Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (Washington, 3 martie 1973)*)

Modificări (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 12 august 1994.

În vigoare de la 12 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

*) Traducere.

Statele contractante,

recunoscând că fauna și flora sălbatice constituie, prin frumusețea și varietatea lor, un element de neînlocuit al sistemelor naturale, care trebuie să fie protejat de către generațiile prezente și viitoare,

conștiente de valoarea estetică, științifică, culturală, recreativă și economică mereu crescândă a faunei și florei sălbatice,

recunoscând că popoarele și statele sunt și ar trebui să fie cei mai buni protectori ai faunei și florei lor sălbatice,

recunoscând, în plus, că cooperarea internațională este esențială pentru protecția anumitor specii ale faunei și florei sălbatice împotriva unei exploatări excesive, ca urmare a comerțului internațional,

convinse că trebuie luate măsuri urgente în acest scop,

au convenit asupra următoarelor:

ARTICOLUL I Definiții Jurisprudență

În termenii prezentei convenții și cu excepția contextelor care presupun o altă accepție, expresiile următoare înseamnă:

a) specie: orice specie, subspecie sau una dintre populațiile lor izolate geografic;

b) individ:

(i) orice animal sau plantă, vii sau moarte;

(ii) în cazul unui animal: pentru speciile înscrise în anexele nr. I și II, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, ușor de identificat, iar pentru speciile înscrise la anexa nr. III, orice parte sau orice produs provenit de la un animal, ușor de identificat, atunci când sunt menționate în respectiva anexă;

(iii) în cazul unei plante: pentru speciile înscrise în anexa nr. I, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, ușor de identificat, iar pentru speciile înscrise în anexele nr. II și III, orice parte sau orice produs provenit de la o plantă, ușor de identificat, atunci când sunt menționate în anexele respective;

c) comerț: exportul, reexportul, importul și introducerea de proveniență marină;

d) reexportul: exportul oricărui individ importat în prealabil;

e) introducerea de proveniență marină: transportul într-un stat de indivizi ai speciilor care au fost capturați în mediul marin care nu este sub jurisdicția unui stat;

f) autoritate științifică: o autoritate științifică națională, desemnată conform art. IX;

g) organ de gestiune: o autoritate administrativă națională, desemnată conform art. IX;

h) parte: un stat pentru care a intrat în vigoare prezenta convenție.

ARTICOLUL II Principii fundamentale

1. Anexa nr. I cuprinde toate speciile amenințate de dispariție, care sunt sau ar putea fi afectate de comerț. Comerțul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supraviețuirea și nu trebuie autorizat decât în condiții excepționale.

2. Anexa nr. II cuprinde:

a) toate speciile care, cu toate că nu sunt încă neapărat amenințate de dispariție, ar putea deveni în cazul în care comerțul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementări stricte, având drept scop evitarea unei exploatări incompatibile cu supraviețuirea lor;

b) anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări, în scopul de a face eficient controlul comerțului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II, prin aplicarea prevederilor alin. a).

3. Anexa nr. III cuprinde toate speciile pe care o parte le declară supuse, în limitele competenței sale, unei reglementări având ca scop împiedicarea sau restrângerea lor și necesitând cooperarea celorlalte părți pentru controlul comerțului.

4. Părțile nu permit comerțul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexele nr. I, II și III decât în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții.

ARTICOLUL III Reglementarea comerțului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. I

1. Orice comerț cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. I trebuie să fie conform dispozițiilor prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supraviețuirii speciei în cauză;

b) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că individul nu a fost obținut prin contravenție la legile privind ocrotirea faunei și florei, în vigoare în acest stat;

c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;

d) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că s-a acordat un permis de import pentru individul respectiv.

3. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de import și fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport. Un permis de import trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului importator va emite avizul că obiectivele importului nu dăunează supraviețuirii speciei respective;

b) o autoritate științifică a statului importator va deține dovada că, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalațiile adecvate pentru a-l păstra și a-l îngriji corespunzător;

c) un organ de gestiune al statului importator va deține dovada că individul nu va fi utilizat în scopuri mai ales comerciale.

4. Reexportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiții:

a) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții;

b) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever;

c) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că s-a acordat un permis de import pentru orice individ viu.

5. Introducerea de proveniență marină a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supraviețuirii speciei respective;

b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deține dovada că, în cazul unui individ viu, destinatarul are instalațiile adecvate pentru a-l păstra și îngriji corespunzător;

c) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus individul va deține dovada că individul nu va fi folosit în scopuri în special comerciale.

ARTICOLUL IV Reglementarea comerțului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. II

1. Orice comerț cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. II trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului exportator va emite avizul că acest export nu dăunează supraviețuirii speciei în cauză;

b) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că individul nu a fost obținut prin contravenție la legile privind ocrotirea faunei și florei, în vigoare în acest stat;

c) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

3. Pentru fiecare parte, o autoritate științifică va supraveghea continuu eliberarea, de către partea respectivă, a permiselor de export pentru indivizii speciilor înscrise în anexa nr. II, precum și exporturile reale ale acestor indivizi. Atunci când o autoritate științifică constată că exportul uneia dintre specii ar trebui să fie limitat, pentru a o conserva în întreaga ei arie de distribuție, la un nivel care să fie, în același timp, conform cu rolul său în ecosistemele în care ea este prezentă și net superior celui care ar duce la înscrierea acestei specii în anexa nr. I, autoritatea va informa organul de gestiune competent în legătură cu măsurile corespunzătoare care trebuie să fie luate pentru limitarea eliberării permiselor de export pentru comerțul cu indivizi din specia respectivă.

4. Importul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită prezentarea, în prealabil, fie a unui permis de export, fie a unui certificat de reexport.

5. Reexportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. II necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui certificat de reexport. Acest certificat va trebui să satisfacă următoarele condiții:

a) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că individul a fost importat în acest stat în conformitate cu dispozițiile prezentei convenții;

b) un organ de gestiune al statului reexportator va deține dovada că orice individ viu se va afla într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

6. Introducerea de proveniență marină a unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. I necesită eliberarea unui certificat de către organul de gestiune al statului în care a fost introdus individul. Certificatul respectiv trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) o autoritate științifică a statului în care a fost introdus individul va emite avizul că introducerea nu dăunează supraviețuirii speciei respective;

b) un organ de gestiune al statului în care a fost introdus va deține dovada că orice individ viu va fi tratat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

7. Certificatele la care face referire paragraful 6 de mai sus pot fi eliberate cu avizul autorității științifice, luat după consultarea celorlalte autorități științifice naționale și, dacă este cazul, a autorităților științifice internaționale pentru numărul total de indivizi a căror introducere este autorizată pentru perioade ce nu vor depăși un an.

ARTICOLUL V Reglementarea comerțului cu indivizi ai speciilor
înscrise în anexa nr. III

1. Orice comerț cu indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. III trebuie să fie conform dispozițiilor prezentului articol.

2. Exportul unui individ al unei specii înscrise în anexa nr. III, de către orice stat care a înscris specia respectivă în anexa nr. III, necesită eliberarea și prezentarea prealabilă a unui permis de export. Acest permis trebuie să satisfacă următoarele condiții:

a) un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că individul nu a fost obținut prin contravenție la legile privind ocrotirea faunei și florei, în vigoare în acest stat;

b) un organ de gestiune al statului exportator va avea dovada, că orice individ viu se află într-o stare corespunzătoare și va fi transportat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

3. Cu excepția cazurilor prevăzute în paragraful 4 al prezentului articol, importul oricărui individ al unei specii înscrise în anexa nr. III necesită prezentarea, în prealabil, a unui certificat privind originea și, în cazul unui import care provine de la un stat care a înscris specia respectivă în anexa nr. III, a unui permis de export.

4. Atunci când este vorba de un reexport, un certificat eliberat de către organul de gestiune al statului reexportator, care să precizeze că individul a fost transformat în acest stat sau că va fi reexportat în aceeași stare, va face dovada pentru statul importator că dispozițiile prezentei convenții au fost respectate pentru indivizii respectivi.

ARTICOLUL VI Permise și certificate

1. Permisele și certificatele eliberate în baza dispozițiilor din art. III, IV și V trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

2. Un permis de export trebuie să conțină informațiile precizate în modelul reprodus în anexa nr. IV; el nu va fi valabil pentru export decât pentru o perioadă de 6 luni, cu începere de la data eliberării.

3. Orice permis sau certificat se referă la titlul prezentei convenții; el conține numele și ștampila organului de gestiune care l-a eliberat și un număr de control atribuit de către organul de gestiune.

4. Orice copie a unui permis sau a unui certificat, eliberată de către un organ de gestiune, trebuie să fie clar specificată ca atare și nu poate fi folosită în locul originalului unui permis sau al unui certificat decât dacă se stipulează acest lucru pe copie.

