Act Internațional

Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave din 02.11.1973 *)

Modificări (...), Referințe (33)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Părțile la convenție,

conștiente de necesitatea protejării mediului înconjurător în general și a celui marin în special,

recunoscând că deversarea deliberată, din neglijență sau accidentală, de hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare de către nave constituie o sursă serioasă de poluare,

recunoscând, de asemenea, importanța Convenției internaționale din 1954 pentru prevenirea poluării mării cu hidrocarburi, ca fiind primul instrument multilateral încheiat având drept prim obiectiv protecția mediului înconjurător, și apreciind contribuția semnificativă adusă de acea convenție pentru protejarea mărilor și a mediului costier împotriva poluării,

dorind să pună capăt poluării intenționate a mediului marin cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare și să reducă la minimum deversarea accidentală de astfel de substanțe,

considerând că cel mai bun mijloc de a realiza acest obiectiv este stabilirea de reguli de folosință generală și care nu se limitează numai la poluarea cu hidrocarburi,

au căzut de acord asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1 Obligații generale în conformitate cu convenția

1. Părțile la convenție se angajează să pună în aplicare prevederile prezentei convenții și ale anexelor*) sale pentru prevenirea poluării mediului marin prin deversarea de substanțe dăunătoare sau apelor uzate conținând astfel de substanțe, contrar prevederilor convenției.

2. Dacă nu se specifică în mod expres altfel, orice referință la prezenta convenție este în același timp o referință la protocoalele și anexele sale.

*) Anexele se vor comunica de către Ministerul Transporturilor autorităților competente direct interesate.

ARTICOLUL 2 Definiții

Pentru aplicarea prezentei convenții, dacă nu se specifică în mod expres altfel:

1. reguli înseamnă regulile conținute în anexele la prezenta convenție;

2. substanță dăunătoare înseamnă orice substanță care, deversată în mare, este susceptibilă a periclita sănătatea omului, a dăuna resurselor biologice, faunei și florei marine, a prejudicia peisajul natural sau a împiedica orice altă folosire legitimă a mării și include orice substanță supusă controlului de către prezenta convenție;

3.

a) deversarea înseamnă orice descărcare de substanțe dăunătoare sau ape uzate conținând astfel de substanțe provenind de la o navă, inclusiv orice scăpare, evacuare, revărsare, scurgere, pompare, emanare sau vidanjare;

b) deversarea nu cuprinde:

(i) descărcarea, în sensul Convenției pentru prevenirea poluării marine prin evacuarea deșeurilor sau altor materiale, încheiată la Londra la 13 noiembrie 1972; nici

(ii) descărcarea de substanțe dăunătoare provenind direct din explorarea, exploatarea și prelucrarea respectivă în mare a resurselor minerale ale fundului mării; nici

(iii) descărcarea de substanțe dăunătoare pentru scopuri de cercetări științifice legale, care urmăresc să reducă sau să combată poluarea;

4. navă înseamnă orice tip de navă exploatată în mediul marin incluzând ambarcațiunile cu aripi portante, vehiculele cu pernă de aer, submersibilele, mijloacele plutitoare și platformele fixe sau plutitoare;

5. administrație înseamnă guvernul statului care exercită autoritatea asupra navei. Pentru o navă autorizată, a arbora pavilionul unui stat, administrația este guvernul acelui stat. În ceea ce privește platformele fixe sau plutitoare, destinate explorării și exploatării fundului mării și subsolului acestuia adiacent coastei, asupra căruia statul riveran își exercită drepturile suverane în scopul explorării și exploatării resurselor naturale, administrația este guvernul statului riveran interesat;

6. incident înseamnă un eveniment implicând descărcarea efectivă sau probabilă în mare a unei substanțe dăunătoare sau ape uzate conținând o astfel de substanță;

7. organizație înseamnă Organizația Maritimă Consultativă Interguvernamentală.

ARTICOLUL 3 Aplicare

1. Prezenta convenție se aplică:

a) navelor autorizate a arbora pavilionul unei părți la convenție;

b) navelor neautorizate a arbora pavilionul unei părți, dar care sunt exploatate sub autoritatea unei părți.

2. Nimic din prezentul articol nu trebuie interpretat ca limitând sau extinzând drepturile suverane ale părților în conformitate cu dreptul internațional asupra fundului mării sau subsolului acestuia adiacent coastelor lor pentru scopuri de explorare și exploatare a resurselor lor naturale.

