Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor

Modificări (11), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește condițiile și principiile privind înființarea, autorizarea, organizarea și funcționarea S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., denumit în continuare Fond, în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolului IX din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) compensație - valoarea investiției compensate care se plătește de către Fond investitorului, conform art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, până la concurența obligației totale a membrului față de investitorul său, dar nu mai mult de limita plafonului stabilit în conformitate cu prezentul regulament;

b) contribuție - suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art. 51 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, de către membrii acestuia;

c) investiție compensată - investiția a cărei restituire e asigurată până la concurența plafonului de compensare;

d) membrii Fondului - intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct.14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și societăți de administrare a investițiilor definite conform art. 53 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții și care plătesc contribuțiile la Fond conform prezentului regulament;

e) plafon de compensare - nivelul maxim al compensației pentru fiecare investitor.

Art. 3. -

(1) Intermediarii care sunt autorizați să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților și societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții și își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt obligați să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului în conformitate cu prevederile art. 20. Modificări (1)

(2) O instituție de credit care prestează servicii de investiții financiare poate fi exonerată de obligația de a contribui la Fond, numai în situația în care aceasta a fost deja exceptată de la obligația de a participa la fondul de garantare a depozitelor, cu condiția ca investitorii săi să beneficieze de o protecție cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond.

(3) În aplicarea alin. (2), Fondul poate exonera o instituție de credit de la obligația de plată a contribuțiilor în baza prezentării documentelor care atestă:

a) exceptarea de către BNR sau de către autoritatea competentă corespondentă din statul membru a respectivei instituții de credit de la obligația de a participa la fondul sau schema de garantare a depozitelor bancare;

b) asigurarea unei compensații pentru clienții instituției de credit reprezentând cel puțin o protecție echivalentă cu cea oferită de Fond.

(4) Sucursalele intermediarilor din statele nemembre care vor fi autorizate să presteze servicii de investiții financiare în România nu vor fi obligate să devină membre ale Fondului dacă se poate demonstra că acestea participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensație cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond.

(5) În cazul în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (4), sucursalele din statele nemembre înființate în România au obligația să devină membre ale Fondului.

(6) În situația în care membrul Fondului este o sucursală a unui intermediar dintr-un stat nemembru, Fondul va acorda compensații numai investitorilor care au conturi deschise la sucursala autorizată în România.

(7) Sucursalele intermediarilor din statele nemembre, care vor fi autorizate să presteze servicii de investiții financiare în România, vor pune la dispoziția investitorilor actuali sau potențiali informațiile relevante referitoare la procedura de compensare a investițiilor lor.

(8) Informațiile prevăzute la alin. (7) vor fi prezentate în limba română, într-o formă clară și inteligibilă, conform procedurii prevăzute la art. 41.

Art. 4. -

(1) Fondul are ca obiect principal de activitate colectarea contribuțiilor membrilor și compensarea creanțelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care sunt deținute și/sau administrate în numele acestora în cadrul prestării de servicii de investiții financiare, în limita plafoanelor stabilite în conformitate cu art. 30.

(2) Compensația este asigurată de Fond, pentru clienții unei instituții de credit membră a Fondului, numai pentru fondurile bănești și instrumentele financiare încredințate în baza unui contract de intermediere de prestare de servicii de investiții financiare. Modificări (1)

CAPITOLUL II Cerințe privind autorizarea Fondului

Art. 5. - Modificări (1)

(1) S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. este persoana juridică constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, înființată conform Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Titlului II, capitolul IX din Legea 297/2004 privind piața de capital și ale prezentului regulament.

(2) Actul constitutiv, aprobat în prealabil de către C.N.V.M., va fi întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale prezentului regulament.

(3) Actul constitutiv al Fondului trebuie să conțină prevederi referitoare la modalitatea de a dobândi calitatea de membru și modalitatea de a pierde această calitate.

Art. 6. -

(1) Capitalul social al S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. trebuie să fie de cel puțin echivalentul în lei a 20.000 Euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României la data semnării actului constitutiv.

(2) La constituire, capitalul social trebuie subscris în mod egal de persoanele juridice menționate la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

(3) Persoanele menționate la alin. (2) sunt membri fondatori ai Fondului. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Fondul va primi noi acționari fie prin cesiunea unor acțiuni din partea acționarilor existenți, fie prin emisiunea de noi acțiuni, în limita numărului de acțiuni aprobate prin actul constitutiv, realizată trimestrial, semestrial sau anual, dacă este cazul. Emisiunea de noi acțiuni se efectuează în baza hotărârii consiliului de administrație, dacă acestuia i-a fost delegată respectiva atribuție de către adunarea generală a acționarilor Fondului, potrivit legii.

