societății comerciale ale cărei acțiuni urmează a fi dobândite de către asociație;

b) obiectul de activitate al asociației;

c) reprezentanții legali ai asociației;

d) regulile pentru convocarea adunării generale, validitatea deliberărilor, adoptarea hotărârilor acesteia și modalitățile de vot;

e) numărul membrilor consiliului de administrație, modalitatea de alegere a acestora, atribuțiile și durata mandatului lor;

f) criteriile pentru stabilirea cuantumului inițial al contribuției fiecărui membru al asociației, limitele maximă și minimă ale acesteia - care trebuie să fie în concordanță cu criteriile de distribuire stabilite la art. 38 -, precum și modalitățile de plată a acestei contribuții;

g) condițiile de admitere în asociație, de aderare ulterioară, de retragere și de excludere din asociație;

h) criteriile de distribuire către membrii asociației a acțiunilor cumpărate de asociație și condițiile de transmitere a acțiunilor între persoanele prevăzute la art. 3;

i) răspunderea asociației și a membrilor acesteia;

j) dizolvarea și lichidarea asociației;

k) orice alte prevederi în legătură cu scopul asociației.

Art. 10. - Jurisprudență

Constituirea asociației este supusă autorizării de către instanța judecătorească în a cărei rază teritorială își are sediul societatea comercială care se privatizează.

Cererea de înregistrare trebuie însoțită de:

a) procesul-verbal al adunării constitutive;

b) statutul asociației;

c) hotărârea de aprobare a constituirii asociației, adoptată de adunarea generală a acționarilor societății comerciale, constituită conform art. 39 din Legea nr. 58/1991;

d) dovada existenței patrimoniului inițial al asociației și a sediului acesteia.

Patrimoniul inițial al asociației se constituie din sume depuse de membrii asociației, donații sau alte contribuții de la persoane juridice sau persoane fizice. Modificări (1)

Asociația va avea sediul într-un spațiu pus la dispoziție de societatea comercială care se privatizează.

Art. 11. -

Instanța judecătorească verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și va încuviința cererea, dispunând înscrierea asociației în registrul de persoane juridice. Personalitatea juridică a asociației este dobândită pe data înscrierii.

Art. 12. - Jurisprudență

Orice modificare adusă statutului de către adunarea generală a asociației trebuie comunicată instanței judecătorești în termen de 15 zile de la data adoptării; judecătorul dispune înscrierea mențiunilor despre această modificare în registrul persoanelor juridice.

CAPITOLUL III Organizarea asociației

Art. 13. -

Organele de conducere ale asociației sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administrație.

SECȚIUNEA I Adunarea generală

Art. 14. -

Adunarea generală este constituită din toți membrii asociației și este organul suprem de conducere al acesteia.

Art. 15. -

Adunarea generală are următoarele atribuții:

a) adoptarea și modificarea statutului asociației;

b) alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori ale asociației;

c) aprobarea raportului anual al consiliului de administrație al asociației, a bilanțului și a bugetului de venituri și cheltuieli ale asociației;

d) stabilirea criteriilor de distribuire a acțiunilor cumpărate de asociație către membrii asociației și aprobarea programului de distribuire;

e) excluderea din asociație;

f) aprobarea angajării de credite;

g) dizolvarea asociației;

h) adoptarea oricăror alte hotărâri care, conform statutului, sunt de competența exclusivă a adunării generale.

Art. 16. - Reviste (1)

Fiecare membru al asociației dispune de un vot.

Art. 17. -

Adunarea generală va fi convocată cel puțin o dată pe an.

Adunarea generală extraordinară poate fi convocată în următoarele situații:

a) ori de câte ori este nevoie, din inițiativa consiliului de administrație;

b) la cererea scrisă a cel puțin 25% din numărul total al membrilor asociației.

Adunarea generală este legal constituită când la ședință participă majoritatea membrilor ei și adoptă hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți.

Convocarea pentru adunarea generală, cu precizarea ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puțin 14 zile înainte de data ținerii acesteia, prin înștiințarea, în scris, a tuturor membrilor asociației sau prin înștiințări afișate la locurile de muncă ale acestora.

Art. 18. -

Oricare dintre membrii adunării generale poate ataca hotărârile acesteia dacă i-au fost încălcate drepturile legale de asociat.

Cererea se adresează instanței judecătorești competente în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii pe care o atacă.

SECȚIUNEA A II-A Consiliul de administrație

Art. 19. -

Consiliul de administrație este organul executiv de conducere al asociației, format din 3-7 membri, aleși de adunarea generală, prin vot secret, pe o perioadă de 2-4 ani.

Membrii consiliului de administrație al asociației sunt reeligibili.

