CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Definiții

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea în lei și euro a asistenței financiare nerambursabile alocate României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare FEPAM, pentru perioada de programare 2014-2020.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli" și "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) contribuția financiară a Uniunii Europene - sumele care se transferă Guvernului României de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, potrivit cadrului financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituțional și alocările prevăzute pentru România de către Comisia Europeană;

c) prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană din FEADR și FEPAM sub forma avansurilor pentru susținerea începerii și/sau pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;

d) sprijin financiar aferent FEGA - sumele provenite din alocații de la bugetul de stat și/sau din venituri din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului, pentru finanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA, potrivit art. 17 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/1978, (CE) nr. 165/1994, (CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, până la transferarea plăților lunare de către Comisia Europeană, inclusiv a avansurilor acordate beneficiarilor FEGA pentru măsurile prevăzute de următoarele regulamente:

- Regulamentul (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;

- Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe;

- Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole;

- Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituții școlare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentelor (CE) nr. 2.200/1996, (CE) nr. 2.201/1996 și (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate;

- Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/1972, (CEE) nr. 234/1979, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

- Regulamentul (CE) nr. 691/2009 al Comisiei din 30 iulie 2009 privind acordarea de avansuri, începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare, la plățile pe suprafață pentru culturile arabile, la plățile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI și în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor și caprinelor, la plățile pentru carnea de vită și mânzat și la schema de plată unică pe suprafață;

- Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013;

- Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole;

- Regulamentul (UE) nr. 1.272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică;

- Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei, din 6 august 2014, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea;

- Regulamentul (CE) nr. 452/2009 al Comisiei din 29 mai 2009 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.898/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, a untului și a untului concentrat pe piața comunitară;

- Regulamentul (UE) nr. 1.370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole;

- Regulamentul (UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 29 iunie 2010 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.216/2009 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective;

e) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a) -d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, pentru beneficiarii Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, denumit în continuare PNDR 2014-2020, Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, denumit în continuare POPAM, și ai măsurilor finanțate din FEGA;

f) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. e), aferentă proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM;

g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a Uniunii Europene, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

h) cheltuieli neeligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a Uniunii Europene sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

i) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a PNDR 2014-2020 și a POPAM, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

j) valoarea totală a proiectului/cheltuielii directe - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectelor/cheltuielilor directe din cadrul, după caz, schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a celor din PNDR 2014-2020, inclusiv a schemelor de ajutor de stat și de minimis, precum și a celor din POPAM, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției financiare a Uniunii Europene, cofinanțarea publică și/sau privată, precum și din cheltuieli publice/private, altele decât cele eligibile;

k) Acordul interinstituțional - acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 2 decembrie 2013, privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară;

l) programe - documentele de programare elaborate de România și aprobate de Comisia Europeană, respectiv PNDR 2014-2020, finanțat din FEADR și POPAM, finanțat din FEPAM;

m) structuri de implementare - autoritățile de management, agențiile de plată și organisme intermediare, precum și organisme-suport, definite ca structuri care îndeplinesc prin delegare funcții de gestionare și implementare a asistenței financiare nerambursabile pentru Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, Programul Național de Dezvoltare Rurală, inclusiv structurile care desfășoară activități de natură juridică care fac parte integrantă din activitățile de gestionare a asistenței financiare nerambursabile din fondurile Uniunii Europene, dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul autorităților de management, structuri cu sau fără personalitate juridică, precum și alte entități prevăzute în regulamentele europene și în legislația din domeniul politicii agricole comune și a politicii în domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime;

n) autorități de management - structuri organizatorice din cadrul MADR, responsabile pentru:

- managementul PNDR 2014-2020, caz în care autoritatea de management este Direcția generală de dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, denumită în continuare DGDR AM-PNDR;

- managementul POPAM, caz în care autoritatea de management este Direcția generală - Autoritatea de management pentru POPAM;

o) agenții de plată - structuri organizatorice din cadrul și din subordinea MADR, responsabile cu:

- plăți aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, caz în care agenția de plată este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;