Art. 8. -

(1) Fondul este administrat de un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane juridice autorizate și supravegheate de C.N.V.M., acționari ai Fondului, în baza unui contract de administrare. Contractul de administrare va fi semnat, din partea Fondului, de către persoana desemnată de AGA și din partea administratorilor de către reprezentanții legali ai persoanelor juridice numite în consiliul de administrație al Fondului. Modificări (1)

(2) Administratorii Fondului menționați la alin. (1) vor încheia cu persoanele fizice desemnate un contract de mandat. Prin contract se precizează expres întinderea mandatului.

(3) Reprezentanții persoanelor juridice alese administratori ai Fondului trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență, experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul financiar - bancar sau al pieței de capital, precum și o bună reputație.

(4) Reprezentanții persoanelor juridice alese administratori ai Fondului nu trebuie:

a) să fi fost sancționați în ultimii 3 ani cu suspendarea autorizației, retragerea autorizației sau interzicerea temporară a desfășurării unor activități și servicii prevăzute de legislația în vigoare, de către C.N.V.M., BNR, CSA sau de către alte instituții financiare similare;

b) să fi deținut funcții de conducere într-o societate care s-a aflat în curs de reorganizare judiciară sau a fost declarată în stare de faliment sau care a fost suspendată ori i s-a retras autorizația de către autoritatea competentă, pe perioada exercitării funcțiilor cu care au fost investiți;

c) să fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals și uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

(5) Reprezentanții persoanelor juridice alese administratori ai Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind un membru al Fondului la care aceștia sau persoanele implicate cu aceștia sunt acționari semnificativi, administratori, auditori sau salariați.

Art. 9. -

(1) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control, în temeiul art. 10 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, C.N.V.M. va desemna o persoană care va avea următoarele atribuții:

a) participă, fără drept de vot, la ședințele adunării generale a acționarilor și la ședințele consiliului de administrație al Fondului putând formula observații care vor fi incluse în procesul verbal al ședinței;

b) supraveghează respectarea prevederilor prezentului regulament și ale procedurilor Fondului;

c) propune aprobarea, completarea și/sau modificarea procedurilor Fondului;

d) transmite C.N.V.M. constatările privind încălcarea reglementărilor aplicabile Fondului propunând măsurile de luat și sancțiunile de aplicat de către C.N.V.M.;

e) participă la toate ședințele C.N.V.M. în care se discută probleme legate de activitatea Fondului.

(2) Persoana desemnată conform alin. (1) poate suspenda hotărârea consiliului de administrație informând în acest sens C.N.V.M. în termen de maximum 24 de ore.

C.N.V.M. va analiza motivul suspendării, urmând a dispune măsurile necesare în termen de două zile lucrătoare.

Art. 10. -

(1) Fondul va adopta o structură de conducere executivă care să asigure independența operațională față de acționarii acestuia.

(2) Membrii conducerii executive și ceilalți salariați ai Fondului nu pot fi administratori, auditori sau salariați ai membrilor Fondului.

Art. 11. -

(1) După înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., aceasta va solicita autorizarea C.N.V.M., prezentând în acest sens următoarele documente:

a) actul constitutiv și certificatul de înregistrare;

b) dovada vărsării integrale a capitalului social;

c) copia legalizată a contractului corespunzător spațiului sediului social;

d) copia legalizată a contractului de administrare încheiat cu persoanele juridice;

e) copii legalizate ale actelor de studii, curriculum vitae, certificatul de cazier fiscal și judiciar, în termenele legale de valabilitate, pentru reprezentanții persoanelor juridice alese administratori, directorul general și auditori financiari/cenzori;

f) regulamentul de organizare și funcționare;

g) procedurile Fondului.

(2) Reprezentanții persoanelor juridice alese în consiliul de administrație și directorul executiv vor fi validați individual de către C.N.V.M.

(3) Orice modificare a actelor care au stat la baza autorizării Fondului va fi supusă autorizării prealabile a C.N.V.M.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Fondului

Secțiunea 1 Conducerea Fondului

Art. 12. -

(1) Consiliul de administrație al Fondului are atribuțiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele atribuții:

a) numește și revocă directorul executiv al Fondului;

b) aprobă structura organizatorică și de personal;

c) adoptă și modifică procedurile Fondului;

d) aprobă majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plății contribuțiilor membrilor Fondului;

e) aprobă efectuarea împrumuturilor;

f) aprobă politica de plasament a resurselor financiare aflate la dispoziția Fondului, în limitele prevăzute la art. 26;

g) aprobă raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bază de licitație, dacă AGA nu hotărăște altfel;

h) exercită orice alte sarcini prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de către C.N.V.M.