5. Un permis sau un certificat distinct este necesar pentru fiecare expediere de indivizi.

6. Dacă este cazul, un organ de gestiune al statului importator de orice individ păstrează și anulează permisul de export sau certificatul de reexport și orice permis de import corespunzător, prezentat cu ocazia importului individului respectiv.

7. Atunci când se poate, un organ de gestiune poate aplica un marcaj pe un individ, pentru a permite identificarea acestuia. În acest scop, termenul marcaj desemnează orice amprentă de neșters, plumb sau alt mijloc corespunzător, care să permită identificarea unui individ și care să fie concepută în așa fel încât orice contrafacere să fie cât mai dificilă posibil.

ARTICOLUL VII Derogări și alte dispoziții speciale privind comerțul

1. Dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică la tranzitul sau transbordarea indivizilor pe teritoriul unei părți atunci când acești indivizi rămân sub controlul vamal.

2. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator sau reexportator deține dovada că individul a fost achiziționat înainte ca dispozițiile prezentei convenții să se aplice individului respectiv, dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică acestui individ, cu condiția ca organul de gestiune respectiv să elibereze un certificat în acest scop.

3. Dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică indivizilor care sunt obiecte personale sau cu folosință casnică. În consecință, aceste derogări nu se aplică:

a) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. I, atunci când ei au fost achiziționați de către proprietarul lor în afara statului său de reședință permanentă și sunt importați în acest stat;

b) dacă este vorba de indivizi ai unei specii înscrise în anexa nr. II,

(i) atunci când ei au fost achiziționați de către proprietarul lor în timpul unui sejur în afara statului său de reședință obișnuită, într-un stat cu mediu sălbatic, unde a avut loc capturarea sau recoltarea;

(ii) atunci când ei sunt importați în statul de reședință obișnuită a proprietarului; și

(iii) atunci când statul în care a avut loc capturarea sau recoltarea solicită eliberarea prealabilă a unui permis de export,

în afara cazului în care un organ de gestiune deține dovada că acești indivizi au fost achiziționați înainte ca dispozițiile prezentei convenții să se aplice indivizilor respectivi.

4. Indivizii unei specii animale înscrise în anexa nr. I, crescuți în captivitate în scopuri comerciale, sau ai unei specii de plantă înscrisă în anexa nr. I, reprodusă în mod artificial în scopuri comerciale, vor fi considerați ca indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II.

5. Atunci când un organ de gestiune al statului exportator va deține dovada că un individ al unei specii animale a fost crescut în captivitate sau că un individ al unei specii de plantă a fost reprodus în mod artificial sau că este vorba de o parte a unui astfel de animal sau a unei astfel de plante sau de unul dintre produsele sale, un certificat eliberat de către organul de gestiune în acest scop va fi acceptat în locul permiselor și certificatelor necesare, conform dispozițiilor art. III, IV sau V.

6. Dispozițiile art. III, IV și V nu se aplică la împrumuturi, donații și schimburi în scopuri necomerciale între oameni de știință și instituții științifice care sunt înregistrate de către un organ de gestiune al statului lor, de indivizi de ierbar și de alți indivizi de muzeu conservați, uscați etc. și de plante vii, care poartă o etichetă eliberată sau aprobată de către un organ de gestiune.

7. Un organ de gestiune din orice stat poate acorda derogări de la obligațiile prevăzute în art. III, IV și V și poate autoriza, fără permise sau certificate, mutarea indivizilor care fac parte dintr-o grădină zoologică, dintr-un circ, dintr-o menajerie, dintr-o expoziție de animale sau de plante, care se deplasează, cu condiția ca:

a) exportatorul sau importatorul să declare caracteristicile complete ale acestor indivizi organului de gestiune;

b) acești indivizi să intre într-una dintre categoriile specificate la paragraful 2 al prezentului articol;

c) organul de gestiune să dețină dovada că orice individ viu va fi transportat și tratat în așa fel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

ARTICOLUL VIII Măsuri ce vor fi luate de către părți

1. Părțile vor lua măsurile corespunzătoare în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei convenții, precum și pentru interzicerea comerțului cu indivizi care încalcă aceste dispoziții. Aceste măsuri includ:

a) sancțiuni penale privind fie comerțul, fie deținerea unor astfel de indivizi sau amândouă;

b) confiscarea sau returnarea în statul exportator a unor astfel de indivizi.

2. În afara măsurilor luate în baza paragrafului 1 al prezentului articol, o parte poate, atunci când consideră necesar, să prevadă orice procedură de rambursare internă a cheltuielilor pe care le-a riscat și care rezultă din confiscarea indivizilor care au făcut obiectul unui comerț ce încalcă măsurile luate prin aplicarea dispozițiilor prezentei convenții.

3. În limitele posibilului, părțile vor proceda în așa fel încât formalitățile necesare pentru comerțul cu indivizi să fie efectuate în termen cât mai scurt. În vederea facilitării acestor formalități, fiecare parte va putea desemna porturi de ieșire și porturi de intrare, unde indivizii trebuie prezentați pentru a fi scoși din vreme. Părțile vor proceda, de asemenea, în așa fel încât orice individ viu, în timpul tranzitului, manipulării sau transportului, să fie tratat corespunzător, astfel încât să se evite riscurile de rănire, de îmbolnăvire sau de tratament sever.

4. În cazul confiscării unui individ viu, rezultând din aplicarea dispozițiilor din paragraful 1 al prezentului articol, se aplică modalitățile următoare:

a) individul este încredințat unui organ de gestiune al statului care a procedat la această confiscare;

b) organul de gestiune, după ce a consultat statul exportator, îi returnează individul, pe cheltuiala lui, sau îl trimite la un centru de ocrotire sau în orice loc pe care acest organ îl consideră adecvat și compatibil cu obiectivele prezentei convenții;

c) organul de gestiune poate lua avizul de la o autoritate științifică sau poate consulta Secretariatul de fiecare dată când consideră necesar, în scopul facilitării deciziei la care se referă alin. b) de mai sus, inclusiv alegerea unui centru de ocrotire.

5. Un centru de ocrotire, la care se face referire la paragraful 4 al prezentului articol, este o instituție desemnată de către un organ de gestiune pentru a îngriji indivizii vii, în special pe cei care au fost confiscați.

6. În legătură cu comerțul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexele nr. I, II și III, fiecare parte va deține un registru care să conțină:

a) numele și adresa importatorilor și exportatorilor;

b) numărul și natura permiselor și certificatelor eliberate; statele cu care a avut loc comerțul; numărul sau cantitățile și tipurile de indivizi, numele speciilor acelora înscrise în anexele nr. I, II și III și, dacă este cazul, dimensiunile și sexul indivizilor respectivi.

7. Fiecare parte va întocmi rapoarte periodice privind punerea în aplicare de către această parte a convenției și va transmite Secretariatului:

a) un raport anual care să conțină un rezumat al informărilor menționate la alin. b) din paragraful 6 al prezentului articol;

b) un raport bianual asupra măsurilor legislative, regulamentare și administrative luate pentru aplicarea prezentei convenții.

8. Informațiile la care se face referire la paragraful 7 al prezentului articol vor fi ținute la dispoziția publicului, în măsura în care acest lucru nu este incompatibil cu dispozițiile legislative și regulamentare ale părții interesate.

ARTICOLUL IX Organe de gestiune și autorități științifice

1. În termenii prezentei convenții, fiecare parte va desemna:

a) unul sau mai multe organe de gestiune competente pentru a elibera permise și certificate în numele acestei părți;

b) una sau mai multe autorități științifice.

2. În momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de aderare, de aprobare sau de acceptare, fiecare stat va comunica guvernului depozitar numele și adresa organului de gestiune însărcinat să comunice cu organele de gestiune desemnate de celelalte părți, precum și cu Secretariatul.

3. Orice modificare la specificările făcute, privind aplicarea dispozițiilor prezentului articol, trebuie să fie comunicată de către partea interesată Secretariatului și transmisă celorlalte părți.

4. Organul de gestiune citat la paragraful 2 al prezentului articol trebuie, la cererea Secretariatului sau a organului de gestiune al uneia dintre părți, să le comunice amprenta sigiliilor și ștampilelor pe care le folosește pentru autentificarea certificatelor și a permiselor sale.

ARTICOLUL X Comerțul cu state care nu fac parte din prezenta convenție

În cazul exportului sau reexportului către un stat care nu este parte a prezentei convenții sau al importului provenind de la un astfel de stat, părțile pot, în locul permiselor și certificatelor cerute prin prezenta convenție, să accepte documente similare, eliberate de autoritățile competente ale statului respectiv; aceste documente trebuie, în esență, să se conformeze condițiilor necesare pentru eliberarea permiselor și a certificatelor respective.

