Act Internațional

Protocolul privind modificarea Convenției unice asupra stupefiantelor din 1961, din 25.03.1972 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

- PREAMBUL -

Părțile la prezentul protocol,

avînd în vedere prevederile Convenției unice asupra stupefiantelor din 1961, încheiată la New York la 30 martie 1961 (denumită în continuare convenția unică),

dorind să modifice convenția unică,

au căzut de acord asupra următoarelor:

ARTICOLUL 1 Amendamente la articolul 2 paragrafele 4, 6 și 7 din convenția unică

Articolul 2 paragrafele 4, 6 și 7 din convenția unică vor fi modificate după cum urmează:

"

4. Preparatele din tabelul III sînt supuse acelorași măsuri de control ca și preparatele conținînd stupefiantele din tabelul II. Totodată, articolul 31 paragrafele 1 b) și 3-15 și, în ceea ce privește cumpărarea și distribuirea lor cu amănuntul, articolul 34 alineatul b) nu trebuie să se aplice, iar pentru evaluări (articolul 19) și statistici (articolul 20) informațiile necesare vor fi restrînse la cantitățile de stupefiante folosite la fabricarea unor asemenea preparate.

6. Pe lîngă măsurile de control aplicabile tuturor stupefiantelor din tabelul I, opiul este supus prevederilor articolului 19 paragraful 1 alineatul f) și articolelor 21 bis, 23 și 24, frunzele de coca prevederilor articolelor 26 și 27, iar cannabis prevederilor articolului 28.

7. Macul opiaceu, coca, planta cannabis, paiul de mac și frunzele de cannabis sînt supuse măsurilor de control prevăzute, respectiv, în articolul 19 paragraful 1 alineatul e), articolul 20 paragraful 1 alineatul g), articolul 21 bis și în articolele 22-24; 22, 26 și 27; 22 și 28; 25 și 28."

ARTICOLUL 2 Amendamente la titlul articolului 9 al convenției unice și la
paragraful 1 și inserarea unor noi paragrafe 4 și 5

Titlul articolului 9 din convenția unică va fi modificat după cum urmează:

Articolul 9 paragraful 1 din convenția unică va fi modificat după cum urmează:

"

1. Organul va fi alcătuit din treisprezece membri, care trebuie aleși de consiliu după cum urmează:

a) trei membri avînd o experiență medicală, de farmacologie sau de farmacie și aleși de pe o listă de cel puțin cinci persoane desemnate de către Organizația Mondială a Sănătății; și

b) zece membri aleși de pe o listă de persoane desemnate de către membrii Organizației Națiunilor unite și de către părțile care nu sînt membre."

Noile paragrafe 4 și 5 de mai jos vor fi inserate după paragraful 3 al articolului 9 din convenția unică.

"

4. Organul, în colaborare cu guvernele și în funcție de stipulațiile prezentei convenții, se va strădui să limiteze cultivarea, producerea, fabricarea și utilizarea stupefiantelor la o cantitate adecvată necesară pentru scopuri medicale și științifice, să asigure disponibilitatea lor pentru asemenea scopuri și să împiedice cultivarea, producția și fabricarea ilicită, precum și traficul ilicit și întrebuințarea ilicită a stupefiantelor.

5. Măsurile luate de organ în baza prezentei convenții vor corespunde intenției de a promova cooperarea guvernelor cu organul, de a face posibil un dialog permanent între guverne și organ, astfel încît să ajute și să înlesnească acțiuni eficiente ale guvernelor în scopul atingerii țelurilor prezentei convenții."

ARTICOLUL 3 Amendamente la articolul 10 paragrafele 1 și 4 din convenția unică

Articolul 10 paragrafele 1 și 4 din convenția unică vor fi modificate după cum urmează:

"

1. Membrii organului sînt aleși pe o perioadă de 5 ani și ei pot fi realeși.

4. Consiliul poate, la recomandarea organului, să revoce un membru al organului, care nu mai îndeplinește condițiile cerute de paragraful 2 al articolului 9. Această recomandare trebuie să fie formulată printr-un vot afirmativ a nouă membri ai organului."

