Oficiul Român pentru drepturile de autor - ORDA

Protocolul privind comunicarea publică a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe din 18.01.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În raport cu dispozițiile art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 219/2005 privind constituirea unor comisii, părțile depun prezentul protocol.

CREDIDAM - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți, cu sediul în municipiul București, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, telefon/fax 318 58 13, e-mail office@credidam.ro, având contul RO23INGB0001000152938958, deschis la ING Bank București, reprezentat legal prin domnul Ștefan Gheorghiu, în calitate de director general, și

RADEF "România Film" - Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor "România Film", cu sediul în municipiul București, bd. Henri Coandă nr. 27, sectorul 1, telefon 310 44 92, fax 310 44 98, e-mail romaniafilm1@xnet.ro, având contul RO35RNCB5010000000910001, deschis la B.C.R. Filiala Sector 1 București, reprezentată legal prin domnul Mihail Țintea, director general, și doamna Casandra Iordan, director economic,

convin prin prezentul protocol după cum urmează:

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii de opere cinematografice au obligația să plătească o remunerație unică echitabilă organismului de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți.

2. Utilizarea în cadrul cinematografelor a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, aduse anterior la cunoștință publică și ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protecție prevăzute de lege, se poate face numai dacă remunerația echitabilă, datorată conform prezentului protocol, a fost achitată către organismul de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector.

3. Utilizatorii au obligația să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți o remunerație reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4:

Anii Cinematografe
2006 și următorii 1,2%

4. Baza de calcul este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare, din care se scad TVA și timbrul cinematografic, obținute de fiecare dintre utilizatori.

5. Remunerația se plătește trimestrial până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

6. Utilizatorii au obligația să transmită organismului de gestiune colectivă a artiștilor interpreți, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, durata utilizării lor, menționarea denumirii fiecărei videograme utilizate zilnic, producătorul acesteia.

Aceste liste constituie baza de repartizare a remunerațiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzut în acest protocol;

b) baza de calcul a sumelor virate.

Raportul va fi transmis în format electronic, va fi însoțit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura și ștampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informațiilor conținute în raport.

7. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, după efectuarea plăților, utilizatorul are obligația de a comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informațiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile pentru pregătirea documentației solicitate. Organismul de gestiune colectivă are dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remunerației de către un auditor agreat de toate părțile.

8. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări pentru fiecare zi de întârziere în cuantumul celor datorate pentru debitele la bugetul de stat.

9. Prezentul protocol intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va putea fi modificat numai după 3 ani de la această dată, cu excepția cazului în care dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita inițierea unei noi proceduri de negociere.

CREDIDAM RADEF "România Film"
Director general, Director general,
Ștefan Gheorghiu Mihail Țintea
Avocat, Director economic,
Mariana Savu Casandra Iordan

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...