Consiliul de Stat

Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice*)

Modificări (2), Referințe (28), Derogări (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 11 mai 1973.

În vigoare de la 11 mai 1973 până la 19 ianuarie 1992, fiind abrogat prin Lege 1/1992.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest act a devenit Legea nr. 68/1973.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

CAPITOLUL 1 Dispozitii generale

Art. 1. -

Structura organizatorica a centralelor industriale si unitatilor asimilate acestora, a intreprinderilor subordonate, precum si a unitatilor componente fara personalitate juridica ale centralelor - uzine, fabrici, exploatari si altele similare -, denumite in cele ce urmeaza unitati economice, se stabileste in mod unitar, potrivit legii, de organele de conducere colectiva ale acestora, pe baza prezentelor norme.

Art. 2. -

Se aproba structurile organizatorice tip pentru centralele industriale si alte unitati similare si pentru intreprinderile industriale, prevazute in anexa nr. 1*), care face parte integranta din prezentul decret.

Pe baza acestor structuri, Consiliul de Ministri va prezenta spre aprobare Consiliului de Stat structuri tip pe ramuri si subramuri economice, pentru unitati asimilate centralelor, pentru intreprinderi si unitatile componente ale centralelor, precum si pentru alte unitati economice.

*) Anexa se comunica celor interesati.

CAPITOLUL 2 Norme de structura pentru intreprinderi

Art. 3. -

In functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, structura organizatorica a intreprinderii industriale sau combinatului cuprinde:

A. Structura de productie si conceptie

a) ateliere de productie, montaj, service, proiectare, precum si pentru alte activitati productive;

b) laboratoare de control si cercetare;

c) sectii de productie, montaj, service, precum si pentru alte activitati productive;

d) uzine, fabrici, exploatari si alte unitati similare fara personalitate juridica.

B. Structura functionala

a) birouri;

b) servicii.

Art. 4. -

Atelierul de productie, montaj, service si alte activitati similare cuprinde cel putin 4 formatii de lucru conduse de cite un maistru; marimea acestor formatii de lucru se stabileste pe baza de normative unificate aprobate pe ramuri, subramuri sau activitati, depinzind de natura si specificul procesului de productie, precum si de diviziunea muncii corespunzatoare acestuia. Maistrii lucreaza sub conducerea nemijlocita a sefului de atelier. Daca volumul activitatii necesita un numar de muncitori echivalent cu 4 formatii de lucru normate, iar specificul muncii permite aceasta, atelierul se poate constitui cu un numar mai mic de maistri sau fara maistri, seful de atelier conducind nemijlocit activitatea muncitorilor.

In cazul unor procese de productie de complexitate deosebita, formatiile de lucru pot fi conduse de subingineri sau ingineri.

Activitatea atelierelor se desfasoara pe schimburi, fiecare atelier avind numarul de maistri corespunzator normativelor si cite un sef de atelier pe schimb.

Atelierul poate functiona atit in cadrul sectiilor de productie, cit si independent.

Art. 5. -

Atelierul de proiectare se poate constitui daca volumul de munca necesita cel putin 25 de persoane; in cazurile in care volumul de munca este mai redus se vor organiza colective de proiectare.

Art. 6. -

Laboratorul de control si cercetare executa analize, probe, masuratori pentru determinarea calitatii materiilor prime, materialelor, subansamblelor, produselor, precum si unele lucrari cu caracter de studiu si cercetare; el se constituie daca volumul de munca necesita cel putin 5 persoane.

Art. 7. -

Sectia de productie, montaj, service si pentru alte activitati productive se poate organiza pentru conducerea unitara a activitatilor legate intre ele din punct de vedere tehnologic, daca volumul de activitate necesita cel putin 3 ateliere de productie; de asemenea, se pot constitui sectii in care seful acesteia conduce direct un numar de cel putin 6 formatii de lucru conduse de cite un maistru.

Activitatea in sectie se desfasoara pe schimburi. Ea este condusa de un sef de sectie coordonator si de sefi de sectie pe schimburi. Se numesc sefi de sectie pe schimb numai daca schimbul respectiv lucreaza cu intreaga capacitate a sectiei. Seful de sectie coordonator indeplineste si atributia de sef de sectie pe schimb. Seful de sectie coordonator ajutat de ceilalti sefi de schimb, raspunde de asigurarea conditiilor necesare pentru buna desfasurare a activitatii in toate schimburile, precum si pentru realizarea planului pe intreaga sectie.

