Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale

Modificări (5), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (3), Derogări (1), Cărți (1), Doctrine (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 "Agricultura", subpct. 2 din Protocolul privind condițiile și angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,

întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea și adoptarea reglementării sub formă de lege,

în considerarea asigurării trasabilității pe piața cerealelor și a produselor procesate din cereale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca scop îmbunătățirea organizării și funcționării pieței cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor și a produselor procesate din cereale.

(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producție agricolă, depozitare, procesare și comerțul cu cereale și produse procesate din cereale și sunt obligatorii pentru toți producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianții, denumiți în continuare parteneri de pe filiera cerealelor.

Art. 2. -

Organismele instituționale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piața cerealelor sunt:

a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale; Modificări (1)

b) Consiliul cereale și produse procesate; Modificări (2)

c) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

d) instituții cu atribuții privind acțiuni de verificare și control, conform competențelor legale.

Art. 3. - Practică judiciară (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producția destinată comercializării numai în spații de depozitare autorizate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate și a facturilor fiscale, în cazul producătorilor agricoli persoane juridice, iar în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare și a borderourilor de achiziții cu regim special personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Derogări (1), Practică judiciară (3)

(3) Modelul formularelor borderourilor de achiziții cu regim special prevăzute la alin. (2) și normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Referințe (1), Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerțul cu amănuntul în unele zone publice, conform legii. Modificări (1)

Art. 4. -

Cerealele se depozitează în spații autorizate, care trebuie să asigure respectarea condițiilor de depozitare, recepția, păstrarea și livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării și/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor și industrializare.

Art. 5. -

(1) Autorizațiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București, la cererea operatorilor economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare pentru produse agricole. Modificări (1)

(2) Autorizațiile de depozit se acordă pentru spațiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (2)

(3) Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de depozit cuprinde și prevederi referitoare la condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spațiile de depozitare.

(4) Până la data de 31 mai 2006, depozitarea și comercializarea cerealelor se pot face și în spațiile de depozitare care nu au obținut autorizația de depozit. Modificări (1)

(5) Cantitățile de cereale depozitate vor fi rezultatul contractelor de vânzare-cumpărare și/sau al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum și al producției în cazul în care operatorii economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate exploatează, în condițiile legii, terenuri agricole și depozitează producția obținută în vederea comercializării și/sau procesării. Modificări (2)

Art. 6. -

(1) În vederea asigurării trasabilității cerealelor în piață, partenerii de pe filieră au obligația furnizării de date statistice lunare de evidență a mișcării stocurilor de cereale, către Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor. Modificări (1)

(2) Sistemul informatic al pieței pe filiera cerealelor se organizează în condițiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale și produse procesate.

(3) Partenerii de pe filieră au obligația de a asigura dotarea cu echipamente și/sau servicii electronice pentru evidența, prelucrarea și furnizarea datelor. Modificări (1)

(4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiție pentru acordarea autorizației de depozit.

Art. 7. -

(1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerințelor pentru asigurarea protecției sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele și hrana pentru animale.

(2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență toți operatorii economici cu activitate de morărit vor dota morile cu cântare pe flux, atât la intrarea materiilor prime, cât și la ieșirea produselor finite. Modificări (2)

Art. 8. -

(1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfășoară activități de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse:

a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate;

b) din depozite autorizate sau de la ceilalți parteneri de pe filieră care dețin licențe de fabricație în domeniul procesării cerealelor;

c) din producția proprie;

d) din import.

(2) Cantitățile procesate vor fi rezultatul materiilor prime achiziționate conform prevederilor alin. (1) și/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terți.

Art. 9. -

(1) Operatorii economici de pe filiera cerealelor care desfășoară activități de procesare trebuie să evidențieze cantitățile de materie primă utilizate și/sau de produse finite realizate, prin întocmirea zilnică și centralizarea lunară a rapoartelor de producție, a rapoartelor de utilități și a celorlalte documente legale.

(2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantitățile de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidențiază distinct în facturile fiscale, conform bonurilor de măciniș întocmite pentru fiecare beneficiar.

Art. 10. - Practică judiciară (1)

Cerealele și/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piața internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerințe minimale:

a) să fie achiziționate de la producătorii agricoli, în sau din spații de depozitare autorizate, numai de către societățile care au ca obiect de activitate comerțul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2); Modificări (1)

b) să fie achiziționate de la ceilalți parteneri de pe filieră, din spații de depozitare autorizate, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare și însoțite de facturi fiscale; Modificări (1), Practică judiciară (1)

c) cerealele provenite din import se comercializează pe piața internă încărcate în mijloacele de transport, prin spații de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceștia dețin în proprietate sau administrează spații autorizate de depozitare pentru produse agricole.

Art. 11. -

(1) Pâinea și produsele de morărit și panificație se comercializează către persoane juridice, însoțite de facturi fiscale, pe baza contractelor încheiate. Modificări (2)

(2) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afișează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate și prețul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg și lei/bucată. Practică judiciară (1)

Art. 12. -

(1) Prețul pe piață al cerealelor se stabilește în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră.

(2) Convenirea prețului de referință conform prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 307/2005, și utilizarea acestuia ca preț orientativ în negocierea dintre parteneri a prețului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restricționarea negocierilor pe piață.

(3) În situația în care condițiile pieței o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenție pe piață pentru cereale, în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenție se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

Art. 13. - Modificări (1)

Verificarea și controlul activității pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și de alte instituții cu atribuții în domeniu, conform competențelor legale.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) funcționarea capacităților de depozitare fără autorizație de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);

b) neîndeplinirea condițiilor existente la data acordării autorizației de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) și, după caz, cu suspendarea autorizației de depozit pe perioada necesară remedierii deficiențelor sau anularea acesteia;

c) achiziționarea cerealelor de către operatorii economici, din spații de depozitare care nu dețin autorizație de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); Practică judiciară (1)

d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON). Practică judiciară (1)

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Modificări (2), Practică judiciară (1)

Art. 15. -

(1) Dispozițiile art. 14 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravenienții pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu

București, 22 februarie 2006.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...