Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război | Lege 44/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război

Art. 10. -

Timpul participării în război, precum și perioadele de prizonierat, de spitalizare și de concedii medicale, ca urmare a rănilor suferite în război sau în prizonierat, se consideră vechime în muncă sau în serviciu, la calcularea pensiei, indiferent de teatrul de operațiuni pe care au luptat.

Art. 11. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Văduva de război care are dreptul la pensia I.O.V.R. în condițiile legii primește, pe lângă această pensie, și pensia de asigurări sociale.

Soțul supraviețuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, beneficiază de jumătate din indemnizația de veteran de război și din renta lunară prevăzută la art. 13 și 14, precum și de jumătate din numărul călătoriilor gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soțul decedat. Modificări (1), Jurisprudență

Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit vor beneficia de 100% din indemnizația de veteran de război, dacă soții acestora înaintea decesului nu au fost decorați cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945".

Art. 12. - Jurisprudență

Veteranii de război beneficiază de indemnizațiile și de sporul lunar, proporțional cu timpul cât au luptat în război, potrivit legii.

De aceleași drepturi beneficiază și văduvele de război care nu s-au recăsătorit, cu excepția sporului lunar menționat la alineatul precedent.

În cazurile în care una și aceeași persoană se încadrează atât în categoria de veteran de război, cât și în aceea de fost deținut politic sau deportat, inclusiv prizonier de război în fosta U.R.S.S., luat după 23 august 1944 sau, deși declarat înainte de această dată, a fost reținut după data armistițiului, beneficiază cumulativ de drepturile bănești pe perioadele corespunzătoare calității avute, cu condiția ca perioadele să fie distincte.

Persoana prevăzută la alineatul precedent nu poate cumula celelalte drepturi, altele decât cele bănești, dar va avea dreptul să opteze pentru cele mai avantajoase sau, după caz, să le obțină pe cele care nu sunt prevăzute în prezenta lege, dar sunt recunoscute prin lege pentru cealaltă categorie sau celelalte categorii în care se încadrează.

Art. 13. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent și dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:

a) cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler: Jurisprudență

- împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliază decoratul;

- cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu solda de bază a unui sublocotenent, compusă din solda de grad și solda de funcție la minim;

- cei decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalentă cu solda de grad a unui sublocotenent;

b) cei decorați cu Ordinul Steaua României cu spade și panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade și panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăție și Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar și Medalia Virtutea Ostășească: Modificări (1), Jurisprudență

- împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.

Cei decorați cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent. Jurisprudență

Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localitățile unde domiciliază sau în alte localități, nu au putut fi împroprietăriți conform legii vor fi despăgubiți cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptățiți conform legii. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Cuantumul despăgubirilor se stabilește luându-se în considerare valoarea terenului la data atribuirii și se suportă din bugetul de stat. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 14. - Modificări (2), Jurisprudență

Veteranii de război care nu sunt decorați cu ordine, medalii sau cruci de război prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a), b) și c), dar cărora le-a fost conferită Medalia "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945" beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 25% din solda de grad a unui sublocotenent. Jurisprudență

Art. 15. - Puneri în aplicare (3), Jurisprudență

Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice în grad cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit propunerilor anuale ce se vor face de către asociațiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale sau de Ministerul de Interne, după caz. Modificări (1)

Veteranii de război au dreptul de a purta uniforma militară în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale și, respectiv, de Ministerul de Interne. Jurisprudență

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1)

Veteranii de război și văduvele de război beneficiază și de următoarele drepturi:

a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilați, pentru invalizii de război, precum și pentru veteranii de război decorați cu ordine și medalii. Modificări (5), Jurisprudență, Reviste (1)

Veteranii de război nedecorați, precum și văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii și ofițerii călătoresc la clasa I, iar ceilalți veterani de război nedecorați și văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile fluviale, la alegere. Jurisprudență

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceștia le pot folosi și pentru însoțitori. Jurisprudență

