Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 2490/1969 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind amplasarea și autorizarea construirii, reparării și desființării construcțiilor, precum și a altor lucrări

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1969 până la 06 august 1991, fiind abrogat prin Lege 50/1991.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Constituie contravenție la normele privind amplasarea și autorizarea construirii, reparării și desființării construcțiilor, precum și a altor lucrări, următoarele fapte:

1. -

Punerea în executare ori executarea de către beneficiar, fără autorizația prevăzută de lege sau cu încălcarea condițiilor din autorizație, a următoarelor lucrări:

a) lucrările de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare a clădirilor de orice fel;

b) lucrările de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare privind căi de comunicație, lucrări inginerești, lucrări subterane și aeriene, împrejmuiri, amenajări de spații verzi, plantații, piețe, locuri de odihnă și, în general, toate lucrările de amenajare, înfrumusețare sau cu caracter edilitar;

c) lucrările pentru exploatarea carierelor, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și alte asemenea;

d) lucrările de construcții provizorii de șantier necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

e) lucrările cu caracter provizoriu sau semipermanent, ca localuri pentru expoziții, precum și vitrine izolate, firme mari, panouri de agitație vizuală, chioșcuri sau cabine de orice fel, așezate pe căile publice sau în fața clădirilor;

f) lucrările de foraje și excavări necesare studiilor geotehnice și lucrările de ridicări topografice;

g) parcelările de orice fel;

h) lucrările de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări la monumentele de cultură, stabilite conform dispozițiilor legale, inclusiv cadrul corespunzător și zonele lor de protecție, de către cei pe seama cărora se execută acele lucrări.

2. -

Finanțarea lucrărilor prevăzute la punctul 1, care se execută pentru organizațiile socialiste sau pe bază de credite acordate de stat, fără să se fi obținut autorizația prevăzută de lege.

3. -

Punerea în executare sau executarea pentru altul a lucrărilor prevăzute la punctul 1, fără ca beneficiarul să aibă autorizația prevăzută de lege sau cu încălcarea condițiilor din autorizație.

4. -

Menținerea sau adaptarea la alte scopuri, fără autorizația prevăzută de lege, a construcțiilor provizorii de șantier după terminarea lucrărilor de bază sau după expirarea autorizației, care a permis menținerea sau adaptarea lor.

5. -

Menținerea fără autorizația prevăzută de lege a lucrărilor cu caracter provizoriu sau semipermanent, cum ar fi localurile pentru expoziții, vitrinele izolate, firmele mari, panourile de agitație vizuală, chioșcurile sau cabinele de orice fel, așezate pe căile publice sau în fața clădirilor.

6. -

Dărîmarea sau desființarea, fără autorizația prevăzută de lege, a clădirilor de orice fel, lucrărilor inginerești, lucrărilor subterane și aeriene, lucrărilor privind căi de comunicație, împrejmuirilor, amenajărilor de spații verzi, plantațiilor, piețelor, locurilor de odihnă și, în general, a tuturor lucrărilor de amenajare, înfrumusețare sau cu caracter edilitar.

7. -

Dărîmarea monumentelor de cultură sau desființarea cadrului corespunzător și a zonelor de protecție, indiferent de locul unde se află acestea, fără autorizație sau fără respectarea condițiilor din aceasta.

Art. 2. -

Contravențiile prevăzute la articolul 1 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei, cele prevăzute la punctul 1 literele c, d, e, f și g și de la punctul 5;

b) cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei, cele prevăzute la punctul 1 litera b și la punctele 2 și 4;

c) cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei, cele prevăzute la punctul 1 literele a și b și la punctele 3, 6 și 7.

Art. 3. -

Constatarea contravențiilor prevăzute în articolul 1 se face prin proces-verbal de către primar, inspectorii inspecției de stat în construcții, angajații comitetelor executive ale consiliilor populare, împuterniciți în acest scop de comitetele executive, precum și de ofițerii și subofițerii de miliție.

Au dreptul ca odată cu constatarea contravenției să aplice și sancțiunea, primarul și inspectorii inspecției de stat în construcții.

Procesele-verbale de constatare a contravențiilor încheiate de angajații comitetelor executive ale consiliilor populare sau de ofițerii și subofițerii de miliție se trimit, de îndată, vicepreședintelui comitetului executiv al consiliului popular orășenesc, municipal sau al sectorului municipiului București, căruia i s-a stabilit această atribuție, în vederea aplicării sancțiunii.

Procesele-verbale de constatare a contravențiilor săvîrșite pe teritoriul comunelor, dacă au fost încheiate de agenții constatatori prevăzuți în alineatul precedent, se trimit de îndată directorilor direcțiilor județene sau municipiului București de sistematizare, arhitectură și control, în vederea aplicării sancțiunii.

Art. 4. -

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plîngerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția, în vederea soluționării.

Art. 5. -

În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravențiilor prevăzute la articolul 1 le sînt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Președintele Consiliului de Miniștri,
ION GHEORGHE MAURER

București, 31 decembrie 1969.

Nr. 2490.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...