(2) Deciziile adoptate în exercitarea atribuțiilor stabilite la alin. (1) lit. a)-e) intră în vigoare sau își produc efectele după aprobarea lor de către C.N.V.M.

(3) Deciziile adoptate în exercitarea atribuțiilor stabilite la alin. (1) lit. f) și g) vor fi notificate C.N.V.M. în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

Art. 13. -

(1) Consiliul de administrație poate fi convocat în ședință extraordinară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, precum și la solicitarea directorului executiv.

(2) Convocarea consiliului de administrație va fi efectuată în cel mult 24 de ore de la apariția unei situații care impune decizii și măsuri urgente, urmând ca ședința extraordinară să aibă loc în cel mult 48 de ore de la convocare.

Art. 14. -

(1) Directorul executiv conduce operativ activitatea curentă a Fondului, asigură îndeplinirea hotărârilor consiliului de administrație și îl informează asupra modului de realizare a acestora respectând reglementările și hotărârile C.N.V.M.

(2) Directorul executiv al Fondului va avea cel puțin următoarele atribuții:

a) reprezintă Fondul în raporturile acestuia cu orice instituție, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu competențele delegate acestuia de către consiliul de administrație, aprobate de AGA;

b) angajează cheltuielile legate de funcționarea Fondului;

c) angajează personalul Fondului;

d) propune consiliului de administrație al Fondului, pentru aprobare, materialele și documentația necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 12;

e) solicită C.N.V.M, instituțiilor pieței de capital și membrilor săi documente, date și informații necesare verificării situației financiare și identificării riscului asumat de către membri;

f) asigură și supraveghează îndeplinirea tuturor procedurilor necesare efectuării plăților compensațiilor către investitori;

g) îndeplinește orice atribuție dată în sarcină de către consiliul de administrație al Fondului și aduce la îndeplinire, în baza competențelor sale, orice decizie sau hotărâre a C.N.V.M.

Secțiunea 2 Reglementările Fondului

Art. 15. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare și funcționare al Fondului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. f) trebuie să cuprindă și prevederi privind sistemul de control intern, inclusiv auditul intern, precum și prevederi privind aplicarea penalităților de întârziere la plata contribuțiilor.

Art. 16. - Modificări (2)

Procedurile Fondului prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g) vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare și fondurilor bănești gestionate, în vederea stabilirii contribuțiilor anuale și speciale;

b) nivelul și termenele de plată ale contribuțiilor anuale și speciale;

c) condițiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plății contribuțiilor membrilor Fondului;

d) termenele de raportare și raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru:

1. determinarea bazei de calcul și a cuantumului contribuțiilor ce trebuie plătite;

2. determinarea eventualelor obligații de plată ce urmează a fi compensate de Fond;

e) modul de calcul al compensației pentru fiecare investitor;

f) documentele, condițiile și formalitățile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensațiile plătite de Fond;

g) regimul și circuitul informațiilor și documentelor la care au acces reprezentanții persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariații și auditorii Fondului, în cursul exercitării atribuțiilor lor.

Art. 17. -

(1) În vederea evaluării și validării compensației ce urmează a fi plătită clienților unui membru al Fondului, în situația stabilirii incapacității de plată a acestuia, Fondul poate să solicite membrilor consiliului de administrație, salariaților, precum și auditorilor membrului respectiv orice informații necesare. Modificări (1)

(2) Reprezentanții persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, auditorii și salariații Fondului, au obligația de a nu dezvălui informațiile obținute în cursul activității lor decât în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 18. -

Fondul are obligația organizării și conducerii contabilității potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și oricăror altor prevederi legale incidente în materie, emise de CNVM.

Art. 19. -

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Fondul trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern și audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordanță cu reglementările în vigoare.

(2) În scopul auditării situațiilor financiare, Fondul va încheia contract cu un auditor financiar, persoană juridică, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România.

(3) Anual, în termen de maximum 10 zile de la încheierea termenului legal de depunere a situațiilor financiare anuale, Fondul va transmite C.N.V.M. raportul anual care trebuie să cuprindă: situațiile financiare anuale, raportul de audit și raportul administratorilor.

(4) Raportul anual de activitate va fi dat publicității.

(5) Fondul va transmite C.N.V.M. rapoarte curente în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcționarea Fondului.