ARTICOLUL 4 Amendament la articolul 11 paragraful 3 din convenția unică

Articolul 11 paragraful 3 din convenția unică va fi modificat după cum urmează:

"

3. Cvorumul necesar pentru reunirile organului este de opt membri."

ARTICOLUL 5 Amendament la articolul 12 paragraful 5 din convenția unică

Articolul 12 paragraful 5 din convenția unică va fi modificat după cum urmează:

"

5. Organul, în dorința de a limita utilizarea și distribuirea stupefiantelor într-un volum adecvat necesar pentru scopuri medicale și științifice și de a asigura disponibilitatea lor în asemenea scopuri, va confirma cît mai grabnic posibil evaluările, inclusiv evaluările suplimentare, sau, cu consimțămîntul guvernului interesat, poate modifica asemenea evaluări. În cazul unui dezacord între guvern și organ, acesta din urmă va avea dreptul de a stabili, comunica și publica propriile sale evaluări, inclusiv evaluările suplimentare."

ARTICOLUL 6 Amendamente la articolul 14 paragrafele 1 și 2 din convenția unică

Articolul 14 paragrafele 1 și 2 din convenția unică vor fi modificate după cum urmează:

"

1.

a) Dacă după examinarea informațiilor prezentate de un guvern organului conform prevederilor prezentei convenții sau a informațiilor comunicate prin organele Națiunilor Unite sau prin instituțiile specializate sau, cu condiția ca ele să fie aprobate de comisie la recomandarea organului, de oricare alte organizații interguvernamentale, sau de organizații internaționale neguvernamentale care au competență directă în această problemă și care, în raport cu consiliul economic și social, au statut consultativ în baza articolului 71 din Carta Națiunilor Unite sau care se bucură un statut similar în baza unui acord special cu consiliul, organul are motive obiective să creadă că scopurile prezentei convenții sînt serios periclitate din cauza omisiunii oricăreia dintre părți sau teritorii de a îndeplini prevederile prezentei convenții, organul va avea dreptul să propună guvernului interesat deschiderea de consultări sau să-i ceară explicații. Dacă, fără vreo omisiune în îndeplinirea prevederilor prezentei convenții, o parte sau o țară ori un teritoriu a devenit sau există un risc serios că ar putea deveni un centru important de cultivare, producție sau prelucrare ilicită, ori de trafic sau consum ilicit de stupefiante, organul are dreptul să propună guvernului interesat deschiderea unor consultații, în funcție de dreptul organului de a atrage atenția părților, consiliului și comisiei asupra problemei amintite în alineatul d) de mai jos, organul va considera drept confidențială o cerere de informare și o explicație furnizată de un guvern sau o propunere de consultații și consultațiile avute cu un guvern în baza acestui alineat.

b) După ce va iniția acțiuni conform alineatului a) de mai sus, organul, dacă este convins că este necesar să procedeze astfel, se poate adresa guvernului interesat să adopte asemenea măsuri care, în împrejurările date, par să fie necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei convenții.

c) Organul poate, dacă consideră necesară o asemenea acțiune în scopul elucidării problemei menționate la alineatul a) din acest paragraf, să propună guvernului interesat efectuarea unui studiu pe teritoriul său prin mijloacele pe care guvernul le consideră adecvate. Dacă guvernul interesat hotărăște să întreprindă acest studiu, el poate cere organului să furnizeze mijloacele tehnice și serviciile uneia sau mai multor persoane care au competența necesară pentru a ajuta oficialitățile însărcinate de guvern în efectuarea studiului propus. Persoanele pe care organul intenționează să le pună la dispoziție vor fi supuse aprobării guvernului. Modalitățile studiului și termenul înăuntrul căruia acesta trebuie să fie terminat vor fi hotărîte prin consultații între guvern și organ. Guvernul va comunica organului rezultatele studiului și va indica măsurile de remediere pe care consideră că trebuie să le adopte.