3. Prezenta convenție nu se aplică navelor de război, navelor de război auxiliare și nici celorlalte nave aparținând unui stat sau exploatate de un stat atât timp cât acesta le folosește în scopuri guvernamentale și nu comerciale. Totuși, fiecare parte trebuie să adopte măsuri corespunzătoare care nu compromit funcționarea sau capacitatea de exploatare a acestui tip de nave, care îi aparțin sau care sunt exploatate de ea, că aceste nave acționează într-un mod corespunzător prezentei convenții în măsura în care acest lucru este rațional și realizabil.

ARTICOLUL 4 Încălcări

1. Orice încălcare a prescripțiilor prezentei convenții este interzisă și sancționată ca atare de legislația administrației navei respective, indiferent de locul în care s-a produs încălcarea. Dacă administrația este informată de o astfel de încălcare și se convinge că există probe suficiente pentru a permite începerea urmăririi judiciare pentru încălcarea prezumtivă, aceasta va da curs acestei urmăriri cât mai curând posibil în conformitate cu legislația sa.

2. Orice încălcare a prevederilor prezentei convenții comisă în limitele jurisdicției unei părți la convenție este interzisă și sancționată ca atare, în conformitate cu legislația acelei părți. Ori de câte ori se produce o astfel de încălcare, partea trebuie:

a) să înceapă urmărirea judiciară în conformitate cu legislația sa; sau

b) să comunice administrației de care depinde nava informațiile și probele aflate în posesia sa dovedind că a avut loc o încălcare.

3. Când informații sau probe referitoare la o încălcare a prezentei convenții de către o navă sunt comunicate administrației de care depinde nava, această administrație va informa prompt partea care i-a comunicat informațiile sau probele și organizația despre măsurile luate.

4. Sancțiunile prevăzute de legislația părților, ca urmare a prezentului articol, trebuie să fie de o severitate care să descurajeze încălcările prezentei convenții, indiferent de locul unde a avut loc încălcarea.

ARTICOLUL 5 Certificate și reguli speciale privind inspectarea navelor

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol, un certificat emis sub autoritatea unei părți la convenție, în conformitate cu prevederile regulilor, se va accepta de celelalte părți și se va considera, pentru toate scopurile urmărite de prezenta convenție, ca având aceeași valabilitate cu un certificat emis de acestea.

2. Orice navă obligată să posede un certificat eliberat în conformitate cu prevederile regulilor este supusă, în porturile și terminalele din mare aflate sub jurisdicția unei părți, inspectării efectuate de către funcționarii autorizați legal de către acea parte. Acest fel de inspecție trebuie să se limiteze la verificarea existenței la bord a unui certificat valabil, în afara cazului când există motive serioase pentru a crede că starea navei sau a echipamentelor sale diferă apreciabil de datele înscrise în acel certificat. În acest caz, sau dacă nava nu are un certificat valabil, partea care execută inspecția va lua măsurile necesare pentru a se asigura că nava nu va continua voiajul decât atunci când nu va prezenta un pericol excesiv pentru mediul marin. Totuși, acea parte poate permite navei să părăsească portul sau terminalul din mare în scopul deplasării la cel mai apropiat șantier de reparații existent.

3. Dacă o parte refuză unei nave străine intrarea în porturile sau terminalele din mare de sub jurisdicția sa sau ia o măsură oarecare contra acestei nave, pe motiv că nava nu respectă prevederile prezentei convenții, partea trebuie să informeze imediat despre aceasta pe consulul sau reprezentantul diplomatic al părții sub al cărei pavilion este nava, sau, dacă acest lucru nu este posibil, administrația de care ține nava respectivă. Înainte de a refuza intrarea sau de a lua astfel de măsuri, partea poate cere consultații administrației navei respective. Administrația trebuie informată, de asemenea, dacă nava nu are un certificat valabil în conformitate cu prevederile regulilor.

4. Părțile vor aplica prescripțiile prezentei convenții navelor statelor care nu sunt părți la convenție în măsura necesară, pentru ca aceste nave să nu beneficieze de condiții mai favorabile.

ARTICOLUL 6 Descoperirea încălcărilor și aplicarea convenției

1. Părțile la convenție trebuie să coopereze la descoperirea încălcărilor și la respectarea prevederilor prezentei convenții folosind toate măsurile corespunzătoare și realizabile pentru descoperirea încălcărilor și supravegherea mediului, precum și măsuri adecvate pentru comunicarea de informații și adunarea de probe.

