Guvernul României

Hotărârea nr. 87/2006 privind aprobarea modelului Contractului de management pentru instituțiile publice de cultură

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2006 până la 01 decembrie 2009, fiind abrogat prin Hotărâre 1301/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modelul Contractului de management pentru instituțiile publice de cultură, încheiat cu persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul Contractului de management pentru instituțiile publice de cultură, încheiat cu persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu

București, 19 ianuarie 2006.

Nr. 87.

ANEXA Nr. 1

CONTRACT DE MANAGEMENT

ARTICOLUL 1 Părțile contractului

- Doamna/Domnul ..........................., în calitate de reprezentant legal al instituției publice de cultură .................................., cu sediul în localitatea ..................., str. ....................... nr. ....., județul/sectorul ............., denumit în continuare angajator,

și

- Doamna/Domnul ............................, în calitate de director general/director al ....................., domiciliată/ domiciliat în localitatea .........................................., str. ..................... nr. ....., județul/sectorul ..........., posesoare/posesor a/al buletinului/cărții de identitate seria ............ nr. .........., eliberat/eliberată de .................. la data de .................., CNP ............................., permis de muncă seria ............. nr. ............. din data .................., denumit în continuare manager,

au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

ARTICOLUL 2 Obiectul contractului

Angajatorul încredințează managerului organizarea, conducerea și gestionarea activității instituției publice, pe baza obiectivelor și a indicatorilor culturali cuprinși în proiectul de management, prevăzut în anexa la contractul de management, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 3 Durata contractului

Prezentul contract de management este asimilat contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată, managerul urmând să înceapă activitatea la data de ........................... .

Perioada de probă este de 90 de zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract de management.

ARTICOLUL 4 Locul de muncă

Activitatea se desfășoară la ............................................. .

ARTICOLUL 5 Felul muncii

Funcția ................................................................... .

ARTICOLUL 6 Durata muncii

1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .................. ore/zi, .................. ore/săptămână.

2. O fracțiune de normă de ........................................ ore/zi, ................. ore/săptămână.

ARTICOLUL 7 Concediul

Durata concediului anual de odihnă este de .................. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.

De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .................... .

ARTICOLUL 8 Salarizare

1. Salariul de bază lunar brut: ................................ lei.

2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri .................................................................;

b) indemnizații ............................................................;

c) alte adaosuri .......................................................... .

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 9 Drepturi și obligații ale managerului

1. Managerul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la securitate și sănătate în muncă;

e) dreptul de a beneficia de premii, conform normelor legale;

f) dreptul de a solicita angajatorului, atunci când consideră că este temeinic și oportun, modificarea obiectivelor și a indicatorilor instituției.

2. Managerul are, în principal, următoarele obligații:

a) să asigure gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

b) să îndeplinească obligațiile asumate, aferente proiectului de management prevăzut în anexa la contractul de management;

c) să îndeplinească programele și proiectele culturale minimale proprii, precum și indicatorii economici și indicatorii culturali. Acestea se negociază anual, în maximum 15 zile de la aprobarea bugetului instituției, și sunt cuprinse într-un act adițional la prezentul contract de management, întocmit conform modelului prevăzut în anexele A-C*) la prezentul contract de management;

d) să elaboreze și să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

e) să selecteze, să angajeze, să promoveze, să premieze, să sancționeze și să concedieze personalul salariat, cu respectarea dispozițiilor legale;

f) să stabilească atribuțiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare a instituției, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele de post;

g) să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

h) să asigure respectarea destinației alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

i) să administreze, cu diligența unui bun proprietar, patrimoniul instituției publice;

j) să reprezinte instituția în raporturile cu terții;

k) să încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, conform competențelor sale;

l) să prezinte angajatorului, la termenele prevăzute în art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură sau ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară a instituției, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor din proiectul de management, inclusiv măsurile pentru optimizarea activității acesteia, când este cazul;

m) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituției și pentru asigurarea pazei contra incendiilor în instituție;

n) să stabilească măsuri privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii.

*) Anexele A-C sunt comune anexelor nr. 1 și 2.

ARTICOLUL 10 Drepturi și obligații ale angajatorului

1. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării proiectului de management, situația economico-financiară a instituției, precum și a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

b) să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetele anuale, precum și în programele minimale, în cazuri temeinic justificate, potrivit legii;

c) să evalueze periodic performanțele manageriale, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) și cu criteriile de evaluare a performanțelor manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului nr. 26/2005.

2. Angajatorul are, în principal, următoarele obligații:

a) să acorde managerului toate drepturile ce decurg din contractul de management, precum și din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege;

b) să asigure instituției, în limitele aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, fondurile necesare, potrivit proiectului de management;

c) să asigure managerului deplina libertate în conducerea și organizarea activității instituției, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege și de prezentul contract de management.

ARTICOLUL 11 Proiectul managerial

Proiectul managerial, cuprinzând obiectivele și indicatorii culturali la a căror realizare se obligă managerul, este prevăzut în anexa la contractul de management. Pe parcursul executării contractului părțile pot să modifice, de comun acord, obiectivele și indicatorii culturali, în cazuri temeinic justificate, în scopul de a le adapta la evoluția conjuncturală a instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 12 Loialitate, confidențialitate

Managerul este obligat să își folosească întreaga capacitate de muncă în interesul instituției. Managerului îi sunt interzise orice activități și manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul instituției.

Pe durata contractului de management, managerul este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea instituției, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având acest caracter de către angajator.

ARTICOLUL 13 Răspunderea părților

Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul contract de management părțile răspund potrivit reglementărilor legale.

Managerul răspunde pentru daunele produse instituției prin orice act al său contrar intereselor instituției, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituției.

În cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu funcția pe care o deține, angajatorul are obligația de a sesiza de îndată organele competente; pe perioada soluționării sesizării contractul de management se suspendă.

ARTICOLUL 14 Modificarea contractului de management

1. Prevederile prezentului contract de management se modifică de drept în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (3), respectiv la art. 7 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2005.

2. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

Părțile vor adapta contractul de management corespunzător reglementărilor legale intervenite ulterior încheierii actului adițional și care îi sunt aplicabile.

ARTICOLUL 15 Încetarea contractului de management

Prezentul contract de management încetează:

a) de drept, în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (2) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2005;

b) prin acordul părților;

c) prin denunțarea unilaterală a contractului de management de către manager - realizată prin anunțarea, în scris, a faptului că nu dorește continuarea proiectului de management (înaintat cu .............. săptămâni/luni înainte de data expirării proiectului de management);

d) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare (Codul muncii).

ARTICOLUL 16 Litigii

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management sunt de competența instanțelor judecătorești.

ARTICOLUL 17 Alte clauze

Managerul are dreptul să solicite ordonatorului principal de credite mediere, consultanță și măsuri de protecție în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele și cu alte organizații.

ARTICOLUL 18 Dispoziții finale


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...