Art. 8. -

Uzinele, fabricile, exploatarile si celelalte unitati similare fara personalitate juridica se pot infiinta in mod exceptional, in cadrul intreprinderilor foarte mari si complexe avind procese de productie diferite, cu aprobarea consiliului de conducere al ministerului, pe baza acordului Consiliului pentru problemele organizarii economico-sociale, ce urmeaza a lua fiinta.

Uzinele, fabricile, exploatarile si celelalte unitati similare fara personalitate juridica sint conduse de cite un director sau inginer sef.

Unitatile economice prevazute in alin. 1 au in componenta lor mai multe ateliere sau sectii de productie, montaj si pentru alte activitati productive, corespunzator atributiilor care le-au fost stabilite, potrivit legii, de catre organul ierarhic superior si cu respectarea normelor unitare si a structurilor tip; in cazul in care aceste unitati sint situate in alte localitati decit cele in care isi are sediul unitatea din care fac parte, ele pot avea in structura lor organizatorica un numar minim de compartimente functionale strict necesare, care sa le asigure o activitate normala.

Art. 9. -

Biroul este un compartiment functional care se poate constitui pentru indeplinirea unor lucrari sau activitati omogene care necesita o organizare distincta. Biroul poate fi constituit independent daca volumul de munca necesita un numar minim de 5 persoane; de asemenea, se pot constitui, in mod exceptional, birouri in cadrul unor servicii cu numar mare de persoane.

Art. 10. -

Serviciul este un compartiment functional care se poate organiza pentru indeplinirea unor activitati importante, cu volum mare de munca, sau pentru mai multe activitati complementare care trebuie conduse unitar, daca volumul de munca necesita cel putin 15 persoane; in cadrul unui serviciu cu cel putin 20 de persoane, daca exista o activitate care necesita o organizare distincta, se poate infiinta si un birou; la serviciile mai mari pot fi organizate mai multe birouri.

Art. 11. -

Intreprinderile sau combinatele de grad special si I sint conduse de un director, care este ajutat de un director adjunct tehnic si de productie, un director adjunct comercial si un contabil sef.

Intreprinderile de gradul II si III sint conduse de un director, ajutat de un inginer sef, un director adjunct comercial si un contabil sef.

Celelalte intreprinderi au in conducerea lor cite un director, un inginer sef sau, dupa caz, un conducator tehnic, precum si un contabil sef.

CAPITOLUL 3 Norme de structura pentru centralele industriale

Art. 12. -

Centrala este o unitate economica autonoma de productie, constituita prin gruparea unor intreprinderi, pe baza criteriilor omogenitatii produselor si tehnologiilor de fabricatie, cooperarii, integrarii pentru realizarea unor produse finite sau in functie de amplasarea teritoriala a unitatilor componente. Centrala asigura in mod nemijlocit conducerea intreprinderilor si a celorlalte unitati din componenta sa.

Centrala se constituie, de regula, pe structura unei mari intreprinderi. In functie de volumul, complexitatea, importanta si specificul activitatii, structura organizatorica a centralelor industriale cuprinde:

A. Structura de productie si conceptie

a) intreprinderi (combinate) de productie, transport, comert exterior;

b) institute sau centre de cercetare-proiectare sau, dupa caz, de cercetare ori de proiectare;

c) uzine, fabrici, exploatari si alte unitati similare fara personalitate juridica;

d) subunitati de productie si conceptie prevazute pentru intreprinderi la art. 3 pct. A lit. a, b si c;

e) laboratoare de cercetare;

f) sectii de cercetare-proiectare sau, dupa caz, sectii de cercetare si sectii de proiectare.

B. Structura functionala

a) birouri;

b) servicii;

c) directii.

Compartimentele functionale din structura organizatorica a centralelor industriale si a celorlalte unitati similare asigura indeplinirea atributiilor necesare pentru buna desfasurare a activitatii intreprinderii pe structura careia s-au constituit.

Art. 13. -

Intreprinderile de productie, transport si alte unitati economice similare cu personalitate juridica, din subordinea centralelor, se organizeaza si functioneaza potrivit dispozitiilor legale privind organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat; in cazuri deosebite, la centralele cu volum mare de export si un numar foarte mare de sortimente se pot infiinta, in subordinea centralelor, intreprinderi de comert exterior.

Art. 14. -

Institutele si centrele cu personalitate juridica, de cercetare, proiectare sau cercetare-proiectare se organizeaza ca unitati de specialitate in subordinea centralelor industriale si a altor unitati similare, a ministerelor si celorlalte organe centrale de stat, cu respectarea normelor unitare de structura specifice acestora, prin hotariri ale Consiliului de Ministri.