d) Dacă organul constată că guvernul interesat nu a dat explicații satisfăcătoare atunci cînd i s-a cerut să facă acest lucru în baza alineatului a) de mai sus sau nu a adoptat vreuna dintre măsurile de remediere care i s-a cerut să le adopte în baza alineatului b) de mai sus, sau că ar exista o situație serioasă care necesită o acțiune de colaborare la nivel internațional în vederea remedierii acestei situații, el poate atrage atenția părților, consiliului și comisiei în această privință. Organul va acționa dacă scopurile prezentei convenții sînt grav primejduite și nu a fost posibil să se rezolve problema în mod satisfăcător în vreun alt mod. Organul va acționa, în același mod, dacă consideră că există o situație serioasă care necesită o acțiune de colaborare la nivel internațional pentru remedierea ei și că aducerea acestei situații la cunoștința părților, consiliului și a comisiei reprezintă metoda cea mai adecvată de facilitare a unei asemenea acțiuni de colaborare; după examinarea rapoartelor întocmite de organ și eventual de comisie, cu privire la problemă, consiliul poate atrage atenția Adunării generale asupra acestei probleme.

2. Cînd atrage atenția părților, consiliului și comisiei asupra unei probleme, în conformitate cu alineatul d) al paragrafului 1 de mai sus, organul poate, dacă socotește ca necesară o asemenea măsură, să recomande părților să oprească importul de stupefiante de proveniența țării interesate, sau exportul de stupefiante care au ca destinație această țară sau teritoriu, sau, în același timp, importul și exportul, fie pentru o perioadă determinată, fie pînă cînd situația din această țară sau teritoriu va deveni satisfăcătoare. Statul interesat are dreptul de a prezenta această problemă în fața consiliului."

ARTICOLUL 7 Noul articol 14 bis

Următorul articol nou va fi inserat după articolul 14 din convenția unică:

ARTICOLUL 14 BIS
Asistența tehnică și financiară

În cazul în care consideră indicat, organul, cu acordul guvernului interesat, poate, fie paralel, fie în locul măsurilor prevăzute la paragrafele 1 și 2 ale articolului 14, să recomande organelor competente ale Națiunilor Unite și instituțiilor specializate ca asistența tehnică sau financiară, sau și una și alta, să fie acordate guvernului în sprijinul eforturilor acestuia de a îndeplini obligațiile sale în virtutea prezentei convenții, în special acelora care sînt stipulate sau menționate în articolele 2, 35, 38 și 38 bis."

ARTICOLUL 8 Amendament la articolul 16 din convenția unică

Articolul 16 din convenția unică va fi modificat după cum urmează:

"

Serviciile de secretariat ale comisiei și ale organului vor fi puse la dispoziție de către secretarul general. În special secretarul organului va fi numit de secretarul general în consultația cu organul."

ARTICOLUL 9 Amendamente la articolul 19 paragrafele 1, 2 și 5 din convenția unică

Articolul 19 paragrafele 1, 2 și 5 din convenția unică vor fi modificate după cum urmează:

"

1. Părțile vor trimite organului, în fiecare an și pentru fiecare dintre teritoriile lor, în modul și forma prescrise de organ, evaluări pe formulare ce au fost furnizate de acesta în legătură cu următoarele probleme:

a) cantitățile de stupefiante care vor fi consumate în scopuri medicale și științifice;

b) cantitățile de stupefiante care vor fi utilizate pentru fabricarea altor stupefiante, a preparatelor din tabelul III și a substanțelor neincluse în prezenta convenție;

c) stocurile de stupefiante pe care le vor deține la 31 decembrie al anului la care se referă evaluările;

d) cantitățile de stupefiante necesare pentru adăugarea la stocurile speciale;

e) suprafața (în hectare) și situația geografică a terenului care urmează să fie utilizat pentru cultivarea macului opiaceu;

f) cantitatea aproximativă de opiu care va fi produsă;

g) numărul de întreprinderi industriale care vor fabrica stupefiante sintetice; și

h) cantitățile de stupefiante sintetice care vor fi fabricate de fiecare dintre întreprinderile menționate la alineatul precedent.