2. O navă căreia i se aplică prezenta convenție poate fi supusă, în orice port sau terminal din mare aparținând unei părți, inspecției funcționarilor numiți sau autorizați de această parte pentru a verifica dacă a descărcat substanțe dăunătoare violând prescripțiile regulilor. Dacă inspecția constată o încălcare a prevederilor convenției, se va înainta administrației un raport pentru ca aceasta să ia măsurile corespunzătoare.

3. Orice parte va comunica administrației probe, dacă există, că nava a descărcat substanțe dăunătoare sau ape uzate conținând astfel de substanțe încălcând prevederile regulilor. În măsura posibilităților, autoritatea competentă a primei părți va aduce la cunoștința comandantului navei această încălcare invocată.

4. La primirea acestei probe, administrația astfel informată va cerceta cazul și poate cere celeilalte părți să-i comunice probe suplimentare sau mai concludente asupra contravenției invocate. Dacă administrația apreciază că probele existente sunt suficiente pentru a intenta o acțiune privind contravenția invocată, aceasta va intenta o acțiune în conformitate cu legislația proprie, cât mai curând posibil. Administrația va comunica prompt părții care a semnalat încălcarea invocată, precum și organizației, acțiunea intentată.

5. O parte poate inspecta, de asemenea, o navă căreia i se aplică prezenta convenție atunci când intră în porturile sau terminalele din mare de sub jurisdicția sa, dacă primește o cerere de cercetare de la orice parte împreună cu probe suficiente că nava a descărcat substanțe dăunătoare sau ape uzate conținând astfel de substanțe în orice loc. Raportul asupra unei astfel de cercetări va fi trimis părții care a cerut-o, precum și administrației, astfel încât să se poată lua măsuri corespunzătoare în conformitate cu prezenta convenție.

ARTICOLUL 7 Întârzierea nejustificată produsă navelor

1. Se vor depune toate eforturile posibile pentru a evita reținerea sau întârzierea nejustificată a navei în conformitate cu art. 4, 5 sau 6 din prezenta convenție.

2. Când o navă este reținută sau întârziată în mod nejustificat în conformitate cu art. 4, 5 sau 6 din prezenta convenție, aceasta are dreptul la o despăgubire pentru orice pierdere sau pagubă suferită.

ARTICOLUL 8 Rapoarte asupra incidentelor care implică substanțe dăunătoare

1. În caz de incident, trebuie să se întocmească fără întârziere un raport cât mai detaliat posibil în conformitate cu prevederile Protocolului I al prezentei convenții.

2. Fiecare parte la convenție trebuie:

a) să ia toate măsurile necesare ca un funcționar sau o instituție competentă să primească și să analizeze toate rapoartele asupra incidentelor; și

b) să informeze organizația în detaliu asupra acestor măsuri pentru a fi difuzate celorlalte părți și state membre ale organizației.

3. Ori de câte ori o parte primește un raport în virtutea prevederilor prezentului articol, aceasta îl va trimite fără întârziere:

a) administrației navei implicate; și

b) oricărui stat care ar putea fi afectat.

4. Fiecare parte la convenție dă navelor și avioanelor sale însărcinate cu inspectarea maritimă și altor servicii competente instrucțiuni pentru a semnala autorităților sale orice incident menționat în Protocolul I al prezentei convenții. Această parte trebuie, dacă consideră a fi cazul, să comunice aceasta organizației și oricărei alte părți interesate.

ARTICOLUL 9 Alte tratate și interpretări

1. La intrarea sa în vigoare, prezenta convenție înlocuiește Convenția internațională pentru prevenirea poluării apelor mării cu hidrocarburi din 1954, amendată, în ceea ce privește părțile la acea convenție.

2. Nimic din prezenta convenție nu va prejudicia codificarea și dezvoltarea dreptului mării de către Conferința Națiunilor Unite privitoare la dreptul mării, convocată în virtutea Rezoluției nr. 2750 C (XXV) a Adunării generale a Națiunilor Unite, nici pretențiile sau pozițiile actuale sau viitoare ale oricărui stat în privința dreptului mării și a naturii și extinderii jurisdicției statului riveran și statului pavilionului.

3. Termenul jurisdicție din prezenta convenție va fi interpretat în lumina dreptului internațional în vigoare în momentul aplicării sau interpretării prezentei convenții.