Art. 15. -

Uzinele, fabricile, exploatarile si alte unitati economice similare fara personalitate juridica se organizeaza in conditiile prevazute la art. 8 alin. 2 si 3.

Atelierele si sectiile de productie, montaj, service si pentru alte activitati productive, atelierele de proiectare si laboratoarele de control si cercetare se constituie potrivit normelor prevazute la art. 4, 5, 6 si, respectiv, 7.

Art. 16. -

Laboratorul de cercetare se poate constitui daca volumul activitatii necesita un numar de cel putin 20 de persoane, din care minimum 6 cercetatori, la care se adauga personalul ajutator de cercetare.

Art. 17. -

Sectia de cercetare, de proiectare sau de cercetare-proiectare se poate constitui dupa cum urmeaza:

a) sectia de cercetare se constituie daca volumul de activitate necesita cel putin 50 de persoane, din care minimum 15 cercetatori, la care se adauga personalul ajutator de cercetare; in sectiile mai mari se pot constitui laboratoare de cercetare daca specificul unor probleme de cercetare necesita o delimitare organizatorica distincta;

b) sectia de proiectare se poate constitui daca volumul activitatii necesita cel putin 80 de persoane; de regula, in cadrul sectiilor se organizeaza colective de proiectare; in cadrul sectiilor de proiectare cu peste 100 de persoane se pot constitui ateliere de proiectare, daca specificul unor probleme necesita o delimitare organizatorica distincta;

c) sectia de cercetare-proiectare se organizeaza in toate cazurile unde se impune o imbinare strinsa a activitatii de cercetare cu cea de proiectare, daca volumul de activitate necesita cel putin 60 de persoane; in sectii mai mari se pot organiza, dupa caz, laboratoare de cercetare sau ateliere de proiectare, cu respectarea conditiilor de mai sus si a celor prevazute la art. 5 si 16.

Art. 18. -

Birourile si serviciile centralei industriale se pot constitui cu respectarea elementelor normative prevazute la art. 9, respectiv art. 10.

Art. 19. -

Directiile cuprind mai multe birouri, servicii, sectii sau ateliere de proiectare si de productie, unitati de cercetare si alte compartimente potrivit structurilor organizatorice aprobate; directiile ce se pot organiza la centralele industriale si unitatile asimilate acestora sint directia tehnica si de productie si directia comerciala; la centralele mari si cu activitate complexa se pot organiza si directii economice.

La centralele constituite pe structura unei mari intreprinderi, directorul acesteia este si director general adjunct al centralei; directorul general adjunct al centralei poate fi ajutat de un inginer sef.

La centralele cu volum mare de activitate de export-import si care, potrivit legii, efectueaza direct operatiuni de comert exterior, directorul comercial poate fi ajutat de un director adjunct pentru export, care poate avea in subordine 2-3 servicii specifice.

La centralele care au in subordine intreprinderi de comert exterior nu se mai organizeaza compartimente de export sau import.

La centralele care au in planul lor un volum mare de lucrari de investitii se poate organiza un birou sau serviciu de investitii in cadrul directiei economice, care sa asigure rezolvarea tuturor problemelor ce revin unitatii respective in calitatea sa de beneficiar sau de executant de lucrari in regie proprie.

CAPITOLUL 4 Personalul unitatilor economice

Art. 20. -

Personalul din unitatile economice se compune din urmatoarele categorii:

a) muncitori;

b) personal de conducere directa a productiei si alt personal de specialitate din sectiile de productie;

c) personal de conducere a unitatii, precum si sefii de serviciu si sefii de birou;

d) personal de executie de specialitate, exclusiv cel prevazut la lit. b;

e) personal de executie administrativ;

f) personal de deservire.

Nomenclatoarele functiilor din activitatea industriala si celelalte ramuri ale economiei nationale prevazute pentru categoriile de personal de la alin. 1 lit. b-e sint cele prevazute in anexele care fac parte integranta din prezentul decret.

Consiliul de Ministri va prezenta spre aprobare Consiliului de Stat nomenclatorul functiilor specifice unor ramuri si subramuri ale economiei.

Art. 21. -

Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate, in functii cu nivele de salarizare mai mici, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, are dreptul - timp de 3 luni de la data transferarii sau trecerii in asemenea functii - la salariul tarifar avut si, acolo unde este cazul, si la indemnizatia de conducere. Diferenta de salariu se suporta de unitatile la care personalul va fi incadrat.

Personalul prevazut la alin. 1 care, neavind o pregatire de specialitate, se recalifica pentru a presta o munca direct productiva, va primi, timp de 6 luni de la data aplicarii prezentului decret, salariul tarifar avut la acea data, recunoscindu-i-se vechimea neintrerupta in aceeasi unitate.