Art. 20. -

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un locțiitor.

Art. 21. -

Asociația este reprezentată în fața autorităților publice, în justiție și în relațiile cu terții de către președintele consiliului, de administrație sau de către locțiitorul acestuia.

Art. 22. -

Nu vor putea fi membri ai consiliului de administrație persoanele care, potrivit legii, au fost declarate incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, luare sau dare de mită, pentru infracțiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990.

Art. 23. -

Membrii consiliului de administrație sunt răspunzători pentru daunele cauzate din vina lor, atât față de terți, cât și față de asociație sau asociați.

Art. 24. -

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la fiecare 2 luni, la sediul asociației, la data stabilită de președinte.

Convocările se vor face cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii.

Consiliul de administrație se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a cel puțin doi dintre membrii săi.

Art. 25. -

La ședințele consiliului de administrație este necesară participarea a 2/3 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau valabil cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 26. -

Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt următoarele:

a) asigură conducerea operativă a activității asociației între adunările generale și realizează actele de administrare privind activitatea acesteia;

b) negociază și își dă acordul pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor:

c) organizează și supraveghează distribuirea acțiunilor către membrii asociației și raportează rezultatul adunării generale;

d) organizează și supraveghează vânzările-cumpărările ulterioare de acțiuni între membrii asociației;

e) aprobă admiterea de noi membri, în condițiile prevăzute de statut;

f) asigură întocmirea bilanțului și a bugetului de venituri și cheltuieli ale asociației, pe care le supune spre aprobare adunării generale;

g) exercită orice alte atribuții și îndeplinește sarcinile stabilite în statut sau de către adunarea generală.

Art. 27. -

Controlul gestionării patrimoniului asociației poate fi asigurat de o comisie de cenzori formată din trei membri.

Comisia de cenzori întocmește rapoarte pe care le prezintă consiliului de administrație.

Membrii comisiei de cenzori pot fi invitați la ședințele consiliului de administrație.

Art. 28. -

Asociația poate să plătească indemnizații membrilor consiliului de administrație, ai comisiei de cenzori și să suporte alte cheltuieli ocazionate de exercitarea acestei activități, conform hotărârii adunării generale.

CAPITOLUL IV Dobândirea, distribuirea și transmiterea acțiunilor

Art. 29. - Modificări (1), Jurisprudență

În condițiile art. 48 alin. 2 din Legea nr. 58/1991, asociația dobândește acțiunile societății comerciale astfel: Jurisprudență

1. în numele acelora dintre membrii săi care au subscris acțiuni și care le achită individual, folosind următoarele modalități:

a) plata în numerar;

b) schimbul certificatelor de proprietate;

2. în numele tuturor membrilor săi, grupați în asociație, dobândind acțiuni care inițial nu sunt distribuite individual, utilizând în acest scop: Jurisprudență

a) plata în rate, facilitată de Fondul Proprietății de Stat;

b) credite contractate de asociație.

Art. 30. - Modificări (1), Jurisprudență

Acțiunile subscrise și achitate integral, în modul descris la art. 29 pct. 1, sunt transmise în baza unei cereri de subscriere completată și semnată de fiecare membru al asociației.

Cererea de subscriere de acțiuni este prezentată în anexă.

Art. 31. - Modificări (1), Jurisprudență

Acțiunile dobândite în modul descris la art. 29 pct. 1 sunt transmise membrilor asociației imediat după achitare, dacă statutul nu prevede altfel.

În acest caz, membrii asociației au drept de vot în adunarea generală a acționarilor societății comerciale, corespunzător numărului de acțiuni achitate.

Art. 32. - Modificări (1)

Acțiunile dobândite în modul arătat la art. 29 pct. 2 pot fi utilizate pentru a garanta creditele luate de la Fondul Proprietății de Stat, de la bănci sau de la alte instituții financiare.

Art. 33. - Modificări (1)

Acțiunile dobândite de asociație în modul descris la art. 29 pct. 2 se înregistrează în numele acesteia și vor fi distribuite treptat membrilor asociației, corespunzător cu sumele achitate pentru plata ratelor sau rambursarea creditelor.

Asociația va exercita, în adunarea generală a acționarilor societății comerciale, dreptul de vot corespunzător acestor acțiuni, în modul prevăzut de statutul societății comerciale. Jurisprudență

Art. 34. - Jurisprudență

Dividendele distribuite de societatea comercială pentru acțiunile dobândite în condițiile art. 29 pct. 2 și grevate de credite sau rate neachitate vor servi în mod obligatoriu pentru acoperirea acestora.