ARTICOLUL XI Conferința părților

1. Secretariatul va convoca o sesiune a conferinței părților cel mai târziu la 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții.

2. Apoi, Secretariatul va convoca sesiuni ordinare ale conferinței, cel puțin o dată la 2 ani, cu excepția cazului în care conferința nu va decide altfel, și sesiuni extraordinare atunci când a fost făcută cererea, în scris, în acest sens, de către cel puțin o treime din numărul părților.

3. În timpul sesiunilor ordinare sau extraordinare ale acestei conferințe, părțile vor proceda la un examen de ansamblu al aplicării prezentei convenții și pot:

a) să ia orice dispoziție necesară pentru a permite Secretariatului să-și îndeplinească funcțiile;

b) să examineze amendamentele la anexele nr. I și II și să le adopte în conformitate cu art. XV;

c) să examineze progresele realizate pe calea restaurării și conservării speciilor care figurează în anexele nr. I, II și III;

d) să permită și să examineze orice raport prezentat de către Secretariat sau de către orice parte;

e) dacă este cazul, să facă recomandări care să vizeze ameliorarea aplicării prezentei convenții.

4. La fiecare sesiune, părțile pot fixa data și locul pentru viitoarea sesiune ordinară care se va ține conform dispozițiilor din paragraful 2 al prezentului articol.

5. În fiecare sesiune, părțile pot stabili și adopta regulamentul interior al sesiunii.

6. Organizația Națiunilor Unite, instituțiile sale specializate, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, precum și orice stat care nu face parte din prezenta convenție pot fi reprezentate la sesiunile conferinței prin observatori care au dreptul să participe la sesiune fără drept de vot.

7. Orice organism sau orice instituție calificată din punct de vedere tehnic în domeniul protecției, conservării sau administrării faunei și florei sălbatice, care au informat Secretariatul în legătură cu dorința lor de a fi reprezentate la sesiunile conferinței prin observatori, vor fi admise - cu excepția cazului în care cel puțin o treime din numărul părților se opune la acest lucru - cu condiția ca ele să aparțină uneia dintre următoarele categorii:

a) organisme sau instituții internaționale, fie guvernamentale, fie neguvernamentale, sau organisme sau instituții naționale guvernamentale;

b) organisme sau instituții naționale neguvernamentale, care au fost aprobate în acest scop de către statul în care acestea sunt stabilite. O dată admiși, acești observatori au dreptul să participe la sesiuni fără drept de vot.

ARTICOLUL XII Secretariatul

1. Din momentul intrării în vigoare a prezentei convenții, un secretariat va fi asigurat de către directorul general al Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător. În măsura în care acesta consideră oportun, el poate beneficia de concursul organismelor internaționale sau naționale corespunzătoare, guvernamentale sau neguvernamentale, competente în materie de protecție, conservare și administrare a faunei și florei sălbatice.

2. Atribuțiile Secretariatului sunt următoarele:

a) să organizeze conferințele părților și să furnizeze serviciile aferente acestora;

b) să îndeplinească funcțiile care îi sunt încredințate, în virtutea dispozițiilor art. XV și XVI ale prezentei convenții;

c) să întreprindă, în conformitate cu programele fixate de către conferința părților, studiile științifice și tehnice care vor contribui la aplicarea prezentei convenții, inclusiv studiile referitoare la normele care trebuie respectate pentru starea corespunzătoare și transportul adecvat al indivizilor vii și la mijloacele de identificare a acestor indivizi;

d) să studieze rapoartele părților și să ceară părților orice informație suplimentară pe care o consideră necesară pentru asigurarea aplicării prezentei convenții;

e) să atragă atenția părților asupra oricărei probleme ce ar avea legătură cu obiectivele prezentei convenții;

f) să publice periodic și să comunice părților listele aduse la zi ale anexelor nr. I, II și III, precum și orice alte informații scrise la aceste anexe;

g) să întocmească rapoarte anuale pentru părți asupra propriilor lucrări și asupra aplicării prezentei convenții, precum și orice alt raport pe care părțile respective l-ar putea solicita în timpul sesiunilor conferinței;

b) să facă recomandări pentru urmărirea obiectivelor și punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei convenții, inclusiv schimburile de informări de natură științifică sau tehnică;

i) să îndeplinească orice altă funcție pe care părțile, i-ar putea-o încredința.

ARTICOLUL XIII Măsuri internaționale

1. Atunci când, în urma informațiilor primite, Secretariatul consideră că o specie înscrisă în anexele nr. I sau II este amenințată prin comerțul cu indivizi ai speciilor respective sau că dispozițiile prezentei convenții nu sunt de fapt aplicate, acesta va avertiza organul de gestiune competent al părții sau părților interesate.

2. Când o parte primește comunicarea faptelor indicate la paragraful 1 al prezentului articol, ea va informa Secretariatul, cât mai urgent posibil și în măsura în care legislația sa permite acest lucru, în legătură cu toate faptele la care se referă și, dacă este cazul, va propune măsuri corective. Când partea apreciază că ar fi cazul să se deschidă o anchetă, aceasta poate fi efectuată de către una sau mai multe persoane special împuternicite de către partea respectivă.

3. Informații furnizate de către o parte sau care rezultă din orice anchetă, prevăzută în paragraful 2 al prezentului articol, vor fi examinate în timpul următoarei sesiuni a conferinței părților care poate adresa părții respective orice recomandare pe care aceasta ar considera-o adecvată.

ARTICOLUL XIV Incidența convenției asupra legislațiilor interne
și asupra convențiilor internaționale

1. Dispozițiile prezentei convenții nu afectează dreptul părților de a adopta:

a) măsuri interne mai stricte în legătură cu condițiile la care sunt supuse: comercializarea, capturarea sau recoltarea, deținerea sau transportarea indivizilor din speciile înscrise în anexele nr. I, II și III, aceste măsuri putând merge până la interzicerea totală a acestora;

b) măsuri interne care limitează sau interzic comercializarea, capturarea sau recoltarea, deținerea sau transportarea speciilor înscrise în anexele nr. I, II și III.

2. Dispozițiile prezentei convenții nu afectează măsurile interne și obligațiile părților care rezultă din tratate, convenții sau acorduri internaționale referitoare la alte aspecte ale comercializării indivizilor, care sunt sau vor putea intra în vigoare privitor la fiecare parte, în special, toate măsurile referitoare la vămi, igiena publică, știința veterinară sau la carantina plantelor.

3. Dispozițiile prezentei convenții nu afectează dispozițiile sau obligațiile care rezultă dintr-un tratat, convenție sau acord internațional, încheiate sau în curs de a fi încheiate între state, care au ca scop crearea unei uniuni sau a unei zone comerciale regionale, care permit instituirea sau menținerea controalelor comune vamale externe și suprimarea controalelor vamale interne, în măsura în care ele se referă la comerțul dintre statele membre ale respectivei uniuni sau zone.

4. Un stat parte la prezenta convenție, care este în același timp parte la un alt tratat, convenție sau acord internațional în vigoare în momentul intrării în vigoare a prezentei convenții, ale căror dispoziții acordă protecție speciilor marine înscrise în anexa nr. II, va fi absolvit de obligațiile impuse în virtutea dispozițiilor prezentei convenții în ceea ce privește comerțul cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II care sunt capturate de nave înmatriculate în acest stat și conform dispozițiilor respectivului tratat, acord sau convenții internaționale.

5. În pofida dispozițiilor art. III, IV și V ale prezentei convenții, exportul unui individ deținut la bord conform paragrafului 4 al prezentului articol nu necesită decât un certificat eliberat de un organ al administrației statului în care acesta a fost transportat, din care să reiasă că individul a fost prins conform dispozițiilor altor tratate, convenții sau acorduri internaționale.

6. Nici o dispoziție a prezentei convenții nu prejudiciază codificarea și elaborarea dreptului mării de către Conferința Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării convocată în virtutea Rezoluției nr. 2750 (XXV) a Adunării generale a Națiunilor Unite, nici revendicările și funcțiile juridice prezente sau viitoare ale oricărui stat interesat de dreptul mării și de natura și întinderea jurisdicției sale de coastă și de jurisdicția pe care o exercită asupra navelor aflate sub pavilionul său.