Conducerile centralelor, intreprinderilor si altor unitati economice sint obligate sa asigure repartizarea in munca a personalului care devine disponibil ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret; pina la transferarea lor in interesul serviciului in alta unitate, dar nu mai mult de 3 luni, salariatii respectivi vor beneficia de salariul tarifar avut si, acolo unde este cazul, si de indemnizatia de conducere.

Pentru persoanele care refuza fara o justificare temeinica repartizarea in munca oferita, plata drepturilor prevazuta in prezentul articol inceteaza pe data emiterii repartitiei.

Persoanele transferate in interesul serviciului in alta localitate beneficiaza de drepturile prevazute in H.C.M. nr. 253/1973.

Personalul de conducere si executie incadrat in functii inferioare va beneficia cu precadere de majorarea salariilor planificata pentru actualul cincinal. Majorarea va fi aplicata la noua functie in care s-a facut incadrarea.

CAPITOLUL 5 Dispozitii comune si finale

Art. 22. -

Intreprinderile si centralele industriale pot avea in subordinea lor si unele unitati cu alt specific decit cel industrial, cum sint santiere de constructii, sectii sau statii de transport, depozite, oficii sau centre de calcul, unitati scolare, magazine de prezentare si desfacere si altele similare, care se organizeaza potrivit normelor specifice.

Art. 23. -

Se aproba lista anexa*) cuprinzind centralele infiintate ca urmare a reorganizarii si unificarii unor centrale existente.

Art. 24. -

Se recomanda organelor centrale ale organizatiilor de masa si obstesti sa aplice in mod corespunzator dispozitiile prezentului decret.

Art. 25. -

Prevederile prezentului decret vor fi aduse la indeplinire pina la data de 10 aprilie 1973.

*) Lista anexa se comunica celor interesati.

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

Nomenclatorul cadru al functiilor de conducere si de executie
(de specialitate si administrative) pentru activitatea
industriala din intreprinderi

I. Functii de conducere directa a productiei
si alte functii de specialitate din sectii si ateliere

a) Functii de conducere din sectii si ateliere

1. Sef de sectie productie, intretinere, scularie sau altele similare (sector in ramura miniera) coordonator

2. Sef de sectie productie, intretinere, scularie sau altele similare (sector in ramura miniera) pe schimb

3. Sef de atelier productie, intretinere, scularie sau altele similare (raion in ramura miniera)

4. Contabil sef de sectie.

b) Maistri

1. Maistru principal

2. Maistru.

c) Functii tehnice de executie din sectii

1. Inginer, chimist, fizician (si altele similare) principal

2. Inginer, chimist, fizician (si altele similare)

3. Subinginer principal

4. Subinginer

5. Tehnician principal

6. Tehnician.

d) Alte functii de specialitate din sectii

1. Economist principal

2. Economist

3. Planificator (contabil, statistician, merceolog) principal

4. Planificator, contabil, statistician, merceolog

5. Desenator principal

6. Desenator

7. Desenator copist

8. Functionar principal

9. Functionar I

10. Functionar II.

II. Functii de executie de specialitate (exclusiv cele din sectii)

a) Functii de executie cu caracter general

1. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal

2. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare)