2.

a) În funcție de scăzămintele menționate în paragraful 3 din articolul 21, totalul evaluărilor pentru fiecare teritoriu și fiecare stupefiant, exceptînd opiul și stupefiantele sintetice, va consta din totalul cantităților specificate la alineatele a), b) și d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea oricărei cantități necesare pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat conform prevederilor alineatului c) al paragrafului 1.

b) În funcție de scăzămintele amintite la paragraful 3 din articolul 21 cu privire la importuri și la paragraful 2 al articolului 21 bis, totalul evaluărilor pentru opiu, pentru fiecare teritoriu, va consta fie din totalul cantităților specificate la alineatele a), b) și d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea oricăror cantități necesare pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat conform prevederilor alineatului c) al paragrafului 1, fie din cantitatea specificată la alineatul f) al paragrafului 1 din prezentul articol, dacă aceasta este mai mare decît prima.

c) În funcție de scăzămintele amintite în paragraful 3 din articolul 21, totalul evaluărilor pentru fiecare teritoriu, pentru fiecare stupefiant sintetic, va trebui să conste fie din suma cantităților specificate la alineatele a), b) și d) ale paragrafului 1 din prezentul articol, cu adăugarea cantității necesare pentru a aduce stocurile existente la 31 decembrie al anului precedent la nivelul evaluat conform alineatului c) al paragrafului 1, fie din totalul cantității specificate la alineatul h) al paragrafului 1 din prezentul articol, dacă aceasta este mai mare decît prima.

d) Evaluările furnizate în baza alineatelor precedente ale prezentului paragraf vor fi modificate în mod adecvat pentru a ține seama de orice cantitate care a fost confiscată și ulterior eliberată pentru utilizare licită, precum și de orice cantitate prelevată din stocurile speciale pentru necesitățile populației civile.

5. În funcție de scăzămintele amintite la paragraful 3 al articolului 21 și ținîndu-se seama, acolo unde este indicat, de prevederile articolului 21 bis, evaluările nu trebuie să fie depășite."

ARTICOLUL 10 Amendamente la articolul 20 din convenția unică

Articolul 20 din convenția unică va fi modificat după cum urmează:

"

1. Părțile vor transmite organului, pentru fiecare dintre teritoriile lor, în modul și forma prescrise de organ, date statistice pe formulare pe care acesta i le-a furnizat, în privința următoarelor probleme:

a) producția și fabricarea stupefiantelor;

b) utilizarea stupefiantelor pentru fabricarea altor stupefiante, a preparatelor din tabelul III și a substanțelor care nu sînt incluse în prezenta convenție și utilizarea paiului de mac pentru fabricarea stupefiantelor;

c) consumul de stupefiante;

d) importul și exportul de stupefiante și de pai de mac;

e) confiscarea stupefiantelor și destinația ce s-a dat acestora;

f) stocurile de stupefiante existente la 31 decembrie al anului la care se referă statisticile respective; și

g) suprafața care poate fi determinată pentru cultivarea macului opiaceu.

2.

a) Datele statistice în legătură cu problemele amintite în paragraful 1, exceptînd alineatul d), vor fi pregătite anual și vor fi furnizate organului nu mai tîrziu de 30 iunie al anului următor celui la care se referă raportările.

b) Datele statistice în legătură cu problemele amintite în alineatul d) al paragrafului 1 vor fi pregătite trimestrial și vor fi trimise organului în interval de o lună după terminarea trimestrului la care ele se referă.

3. Părțile nu trebuie să furnizeze date statistice referitoare la stocurile speciale, dar trebuie să furnizeze separat informații cu privire la stupefiantele importate în țară sau teritoriu ori procurate în țară sau teritoriu pentru scopuri speciale, precum și cantitățile de stupefiante retrase din stocurile speciale pentru a satisface necesitățile populației civile."

