Act Internațional

Convenția internațională asupra eliminării și reprimării crimei de apartheid din 30.11.1973 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 1978

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere

Statele parti la prezenta conventie,

reamintind prevederile Cartei Natiunilor Unite prin care toti membrii s-au angajat sa actioneze atit impreuna cit si separat, in cooperare cu Organizatia, in vederea asigurarii respectarii universale si efective a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie,

considerind ca Declaratia universala a drepturilor omului, care dispune ca toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi si ca fiecare poate sa se prevaleze de toate drepturile si toate libertatile proclamate in Declaratie, fara nici o deosebire, indeosebi de rasa, culoare sau origine nationala,

luind in considerare Declaratia asupra acordarii independentei tarilor si popoarelor coloniale in care Adunarea generala a declarat ca procesul de eliberare este irezistibil si ireversibil si ca, in interesul demnitatii umane, al progresului si justitiei, trebuie sa se puna capat colonialismului si tuturor practicilor de segregatie si de discriminare care il insotesc,

reamintind ca potrivit Conventiei internationale asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare rasiala, statele condamna in special segregatia rasiala si apartheidul si se angajeaza sa previna, sa interzica si sa elimine din teritoriile de sub jurisdictia lor toate practicile de aceasta natura,

reamintind ca in Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid anumite acte care pot fi calificate si ca acte de apartheid constituie o crima in raport cu dreptul international,

reamintind ca, potrivit Conventiei asupra imprescriptibilitatii crimelor de razboi si a crimelor impotriva umanitatii, actele inumane decurgind din politica de apartheid sint calificate drept crime impotriva umanitatii,

reamintind ca Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat o serie de rezolutii in care politica si practicile de apartheid sint condamnate ca o crima impotriva umanitatii,

reamintind ca Consiliul de Securitate a subliniat ca intensificarea si largirea continua a apartheidului tulbura si ameninta grav pacea si securitatea internationala,

convinse ca o conventie internationala asupra eliminarii si reprimarii crimei de apartheid ar permite sa se ia noi masuri mai eficiente pe plan international si pe plan national in vederea eliminarii si reprimarii crimei de apartheid,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

Statele parti la prezenta conventie declara ca apartheidul este o crima impotriva umanitatii si ca actele inumane rezultind din politicile si practicile de apartheid si alte politici si practici asemanatoare de segregatie si discriminare rasiala, definite in art. II al conventiei, sint crime care contravin normelor dreptului international, indeosebi scopurilor si principiilor Cartei Natiunilor Unite si ca ele constituie o amenintare serioasa pentru pacea si securitatea internationala.

2. Statele parti la prezenta conventie declara criminale organizatiile, institutiile si persoanele care comit crima de apartheid.

ARTICOLUL 2

In termenii prezentei conventii, expresia crima de apartheid, care inglobeaza politicile si practicile asemanatoare de segregatie si discriminare rasiala, asa cum ele sint practicate in Africa australa, desemneaza actele inumane indicate mai jos, comise in vederea instituirii sau mentinerii dominatiei unui grup rasial de fiinte umane asupra oricarui alt grup rasial de fiinte umane si de a-l asupri sistematic pe acesta:

a) a refuza unui membru sau unor membri ai unui grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale dreptul de viata si de libertate persoanei:

i) luind viata unor membri ai unui grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale;

ii) aducind grava atingere integritatii fizice sau psihice, libertatii sau demnitatii membrilor unui grup rasial sau al mai multor grupuri rasiale sau supunindu-i torturii sau unor pedepse sau tratamente crude inumane sau degradante;

iii) arestind arbitrar si detinind ilegal membrii unui grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale;

b) a impune deliberat unui grup rasial sau mai multor grupuri rasiale conditii de viata menite sa duca la distrugerea fizica totala sau partiala;

c) a lua masuri legislative sau de alta natura, menite sa impiedice un grup rasial sau mai multe grupuri rasiale de a participa la viata politica, sociala, economica si culturala a tarii si sa creeze deliberat conditii care impiedica deplina dezvoltare a grupului sau a grupurilor respective. De asemenea, sa priveze pe membrii unui grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale de libertatile si drepturile fundamentale ale omului, in special dreptul la munca, dreptul de a forma sindicate recunoscute, dreptul la educatie, dreptul de a-si parasi tara si de a reveni, dreptul la o nationalitate, dreptul de a circula liber si de a-si alege resedinta, dreptul de libertate de opinie si de exprimare si dreptul la libertatea de intrunire si asociere pasnica;