ARTICOLUL XV Amendamente la anexele nr. I și II

1. Dispozițiile următoare se aplică referitor la amendamentele aduse anexelor nr. I și II, în momentul desfășurării sesiunilor conferinței părților:

a) Fiecare parte poate propune un amendament la anexele nr. I și II, spre examinare, în cadrul sesiunii următoare a conferinței. Textul propunerii amendamentului este comunicat Secretariatului cu cel puțin 150 de zile înainte de a avea loc sesiunea conferinței. Secretariatul consultă celelalte părți și organe interesate de subiectul amendamentului, conform dispozițiilor alin. b) și c) ale paragrafului 2 al prezentului articol și comunică răspunsul tuturor părților cu cel puțin 30 de zile înaintea sesiunii conferinței.

b) Amendamentele sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și votante. Părți prezente și votante înseamnă părțile prezente și care se pronunță afirmativ sau negativ. Nu se ține cont de abțineri în calculul majorității celor două treimi necesare pentru adoptarea amendamentului.

c) Amendamentele adoptate la o sesiune a conferinței intră în vigoare la 90 de zile după respectiva sesiune pentru toate părțile, cu excepția celor care au o rezervă, conform dispozițiilor paragrafului 3 al prezentului articol.

2. Dispozițiile următoare se aplică referitor la amendamentele aduse anexelor nr. I și II în intervalul dintre sesiunile conferinței părților:

a) Fiecare parte poate să propună un amendament la anexele nr. I și II, spre examinare, în intervalul dintre sesiunile conferinței părților prin procedura de vot prin corespondență, stipulată în prezentul paragraf.

b) Pentru speciile marine, Secretariatul, imediat ce primește textul cu propunerea amendamentului, îl comunică tuturor părților. Consultă, totodată, organismele interguvernamentale competente, mai ales în vederea obținerii tuturor datelor științifice pe care acestea sunt în măsură să le furnizeze și pentru a asigura coordonarea oricărei măsuri de conservare, îndeplinită de aceste organisme. Secretariatul comunică părților în timp util punctele de vedere exprimate și datele furnizate de aceste organisme, precum și propriile sale concluzii și recomandări.

c) Pentru alte specii decât cele marine, Secretariatul, imediat ce primește textul cu propunerea de amendament, îl comunică părților și apoi le transmite propriile sale recomandări în timp util.

d) Fiecare parte poate, în termen de 60 de zile de la data la care Secretariatul a transmis recomandările sale părților, prin aplicarea dispozițiilor alin. b) sau c) de mai sus, să transmită numitului Secretariat toate comentariile referitoare la subiectul propunerii de amendament, precum și toate datele și informațiile științifice necesare.

e) Secretariatul comunică părților, în timp util, răspunsurile primite, însoțite de propriile recomandări.

f) Dacă Secretariatul nu a primit nici o obiecție la propunerea de amendament într-un termen de 30 de zile de la data la care a transmis răspunsurile și recomandările primite, în virtutea dispozițiilor alin. e) al prezentului paragraf, amendamentul intră în vigoare după 90 de zile pentru toate părțile, cu excepția celor care au avut o rezervă, conform dispozițiilor paragrafului 4 al prezentului articol.

g) Dacă Secretariatul a primit o obiecție a unei părți, propunerea de amendament trebuie să fie supusă unui vot prin corespondență, conform dispozițiilor alin. h), i) și j) ale prezentului paragraf.

h) Secretariatul anunță părțile că s-a primit o obiecție.

i) În cazul în care Secretariatul n-a primit voturile afirmative sau negative sau obiecțiile a cel puțin jumătate din numărul părților în termen de 60 de zile de la data notificării, conform dispozițiilor alin. h) al prezentului paragraf, propunerea de amendament va fi trimisă spre o nouă examinare în cadrul sesiunii următoare a conferinței părților.

j) Dacă numărul voturilor primite rezultă din partea a cel puțin jumătate din numărul părților, propunerea de amendament este adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul părților care și-au exprimat un vot afirmativ sau negativ.

k) Secretariatul informează părțile asupra rezultatului scrutinului.

l) Dacă propunerea de amendament este adoptată, ea intră în vigoare după 90 de zile de la data notificării de către Secretariat a acceptării sale, pentru toate părțile, cu excepția celor care au o rezervă, conform dispozițiilor paragrafului 3 al prezentului articol.

3. În timpul perioadei de 90 de zile prevăzută la alin. c) al paragrafului 1 sau la alin. l) al paragrafului 2 al prezentului articol, fiecare parte poate, prin notificarea scrisă trimisă guvernului depozitar, să exprime o rezervă asupra subiectului amendamentului. Atât timp cât respectiva rezervă nu este retrasă, această parte este considerată ca stat care nu se constituie ca parte la prezenta convenție în ceea ce privește comerțul cu speciile vizate.

ARTICOLUL XVI Anexa nr. III și amendamentele la această anexă

1. Fiecare parte poate oricând să depună la Secretariat o listă cu speciile pe care aceasta le declară ca făcând obiectul, în limitele competenței sale, al unei reglementări în termenii vizați în paragraful 3 al art. II. Anexa nr. III cuprinde numele părții care a făcut înscrierea speciei, denumirile științifice ale respectivelor specii, părțile (organele) animalelor și plantelor respective și produsele obținute din acestea, care sunt expres menționate conform dispozițiilor alin. b) al art. I.

2. Fiecare listă înaintată conform dispozițiilor paragrafului 1 al prezentului articol este comunicată părților imediat după primirea sa la Secretariat. Lista va intra în vigoare, ca parte integrantă a anexei nr. III, la 90 de zile de la data comunicării. După comunicarea listei respective, fiecare parte poate, prin notificarea scrisă trimisă guvernului depozitar, să formuleze o rezervă în legătură cu o anumită specie, parte sau produs obținut din animalele sau plantele respective și, atâta vreme cât această rezervă nu a fost retrasă, statul nu este considerat ca stat parte la prezenta convenție în ceea ce privește comerțul cu speciile, părțile sau produsele obținute din animalele sau plantele respective.

3. O parte care a înscris o specie în anexa nr. III poate efectua retragerea acesteia prin notificare scrisă, trimisă la Secretariat, care informează toate părțile despre aceasta. Această retragere intră în vigoare la 30 de zile de la data acestei comunicări.

4. Orice parte care supune o listă a speciilor, în virtutea dispozițiilor paragrafului 1 al prezentului articol, trimite Secretariatului o copie a tuturor legilor și reglementărilor interne în vigoare privind protecția speciilor, însoțită de un comentariu complet, pe care partea le consideră necesare sau pe care le poate solicita Secretariatul. Atât timp cât speciile respective rămân înscrise în anexa nr. III, partea comunică orice amendament adus la aceste legi și reglementări sau orice nou comentariu, din momentul adoptării lor.

ARTICOLUL XVII Amendamente la convenție

1. Secretariatul convoacă o sesiune extraordinară a conferinței părților, dacă cel puțin o treime din numărul părților cere acest lucru în scris, în scopul examinării și adoptării amendamentelor la prezenta convenție. Aceste amendamente sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul părților prezente și votante. În termenii prezentei convenții, părți prezente și votante înseamnă părțile prezente și care se exprimă afirmativ sau negativ. Nu se ține seama de abțineri în calculul majorității celor două treimi necesare adoptării amendamentului.

2. Textul oricărei propuneri de amendament este comunicat părților de către Secretariat cu cel puțin 90 de zile înaintea sesiunii conferinței părților.

3. Un amendament intră în vigoare, pentru părțile care l-au adoptat, din a 60-a zi de la depunerea de către cele două treimi din numărul părților a unui instrument de aprobare a amendamentului, pe lângă guvernul depozitar. Drept urmare, amendamentul intră în vigoare, pentru celelalte părți, după 60 de zile de la depunerea de către partea respectivă a actului de aprobare a amendamentului.

ARTICOLUL XVIII Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend care intervine între două sau mai multe părți la prezenta convenție referitor la interpretarea sau aplicarea dispozițiilor respectivei convenții va face obiectul negocierilor între părțile în discuție.

2. Dacă acest diferend nu poate fi rezolvat în maniera prevăzută de paragraful 1 de mai sus, părțile pot, de comun acord, să supună diferendul arbitrajului, în special celui de la Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga; părțile care au supus diferendul vor fi legate de decizia de arbitraj.

ARTICOLUL XIX Semnarea

Prezenta convenție va fi deschisă spre semnare la Washington până la 30 aprilie 1973 și, după această dată, la Berna, până la 31 decembrie 1974.

ARTICOLUL XX Ratificarea, acceptarea, aprobarea

Prezenta convenție va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă Guvernul Confederației Elvețiene, care este guvernul depozitar.

ARTICOLUL XXI Aderarea

Prezenta convenție va fi deschisă indefinit pentru aderare. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lângă guvernul depozitar.

ARTICOLUL XXII Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, pe lângă guvernul depozitar.

2. Pentru fiecare stat care va ratifica, va accepta sau va aproba prezenta convenție sau care va adera la aceasta după depunerea celui de-al 10-lea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta convenție va intra în vigoare după 90 de zile de la depunerea de către acest stat a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare

ARTICOLUL XXIII Rezerve

1. Prezenta convenție nu poate face obiectul unor rezerve generale. Nu pot fi formulate decât rezerve speciale, conform dispozițiilor prezentului articol și ale art. XV și XVI.