ARTICOLUL 11 Noul articol 21 bis

Noul articol de mai jos va fi inserat după articolul 21 al convenției unice:

ARTICOLUL 21 BIS
Limitarea producției de opiu

1. Producerea de opiu de către oricare țară sau teritoriu va fi organizată și controlată în așa fel încît să se asigure că, pe cît este posibil, cantitatea produsă în cursul unui an dat să nu depășească pe cea evaluată, stabilită conform paragrafului 1 f) din articolul 19.

2. Dacă organul constată, pe baza informațiilor de care dispune în conformitate cu prevederile prezentei convenții, că una dintre părți care a trimis o evaluare conform paragrafului 1 f) din articolul 19 nu a limitat opiul produs în cuprinsul granițelor sale la scopuri licite în conformitate cu evaluările respective și că o cantitate importantă de opiu produs, fie licit, fie ilicit, în cuprinsul granițelor acestei părți, a fost introdusă în traficul ilicit, el poate, după studierea explicațiilor părții interesate care îi vor fi expuse în interval de o lună după notificarea constatării amintite mai sus, să hotărască să scadă în întregime sau în parte o asemenea cantitate din cantitatea ce trebuie produsă și din totalul evaluărilor așa cum au fost definite în paragraful 2 b) din articolul 19, pentru anul următor în care o asemenea diminuare poate fi realizată din punct de vedere tehnic, ținînd seama de anotimp și de angajamentele contractuale privind exportul da opiu. Această hotărîre va intra în vigoare la 90 de zile după ce s-au notificat cele de mai sus părții interesate.

3. După ce a notificat părții interesate hotărîrea pe care a adoptat-o în conformitate cu paragraful 2 de mai sus referitor la o diminuare, organul se va consulta cu acea parte spre a rezolva satisfăcător situația.

4. Dacă situația nu este rezolvată satisfăcător, organul poate utiliza prevederile articolului 14 acolo unde este indicat.

5. Adoptînd hotărîrea sa cu privire la micșorarea prevăzută în paragraful 2 de mai sus, organul va ține seama nu numai de împrejurările respective, inclusiv cele care dau naștere problemei traficului ilicit amintită în paragraful 2 de mai sus, dar și de orice măsuri noi de control pe care partea respectivă le-ar putea adopta."

ARTICOLUL 12 Amendament la articolul 22 din convenția unică

Articolul 22 din convenția unică va fi modificat după cum urmează:

"

1. Ori de cîte ori situația într-o țară sau într-un teritoriu al unei părți este de așa natură încît interzicerea culturii macului opiaceu, de coca sau plantei cannabis este, după părerea sa, măsura cea mai adecvată pentru ocrotirea sănătății publice și pentru preîntîmpinarea deturnării stupefiantelor spre trafic ilicit, partea interesată va interzice cultivarea.

2. Partea care interzice cultivarea macului opiaceu sau plantei cannabis va adopta măsuri adecvate de confiscare a oricăror plante cultivate ilicit și de distrugere a lor, exceptînd micile cantități necesare părții în scopuri științifice sau de cercetare."

ARTICOLUL 13 Amendament la articolul 35 din convenția unică

Articolul 35 din convenția unică se modifică după cum urmează:

"

Ținînd cont de regimul lor constituțional, juridic și administrativ, părțile:

a) vor asigura, pe plan național, o coordonare a acțiunii preventive și represive împotriva traficului ilicit; în vederea acestui scop, ele vor putea să desemneze un serviciu adecvat însărcinat cu această coordonare;

b) se vor asista, în mod mutual, în lupta împotriva traficului ilicit;

c) vor coopera, în mod strîns, între ele și cu organizațiile internaționale competente ale căror membri sînt, în scopul de a duce o luptă coordonată contra traficului ilicit;

