Guvernul României

Hotărârea nr. 127/2006 privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției

Modificări (2), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 55 alin. (2) și al art. 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Direcția Generală de Protecție și Anticorupție, care funcționează în subordinea Ministerului Justiției în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 637/2004 privind funcționarea și atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției, se desființează.

Art. 2. -

(1) Bugetul și numărul de posturi aprobate pentru Direcția Generală de Protecție și Anticorupție se preiau, de la data desființării acesteia, de Administrația Națională a Penitenciarelor.

(2) În termenul prevăzut de art. 1 întregul patrimoniu al Direcției Generale de Protecție și Anticorupție va fi inventariat de către o comisie numită prin ordin al ministrului justiției și predat pe bază de protocol Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) În același termen arhivele și documentele în lucru, aparținând Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, vor fi inventariate și preluate de către o comisie specială, constituită prin ordin al ministrului justiției. Practică judiciară (1)

(4) Comisia prevăzută la alin. (3) va preda, potrivit ordinului ministrului justiției, cu avizul conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, arhivele și documentele preluate, către Arhivele Naționale, instituțiile din sistemul de apărare, siguranță națională și ordine publică, prin protocoale încheiate între aceste instituții și Ministerul Justiției.

Art. 3. -

De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se sistează încadrarea posturilor vacante din statul de funcții, precum și orice modificare a raporturilor de muncă ale personalului angajat în cadrul Direcției Generale de Protecție și Anticorupție.

Art. 4. -

Personalul militar și salariații civili care sunt disponibilizați ca urmare a desființării Direcției Generale de Protecție și Anticorupție beneficiază de măsurile de protecție socială stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru acordarea acestor măsuri de protecție socială.

Art. 5. -

La împlinirea termenului prevăzut la art. 1:

a) Hotărârea Guvernului nr. 637/2004 privind funcționarea și atribuțiile Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 11 mai 2004 se abrogă;

b) Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 punctul VII, poziția 1 va avea următorul cuprins:

"

1. exercită atribuțiile care îi revin potrivit legii privind numirea personalului propriu, a asistenților judiciari, a personalului Institutului Național de Criminologie, al Institutului Național de Expertize Criminalistice, al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate acestuia și a celuilalt personal din sistemul justiției;"

2. Articolul 20 se abrogă.

3. La anexa nr. 3 punctul I litera B - Administrația Națională a Penitenciarelor, numărul maxim de posturi este 15.627.

4. La anexa nr. 3, punctul III va avea următorul cuprins:

"

III. Instituție publică finanțată integral din bugetul de stat:

- Institutul Național de Criminologie 32"

5. La anexa nr. 3, a doua notă de subsol se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 26 ianuarie 2006.

Nr. 127.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...