2. Fiecare stat poate, în urma depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să formuleze o rezervă specială cu privire la:

a) oricare specie înscrisă în anexele nr. I, II sau III; sau

b) oricare parte sau produs animalier sau vegetal aparținând unei specii înscrise în anexa nr. III.

3. Atâta vreme cât statul parte la prezenta convenție nu-și retrage rezerva formulată în virtutea dispozițiilor acestui articol, statul respectiv nu este considerat ca parte la prezenta convenție în ceea ce privește comerțul cu speciile, părțile sau produsele obținute dintr-un animal sau dintr-o plantă specificate în respectiva rezervă.

ARTICOLUL XXIV Retragere

Orice parte va putea să se retragă din prezenta convenție prin notificare scrisă adresată guvernului depozitar.

Retragerea va intra în vigoare după 12 luni de la primirea acestei notificări de către guvernul depozitar.

ARTICOLUL XXV Depozitarul

1. Originalul prezentei convenții, ale cărui texte în limbile engleză, chineză, spaniolă, franceză și rusă sunt egal valabile, va fi depus pe lângă guvernul depozitar, care va transmite copii legalizate statelor care l-au semnat sau care au depus instrumente de aderare la respectiva convenție.

2. Guvernul depozitar informează statele semnatare și care au aderat la prezenta convenție și Secretariatul, în legătură cu semnăturile, depunerea instrumentelor de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, despre prezentarea sau retragerea rezervelor, despre intrarea în vigoare a prezentei convenții, despre amendamentele sale și despre notificările de retragere.

3. Imediat după intrarea în vigoare a prezentei convenții, un exemplar legalizat conform respectivei convenții va fi transmis de către guvernul depozitar Secretariatului Națiunilor Unite spre înregistrare și publicare, conform art. 102 al Cartei Națiunilor Unite.

Pentru conformitate, plenipotențiarii subsemnați, deplin autorizați, am semnat prezenta convenție.

Întocmită la Washington la data de 3 martie 1973.

ANEXELE nr. I și II
Valabile începând cu 28 iunie 1979

Interpretare

1. Speciile care figurează în prezentele anexe sunt indicate prin:

a) denumirea speciei; sau

b) ansamblul speciilor aparținând unui ordin de clasificare superior sau unei părți desemnate a respectivului ordin de clasificare.

2. Prescurtarea "spp." se folosește pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior.

3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sunt date numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.

4. Prescurtarea "p.e." se folosește pentru a desemna specii probabil dispărute.

5. Un asterisc (*) plasat după denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arată că una sau mai multe populații izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în anexa nr. I și că aceste populații, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. II.

6. Două asteriscuri (**) plasate după denumirea unei specii sau a unui ordin superior arată că una sau mai multe populații izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în anexa nr. II și că aceste populații, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. II.

7. Semnul (+) urmat de un număr plasat după denumirea unei specii sau clasificări superioare înseamnă că numai populațiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin sunt înscrise în anexa respectivă, după cum urmează:

+201 Populație din America de Sud
+202 (A) Populație din Pacificul de Nord
(B) Populație din spațiul cuprins între 0° și 70° longitudine estică și între ecuator și zona antarctică
+203 Populația din Bhutan, India, Nepal și Pakistan
+204 Populația italiană
+205 Toate subspeciile din America de Nord
+206 Populația asiatică
+207 Populația din India
+208 Populația australiană
+209 Populația din Himalaya
+210 Populația din S.U.A.
+211 Toate speciile din Noua Zeelandă
+212 Populația din Chile
+213 Toate speciile familiei din cele două Americi
+214 Populații australiene.

8. Semnul (-) urmat de un număr plasat după denumirea unei specii sau a unui ordin superior înseamnă că populațiile izolate din punct de vedere geografic, subspecii, specii, grupe de specii sau familii ale respectivei specii sau ordin sunt excluse din anexa în cauză, după cum urmează:

-101 (A) Populații din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Islandei
(B) Populații din Atlanticul de Nord pe tot cuprinsul Terra Novei
(C) Populația din spațiul cuprins între 40° latitudine sudică și Antarctica, și între 120° și 60° longitudine vestică
-102 Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan
-103 Panthera tigris altaica (amurensis)
-104 Populația australiană
-105 Catharidae
-106 Populații din S.U.A.
-107 Populația australiană
-108 Populația din Papua-Noua Guinee
-109 Populația din Chile
-110 Toate speciile nesuculente

9. Orice plantă, vie sau moartă, cât și orice parte sau produs, ușor de identificat, provenind dintr-o plantă aparținând unei specii sau unui ordin de clasificare superior înscris în anexa nr. II sunt acoperite prin dispozițiile prezentei convenții, cu condiția ca semnul ( ) urmat de o cifră să fie plasat după denumirea respectivei specii sau ordin. În acest caz, planta vie sau moartă și părțile sau produsele desemnate după cum urmează sunt singurele cuprinse:

1 - desemnează rădăcinile;

2 - desemnează lemnul;

3 - desemnează trunchiurile.

ANEXA nr. III
valabilă începând de la data de 28 iunie 1979

Interpretare

1. Speciile care figurează în prezenta anexă sunt indicate prin:

a) numele speciei; sau

b) ansamblul speciilor aparținând unui ordin de clasificare superior sau unei părți desemnate a respectivului ordin de clasificare.

2. Prescurtarea "spp." se folosește pentru a desemna toate speciile unui ordin de clasificare superior.

3. Celelalte referiri la ordine de clasificare superioare ale speciilor sunt date numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.

4. Un asterisc (*) plasat după denumirea unei specii sau a unui ordin de clasificare superior arată că una sau mai multe populații izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin figurează în anexa nr. I și că aceste populații, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. III.

5. Două asteriscuri (**) plasate după denumirea unei specii sau a unui ordin superior arată că una sau mai multe populații izolate din punct de vedere geografic, subspecii sau specii, ale respectivei specii sau ale respectivului ordin, figurează în anexa nr. II și că aceste populații, subspecii sau specii, sunt excluse din anexa nr. III.

6. Numele țărilor plasate după numele speciilor sau ale unor ordine sunt cele ale părților care au înscris respectivele specii sau ordine în prezenta anexă.

7. Orice animal și orice plantă, vii sau moarte, care aparțin unei specii sau unui ordin de clasificare superior menționat în prezenta anexă, ca și orice parte sau produs, ușor de identificat, provenind din acestea, sunt acoperite de dispozițiile prezentei convenții.