Art. 35. - Modificări (1), Jurisprudență

Acțiunile sunt nominative și se pot transmite pe durata existenței asociației, în condițiile stabilite de adunarea generală.

Acțiunile dobândite potrivit art. 29 pct. 2 se transmit cu drept de preempțiune membrilor asociației, în condițiile stabilite de adunarea generală.

Art. 36. -

În cazul în care membrii asociației nu își exercită dreptul de preempțiune în termen de 30 de zile de la data ofertei, acțiunile pot fi vândute în următoarea ordine de preferință:

a) noilor angajați care devin membri ai asociației în condițiile prevăzute în statut;

b) altor salariați ai societății comerciale care nu sunt membri ai asociației, cu aprobarea adunării generale.

Art. 37. - Modificări (1)

Vânzările de acțiuni dobândite potrivit art. 29 pct. 2 se fac în conformitate cu prevederile statutului.

Art. 38. - Modificări (1)

Adunarea generală aprobă, ori de câte ori este nevoie, programul de distribuire a acțiunilor, potrivit criteriilor stabilite prin statut și potrivit opțiunilor fiecărui membru al asociației.

Criteriile se stabilesc în raport cu:

a) vechimea în societatea comercială;

b) funcția ocupată în societatea comercială;

c) salariul;

d) alte condiții obiective aprobate de adunarea generală.

CAPITOLUL V Dizolvarea și lichidarea asociației

Art. 39. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Asociația se dizolvă în următoarele cazuri:

a) când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat prin plata tuturor datoriilor și distribuirea tuturor acțiunilor către membrii asociației. Jurisprudență

În acest caz, la propunerea consiliului de administrație, adunarea generală poate hotărî dizolvarea asociației;

b) când numărul membrilor săi devine mai mic de 1/4 din numărul membrilor de la data constituirii. Jurisprudență

În acest caz, adunarea generală va putea hotărî dizolvarea asociației numai după ce a stabilit, cu Fondul Proprietății de Stat și cu ceilalți creditori, modalitățile de stingere a datoriilor față de aceștia.

Art. 40. - Jurisprudență

După dizolvare, asociația intră în lichidare.

Lichidarea patrimoniului asociației se face de către un lichidator din afara asociației, desemnat de adunarea generală.

Art. 41. -

Lichidatorul are următoarele obligații:

a) să efectueze inventarul și să încheie un bilanț care să constate situația activului și a pasivului asociației;

b) să îndeplinească, toate operațiunile necesare lichidării și să țină un registru pentru toate operațiunile referitoare la lichidare;

c) să încaseze creanțele, să realizeze activul și să plătească creditorii.

Art. 42. -

Atât față de asociație, cât și față de membrii acesteia, lichidatorul este supus regulilor mandatului.

Art. 43. -

La terminarea lichidării, lichidatorul va întocmi un bilanț de lichidare; acesta, precum și bilanțul întocmit la intrarea în funcție a lichidatorului vor fi supuse spre aprobare adunării generale.

Art. 44. -

Bilanțul de lichidare, semnat de lichidator și aprobat de adunarea generală, va fi depus la sediul asociației.

Timp de 30 de zile de la data depunerii bilanțului, oricare asociat care dorește să-l conteste poate să sesizeze instanța judecătorească competentă, citându-se lichidatorul.

Hotărârea instanței este definitivă.

Repartiția produsului net al lichidării între membrii asociației poate avea loc numai după o lună de la data hotărârii de dizolvare a asociației și numai după ce bilanțul de lichidare a fost aprobat.

Art. 45. -

Sumele cuvenite asociaților care nu le-au revendicat în termen de două luni de la data aprobării bilanțului, precum și sumele care nu au fost reclamate sau încasate de creditori se vor consemna la C.E.C. sau la o unitate bancară la dispoziția celor îndreptățiți.

Art. 46. -

Lichidatorul va fi descărcat de obligațiile sale după aprobarea bilanțului de lichidare.

Art. 47. - Jurisprudență

La încheierea lichidării patrimoniului, lichidatorul va cere radierea asociației din registrul persoanelor juridice, pe baza hotărârii prin care adunarea generală a hotărât dizolvarea.

CAPITOLUL VI Procedura de negociere și facilități

Art. 48. - Modificări (1)

Asociația va desfășura negocieri cu Fondul Proprietății de Stat și cu Fondurile Proprietății Private și va semna contractul de vânzare-cumpărare, stabilind de comun acord, pe baza studiului de fezabilitate:

a) prețul de cumpărare;

b) avansul inițial;

c) eșalonarea ratelor;

d) dobânda pentru creditul primit.

Art. 49. - Modificări (1)

După semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni se convoacă adunarea generală a acționarilor, care va modifica în mod corespunzător statutul societății comerciale și va desemna noii administratori în condițiile Legii nr. 31/1990.