d) a lua masuri, inclusiv masuri legislative, vizind divizarea populatiei dupa criterii rasiale creind rezervatii si ghetouri pentru membrii unui grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale interzicind casatoriile intre persoane apartinind unor grupuri rasiale diferite si expropriind terenurile apartinind unui grup rasial sau mai multor grupuri rasiale sau unor membri ai acestor grupuri;

e) a exploata munca membrilor unui grup rasial sau ai mai multor grupuri rasiale, in special supunindu-i muncii fortate;

f) a persecuta organizatii sau persoane privindu-le de libertatile si drepturile fundamentale, pentru ca se opun apartheidului.

ARTICOLUL 3

Sint considerate din punct de vedere penal ca fiind responsabile pe plan international, si oricare ar fi mobilul, persoanele, membrii unor organizatii si institutii si reprezentantii statului, care fie ca isi au resedinta pe teritoriul statului in care actele sint savirsite sau intr-un alt stat, care:

a) comit actele mentionate la art. II al prezentei conventii. Participa la aceste acte, le inspira direct sau conspira la savirsirea lor;

b) favorizeaza sau incurajeaza direct savirsirea crimei de apartheid sau coopereaza la ea direct.

ARTICOLUL 4

Statele parti la prezenta conventie se angajeaza:

a) sa ia toate masurile, legislative sau de alta natura, necesare pentru a impiedica ca crima de apartheid si alte politici segregationiste asemanatoare sau manifestarile lor sa nu fie incurajate intr-o maniera oarecare precum si pentru a elimina orice incurajare de aceasta natura si pentru a pedepsi persoanele vinovate de aceasta crima;

b) sa ia masuri legislative, judiciare si administrative pentru a urmari, judeca si pedepsi, in conformitate cu legislatia lor, persoanele responsabile sau acuzate de actele definite la art. II al prezentei conventii, fie ca isi au sau nu resedinta pe teritoriul statului in care aceste acte au fost savirsite si in care se refera la cetateni ai acestui stat sau ai unui alt stat sau la persoane apatride.

ARTICOLUL 5

Persoanele acuzate de actele enumerate la art. II al prezentei conventii pot fi judecate de un tribunal competent al oricarui stat parte la conventie care ar putea avea jurisdictii asupra acestor persoane sau de catre un tribunal international penal care ar fi competent fata de acele state parti care vor fi acceptat competenta sa.

ARTICOLUL 6

Statele parti la prezenta conventie se angajeaza sa accepte si sa execute in conformitate cu Carta Natiunilor Unite deciziile luate de Consiliul de Securitate avind drept scop de a preveni, a elimina si a reprima crima de apartheid, precum si de a concura la executarea deciziilor adoptate de alte organe competente ale Organizatiei Natiunilor Unite in vederea atingerii obiectivelor conventiei.

ARTICOLUL 7

1. Statele parti la prezenta conventie se angajeaza sa supuna periodic grupului creat in conformitate cu art. IX al conventiei rapoarte asupra masurilor legislative, judiciare, administrative sau de alta natura pe care le-au luat pentru a da efect dispozitiilor conventiei.

2. Exemplare ale acestor rapoarte vor fi transmise prin grija secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite, Comitetului special pentru apartheid.

ARTICOLUL 8

Orice stat parte la prezenta conventie poate cere oricarui organ competent al Organizatiei Natiunilor Unite de a lua, conform Cartei Natiunilor Unite, masurile pe care le considera corespunzatoare pentru a preveni si elimina crima de apartheid.

ARTICOLUL 9

1. Presedintele Comisiei drepturilor omului va desemna un grup compus din trei membri ai acestei comisii, care vor fi in acelasi timp reprezentanti ai unor state parti la prezenta conventie, in scopul examinarii rapoartelor prezentate de statele parti in conformitate cu prevederile art. VII al conventiei.

2. Daca Comisia drepturilor omului nu cuprinde reprezentanti ai unor state parti la prezenta conventie sau cuprinde mai putin de trei, secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, in consultare cu toate statele parti la conventie, va desemna un reprezentant al unui stat parte sau reprezentanti ai unor state parti la conventie membri ai Comisiei drepturilor omului pentru a face parte din grupul creat in baza dispozitiilor paragrafului 1 al prezentului articol pina la alegerea in Comisia drepturilor omului de reprezentanti ai unor state parti la conventie.