ARTICOLUL 10 Reglementarea diferendelor

Orice diferend între două sau mai multe părți la convenție privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, care nu a putut fi reglementat pe cale de negocieri între părțile în cauză și dacă aceste părți nu hotărăsc altfel, va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre părți, în condițiile prevăzute în Protocolul II al prezentei convenții.

ARTICOLUL 11 Comunicarea de informații

1. Părțile convenției se angajează să comunice organizației:

a) textul legilor, ordonanțelor, decretelor, regulilor și al altor instrumente promulgate în privința diferitelor probleme legate de aplicarea prezentei convenții;

b) lista instituțiilor neguvernamentale autorizate a acționa în numele lor în ce privește proiectarea, construcția și echipamentul navelor care transportă substanțe dăunătoare în conformitate cu prevederile regulilor;

c) un număr suficient de modele ale certificatelor pe care le eliberează în conformitate cu prevederile regulilor;

d) o listă a instalațiilor de primire incluzând amplasarea lor, capacitatea lor, instalațiile disponibile și alte caracteristici;

e) rapoartele oficiale sau rezumatele acestor rapoarte în măsura în care ele expun rezultatele aplicării prezentei convenții; și

f) un raport statistic anual, într-o formă standardizată de organizație, asupra sancțiunilor efectiv aplicate pentru încălcări ale prezentei convenții.

2. Organizația trebuie să notifice părților primirea oricărei comunicări în conformitate cu prezentul articol și să transmită tuturor părților orice informație care i-a fost comunicată în conformitate cu paragraful 1 lit. b)-f) din prezentul articol.

ARTICOLUL 12 Accidentele navelor

1. Fiecare administrație se angajează să întreprindă cercetări asupra oricărui accident suferit de vreuna din navele sale supusă prevederilor regulilor, dacă accidentul a avut un efect dăunător important asupra mediului marin.

2. Fiecare parte la convenție se angajează să transmită organizației informații privind rezultatele unor astfel de cercetări, atunci când apreciază că astfel de informații pot ajuta la determinarea modificărilor care ar fi de dorit să se aducă prezentei convenții.

ARTICOLUL 13 Semnare, ratificare, acceptare, aprobare și aderare

1. Prezenta convenție rămâne deschisă pentru semnare la sediul organizației de la 15 ianuarie 1974 până la 31 decembrie 1974, dată după care rămâne deschisă pentru aderare. Statele pot deveni părți la prezenta convenție prin:

a) semnare fără rezervă în ce privește ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau

b) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sau

c) aderare.

2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest scop la secretarul general al organizației.

3. Secretarul general al organizației va informa toate statele care au semnat prezenta convenție sau care au aderat la ea, de orice semnare sau de orice depunere de noi instrumente de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare și de data acestei depuneri.

ARTICOLUL 14 Anexe facultative

1. Un stat poate declara la semnarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezenta convenție că nu acceptă una din sau toate anexele nr. III, IV și V (denumite mai jos anexe facultative) la prezenta convenție. Sub rezerva celor de mai sus, părțile la convenție sunt obligate să respecte orice anexă în întregime.

2. Un stat, care a declarat că nu acceptă o anexă facultativă, poate accepta oricând o astfel de anexă prin depunerea la organizație a unui instrument de felul celui menționat la art. 13 paragraful 2.

3. Un stat, care face o declarație în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol în ceea ce privește o anexă facultativă și care nu a acceptat ulterior această anexă în conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, nu are nici o obligație și nici nu este îndreptățit a pretinde nici un privilegiu care rezultă din prezenta convenție în ceea ce privește problemele ținând de această anexă, iar toate referirile la părțile din prezenta convenție nu includ acel stat în problemele legate de această anexă.

4. Organizația va informa statele care au semnat sau aderat la prezenta convenție despre orice astfel de declarație în conformitate cu prezentul articol, precum și de primirea oricărui instrument depus în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al prezentului articol.

ARTICOLUL 15 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare la 12 luni după data la care cel puțin 15 state, ale căror flote comerciale combinate reprezintă cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit părți la convenție în conformitate cu art. 13.

2. O anexă facultativă va intra în vigoare la 12 luni după data la care condițiile stipulate în paragraful 1 al prezentului articol au fost îndeplinite pentru această anexă.

3. Organizația va comunica statelor care au semnat prezenta convenție sau au aderat la ea data la care intră în vigoare și data la care o anexă facultativă intră în vigoare în conformitate cu paragraful 2 din prezentul articol.