Secțiunea 3 Resursele financiare

Art. 20. - Modificări (1)

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

a) contribuția inițială a membrilor;

b) contribuțiile anuale și/sau speciale;

c) venituri din investirea resurselor Fondului;

d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond, decurgând din subrogarea în drepturile investitorilor;

e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;

f) donații, sponsorizări, asistență financiară;

g) alte venituri, inclusiv penalități de întârziere. Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Contribuția inițială a fiecărui intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților, precum și a fiecărei societăți de administrare a investițiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 1000 euro, calculat la cursul BNR din ziua efectuării plății.

(2) Contribuția inițială a intermediarilor și a societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, autorizați ulterior intrării în vigoare a prezentului regulament, reprezintă cel puțin 1% din capitalul inițial minim prevăzut de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1000 Euro, calculat la cursul BNR din ziua efectuării plății.

Art. 22. - Modificări (2)

(1) Contribuțiile anuale plătite de către membrii Fondului se calculează prin aplicarea unei cote procentuale, cuprinsă între 0,1% și 1%, asupra bazei de calcul.

Pentru primii doi ani de funcționare, contribuțiile anuale nu pot fi mai mici de 200 Euro.

(2) Cota procentuală prevăzută la alin. (1) va fi stabilită de către consiliul de administrație al Fondului până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic și va fi notificată C.N.V.M.

(3) Baza de calcul se determină având în vedere cel puțin următoarele elemente: Modificări (1)

a) fondurile bănești și instrumentele financiare încredințate de investitori membrilor Fondului pentru prestarea de servicii de investiții financiare în numele clienților; Modificări (1)

b) valoarea instrumentelor financiare calculată la valoarea de piață la termenele de raportare stabilite de Fond în procedurile la care se face referire în art. 16; Modificări (1)

c) nivelul plafonului de compensare prevăzut la art. 30.

(4) Contribuția aferentă unui an calendaristic se calculează prin aplicarea cotei procentuale stabilită la alin. (2) asupra bazei de calcul aferentă anului anterior. Pentru primul an de funcționare a Fondului, contribuția anuală se plătește trimestrial, în ultima zi lucrătoare a lunii care încheie trimestrul respectiv. Modificări (2)

Art. 23. - Modificări (1)

În cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, fiecare membru va plăti o contribuție specială egală cu cel mult dublul contribuției anuale aferente exercițiului financiar respectiv, al cărei cuantum va fi aprobat de AGA.

Art. 24. - Modificări (1)

Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 20 lit. e) numai atunci când disponibilitățile sale nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligațiile sale efective. Deciziile de contractare a împrumuturilor se iau de către consiliul de administrație al Fondului și se aprobă în prealabil de către C.N.V.M.

Art. 25. - Modificări (1)

(1) Fiecare dintre categoriile de resurse financiare prevăzute la art. 20 lit. a), b), d), e) și f) va fi evidențiată distinct.

(2) Resursele menționate la alin. (1), cu excepția literei f), vor fi utilizate numai pentru compensarea investitorilor în situațiile prevăzute de art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

(3) Resursele financiare prevăzute la art. 20 lit. c), f) și g) vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea Fondului, în condițiile stabilite de consiliul de administrație al acestuia.

Art. 26. - Modificări (2)

(1) Până la 31.12.2004, resursele financiare aflate la dispoziția Fondului pot fi investite numai în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat.

(2) Începând cu 01.01.2005, în afara instrumentelor financiare menționate la alin. (1), resursele financiare aflate la dispoziția fondului pot fi plasate și în alte active cu risc scăzut, după cum urmează:

a) obligațiuni ale administrației publice centrale și locale, cu respectarea principiului dispersiei riscului;

b) maximum 25% din volumul resurselor disponibile în depozite la termen la instituții de credit, cu condiția ca expunerea Fondului pentru fiecare instituție de credit să nu depășească 10% din volumul acestora. Modificări (1)

(3) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, în afara instrumentelor financiare menționate la alin. (2), resursele financiare aflate la dispoziția Fondului pot fi plasate și în titluri de stat și alte active cu risc scăzut emise de statele membre, titluri emise de băncile centrale ale acestora și titluri emise de trezoreria Statelor Unite ale Americii.

Art. 27. - Modificări (1)

Profitul obținut va fi utilizat în special pentru sporirea resurselor Fondului, precum și în scopul administrării și funcționării S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.

Secțiunea 4 Excluderea membrilor Fondului

Art. 28. -

(1) În situația în care intermediarii și societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin în calitate de membri ai Fondului, C.N.V.M. va fi notificată și în cooperare cu Fondul, va dispune măsurile necesare, pentru a asigura îndeplinirea de către aceștia a obligațiilor ce le revin. În cazul în care membrul Fondului este o instituție de credit, C.N.V.M. va notifica BNR pentru dispunerea măsurilor necesare.