După înscrierea în Registrul comerțului a mențiunilor despre modificările intervenite în participarea la capitalul social, membrii asociației își exercită drepturile de acționari în raport cu numărul de acțiuni dobândite.

Art. 50. - Modificări (1), Jurisprudență

Societatea comercială care se privatizează prin transmiterea de acțiuni asociației constituite conform prezentei legi beneficiază, pe toată durata achitării ratelor sau a rambursării creditelor, în condițiile prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, de reducere cu 50% a impozitului pe profit, aferent acțiunilor dobândite.

Dividendele aferente acțiunilor deținute în condițiile prezentei legi sunt neimpozabile, pe durata arătată la alin. 1.

Art. 51. - Modificări (1)

Facilitățile fiscale prevăzute la art. 50 se aplică la o singură cumpărare de acțiuni.

Veniturile financiare realizate prin facilitățile fiscale menționate se transferă asociației și se utilizează exclusiv pentru plata ratelor, dobânzilor și achitarea creditelor contractate de asociație pentru cumpărarea de acțiuni.

Art. 52. - Modificări (1)

Asociațiile constituite potrivit prezentei legi beneficiază de următoarele facilități:

1. Fondul Proprietății de Stat va acorda acestor asociații facilitatea plății în rate, în următoarele condiții:

a) avansul inițial minim de 20% din prețul negociat;

b) eșalonarea plății pe minimum 5 ani;

c) dobânda anuală negociabilă de maximum 10%.

2. Fondul Proprietății Private la care este arondată societatea comercială în cauză este obligat să primească certificate de proprietate de la membrii asociației în limita a cel puțin 2/3 din cota sa de 30% din totalul acțiunilor societății comerciale, la valoarea negociată cu acesta.

Fondurile Proprietății Private pot primi întregul carnet cu certificate de proprietate oferite de membrii asociației, pentru schimbarea lor în acțiuni, urmând ca, periodic, să se efectueze decontări reciproce între fonduri, potrivit sistemului de arondare a societăților comerciale.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 53. -

Facilitățile fiscale prevăzute la art. 50, precum și dobânda prevăzută la art. 52 pct. 1 lit. c) se aplică, pentru impozitele datorate după data intrării în vigoare a prezentei legi, și societăților comerciale care au fost privatizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi prin cumpărarea de acțiuni de către asociații ale salariaților și membrilor conducerii acestora, constituite ca persoane juridice.

Art. 54. -

Bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli ale asociației se întocmesc anual, conform dispozițiilor legale.

Art. 55. -

Asociația nu poate efectua alte cheltuieli în afara celor legate de realizarea scopurilor prevăzute în statut.

Art. 56. - Modificări (1), Jurisprudență

Fondul Proprietății de Stat, Fondurile Proprietății Private și Agenția Națională de Privatizare vor elabora, în termen de 30 de zile, norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 57. -

Dispozițiile prezentei legi nu se aplică societăților bancare și de asigurări.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 75 din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 1 august 1994.

Nr. 77.

ANEXĂ

CERERE DE SUBSCRIERE DE ACȚIUNI

Către*) ....................................
....................................
Asociația ....................................
Societatea Comercială ....................................
Subsemnatul/a ....................., domiciliat în ................., posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ............., declar că:
a) Îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru admiterea în asociație, având statutul de**) ............... în funcția de***) ......................... la societatea comercială.
b) Am luat cunoștință și sunt de acord cu statutul asociației și cu programul de distribuire de acțiuni, aprobate de adunarea generală a asociației.
c) Solicit un număr de****) ...... acțiuni cu o valoare nominală de ......... lei fiecare, la prețul de ................... lei fiecare.
Anexez ...............*****) pentru ........... lei, reprezentând ......% din prețul acțiunilor subscrise.
d) Mă angajez să efectuez restul vărsămintelor în contul acțiunilor subscrise, conform eșalonării comunicate de asociație, în condițiile contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni.
Semnătura ....................
Data .........................

*) Cererea se adresează președintelui consiliului de administrație al asociației.

**) Salariat, membru al conduceri, pensionar, producător agricol furnizor sau beneficiar al societății comerciale.

***) Pentru pensionari se va completa cu ultima funcție deținută la societate și cu anul pensionării.

****) Cel mult numărul de acțiuni distribuit prin program.

*****) Documentul doveditor al plății.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Asociații: Dizolvarea pe cale judecătorească pentru insolvabilitate
RIL: Dizolvarea pe cale judecătorească - pentru insolvabilitate - a asociațiilor
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
;
se încarcă...