4. Pentru statele care au depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezenta convenție sau la o anexă facultativă după ce condițiile pentru intrarea acestora în vigoare au fost îndeplinite, dar înainte de data intrării în vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea devin valabile din momentul intrării în vigoare a convenției sau anexei facultative sau la 3 luni după data depunerii instrumentului, dacă această din urmă dată este posterioară.

5. Pentru statele care au depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la convenție sau la o anexă facultativă după data la care acestea intră în vigoare convenția sau anexa facultativă va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii instrumentului.

6. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după data la care au fost îndeplinite toate condițiile prevăzute în articolul 16 pentru intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta convenție sau la o anexă facultativă se aplică convenției sau anexei facultative, în forma sa modificată.

ARTICOLUL 16 Amendamente

1. Prezenta convenție poate fi modificată după unul sau altul din procedeele specificate în paragrafele următoare.

2. Amendamente, după examinarea de către organizație:

a) orice amendament propus de o parte la convenție va fi prezentat organizației și difuzat de secretarul general al acesteia tuturor membrilor organizației și tuturor părților cu cel puțin 6 luni înainte de examinarea sa;

b) orice amendament propus și difuzat ca mai sus va fi supus de organizație unui organ competent pentru examinare;

c) părțile la convenție fie că sunt sau nu membre ale organizației sunt autorizate să participe la dezbaterile organului competent;

d) amendamentele se adoptă numai cu o majoritate de 2/3 din părțile la convenție prezente și votante;

e) dacă sunt adoptate în conformitate cu lit. d) de mai sus, amendamentele vor fi comunicate de către secretarul general al organizației tuturor părților la convenție pentru acceptare;

f) un amendament este socotit ca fiind acceptat, în următoarele condiții:

(i) un amendament la un articol al convenției este socotit ca fiind acceptat de la data la care este acceptat de 2/3 din părți, ale căror flote comerciale combinate reprezintă cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale;

(ii) un amendament la o anexă la convenție va fi socotit ca fiind acceptat în conformitate cu procedura specificată la lit. f) alin. (iii), în afara cazului când organul competent în momentul adoptării sale, hotărăște că amendamentul este socotit ca fiind acceptat la data la care este acceptat de 2/3 din părți, ale căror flote comerciale combinate reprezintă cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale. Totuși, oricând înainte de intrarea în vigoare a unui amendament la o anexă la convenție, o parte poate notifica secretarului general al organizației că va fi necesară aprobarea sa expresă înainte de intrarea în vigoare a amendamentului pentru ea. Notificarea și data primirii sale va fi adusă la cunoștința părților;

(iii) un amendament la un supliment al unei anexe la convenție este socotit ca fiind acceptat la expirarea unui termen hotărât de organul competent la adoptarea sa, termen care nu trebuie să fie mai mic de 10 luni, în afara cazului când, în cursul acestei perioade, s-a comunicat organizației o obiecție de către cel puțin 1/3 din părți sau de către părțile ale căror flote comerciale combinate reprezintă cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, fiind suficientă îndeplinirea uneia din aceste condiții;

(iv) un amendament la Protocolul I al convenției va fi supus acelorași proceduri ca și amendamentele la anexele la convenție, așa cu se prevede la lit. f) alin. (ii) sau (iii) de mai sus;

(v) un amendament la Protocolul II al convenției va fi supus acelorași proceduri ca și amendamentele la un articol al convenției, așa cum se prevede la lit. f) alin. (i) de mai sus;

g) amendamentul va intra în vigoare, în următoarele condiții:

(i) în cazul unui amendament la un articol al convenției, la Protocolul II sau la Protocolul I sau la o anexă la convenție, care nu este acceptat conform procedurii specificate la lit. f) alin. (iii), amendamentul acceptat în conformitate cu prevederile menționate mai sus intră în vigoare la 6 luni după data acceptării sale pentru părțile care au declarat că l-au acceptat;

(ii) în cazul unui amendament la Protocolul I, la un supliment, la o anexă sau la o anexă la convenție care este acceptat în conformitate cu procedura specificată la lit. f), alin. (iii), amendamentul, socotit ca fiind acceptat în conformitate cu condițiile de mai sus, intră în vigoare la 6 luni după acceptarea sa pentru toate părțile, cu excepția acelora care, înaintea acestei date, au făcut o declarație că nu-l acceptă sau o declarație în conformitate cu lit. f), alin. (ii), potrivit căreia este necesară aprobarea lor expresă.