(2) Dacă măsurile la care se referă alin. (1) nu pot să asigure respectarea obligațiilor de către un membru, Fondul va transmite acestuia un preaviz care nu poate fi mai mic de 12 luni, în legătură cu intenția sa de a-l exclude dintre membrii Fondului.

(3) Fondul va asigura acordarea compensațiilor, în situațiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu privire la serviciile de investiții financiare derulate de membrul respectiv în perioada preavizului. Dacă la expirarea acestuia, membrul nu și-a îndeplinit obligațiile, Fondul poate, cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M., să excludă societatea în cauză dintre membrii Fondului.

(4) Atunci când un membru a fost exclus din Fond, sub condiția aprobării C.N.V.M., acesta poate să desfășoare activități de investiții financiare exclusiv pe cont propriu sau poate continua prestarea serviciilor de investiții financiare pentru care a fost autorizat dacă face dovada că, înainte de excludere, participa la o altă schemă de compensare recunoscută care asigura investitorilor o compensație care este cel puțin echivalentul celei oferite de Fond.

(5) Excluderea, în conformitate cu prevederile alin. (3), a unui membru al Fondului, care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4), conduce automat la retragerea autorizației acordate de C.N.V.M. În cazul în care membrul exclus este o instituție de credit, C.N.V.M. va notifica imediat BNR în vederea retragerii autorizației de a presta servicii de investiții financiare. Modificări (1)

Art. 29. - Modificări (2)

După retragerea autorizației conform art. 28 alin. (5), Fondul trebuie să asigure compensarea creanței în limita plafonului stabilit la art. 30 pentru serviciile de investiții financiare contractate și nedecontate până la momentul retragerii autorizației respective.

Secțiunea 5 Procedura de compensare

Art. 30. -

(1) Fondul va compensa în mod egal și nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 Euro.

(2) Până la 31.12.2011, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, după cum urmează: Modificări (1)

a) la data autorizării Fondului: echivalentul în lei a 1.000 Euro/investitor individual;

b) 31.12.2005: echivalentul în lei a 2.000 Euro/investitor individual;

c) 31.12.2006: echivalentul în lei a 4.500 Euro/investitor individual;

d) 31.12.2007: echivalentul în lei a 7.000 Euro/investitor individual;

e) 31.12.2008: echivalentul în lei a 9.000 Euro/investitor individual;

f) 31.12.2009: echivalentul în lei a 11.000 Euro/investitor individual;

g) 31.12.2010: echivalentul în lei a 15.000 Euro/investitor individual;

h) 31.12.2011: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual.

(3) Echivalentul în lei al plafonului de compensare se calculează la cursul de referință comunicat de BNR la data constatării situațiilor menționate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

(4) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația comunitară, C.N.V.M. poate modifica prin ordin al președintelui, plafonul de compensare prevăzut la alin. (1) și (2).

Art. 31. -

În situațiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Fondul trebuie să asigure compensarea creanței fiecărui investitor în limita plafonului menționat la art. 30.

Art. 32. -

(1) Compensația acordată în limita plafonului prevăzut la art. 30 se va aplica totalului creanțelor investitorului asupra aceluiași membru al Fondului, indiferent de numărul de conturi deschise, de moneda în care a fost efectuată investiția sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.

(2) Echivalentul în lei al obligației în valută se va calcula utilizându-se cursul de referință publicat de BNR pentru respectiva monedă străină, în vigoare la data constatării situațiilor menționate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Modificări (1)

Art. 33. -

(1) Fiecare investitor care este parte într-un cont comun de investiții va fi luat în considerare la calculul compensației prevăzută la art. 30. În lipsa unor prevederi speciale, creanțele vor fi împărțite în mod egal între investitori. Modificări (1)

Creanțele legate de operațiunile efectuate într-un cont comun de investiții la care sunt îndreptățiți doi sau mai mulți investitori, în calitatea lor de membri ai parteneriatului, asociației sau ai unei grupări de natură similară care nu are personalitate juridică, în scopul calculării valorii investiției compensate în limitele plafonului stabilit la art. 30, pot fi tratate ca rezultând dintr-o investiție efectuată de un singur investitor.

(2) Atunci când un investitor nu este îndreptățit la sumele sau instrumentele financiare deținute, compensația va fi plătită persoanei care are acest drept deplin, cu condiția ca acea persoană să fi fost sau să poată fi identificată înainte de data constatării ori hotărârii judecătorești la care se face referire în art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

În situația în care două sau mai multe persoane sunt deplin îndreptățite să primească compensația, în calculul cotei ce revine fiecăreia, în limitele plafonului stabilit la art. 30, se va ține seama de clauzele contractuale în baza cărora fondurile bănești sau instrumentele financiare sunt administrate. Această prevedere nu se aplică organismelor de plasament colectiv.