d) vor supraveghea ca această cooperare internațională a serviciilor adecvate să fie efectuată prin căi rapide;

e) se vor asigura că, atunci cînd documente juridice sînt transmise între țări, în vederea urmăririi unei acțiuni judiciare, transmiterea să fie efectuată prin căi rapide, pe adresa instanțelor desemnate de către părți; această dispoziție nu atinge dreptul părților de a cere ca documentele juridice să le fie trimise pe cale diplomatică;

f) vor furniza, dacă ele consideră oportun, organului și comisiei; prin intermediul secretarului general, pe lîngă informațiile cerute de articolul 18, informații referitoare la activitățile ilicite din cuprinsul granițelor lor, privind cultivarea, producția, fabricarea, utilizarea și traficul ilicit de stupefiante; și

g) vor furniza informații referitoare la paragraful precedent, pe cît posibil, într-un astfel de mod și pînă la datele pe care le va fixa organul; la cererea unei părți, organul va putea să o ajute să furnizeze informațiile cerute și să-i sprijine eforturile în vederea reducerii activităților ilicite cu stupefiante în cuprinsul granițelor acesteia."

ARTICOLUL 14 Amendamente la articolul 36 paragrafele 1 și 2 din convenția unică

Articolul 36 paragrafele 1 și 2 din convenția unică vor fi modificate după cum urmează:

"

1.

a) Sub rezerva dispozițiilor sale constituționale, fiecare parte va adopta măsurile necesare, pentru ca cultura și producția, fabricația, extracția, prepararea, deținerea, oferirea, punerea în vînzare, distribuirea, procurarea, vînzarea, livrarea, indiferent sub ce formă, mijlocirea, trimiterea, expedierea prin tranzit, transportul, importul și exportul stupefiantelor, care nu sînt conforme cu dispozițiile prezentei convenții, sau orice alt act care, după avizul părții amintite, ar fi contrariu dispozițiilor prezentei convenții, să constituie infracțiuni, pasibile de pedeapsă dacă s-au comis în mod intenționat, și pentru ca infracțiunile grave să fie pasibile de o pedeapsă adecvată, și anume de pedepse cu închisoarea sau cu alte pedepse privative de libertate.

b) În pofida prevederilor enunțate la alineatul precedent, dacă cei ce utilizează abuziv stupefiante au comis asemenea delicte, părțile vor putea, în loc de a le condamna sau de a pronunța o sancțiune penală împotriva lor sau ca o alternativă la condamnare sau pedeapsă, să supună aceste persoane unor măsuri de tratament, de educare, de postcură, de readaptare și de reintegrare socială, în conformitate cu paragraful 1 al articolului 38.

2. Sub rezerva dispozițiilor constituționale ale fiecărei părți, a sistemului său juridic și a legislației sale naționale:

a)

i) fiecare dintre infracțiunile enumerate în paragraful 1 va fi considerată ca o infracțiune distinctă, dacă ele s-au comis în țări diferite;

ii) participarea intenționată la oricare dintre infracțiunile amintite, asocierea sau intenția în vederea comiterii sau a tentativei de comitere, precum și actele preparatorii și operațiunile financiare îndeplinite în mod intenționat, relative la infracțiunile despre care este vorba în acest articol, vor constitui infracțiuni pasibile de pedepsele prevăzute în paragraful 1;

iii) condamnările pronunțate în străinătate, pentru aceste infracțiuni, vor fi luate în considerație, cu scopul stabilirii recidivei; și

iv) infracțiunile grave, citate mai sus, fie că sînt comise de conaționali fie de străini, vor fi urmărite de partea pe al cărei teritoriu s-a comis infracțiunea sau de partea pe teritoriul căreia se va găsi delicventul, dacă extrădarea sa nu este acceptabilă, conform legislației părții căreia i s-a adresat cererea de extrădare, și delicventul amintit n-a fost încă urmărit și judecat.