ANEXA Nr. I

ANEXA Nr. II

ANEXA Nr. I ANEXA Nr. II
FAUNA
MAMMALIA
Monotremata
Tachyglossidae Zaglossus spp.
Marsupialia
Macropodidae Bettongia spp.
Dendrolagus benetianus
Dendrolagus lumholtzi
Caloprymus campestris p.e.
Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus
Lagorehestes hirsutus
Lagorstrophus fasciatus
Onychogalea frenata
Onychogalea lunata
Phalangeridae Phalanger maculatus
Phalanger orientalis
Burrarnydae Burramys parvus
Vombatidae Lasiorhinus krefftii
Peramelidae Chaeropus ecaudatus p.e.
Macrotis lagotis
Macrotis leucura
Perameles bougainville
Dasyuridae Sminthopsis longicaudata
Sminthopsis psammophila
Thylacinidae Thylacinus cynocephalus p.e.
Insectivora
Erinaceidae Erinaceus frontalis
Primates Primates spp.
Lamuridae Allocebus spp.
Chaerogaleus spp.
Hapalemur spp.
Lemur spp.
Lepilemur spp.
Microcebus spp.
Phaner spp.
Indriidae Avahi spp.
Indrii spp.
Propitchecus spp.
Daubentoniidae Daubentonia madagascariensis
Callithricidae Callimico goeldii
Callithrix aurita
Callithrix flaviceos
Leontopitheca (Leontidens) spp.
Saguinus bicolor
Saguinus leucopus
Saguinus oedipus
Cebidae Alouatia palliata (villosa)
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachtyteles arachnoides
Cacojao s.p.p.
Chiropotes albinasus
Saimiri oerstedii
Cercopithecidae Cercocebus galeritus galeritus
Colobus badius kirkii
Colobus badius rufomitratus
Macaca silenus
Nasalis larvatus
Presbytis entellus
Presbytis geei
Presbytis pileatus
Presbytis potenziani
Pygathrix nemaeus
Simias concolor
Hylobatidae Hylobates s.p.p.
Symphalangus syndactylus
Pongidae Pongidae spp.
Edentata
Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla
Tamandua tetradactyla chapandensis
Bradypodidae Bradypus boliviensis
Dasypodidae Priodontes giganteus (= maximus)
Pholidota
Manidae Manis crassicaudata
Manis javanica
Manis pentadactyla
Manis temmincki
Lagomorpha
Leporidae Caprolagus hispidus
Romorolagus diazi Nesolagus netscheri
Rodentia
Sciuridae Cymomys mexicanus
Lariscus hosei
Ratula spp.
Heteromyidae Dipodomys phillipsii phillipsii
Muridae Leporillus conditor Notomys spp.
Pseudomys fumeus
Pseudomys preaconis Pseudomys shortridgei
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus
Chinchillidae ChinchiUa spp. +201
Cetacea Cetacea spp.
Platanistidae Lipotes vexilliier
Platanista gangetica
Platanista minor
Delphindae Sotalia spp.
Sousa spp.
Phocaenidae Neophocaena phocaenoides
Phocaena sinus
Eschrichtidae Eschrichitius robustus (glaucus)
Balaenopteridae Balaenoptera borealis** +202
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus** -101
Megaptera novaeangliae
Balaenidae Balaena mysticetus
Eubalaena spp.
Carnivora
Canidae Canis lupus** +203 Canis lupus* -102
Speothos venaticus Chrysocyon brachyurus
Vulpes velox hebes Cuon alpinus
Ducieyon culpaeus
Dusicyon fulripes
Dusicyon griseus
Vulpes cana
Ursidae Helarctos malayanus
Selenarctos thibetanus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos** +204 Ursus arctos* +205
Ursus arctos isabellinus
Ursus arctos nelsoni
Ursus arctos pruinosus
Ursus (Thalarctos) mari timus
Procyonidae Ailurus fulgens
Mustelidae Aonyx microdon Conepatus humboldti
Enhydra lutris nereis Lutrinae spp.
Lutra felina
Lutra longicaudis (platensis/annectens)
Lutra lutra
Lutra provocax
Mustela nigripes
Pteronura brasiliensis
Viverridae Prionodon pardicolor Cryptoprocta ferox
Cynogale bennetti
Eupleres goudotii
Eupleres major
Fossa fossa
Hemigalus derbyanus
Prionodon linsang
Hyaenidae Hyaena brunnea
Felidae Felidae spp.
Acinonyx jubatus
Felis bengalensis bengalensis
Felis caracal +206
Felis concolor coryi
Felis concolor costaricensis
Felis concolor cougar
Felis jacobita
Felis marmorata
Felis nigripes
Felis pardalis mearnsi
Felis pardalis mitis
Felis planiceps
Felis rubiginosa** +207
Felis (Lynx) rufa escuinapae
Felis temmincki
Felis tigrina ancilla
Felis wiedii nicaraguae
Felis wiedii salvinia
Felis yagouaroundi cacomitti
Felis yagouaroundi fossata
Felis yagouaroundi panamensis
Felis yagouaroundi tolteca
Neofelis nebulosa
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris** -103
Panthera uncia
Pinnipedia
Otariidae Arctocephalus townsendi Arctocephalus spp.
Phocidae Monaehus spp. Mirounga angustinostris
Mirounga leonina
Tubulidentata
Orycteropodidae Orycteropus afer
Preboscidea
Elephantidae Elephans maximus
Loxodonta africana
Sirenia
Dugongidae Dugong dugong** -104 Dugong dugong +208
Trichechidae Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Perissodactyla Trichechus senegalensis
Equidae Equus grevyi Equus hemionus
Equus hemionus hemionus Equus zebra hartmannae
Equus hemionus khur
Equus przewalskii
Equus zebra zebra
Tapiridae Tapirus bairdii Tapirus terrestris
Tapirus indicus
Tapirus pinchague
Rhinocerotidae Rhinocerotidae spp.
Artlodactyla
Babyrousa babyrussa
Sus salvanius
Hippopotamidae Choeropsis liberiensis
Camelidae Vicugna vicugna Lama guanicae
Cervidae Axis (Hyelaphus) calamianensis Cervus elaphus bactrianus
Axis (Hyelaphus) kuhlii Moschus spp.
Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticus Pudu mephistophiles
Blastocerus dichotomus
Cervus duvauceli
Cervus elaphus banglu
Cervus eldi
Dama mesopotamica
Hippocamelus antisensis
Hippocamelus bisulcus
Moschus moschiferus** +209
Ozotoceros bezoarticus
Pudu pudu
Antilocapridae Antilocapra americana mexicana
Antilocapra americana peninsularis
Antilocapra americana sonoriensis
Bovidae Addax nasomaculatus
Bison bison athabascae
Bos gaurus
Bos (Grunniens) mutus
Bubalus (Anoa) depressicornis
Bubalus (Anoa) mindorensis
Bubalus (Anoa) guarlesi
Capra falconeri
Capra falconeri chiltanensis
Capra falconeri jerdoni
Capra falconeri megaceros
Capricornis sumatraensis
Cephalopus monticola
Damaliscus dorcas dorcas
Hippotragus niger variani
Kobus lecke
Nemorhardus goral
Novibos (bos) sauveli
Oryx leucoryx Oryx dammah (tao)
Ovis ammon hodgsoni Ovis ammon
Ovis orientalis ophion Ovis canadensis
Ovis vignei
Pantholops hodgsoni
Rupicapra rupicapra ornata
AVES
Rheiformes
Rheidae Pterocnemia pennata
Rhea americana albescens
Tinamiformes Tinamus solitarius Rhynchotus rufescens maculicollis
Rhynchotus rufescens pallescens
Rhynchotus rufescens rufescens
Sphenisciformes
Spheniscidae Spheniscus demersus
Podicipediformes
Podicipedidae Podilymbus gigas
Procellariiformes
Diomedeidae Diomedea albastrus
Pelecaniformes
Pelecanidae Pelecanus crispus
Sulidae Sula abbotti
Fregatidae Fregata andrewsi
Ciconiiformes
Ciconiidae Ciconia ciconia boyciana
Ciconia nigra
Threskiornithidae Geronticus eremita Geronticus calus
Nipponia nippon Platalea leucorodia
Phoenicopteridae Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
Phoenicopterus-ruber chilensi
Phoenicopterus ruber ruber
Anseriformes
Anatidae Anas aucklandica nesiotis Anas aucklandica aucklandica
Anas laysanensis
Anas aucklandica chlorotis
Anas oustaleti
Branta canadensis leucopareia Anas bernieri
Anser albifrons gambelli
Branta sandvicensis Branta ruficollis
Coscoroba coscoroba
Cairina scutulata Cygnus bewickii jankowskii
Rhodonessa caryophyllacea Cygnus melancoryphus
Dendrocygna arborea
Sarkidiornis melanotos
Falconiformes Falconiformes spp. -105
Catharidae Vultur gryphus
Gymnogyps californianus
Accipitridae Aquila heliaca
Chondrohierax wilsonii
Halaeetus albicilla
Halaeetus leucocephalus
Harpia harpyia
Pithecophaga jefferyi
Falconidae Falco araea
Falco newtoni aldabranus
Falco peregrinus (pelegrinoides/ babylonicus)
Falco punctatus
Falco rusticolus
Galliformes
Megapodiidae Macrocephalon maleo
Megapodius freycinei abbotti
Megapodius freycinei nicobariensis
Cracidae Crax blumenbachii
Mitu mitu mitu
Creophasis derbianus
Pipile jacutinga
Pipile pipile pipile
Tetraonidae Tympanuchus cupido attioateri Lyniras mlokosiewiczi
Phasianidae Catreus wallichi Argusianus argus
Colinus virginianus ridgwayi Cyrtonix montezumae mearnsi -106
Crossoptilon crossoptilon Cyrtonix montezumae montezumae
Crossoptilon mantchuricum Fancolinus ochropectus
Lophophorus impejanus Fancolinus swierstrai
Lophophorus lhuysii
Gallus sonneratii
Lophophorus sclateri
Ithaginis cruentus
Lophura edwardsi
Pavo muticus
Lophura imperialis
Polyplectron bicalcaratum
Lophura swinhoii
Polyplectron germaini
Polyplectron emphanum
Polyplectron malacense
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan hlythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Gruiformes
Turnicidae Turnix melanogaster
Pedionomidae Pedionomus torquatus
Gruidae Grus americana Balearica regulorum
Grus canadensis nesioles Grus canadensis pratensis
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Rallidae Tricholimnas sylvestris Gallirallus australis hectori
Rhynochetidae Rhynocetos jubatus
Otididae Chlamytotis undulata Otis tarda
Choriotis nigriceps
Eupodotis bengalensis
Charadriiformes
Soolopacidae Numenius borealis Numenius minutus
Tringa guttifer Numenius tenuirostris
Laridae Larus relictus Larus brunneicephalus
Colombiformes
Columbidae Caloenas nicobarica Callicolumba luzonica
Ducula mindorensis Goura cristata
Goura scheepmakeri
Goura victoria
Psittaciformes
Psittacidae Amazona guilddingii Carcatua (Kakatoe) tenuirostris
Amazona imperialis Calyptorhynchus lathami
Amazona leucocephala Coracopsis barklyi
