Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale din 30.01.2006

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezentul protocol s-a încheiat între (părțile):

U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. - Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual, cu sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera 44, sectorul 1, cod fiscal 12263159, Sentința civilă nr. 294/PJ/2004, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, reprezentată legal prin Ioan Ionel, în calitate de director executiv, denumită în continuare U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.,

și

FIHR - Federația Industriei Hoteliere din România, cu sediul în municipiul București, bd. General Gheorghe Magheru nr. 7, et. 3, camera 7, sectorul 1, cod fiscal 8286669, reprezentată legal prin Mihai Râjniță, în calitate de secretar general, denumită în continuare FIHR.

În baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remunerației cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005,

s-a constituit Comisia pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a repertorului de opere audiovizuale, formată dintr-un reprezentant U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., pe de o parte, și un reprezentant al FIHR, pe de altă parte.

Comisia a desfășurat negocieri în conformitate cu dispozițiile art. 13 lit. f) și ale art. 131 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005.

Comisia a luat în discuție propunerile ambelor părți asupra remunerației cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, cuvenite din comunicarea publică a operelor lor.

Părțile au căzut de acord asupra următoarei metodologii care face parte integrantă din prezentul protocol.

METODOLOGIE
privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale

Baza legală:

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,

- Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 230/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005,

1. Prin utilizarea în scopul comunicării publice a operelor cinematografice și a celorlalte opere audiovizuale se înțelege comunicarea acestora în spații accesibile publicului, indiferent de modalitatea realizării comunicării (întrebuințarea de mijloace mecanice sau electroacustice precum instalații de amplificare, întrebuințarea de aparatură de redare a înregistrărilor audiovizuale precum echipamente video, televizoare, echipament informatic etc.).

2. Sunt utilizatori, în sensul prezentei metodologii, orice persoane fizice și/sau juridice care folosesc cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, asociere, comodat etc.) spații în care sunt prezentate opere audiovizuale sau reproduceri ale acestora.

3. Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România - Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.), în calitate de organism de gestiune colectivă (OGC) a drepturilor patrimoniale de autor și conexe drepturilor de autor ale producătorilor de film și audiovizual, poate colecta direct sau prin intermediar remunerațiile cuvenite producătorilor de film și audiovizual din comunicarea publică a operelor pentru care au calitatea de producător.

4. Utilizatorii au obligația să obțină din partea U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., în schimbul unei remunerații în cuantumul prevăzut în tabelul din prezenta metodologie, autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea de opere audiovizuale, indiferent de durata efectivă a utilizării.

5. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pe o perioadă de până la 12 luni, iar în cazul utilizatorilor sezonieri, autorizația-licență se eliberează exclusiv pe perioada utilizării sau pe perioada declarată pe propria răspundere de utilizator ca fiind perioadă de utilizare.

6. Autorizația-licență neexclusivă poate fi prelungită, la cerere, pe o nouă perioadă determinată, fără a putea depăși durata valabilității prezentei metodologii.

7. Remunerația datorată de utilizatori se calculează prin înmulțirea remunerației lunare cu numărul de luni pentru care se face autorizarea. Pentru perioadele autorizate reprezentând luni incomplete (calculate în săptămâni sau zile) se împarte remunerația lunară la numărul de săptămâni/zile aferente unei luni calendaristice, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de săptămâni/zile pentru care se face autorizarea.

8. Plata se face de către utilizatorul care deține cu orice titlu spațiul în care are loc comunicarea publică. În situația transmiterii parțiale cu orice titlu a folosinței unui spațiu, subdobânditorii vor plăti remunerații distincte dacă utilizează surse proprii de sunet și/sau imagine.

9. Plata remunerațiilor se efectuează în cel mult 3 zile de la data autorizării pentru întreaga perioadă autorizată.

10. Pentru întârzieri la plata remunerației, utilizatorii datorează penalități echivalente nivelului dobânzii de referință stabilit de Banca Națională a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere de la data scadenței.

11. Autorizația-licență acordată potrivit prezentei metodologii încetează de drept în cazul întârzierilor la plată mai mari de 10 zile.

12. U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. poate cere periodic utilizatorilor orice informații considerate utile repartizării remunerațiilor încasate (datele calendaristice de utilizare, durata de utilizare, tipul spațiului în care a avut loc comunicarea publică, perioada pentru care se face raportarea etc.).

13. Organismul colector poate delega reprezentanți ai săi care să monitorizeze utilizarea reglementată de prezenta metodologie. Accesul reprezentanților organismului colector se face pe baza legitimațiilor emise de acesta, utilizatorii având obligația să le permită accesul în spațiile în care se face comunicarea publică. Utilizatorii au, de asemenea, obligația de a prezenta reprezentanților organismului colector autorizația-licență neexclusivă valabilă, în baza căreia se face comunicarea publică în spațiile respective.

14. Modificarea remunerațiilor se poate efectua prin renegociere, precum și periodic, prin reactualizarea cu indicele inflației, în conformitate cu dispozițiile art. 1313 și 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare. Remunerațiile modificate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prezenta metodologie și tabelul sunt valabile până la intrarea în vigoare a noii metodologii.

TABEL cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor
de opere audiovizuale
Modificări (1)

Utilizatori Remunerație lunară (RON)
A. Un ități de alimentație (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast-fooduri, co fetării sau unități asimilate), săli de jocuri sau cazinouri*)
1. În orașe sau stațiuni turistice:
a) cu suprafața de până la 100 m2 sau în spații deschise 30
b) cu suprafața cuprinsă între 101-200 m2 40
c) cu suprafața cuprinsă între 201-500 m2 50
d) cu suprafața de peste 500 m2 60
2. În mediul rural:
a) cu suprafață de până la 50 m2 15
b) cu suprafață de peste 50 m2 25
3. Cazinouri 200
B. Un ități hoteliere și asimilate structurilor de cazare**)
1. Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din stațiuni turistice:
a) cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere) 20
b) cu capacitate medie de cazare (31-100 de camere) 25
c) cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere) 30
2. Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, din mediul urban (exclusiv stațiunile turistice):
a) cu capacitate mică de cazare (până la 31 de camere) 30
b) cu capacitate medie de cazare (31-100 de camere) 50
c) cu capacitate mare de cazare (peste 100 de camere) 100
3. Hoteluri de categoria 4 și 5 stele 150
4. Moteluri, hoteluri, cabane, campinguri, sate de vacanță 30
5. Unități rurale de agroturism, popasuri turistice, pensiuni 20
U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A. Ioan Ionel,
director executiv
FIHR Mihai Râjniță ,
secretar general

*) La calculul suprafețelor vor fi luate în considerare numai suprafețele utile. Dacă același spațiu este utilizat pentru mai multe activități dintre cele enumerate în tabel, remunerațiile reprezentând drepturile patrimoniale ale producătorilor de opere audiovizuale se vor plăti pentru fiecare activitate. Cumulul remunerațiilor plătite nu poate depăși 7% din valoarea încasărilor brute ale utilizatorului.

**) Remunerațiile prevăzute pentru hoteluri și unități de cazare se percep numai în cazul existenței în camere a echipamentelor TV și/sau a oricărui alt tip de echipament care permite comunicarea publică de opere audiovizuale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...