3. Subinginer principal

4. Subinginer

5. Tehnician principal

6. Tehnician

7. Planificator (contabil, statistician, merceolog) principal

8. Planificator (contabil, statistician, merceolog)

9. Casier central

10. Casier principal

11. Casier

12. Desenator principal

13. Desenator

14. Desenator copist

15. Functionar principal

16. Functionar I

17. Functionar II.

b) Functii specifice activitatii de proiectare

1. Inginer proiectant principal gradul II

2. Inginer proiectant principal gradul III

3. Inginer proiectant

4. Subinginer proiectant principal

5. Subinginer proiectant

6. Proiectant principal, tehnician topometru principal

7. Proiectant, tehnician topometru

8. Calculator principal devize

9. Calculator devize

10. Desenator tehnic principal, desenator cartograf principal

11. Desenator tehnic, desenator cartograf

12. Cartograf principal

13. Cartograf

14. Creator (modele, machete) principal

15. Creator (modele, machete).

c) Functii cu sarcini de revizie contabila

1. Revizor contabil principal

2. Revizor contabil.

d) Functii de specialitate juridica

1. Consilier juridic principal

2. Consilier juridic

3. Jurisconsult principal

4. Jurisconsult.

e) Functii pentru activitatea de invatamint, personal, documente secrete

1. Inspector principal

2. Inspector.

III. Functii de executie administrative

1. Stenodactilograf principal

2. Stenodactilograf

3. Dactilograf principal, secretar-dactilograf

4. Dactilograf

5. Sef de depozit

6. Magaziner principal

7. Magaziner

8. Achizitor (expeditor) principal

9. Achizitor, expeditor

10. Functionar administrativ principal

11. Functionar administrativ I

12. Functionar administrativ II

13. Functionar administrativ III

14. Registrator (arhivar) principal

15. Registrator, arhivar.

IV. Functii de conducere a unitatii si alte functii
de conducere din unitate

1. Director de intreprindere

2. Director adjunct (tehnic si de productie)*

3. Director adjunct (comercial)*

4. Director adjunct**

5. Inginer sef***

6. Contabil sef

7. Director de uzina, fabrica, exploatare sau alte unitati similare fara personalitate juridica

8. Inginer sef uzina, fabrica, exploatare sau alte unitati similare fara personalitate juridica

9. Sef de serviciu

10. Sef de atelier proiectare

11. Sef de laborator

12. Sef de birou.

La intreprinderile de gradul IV, V si VI, in locul functiei de inginer sef se poate utiliza functia de conducator tehnic.

* la gradul special si I.

** la gradul II si III.

*** la gradul II-VI.

NOTA:

- In unitatile industriale se vor putea folosi, in cazuri justificate, pe baza reglementarilor in vigoare, si unele functii specifice altor ramuri sau sectoare de activitate, dar care se dovedesc a fi necesare si in unitatile respective (sef de statie cai ferate, impiegat de miscare, analisti, operatori la masini de calcul, traducatori, documentaristi, bibliotecari etc.).

- Consiliul de Ministri va stabili echivalarea functiilor existente cu cele prevazute in prezentul nomenclator.

ANEXA Nr. 3

Nomenclatorul cadru al functiilor de conducere si de executie
(de specialitate si administrative) din centrale industriale

I. Functii din unitatile si subunitatile productive
componente ale centralei

Functiile de conducere si de executie din unitatile pe structura carora sint organizate centralele, precum si functiile de conducere si de executie din sectiile si atelierele de productie, montaj, service, proiectare si alte activitati productive subordonate direct centralelor, sint cele prevazute in nomenclatorul functiilor de baza din anexa nr. 2.

II. Functii de executie de specialitate din aparatul
functional al centralei

a) Functii cu caracter general

1. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal I

2. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal II

3. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare) principal III

4. Inginer, economist, chimist, fizician (sau altele similare)

5. Subinginer principal

6. Subinginer

7. Tehnician principal

8. Tehnician

9. Planificator (contabil, statistician, merceolog) principal

10. Planificator, contabil, statistician, merceolog

11. Casier principal

12. Casier

13. Desenator principal

14. Desenator

15. Desenator copist

16. Functionar principal

17. Functionar I

18. Functionar II.

b) Functii cu sarcini de revizie contabila

1. Revizor contabil principal

2. Revizor contabil.

c) Functii de specialitate juridica

1. Consilier juridic principal

2. Consilier juridic

3. Jurisconsult principal

4. Jurisconsult.

d) Functii pentru activitatea de personal si pregatirea muncitorilor, maistrilor si perfectionarea cadrelor; documente secrete

1. Inspector principal

2. Inspector.

III. Functii de executie administrative

Functiile de executie administrative sint cele prevazute la capitolul III din anexa nr. 2.

IV. Functii de conducere a centralei

1. Director general

2. Director general adjunct (director al unitatii pe structura careia este constituita centrala)

3. Director tehnic

4. Director economic

5. Director comercial

6. Director adjunct (pentru export)

7. Contabil sef

8. Inginer sef (la unitatea pe structura careia este constituita centrala)

9. Sef de serviciu

10. Sef de birou

11. Sef de sectie proiectare

12. Sef de atelier proiectare

13. Sef de sectie cercetare

14. Sef laborator cercetare.

NOTA:

- Functiile de la pozitiile 2 si 8 nu se vor utiliza la centralele cu aparat propriu.

- In centralele industriale se vor putea folosi, in cazuri justificate, pe baza reglementarilor in vigoare, si unele functii specifice altor ramuri sau sectoare de activitate, dar care se dovedesc a fi necesare si in unitatile respective (analisti, operatori la masini de calcul, traducatori, documentaristi, corespondenti comerciali, bibliotecari etc.).

- Consiliul de Ministri va stabili echivalarea functiilor existente cu cele prevazute in prezentul nomenclator.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...