b)

i) fiecare dintre infracțiunile enumerate la paragrafele 1 și 2 a) ii) din prezentul articol va fi considerată ca fiind infracțiune pasibilă de extrădare în oricare tratat de extrădare existent între părți. Părțile se obligă să includă aceste infracțiuni ca infracțiuni care dau loc la extrădare în fiecare tratat de extrădare ce va fi încheiat între ele;

ii) dacă o parte care condiționează extrădarea de existența unui tratat primește o cerere de extrădare de la o altă parte de care nu este legată printr-un tratat de extrădare, ea poate, dacă vrea, să considere prezenta convenție drept bază legală pentru extrădare în legătură cu infracțiunile enumerate la paragrafele 1 și 2 a) ii) din prezentul articol. Extrădarea este supusă celorlalte condiții prevăzute de legea părții căreia i se adresează;

iii) părțile care nu condiționează extrădarea de existența unui tratat vor recunoaște infracțiunile enumerate la paragrafele 1 și 2 a) ii) din prezentul articol drept infracțiuni pasibile de extrădare între ele, în funcție de condițiile prevăzute de legea părții căreia i se adresează cererea;

iv) extrădarea va fi acordată în conformitate cu legea părții căreia i se adresează cererea și, în pofida alineatelor b) i), ii) și iii) din prezentul paragraf, partea va avea dreptul să refuze acordarea extrădării în cazurile în care autoritățile competente consideră că infracțiunea nu este destul de gravă."

ARTICOLUL 15 Amendament la articolul 38 din convenția unică și la titlul său

Articolul 38 din convenția unică și titlul său vor fi modificate după cum urmează:

1. Părțile vor acorda o atenție specială și vor lua toate măsurile practice pentru prevenirea abuzului de stupefiante și pentru asigurarea cît mai urgentă a depistării, tratamentului, educației, postcurei, readaptării și reintegrării în societate a persoanelor implicate și vor coordona eforturile lor în aceste scopuri.

2. Părțile vor trebui să promoveze, pe cît este posibil, formarea personalului în domeniul tratamentului, postcurei, readaptării și reintegrării sociale a persoanelor care abuzează de stupefiante.

3. Părțile vor adopta toate măsurile practice posibile pentru a ajuta persoanele care au nevoie în exercitarea profesiunii lor de cunoașterea problemelor ridicate de abuzul de stupefiante și de prevenire a acestuia și le vor face cunoscute marelui public, dacă nu există un risc ca abuzul de stupefiante să se extindă foarte mult."

ARTICOLUL 16 Noul articol 38 bis

Noul articol de mai jos va fi inserat după articolul 38 al convenției unice:

ARTICOLUL 38 BIS
Acordurile prevăzînd crearea centrelor regionale

Dacă o parte consideră oportun, în cadrul acțiunii sale împotriva traficului ilicit de stupefiante, ținînd seama de regimul său constituțional, juridic și administrativ, ea se va strădui - solicitînd dacă dorește, avizele tehnice ale organului său ale instituțiilor specializate - să stabilească, prin consultații cu alte părți interesate din acea regiune, acorduri care să prevadă crearea de centre regionale pentru cercetări științifice și educație menite să rezolve problemele rezultate din utilizarea ilicită și din traficul ilicit de stupefiante."

ARTICOLUL 17 Limbile protocolului și procedura pentru semnare, ratificare și aderare

1. Prezentul protocol, ale cărui texte englez, chinez, spaniol, francez și rus au putere egală, va fi deschis pentru semnare pînă la 31 decembrie 1972 tuturor părților la convenția unică sau tuturor semnatarilor ei.

2. Prezentul protocol este supus ratificării statelor care l-au semnat și care au ratificat sau aderat la convenția unică. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general.

3. Prezentul protocol va fi deschis după 31 decembrie 1972, pentru aderare, părților la convenția unică, care nu au semnat protocolul. Instrumentele de aderare vor fi depuse la secretarul general.

ARTICOLUL 18 Intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol și amendamentele pe care le conține vor intra în vigoare în a treizecea zi după data la care cel de-al patruzecilea instrument de ratificare sau de aderare va fi depus în conformitate cu articolul 17.