(3) Nu va fi considerat cont comun de investiții, contul clienților individuali deschis de către o societate de administrare a investițiilor sau de către o societate de servicii de investiții financiare la o altă societate de servicii de investiții financiare.

Art. 34. - Modificări (1)

Fondul va lua toate măsurile necesare pentru informarea investitorilor conform art. 48 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, în legătură cu constatarea sau hotărârea judecătorească la care se face referire în art. 47 alin. (1) din aceeași lege și va efectua plata compensațiilor cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 36 alin. (1).

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Fondul va stabili o perioadă în decursul căreia investitorilor li se va cere să-și formuleze pretențiile. Această perioadă nu poate fi mai mică de 5 luni începând de la data la care se face publică constatarea C.N.V.M. sau hotărârea judecătorească privind imposibilitatea membrului Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare aparținând investitorilor.

(2) Expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu va putea fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba că nu a putut, în mod justificat, să-și revendice în termen dreptul la compensare.

Art. 36. - Modificări (1)

(1) Fondul va asigura plata compensațiilor în limita plafonului stabilit la art. 30 în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data evaluării și validării creanțelor eligibile ale investitorilor.

(2) În circumstanțe cu totul excepționale și în cazuri speciale, Fondul poate solicita C.N.V.M. o prelungire a termenului prevăzut la alin. (1), care nu poate depăși 3 luni.

(3) Fără a ține seama de termenul limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptățită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile de investiții se află în cercetare penală în legătură cu o acțiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, Fondul va suspenda orice plată până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța competentă. În acest sens, Fondul va transmite organelor abilitate legal lista investitorilor ce urmează a fi compensați în vederea confirmării neimplicării acestora în operațiunile de spălare a banilor.

(4) Creanțele rezultând din tranzacții în legătură cu care a fost pronunțată o condamnare penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de spălare a banilor vor fi excluse de la orice compensare.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) În situația prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, plata compensațiilor se va efectua după data publicării deciziei C.N.V.M. de instituire a procedurii de administrare specială, în conformitate cu Titlul IX din legea mai sus menționată.

(2) În situația prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, plata compensațiilor se va efectua după notificarea hotărârii definitive de către oricare din părțile interesate.

Art. 38. - Modificări (1)

(1) În vederea plății compensației, în situațiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Fondul va calcula deținerea netă corespunzătoare contului fiecărui investitor (client) al membrului aflat în incapacitate de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare aparținând acestora.

(2) Deținerea netă reprezintă creanța totală a fondurilor bănești și instrumentelor financiare pe care membrul insolvabil le datorează clientului din care se deduc fondurile bănești și instrumentele financiare pe care acesta din urmă le datorează membrului la data stabilită conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

(3) După efectuarea plăților compensatorii, Fondul se subrogă în drepturile investitorilor compensați. Membrul Fondului sau succesorul său legal, în numele căruia au fost efectuate plăți compensatorii este obligat să returneze Fondului cuantumul compensației, precum și costurile implicate de efectuarea plății acesteia într-un termen stabilit de consiliul de administrație al Fondului. În cazul în care procesul de lichidare a unui membru este în plină desfășurare, Fondul se va înscrie la masa credală în locul investitorilor compensați.

Art. 39. -

(1) Investitorii au calitate procesuală activă împotriva Fondului, pentru a-și apăra dreptul la compensare.

(2) Litigiile născute între Fond și persoane fizice sau juridice pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit reglementărilor legale aplicabile în materie.

CAPITOLUL IV Obligații privind transparența Fondului și a membrilor

Art. 40. - Modificări (1)

Fondul va publica pe site-ul propriu, în limba română, informațiile privind membrii, contribuțiile acestora, procedurile privind calculul și plata contribuțiilor, procedura de compensare a investitorilor, precum și informații cu privire la instituțiile de credit exonerate de la obligația de plată a contribuțiilor, respectiv fondul sau schema care asigură compensarea clienților acestora.

Art. 41. -

(1) Fiecare intermediar de servicii de investiții financiare/societate de administrare a investițiilor care are ca obiect de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții trebuie să publice pe site-ul propriu informațiile necesare identificării Fondului de compensare a investitorilor la care este membru sau altei scheme de compensare la care acesta participă, conform art. 28 alin. (4).

Intermediarii care nu sunt membri ai Fondului au obligația să precizeze schema de compensare care va asigura plata compensațiilor clienților lor.