3. Grupul va putea sa se intruneasca pentru a examina rapoartele prezentate in conformitate cu dispozitiile art. VII pe o perioada maxima de cinci zile, fie inainte de deschidere, fie dupa inchiderea sesiunii Comisiei drepturilor omului.

ARTICOLUL 10

1. Statele parti la prezenta conventie imputernicesc Comisia drepturilor omului:

a) sa ceara organismelor Organizatiei Natiunilor Unite, atunci cind ele transmit exemplare ale unor petitii in conformitate cu art. 15 al Conventiei internationale asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare rasiala, de a aduce in atentia comisiei plingerile privind actele ce sint enumerate la art. II al prezentei conventii;

b) sa stabileasca bazindu-se pe rapoartele organismelor competente ale Organizatiei Natiunilor Unite si pe rapoartele supuse periodic de statele parti la prezenta conventie, o lista a persoanelor, organizatiilor, institutiilor si reprezentantilor unor state care sint prezumate raspunzatoare de crimele enumerate la art. II, precum si de acelea impotriva carora s-au angajat urmariri judiciare de catre statele parti la conventie;

c) sa ceara organismelor competente ale Organizatiei Natiunilor Unite informatii cu privire la masurile luate de autoritatile responsabile cu administrarea de teritorii sub tutela si teritorii neautonome precum la orice alte teritorii carora li se aplica rezolutia 1514 (XV) a Adunarii generale, din 14 decembrie fata de persoanele care ar fi responsabile de crimele vizate la art. II si care sint prezumate a apartine jurisdictiei lor teritoriale si administrative.

2. Asteptind sa fie atinse obiectivele Declaratiei asupra acordarii independentei tarilor si popoarelor coloniale, care figureaza in rezolutia 1514 (XV) a Adunarii generale, prevederile prezentei conventii nu vor restringe cu nimic dreptul de petitie acordat acestor popoare de alte instrumente internationale sau de Organizatia Natiunilor Unite si institutiile sale specializate.

ARTICOLUL 11

1. Actele enumerate la art. II al prezentei conventii vor fi considerate drept crime politice in scopurile extradarii.

2. Statele parti la prezenta conventie se angajeaza sa acorde intr-un asemenea caz extradarea conform legislatiei lor si tratatelor in vigoare.

ARTICOLUL 12

Orice diferend intre statele parti privind interpretarea, aplicarea sau executarea prezentei conventii care nu a fost reglementat pe cale de negocieri va fi adus in fata Curtii Internationale de Justitie, la cererea statelor parti la diferend, in afara de cazul cind acestea n-au convenit un alt mod de reglementare.

ARTICOLUL 13

Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre toate statele. Orice stat care nu a semnat conventia pina la intrarea sa in vigoare va putea sa adere la aceasta.

ARTICOLUL 14

1. Prezenta conventie este supusa ratificarii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

ARTICOLUL 15

1. Prezenta conventie va intra in vigoare a 30-a zi de la data depunerii la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite a celui de al douazecelea instrument de ratificare sau aderare.

2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica prezenta conventie sau vor adera la aceasta dupa depunerea celui de al douazecelea instrument de ratificare sau aderare, conventia va intra in vigoare a 30-a zi de la data depunerii de catre acest stat a instrumentului sau de ratificare sau aderare.

ARTICOLUL 16

Orice stat parte poate sa denunte prezenta conventie pe calea notificarii scrise adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite. Denuntarea va avea efect la un an de la data la care secretarul general a primit notificarea.

ARTICOLUL 17

1. Orice stat parte poate, in orice moment, sa ceara revizuirea prezentei conventii pe calea notificarii scrise adresata secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite hotaraste masurile de luat, daca este nevoie, in legatura cu o cerere de aceasta natura.

ARTICOLUL 18

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va informa toate statele:

a) asupra semnarilor, ratificarilor si aderarilor in temeiul art. XIII si XIV;

b) asupra datei la care prezenta conventie va intra in vigoare in conformitate cu art. XV;

c) asupra denunturilor notificate in conformitate cu art. XVI;

d) asupra notificarilor adresate in conformitate cu art. XVIII.

ARTICOLUL 19

1. Prezenta conventie, ale carei texte in limbile engleza, chineza, spaniola, franceza si rusa au aceeasi valabilitate, va fi depusa in arhivele Organizatiei Natiunilor Unite.

2. Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite va trimite o copie certificata conforma cu prezenta conventie tuturor statelor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...