2. Pentru oricare alt stat care depune instrumentul de ratificare sau de aderare după data depunerii celui de-al patruzecilea instrument amintit, prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a treizecea zi după depunerea de către acel stat a instrumentului de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 19 Efectul intrării în vigoare

Oricare stat care devine parte la convenția unică după intrarea în vigoare a prezentului protocol conform paragrafului 1 din articolul 18 de mai sus va trebui, dacă nu există exprimarea unei intenții diferite din partea acestui stat:

a) să fie considerat drept parte la convenția unică astfel cum a fost amendată; și

b) să fie considerat drept parte la convenția unică neamendată în raport cu oricare parte la această convenție, care nu este legată de prezentul protocol.

ARTICOLUL 20 Dispoziții tranzitorii

1. Funcțiile Organului internațional pentru controlul stupefiantelor prevăzute în amendamentele cuprinse în prezentul protocol vor trebui, începînd de la data intrării în vigoare a prezentului protocol (articolul 18 paragraful 1), să fie îndeplinite de organ așa cum a fost el constituit prin convenția unică neamendată.

2. Consiliul economic și social va fixa data la care organul care va fi constituit în baza amendamentelor conținute în prezentul protocol își va începe funcțiile. De la acea dată organul astfel constituit va trebui, față de părțile la convenția unică neamendată și față de părțile la tratatele enumerate în articolul 44 al convenției, care nu sînt părți la prezentul protocol, să îndeplinească funcțiile organului așa cum a fost el constituit în baza convenției unice neamendate.

3. Cu privire la membrii aleși la primele alegeri după majorarea numărului membrilor organului de la unsprezece la treisprezece, termenul pentru șase membri va expira după 3 ani, iar termenul pentru ceilalți șapte membri va expira după 5 ani.

4. Membrii organului, al căror termen urmează să expire după perioada inițială mai sus menționată de 3 ani, vor fi desemnați prin tragere la sorți de către secretarul general imediat după ce s-a procedat la prima alegere.

ARTICOLUL 21 Rezerve

1. Oricare stat are dreptul, în momentul semnării, ratificării sau aderării la prezentul protocol, să facă rezerve în legătură cu oricare amendament conținut în el altul decît amendamentele la articolul 2 paragrafele 6 și 7 (articolul 1 din prezentul protocol), articolul 9 paragrafele 1, 4 și 5 (articolul 2 din prezentul protocol), articolul 10 paragrafele 1 și 4 (articolul 3 din prezentul protocol), articolul 11 (articolul 4 din prezentul protocol), articolul 14 bis (articolul 7 din prezentul protocol), articolul 16 (articolul 8 din prezentul protocol), articolul 22 (articolul 12 din prezentul protocol), articolul 35 (articolul 13 din prezentul protocol), articolul 36 paragraful 1 alineatul b) (articolul 14 din prezentul protocol), articolul 38 (articolul 15 din prezentul protocol) și articolul 38 bis (articolul 16 din prezentul protocol).

2. Un stat care a formulat rezerve poate în orice moment, prin notificare în scris, să retragă toate sau o parte din rezervele sale.

ARTICOLUL 22

Secretarul general va transmite copii certificate de pe prezentul protocol tuturor părților și semnatarilor convenției unice. Atunci cînd prezentul protocol va intra în vigoare conform paragrafului 1 din articolul 18 de mai sus, secretarul general va pregăti textul convenției unice așa cum a fost amendată prin prezentul protocol și va transmite copii certificate tuturor statelor părți sau care au dreptul să devină părți la convenție în forma sa modificată.

Întocmit la Geneva în a 25-a zi a lunii martie una mie nouă sute șaptezeci și doi într-un singur exemplar, care va fi depus la arhivele Organizației Națiunilor Unite.

Drept care subsemnații autorizați legal au semnat prezentul protocol în numele, guvernelor lor respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...