(2) Fiecare intermediar de servicii de investiții financiare/societate de administrare a investițiilor care are ca obiect de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții trebuie să ia măsuri adecvate pentru a pune la dispoziția investitorilor actuali sau a celor care intenționează să investească, informațiile prevăzute la alin. (1), precum și cele referitoare la plata compensațiilor, procedurile Fondului și plafonul de compensare oferit de Fond.

(3) La data încheierii contractului de intermediere/administrare, intermediarul/societatea de administrare a investițiilor va transmite, în scris, investitorului, informațiile menționate la alin. (1) și (2) și va solicita acestuia o declarație pe propria răspundere, că a luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii. În cazul în care intermediarul/ societatea de administrare a investițiilor nu este membru al Fondului, clientul acestuia va menționa în declarația pe proprie răspundere că nu se va îndrepta împotriva Fondului și că a luat la cunoștință faptul că, schema de compensare de la care poate solicita acordarea compensațiilor este cea menționată de intermediar în contractul de intermediere/administrare.

(4) Intermediarii și societățile de administrare a investițiilor au obligația de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informațiilor furnizate la data încheierii contractului de intermediere/administrare.

(5) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu vor fi folosite de membrii Fondului în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale membrilor vor cuprinde numai informații referitoare la apartenența membrului la Fond sau la o altă schemă de compensare a investitorilor.

(6) Informațiile prevăzute în prezentul articol se vor publica și în limba română.

CAPITOLUL V Dispoziții aplicabile operațiunilor transfrontaliere

Art. 42. -

(1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Fondul înființat în conformitate cu prevederile prezentului regulament va asigura, în limita plafonului stabilit conform art. 30, și compensarea investitorilor ce au conturi deschise la sucursalele înființate de membrii săi în statele membre.

(2) În situația în care plafonul de compensare și categoriile de investitori ce urmează a fi compensați în baza schemei de compensare a investitorilor existentă în statul membru gazdă depășesc nivelul sau întinderea prevăzută de Fond, sucursalele prevăzute la alin. (1) pot adera și la respectiva schemă de compensare din statul membru gazdă în scopul suplimentării acoperirii creanței de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenței la schema de compensare oferită de Fondul din România.

Art. 43. -

(1) Sucursalele intermediarilor din statele membre care vor presta servicii de investiții financiare în România pot adera la Fond, dacă nivelul plafonului și întinderea oferită de Fondul de compensare din România depășește nivelul și acoperirea oferită de schema de compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenței lor la schema de compensare din statul membru de origine.

(2) Procedurile Fondului vor stabili condiții obiective și general aplicabile privind aderarea și participarea sucursalelor intermediarilor din statele membre la Fond. Aderarea trebuie să fie condiționată de îndeplinirea de către sucursală a obligațiilor de membru relevante, inclusiv plata tuturor contribuțiilor, precum și a altor costuri.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și intermediarilor din statele membre care prestează servicii de investiții financiare în România în baza liberei circulații a serviciilor.

Art. 44. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 43, atunci când o sucursală solicită să adere la Fondul de compensare a investitorilor din România, pentru suplimentarea acoperirii creanțelor, Fondul va stabili împreună cu schema de compensare a investitorilor corespondentă din statul membru de origine, reguli și proceduri corespunzătoare pentru plata compensației investitorilor de la sucursala respectivă.

(2) La întocmirea procedurilor și condițiilor de aderare ale sucursalei menționate la alin. (1), se va ține seama de următoarele principii:

a) Fondul de compensare a investitorilor din România va păstra dreptul deplin să impună obiectivele și regulile generale aplicabile membrilor săi; va putea să solicite sucursalei furnizarea de date relevante și este îndreptățit să verifice asemenea informații la autoritățile competente din statul membru de origine al sucursalei;

b) Fondul va satisface pretențiile de compensare ale investitorilor după ce a fost informat de autoritățile competente din statul membru de origine al sucursalei despre constatarea sau hotărârea judecătorească prevăzute la art. 47 alin. 1 din Legea nr. 297 privind piața de capital. Înaintea plății compensației suplimentare reglementate, Fondul verifică dacă investitorul îndeplinește condițiile pentru plata acesteia, în conformitate cu propriile standarde și proceduri;

c) Fondul de compensare a investitorilor din România și schema de compensare a investitorilor corespondentă din statul membru de origine vor coopera și vor schimba informații pentru a se asigura că investitorii vor primi compensații la timp și în sume corect calculate. Cele două scheme de compensare vor conveni cum, în cazul existenței unei contestații care poate da naștere la compensare în baza oricăreia din cele două scheme, aceasta va afecta compensația plătită investitorului de fiecare schemă;

d) Fondul este îndreptățit să solicite sucursalelor intermediarilor din statele membre, plata unor contribuții pentru acoperirea suplimentară finanțată de către Fond. Răspunderea Fondului va fi, în toate cazurile, limitată la acoperirea suplimentară pe care s-a angajat să o compenseze peste acoperirea oferită de către schema de compensare din statul membru de origine.