3. Amendare printr-o conferință:

a) la cererea unei părți, sprijinită de cel puțin 1/3 din părți, organizația va convoca o conferință a părților la convenție care să examineze amendamentele la prezenta convenție.

b) Orice amendament adoptat de o astfel de conferință cu o majoritate de 2/3 a părților prezente și votante este comunicat de secretarul general al organizației tuturor părților contractante pentru acceptare.

c) În afara cazului când conferința nu hotărăște altfel, amendamentul este socotit acceptat și intrat în vigoare conform procedurii stabilite în paragraful 2 lit. f) și g) de mai sus.

4.

a) În cazul unui amendament la o anexă facultativă, referirea din prezentul articol la o "parte la convenție" trebuie interpretată ca referire la o parte la acea anexă.

b) Orice parte, care nu a acceptat un amendament la o anexă, va fi tratată ca nefiind parte numai în scopul aplicării acelui amendament.

5. Adoptarea și intrarea în vigoare a unei noi anexe va fi supusă acelorași proceduri ca și pentru adoptarea și intrarea în vigoare a unui amendament la un articol al convenției.

6. În afară de cazul când se prevede în mod expres altfel, orice amendament la prezenta convenție, făcut pe baza prezentului articol și care are legătură cu structura navei, se aplică numai navelor al căror contract de construcție este încheiat sau în lipsa unui contract de construcție, navelor a căror chilă este pusă la o dată sau după data la care amendamentul intră în vigoare.

7. Orice amendament la un protocol sau la o anexă se va referi la fondul acelui protocol sau acelei anexe și trebuie să fie compatibil cu articolele prezentei convenții.

8. Secretarul general al organizației va informa toate părțile despre orice amendament care intră în vigoare în virtutea prezentului articol, precum și despre data la care intră în vigoare fiecare amendament.

9. Orice declarație de acceptare sau de obiecțiune la un amendament, făcută în virtutea prezentului articol, va fi notificată în scris secretarului general al organizației. Acesta va aduce la cunoștința părților la convenție astfel de notificări, precum și data primirii lor.

ARTICOLUL 17 Promovarea cooperării tehnice

Părțile la convenție vor promova, cu consultarea organizației și a altor organe internaționale, cu concursul și coordonarea de către directorul executiv al Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător, sprijinirea acelor părți care solicită asistență tehnică pentru:

a) pregătirea personalului științific și tehnic;

b) procurarea de echipament și instalații necesare pentru primire și supraveghere;

c) facilitarea altor măsuri și acțiuni pentru a preveni sau reduce poluarea mediului marin de către nave; și

d) încurajarea cercetărilor, de preferință în țările interesate, promovând astfel țelurile și scopurile prezentei convenții.

ARTICOLUL 18 Denunțarea

1. Prezenta convenție sau orice anexă facultativă poate fi denunțată de orice parte la convenție în orice moment după expirarea a 5 ani de la data la care convenția sau o anexă facultativă intră în vigoare pentru acea parte.

2. Denunțarea se efectuează prin notificarea în scris adresată secretarului general al organizației care va informa toate celelalte părți despre asemenea notificare, data primirii ei, precum și data la care intră în vigoare o astfel de denunțare.

3. O denunțare intră în vigoare la 12 luni după primirea notificării de denunțare de către secretarul general al organizației sau după expirarea unei perioade mai lungi indicată în notificare.

ARTICOLUL 19 Depunerea și înregistrarea

1. Prezenta convenție va fi depusă la secretarul general al organizației, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor care au semnat prezenta convenție sau care au aderat la ea.

2. De îndată ce prezenta convenție intră în vigoare, textul va fi transmis, de secretarul general al organizației, secretarului general al Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare, în conformitate cu articolul 102 din Carta Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 20 Limbile

Prezenta convenție este întocmită într-un singur exemplar în limbile engleză, franceză, rusă și spaniolă, fiecare text având aceeași valabilitate. Se vor face și depune, împreună cu originalul semnat, traduceri oficiale în limbile arabă, germană, italiană și japoneză.

Drept care, subsemnații, împuterniciți în mod legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta convenție.

Făcută la Londra la 2 noiembrie 1973.

PROTOCOLUL I
Prevederi privind rapoartele asupra incidentelor implicând
substanțe dăunătoare (în conformitate cu art. 8 al convenției)

PROTOCOLUL II
Arbitrajul
(în conformitate cu art. 10 al convenției)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...