Însoțitorii marilor mutilați și ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleași drepturi de transport gratuit și la aceeași clasă ca și titularii drepturilor ai căror însoțitori sunt;

b) gratuități pe mijloacele de transport în comun în mediul urban (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz);

c) prioritate la repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat; Modificări (1)

d) prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau cumpărarea de locuințe în condiții avantajoase;

e) scutirea de plata impozitelor și taxelor locale. Aceste scutiri se aplică și văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; Modificări (1), Jurisprudență

f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum și a abonamentelor de radio și televiziune. Aceste scutiri se aplică în proporție de 50% și văduvelor supraviețuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit;

g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice - aprovizionării cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, după caz - pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în funcție de evoluția prețurilor, prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociațiilor veteranilor de război. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizațiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispoziție în acest scop de la bugetul de stat; Modificări (4), Referințe (8), Reviste (4)

h) asigurarea gratuit a 4 m3 lemne de foc sau echivalent cărbuni pentru marii mutilați de război din mediul rural și urban care folosesc asemenea combustibil;

i) asigurarea de facilități la obținerea buteliilor de aragaz;

j) asistență medicală gratuită în toate instituțiile medicale civile de stat sau militare și asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele ambulatorii, cât și pe timpul spitalizării;

k) bilete de tratament gratuite, în stațiunile balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de Ministerul Sănătății și Familiei, în limita a minimum 4% din numărul total al veteranilor, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în limita plafonului de 3% din numărul veteranilor, văduvelor acestora și al văduvelor de război, se suportă din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat și se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sănătății și Familiei, în limita a minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora și al văduvelor de război, se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate și se distribuie prin casele de asigurări de sănătate județene.

Din numărul total de bilete gratuite primite de asociațiile de veterani de război 10% vor fi repartizate văduvelor de război care nu s-au recăsătorit;

l) obținerea gratuită de către invalizii de război a protezelor care se acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997. De aceleași drepturi beneficiază și veteranii de război, a căror stare de sănătate s-a înrăutățit datorită împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;

m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbările naționale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;

n) acces gratuit la manifestările cultural-sportive organizate de unitățile Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne;

o) accesul la Cercul Militar Național, la cercurile militare de garnizoană, la casele de cultură, la căminele de garnizoană, la restaurantele și popotele aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, precum și la locurile de agrement ale acestora în aceleași condiții ca și cadrele active. Puneri în aplicare (1)

Art. 17. -

Veteranii de război și văduvele de război suferinzi pot beneficia, la cerere și în condițiile legii, de internare în centre de îngrijire și asistență și în alte așezăminte de ocrotiri sociale ce se vor mai înființa.

Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale vor lua în comun măsuri în vederea construirii, dotării și administrării de centre de îngrijire și asistență pentru veteranii de război, invalizii și văduvele de război lipsiți de familie.

Veteranilor și văduvelor de război li se asigură în mod gratuit locuri de înhumare în cimitirele militare și civile sau incinerare, după caz. Veteranilor de război li se asigură funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare active. Slujbele religioase se asigură gratuit de către capelani în garnizoanele militare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 18. - Reviste (3)

De drepturile prevăzute la art. 16 lit. c), d), g), i), l), m) și la art. 17 alin. 3 beneficiază și accidentații de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acțiunii mijloacelor de luptă ale războiului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță, terenul din litigiu aparținea domeniului privat al statului, în condițiile art. 646 C. civ.. (bun fără stăpân) și afost atribuit pârâtului, prin împroprietărire, în baza art. 13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, și în conformitate cu Legea nr. 18/1991, la care textul menționat face trimitere. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 44/1994:
Calitatea de veteran de război și văduvă de război
Drepturile veteranilor de război și văduvelor de război
Dispoziții finale
Reviste:
Acordarea sumelor reprezentând transferuri și subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea călătoriilor gratuite cu autobuzul pentru veteranii de război
H.G. nr. 1088/2014 privind stabilirea ajutorului anual de chirie, curent și căldură pentru veteranii și văduvele de război
Crește valoarea ajutorului acordat veteranilor și văduvelor de război
Cât va fi ajutorul de încălzire pentru veteranii, invalizii și văduvele de război
Indemnizațiile veteranilor și invalizilor de război, majorate
Ajutoarele de chirie, curent și căldură pentru veteranii și văduvele de război în 2016
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...