Art. 45. -

(1) Dacă o sucursală a unui intermediar dintr-un stat membru care și-a exercitat opțiunea de a deveni membru conform prevederilor art. 43 nu-și îndeplinește obligațiile ce îi revin în calitate de membru al Fondului, autoritățile competente din statul membru de origine care i-au emis autorizația de funcționare, vor fi notificate de către C.N.V.M. și, în cooperare cu Fondul, vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura că sucursala respectivă își va îndeplini obligațiile menționate.

(2) Dacă respectivele măsuri nu au ca rezultat îndeplinirea obligațiilor la care se face referire în acest articol, după o perioadă corespunzătoare de preaviz care nu poate fi mai mică de 12 luni, Fondul va informa C.N.V.M. și autoritatea competentă din statul membru de origine și va exclude sucursala dintre membri săi.

(3) Fondul va asigura și după data excluderii sucursalei menționate la alin. (2) plata compensațiilor pentru serviciile de investiții financiare prestate de respectiva sucursală înainte de data excluderii acesteia.

(4) Excluderea sucursalei va fi publicată pe site-ul Fondului și al instituțiilor pieței de capital astfel încât investitorii să fie informați cu privire la acest fapt și cu privire la data de la care încetează acoperirea suplimentară.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 46. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament și a procedurilor Fondului aprobate de C.N.V.M. se sancționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 47. -

(1) În situația în care membrii Fondului și/sau oricare dintre administratorii ori conducătorii, directorii sau reprezentanții controlului intern ai acestora se fac vinovați de:

a) încălcarea reglementărilor aplicabile Fondului;

b) nerespectarea prevederilor cu privire la termenele și forma de raportare ce trebuie transmisă Fondului;

c) nerespectarea prevederilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor, C.N.V.M., la sesizarea Fondului sau din oficiu, poate aplica următoarele sancțiuni:

1. avertisment scris;

2. amendă aplicată membrilor sau administratorilor, conducătorilor, directorilor și/sau reprezentanților controlului intern, în limitele stabilite de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

3. limitarea operațiunilor membrului în sensul retragerii dreptului acestuia de a presta servicii de investiții financiare în numele și pe contul clienților;

4. suspendarea sau retragerea autorizației membrului.

(2) În cazul în care membrii Fondului sunt instituții de credit și intermediari dintr-un stat membru, C.N.V.M. va notifica BNR, respectiv autoritatea competentă din statul de origine în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 48. -

(1) Folosirea resurselor financiare aflate la dispoziția Fondului în alte scopuri decât cele prevăzute de lege sau plasarea acestora în alte active decât cele menționate expres în prezentul regulament, atrage după sine sancționarea persoanelor responsabile, cu:

a) amendă contravențională, stabilită în conformitate cu prevederile art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

b) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării oricărei activități în cadrul pieței de capital.

(2) În cazul sustragerii resurselor financiare aflate la dispoziția Fondului, C.N.V.M. va solicita instanțelor competente începerea urmării penale a persoanelor responsabile.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 49. -

(1) Sucursalele intermediarilor având sediul social în statele membre, care pot presta servicii de investiții financiare în România în baza unui acord de reciprocitate, vor participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului până la data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Sucursalele intermediarilor având sediul social în România care vor presta servicii de investiții financiare într-un stat membru până la data aderării României la Uniunea Europeană, în baza unui acord de reciprocitate, au obligația să se înregistreze ca membre ale schemei de compensare din statul membru respectiv.

Art. 50. -

În aplicarea art. 45 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, constituirea S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. va avea loc în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 51. -

(1) Intermediarii și societățile de administrare a investițiilor prevăzuți la art. 21 alin. (1) sunt obligați la plata contribuției inițiale în termen de 60 de zile de la data autorizării Fondului.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Fondul va remite C.N.V.M. un raport privind colectarea contribuțiilor și plasamentele efectuate.

(3) Membrii Fondului au obligația să se încadreze în prevederile Cap. IV în termen de maximum 90 de zile de la data înființării Fondului.

Art. 52. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor și Regulamentul C.N.V.M. nr. 18/2005 privind modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor.

PREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...