Amazona pretrei pretrei Cynaoliseus patagonus byroni
Amazona rhodocorytha Cyanoramphus malherbi
Amazona versicolor Cyanoramphus unicolor
Amazona vinacea Eunymphicus cornutus
Amazona vittata
Anodorhynchus glaucus
Anodorhynchus leari
Aratinga guaruba
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus auriceps forbesi
Cyanoramphus novaezelandiae
Geopsittacus occidentalis p.e.
Neophema chrysogaster
Pezoporus wallicus Neophema splendida
Pionopsitta pileatea Opopsitta diophtalma coxeni
Psephotus chrysopterygius Poicepahlus robustus
Psephotus pulcherrimus p.e. Polytelis alexandrae
Psittacula krameriecho Probosciger aterrmus
Psittacus erithacus princeps Prosopeia personata
Pyrrhura cruentata Psephotus (Northiella) haemalogaster
Rhyncopsitta pachyrhyncha Tanygnathus lucionensis
Strigops habroptilus
Cuculiformes
Musophagidae Gallirex porphyreolophus
Tauraco corythaix
Strigiformes Strigiformes spp.
Tytonidae Tyto soumagnei
Athene blewitti
Strigidae Ninox novaeseelandiae royana
Ninox squamipila natalis
Otus gurrneyi
Apodiformes
Trochilidae Ramphodon dohrnii
Trogoniformes
Trogonidae Pharomaxis mocinno costaricensis
Pharomacrus mocinno mocinno
Coraciiformes
Bucerotidae Buceros bicornis homrai
Rhinoplax vigil Aceros narcondami
Buceros bicornis
Buceros hydrocorax hydrocorax
Buceros rhinoceros rhinoceros
Piciformes
Picidae Campephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi
Picus squamatus flavi rostris
Passeriformes
Pittidae Pitta kochi Pitta brachyura nympha
Cotingidae Cotinga maculata Rupicola peruviana
Xiphonela atropurpurea Rupicola rupucola
Atrichornithidae Atrichornis clamosa
Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae
Muscicapidae Dasyornis brachypterus longirostris Muscicapa ruecki
Psophodes nigrogularis
Dasyornis broadbenti littoralis p.e.
Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas
Zosteropidae Zosterops albogularis
Meliphagidae Meliphaga cassidix
Fringillidae Spinus cucullatus Spinus yarelli
Estriididae Emblema oculata
Sturnidae Leucopsar rothshildi
Paradisaeidae Paradisaeidae spp.
AMPHIBIA
Urodela
Cryptobranchidae Andrias (= Megalobatrachus) davidianus
Andrias (= Megalobatrachus) japonicus
Ambystomidae Ambystoma dumerilii
Ambystoma lermaensis
Ambystoma mexicanurn
Salientia
Bufonidae Bufo perigleiies Bufo retiformis
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Atelopodidae Atelopus varius zeteki
REPTILIA
Testudinata
Emydidae Balagur baska Clemmys muhlenbergii
Geoclemys (= Damonia) hamiltonii
Geomyda (= Nicotia) tricarinata
Kaqhuga tecta tecta
Morenia ocellata
Terrapene coahuila
Testudinidae Geochelone (= Testudo) elephantopus Testudinidate spp.
Geochelone (= Testudo) radiata
Geochelone (= Testudo) yniphora
Gophetus flovomarginatus
Psammobates geometrica
Cheloniidae Caretta caretta Cheloniidae spp.*
Chelonia mydas* -107
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Lepidochelys olivacea
Dermochelyidae Dermochelys coriacea
Trionychidae Lissemys punctata punctata
Trionyx afer
Trionyx gangeticus
Trionyx hurum
Trionix nigricans
Polomedusidae Podocnemis spp.
Chelidae Pseudemydura umbrina
Crocodylia
Alligatoridae Alligatoridae spp.
Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caima latirostris
Melanosuchu niger
Crocodylidae Crocodylus acutus ** +210 Crocodylidae spp.
Crocodylus catapharctus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletti
Crocodylus niloticus
Crocodylus novaeguineae mindorensis
Crocodylus palustris
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialidae Gavialis gangeticus
Rhyncocephalia
Sphenodentidae Sphenodon punctatus
Sauria
Gekkonidae
Cyrtodactylus serpensinsula
Phelsuma spp.
Pygopodidae Paradelma orientalis
Agamidae Uromastyx spp.
Chamaeleonidae Chamaeleo spp.
Iguanidae Conolophus spp.
Amblyrhynchus cristatus
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma coronatum blainvillei
Telide Cnemidophorus hyperythrus
Crocodilurus lacertinus
Dracaena guianensis
Tupinambis spp.
Helodermatidae Heloderrna spp.
Varanidae Varanus bengalensis Varanus spp.
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
Serpentes
Boidae Acrantophys spp. Boidae spp.
Bolyeria spp.
Casarea spp.
Epicrates inornatus
Epicrates subflavus
Python molurus molurus
Sanzinia madagascariensis
Colubridae Cyclargas gigas
Elachistodon weslermanni
Pseudoboa cloelia
Thamnophis elegans hammondi
PISCES
Acipenseriformes
Acipenseridae Acipenser brevirostrum
Acipenser fulvescens
Acipenser oxyrhynchus
Acipenser sturio
Osteoglossiformes
Osteoglossidae Scleropages formosus Arapaima gigas
Salmoniformes
Salmonidae Coregonus alpenae Salmo chrysogaster
Cypriniformes Stenodus leucichthys leucichthys
Catostomidae
Chasmistes cujus
Cyprinidae Probarbus jullieni Plagopterus argentissimus
Ptychocheilus lucius
Siluriformes
Schilbeidae Pangasianodon gigas
Atheriniformes
Cyprinodontidae Cynolebias constanciae
Cynolebias marmoratus
Cynolebias minimus
Cynolebias opalescens
Cynolebias splendens
Poeciliidae Xiphophorum couchianus
Perciformes
Percidae Stizostedion vitreum glaucum
Sciaenidae Cynoscion macdonaldi
Coelacanthiformes
Coelacanthidae Latimeria chalumnae
Ceratodiformes
Ceratodidae Neoceratodus forsieri
MOLLUSCA
Anisomyaria
Mytilidae Mytilus chorus
Naiadoida
Unionidae Conradilla caelata Cyprogenis aberti
Dromus dronias Epioblasma (= Dysnomia)
Epioblasma (= Dysnomia) torulosa tangiana
florentina curtisi Fusconia subrotunda
Epioblasma (= Dysnomia)
florentina florentina
Epioblasma (= Dysnomia) Lampsilis brevicula
sampsoni Lexingtonia dolabelloi des
Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua Pleoroberna clava
Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum
Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa
Epioblasma (= Dysnomia) turgidula
Epioblasma (= Dysnomia) walkeri
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilus higginsi
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satura
Lampsilis virescens
Plethobasis cicatricosus
Plethobasis cooperianus
Pleurobema plenum
Potamilus (= Proptera) capax
Quadrula sparsa
Taxolasma (= Carunculina) cylindrella
Unio (Megalonais/ș/) nikliniana
Unio (Lampsili/ș/) tampicoensis tecomatensis
Villosa (= Micromya) trabalis
Stylommatophora
Camaenidae Papustyla (= Papuina) pulcherrima
Paraphantidae Paraphanta spp. +211
Prosobranchia
Hydrobiidae Coabuilix hubbsi
Cochiliopira milleri
Durangonrlla coahuilae
Mexipyrgus cayanzae
Mexipyrgus churinceanus
Mexipyrgus escobedae
Mexipyrgus fugoi
Mexipyrgus mojarallis
Mexipyrgus multileantus
Mexithauma quadripaludium
Nymphophilus monckleyi
Paludiscala caramba
INSECTA
Lepidoptera
Papilionidae Ornithoptera spp.
Trogonoptera spp.
Troides spp.
Parnassius apollo
FLORA
Apocynaceae Pachypodium spp.
Araceae Alocasia sanderana
Alocasia zebrina
Araliaceae Panax quinqutfolius > 1
Araucariaceae Araucaria araucana** +212 Araucaria araucana* +109 > 2
Asclepiadaceae Ceropegia spp.
Byblidaceae Byblis spp.
Cactaceae Cactaceae spp. +213
Rhipsalis spp.
Caryocaraceae Caryocar costaricense
Caryophyllaceae Gymnocarpos przewalskii
Melandrium mongolicus
Silene mongolica
Stellaria pulvinata
Cephalotaceae Cephalotus follicularis
Chloarithaceae
Compositae Saussurea lappa > 1
Cupressaceae Fitzroia cuppresoides
Pilgerodendron uviferum
Cyatheaceae Cyatheaceae spp. > 3
Cycadaceae Microcycas calocoma Cycadaceae spp.*
Dicksoniaceae Dicksoniaceae spp. > 3
Didieraceae Didieraceae spp.
Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea > 1
Euphorbiaceae Euphorbia spp. -110
Fagaceae Qercus copeyensis > 2
Gentianaceae Prepusa hookeriana
Haemodoraceae Anigozathus spp.
Macropidia fuliginosa
Humiriaceae Vantanea barbourii
Juglandaceae Engelhardtia pterocapra
Leguminosae Ammonpiptanthus mongolicum Thermopsis mongolica
Cynometra hemitomophylla
Platimiscium pleiostachyum
Tachigalia versicolor
Liliaceae Aloe albida Aloe spp.*
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe thorncroftii
Aloe vossii
Melastomataceae Lavoisiera itambana
Melicaceae Guarea longipetiola
Swietenia humilis > 2
Moraceae Batocarpus costaricensis
Myrtaceae Verticordia spp.
Orhidaceae Cattleya skinneri Orhidaceae spp.
Cattleya trianae
Didiecieia cunninghamii
Laelia jungheana
Laelia lobata
Lycaste virginalis var. alba
Peristeria elata
Renanthera imschooliana
Palmae Aceea ipot
Chrysalidocarpus decipiems
Chrysalidocarpus lutescens
Neodypsis decaryii
Phoenix hanceana var. philippinensis
Zalacca clemensiana
Pinaceae Abies guatemalensis
Abies nebrodensis
Podocarpaceae Podocarpus costalis
Podocarpus parlatorei
Portulacaceae Anacampseros spp.
Primulaceae Cyclamen spp.
Proteaceae Orothamnus zeheri Banksia spp.
Protea odorata
Conospermum spp.
Dryandra formosa
Dryandra polycephala
Rubiaceae Balnea stormae Xylomelum spp.
Rutaceae Boronia spp.
Crowea spp.
Geleznowia verrucosa
Saxifragaceae (Grossulariaceae) Ribes sardoum
Solanaceae Solanura sylvestre
Stangeriaceae Stangeria eriopus Stangeria spp.
Sterculiaceae Basiloxylon excelsum > 2
Thymeleaceae Pimelea physodea
Ulmaceae Celtis aetnensis
Verbenaceae Caryopteris mongolica
Welwitschiaceae Welwitschia bainesii Welwitschiaceae spp.
Zamiaceae Encephalartos spp. Zamiaceae spp.
Ziniberaceae Hedychium philipinense
Zygophylaceae Guiacum sanctum > 2

ANEXA Nr. III

FAUNA
MAMMALIA
Chiroptera
Phyllostomatidae Vampyrops lineatus Uruguay
Edentata
Bradypodidae Bradypus griseus Costa Rica
Choloepus hoffmanni Costa Rica
Dasypodidae Cabassous centralis Costa Rica
Cabassous gymnurus (tatouay) Uruguay
Pholidota
Manidae Manis gigantea Ghana
Manis longicaudata Ghana
Manis tricuspis Ghana
Rodentia
Sciuridae Epixerus ebil Ghana
Sciurus deppei Costa Rica
Anomaluridae Anomalurus spp. Ghana
Idiurus spp. Ghana
Hystricidae Hystris spp. Ghana
Erethizontidae Coendou spinosus Uruguay
Carnivora
Canidae Fennecus zebra Tunisia
Procyonidae Bassaricyon gabii Costa Rica
Bassariscus sumucharasti Costa Rica
Nasua nasua solitaria Uruguay
Mustelidae Galictis allamandi Costa Rica
Mellivora capensis Ghana, Botswana
Viverridae Viverra civetta Botswana
Hyaenidae Proteles cristatus Botswana
Pinnipedia
Odobenidae Odobenus rosmarus Canada
Artiodactyla
Hippopotamidae Hippopotamus amphibius Ghana
Tragulidae Hyernoschus aquaticus Ghana
Cervidae Cervus elaphus barbatus Tunisia
Bovidae Ammotragus lervia Tunisia
Antilope cervicapra Nepal
Boocercus (Taurotragus) euryceros Ghana
Bubalus bubalis Nepal
Damaliscus lunatus Ghana
Gazella dorcas Tunisia
Gazella gazella cuvieri Tunisia
Gazella leptoceros Tunisia
Hippotragus equinus Ghana
Tetracerus quadricornis Nepal
Tragelaphus spekei Ghana
AVES
Rheiformes
Rheidae Rhea americana** Uruguay
Ciconiiforme
Ardeidae Ardea goliath Ghana
Bubulcus ibis Ghana
Casmerodius albus Ghana
Egretta garzetta Ghana
Ciconiidae Ephippiorhynchus senegalensis Ghana
Leptoptilos crumeniferus Ghana
Threskiornithidae Hagedashia hagedashia Ghana
Lambribis rara Ghana
Threskiornis aethiopica Ghana
Anseriformes
Anatidae Anatidae spp.*** Ghana
Galliformes
Cracidae Crax rubra Costa Rica
Rhasianidae Angelastes meleagrides Ghana
Tragopan satyra Nepal
Columbiformes
Columbidae Columbidae spp.*** Ghana
Nesoianas nayeri Mauritius
Psittaciformes
Psittacidae Psittacidae spp.*** Ghana
Ara ambigua Costa Rica
Ara macao Costa Rica
Cuculiformes
Musophagidae Musophagidae spp.** Ghana
Passeriformes
Muscicapidae Bebrornis rodericanus Mauritius
Tchitrea (terpsiphone) bourbonnensis Mauritius
Emberizidae Gubernatrix cristata Uruguay
Icteridae Xanthopsar flavius Uruguay
Fringillidae Fringillidae spp.*** Ghana
Ploceidae Ploceidae spp. Ghana
REPTILLA
Testudinata
Trionychidae Trionyx triunguis Ghana
Pelomedusidae Pelomedusa subrufa Ghana
Pelusios spp. Ghana
FLORA
Gnetaceae Gnetum montanum Nepal
Magnoliaceae Talauma hodgsonii Nepal
Papaveraceae Meconopsis regia Nepal
Podocarpaceae Podocarpus nerifolius Nepal
Tetracentraceae Tetracentron spp. Nepal

ANEXA Nr. IV

LISTA DE CONTROL

  Lista de control trebuie să fie completată de persoana desemnată C.I.T.E.S. și să fie
atașată la documentul C.I.T.E.S. care însoțește livrarea specimenelor vii.
Portul și țara de export: ...................................
Portul și țara de import: ...................................
Permisul de export C.I.T.E.S./Certificatul de reexport nr. ...... Valabil până la .............
Permisul de import C.I.T.E.S. nr. ........ Valabil până la ....................................

                               Acest spațiu trebuie completat
                               înainte de export și/sau import
                              Export   Import   Explicații
                                         în cazul când
                                          nu se poate
                                          răspunde
                                           cu "Da"
                                          sau "Nu"
                              Da Nu   Da Nu   Dacă "nu",
                                          explicați
1. Sunt complete toate documentele C.I.T.E.S. pentru
  export/importș
2. Dacă numărul și speciile livrate sunt în concordanță
  cu documentele C.I.T.E.S. și cu Certificatul pentru
  livrarea animalelor vii I.A.T.A., care le însoțescș
3. Dacă furnizorul/agentul a realizat în avans
  înțelegerile, inclusiv hrănirea, în cazul în care
  există mai mult de un transportator implicatș
4. Dacă forma și construcția conteinerului(-elor)
  corespund cu cerințele regulamentelor privind
  conteinerele pentru animale vii I.A.T.A.ș
5. Are (au) conteinerul(-ele) mărimea adecvată pentru
  evitarea supraaglomerării speciilor și specimenelor
  livrateș
6. Este (sunt) deteriorat(e) conteinerul(-ele)ș
7. Sunt numele, adresa și numărul de telefon ale
  destinatarului clar evidențiate pe fiecare conteinerș
8. Sunt afișate pe fiecare conteiner inscripțiile
  "Animale vii" și "Partea aceasta în sus" indicând
  conținutul și poziția corectăș
9. Sunt specimenele în viață și nevătămateș

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Semnătura/ștampila persoanei autorizate       Semnătura/ștampila persoanei autorizate
      din portul de import                din portul de export
  ..................................         ..................................
        Data și ora                     Data și ora

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...