- plăți aferente PNDR, caz în care agenția de plată este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR;

- plăți aferente POPAM, caz în care plata se face de către MADR prin organismul intermediar reprezentat de Direcția generală buget finanțe și fonduri europene;

- plăți aferente Rețelei de Informații Contabile Agricole, denumite în continuare RICA, caz în care plata se face de către MADR prin organismul intermediar reprezentat de Direcția generală buget finanțe și fonduri europene;

p) autoritatea de coordonare a agențiilor de plăți - organism responsabil cu transmiterea declarațiilor de cheltuieli și a cererilor de plată către Comisia Europeană, reprezentat de organismul de coordonare a agențiilor de plăți, structură din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

q) contract/decizie de finanțare - documentul juridic încheiat între AFIR și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR și care constituie titlu executoriu;

r) beneficiari - persoane fizice și/sau juridice prevăzute în PNDR, POPAM și în regulamentele UE care reglementează managementul fondurilor FEGA, FEADR sau FEPAM, după caz, care semnează contract de finanțare sau sunt beneficiari ai unui ordin sau decizii de finanțare;

s) solicitant - persoane fizice și/sau juridice prevăzute în PNDR, POPAM și în regulamentele UE care depun solicitarea de accesare a FEGA, FEADR sau FEPAM, după caz;

ș) parteneriat public-privat - forma de cooperare între autoritățile publice, entități private și organizații neguvernamentale, pe baza acordului liber consimțit în temeiul art. 1.169 și/sau art. 1.172 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în concordanță cu prevederile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;

t) grup de acțiune locală - parteneriat local/regional, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în care majoritatea în toate forurile decizionale este deținută de reprezentanții sectorului privat și ai societății civile, denumit în continuare GAL pentru PNDR și FLAG pentru POPAM;

ț) sistemul informatic de contabilitate pentru agricultură - RICA, Agenția de Legătură a României pentru Comisia Europeană în conformitate cu următoarele regulamente:

- Regulamentul (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 220/2015 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană.

SECȚIUNEA a 2-a Managementul financiar al sumelor provenite din FEGA, FEADR și FEPAM

Art. 3. -

(1) Guvernul, prin MADR, gestionează contribuția financiară a Uniunii Europene din FEGA, FEADR și FEPAM și asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor Uniunii Europene și naționale în vigoare.

(2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și în contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, MADR, în scopul asigurării sumelor prevăzute în bugetul fondurilor externe nerambursabile, anexă la bugetul MADR, aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA.

Art. 4. -

(1) MADR este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Uniunii Europene, în limita plafoanelor anuale și alocărilor stabilite pentru România.

(2) MADR asigură gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene, prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României.

(3) Conturile aferente gestionării contribuției financiare a Uniunii Europene și a contribuției publice naționale totale deschise pe numele MADR și agențiilor de plăți sunt după cum urmează:

a) echivalentul în lei al fondurilor externe nerambursabile, reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene, se gestionează prin conturi de disponibilități sau ale bugetului fondurilor externe nerambursabile deschise la Trezoreria Statului;

b) contribuția publică națională totală se gestionează prin conturi de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele instituțiilor publice care au calitatea de agenții de plăți.

(4) Sumele aferente derulării schemelor, măsurilor, respectiv proiectelor finanțate, după caz, din FEGA, FEADR sau FEPAM, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Plățile aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, cât și măsurilor delegate finanțate din FEADR se efectuează integral numai în contul beneficiarului, declarat la APIA, respectiv AFIR, pentru plățile aferente PNDR 2014-2020, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.

(6) MADR efectuează, conform art. 4 alin. (2) lit. (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, plățile aferente activității RICA și prestările de servicii pentru colectarea datelor din sumele FEGA transmise de Comisia Europeană pentru chestionarele validate.

(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi colectate de APIA, AFIR și MADR, în calitate de agenții de plăți, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului și, în termen de 3 zile lucrătoare, pentru fiecare agenție de plată vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilități sau cheltuieli bugetare, după caz. Prin excepție, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului. Modificări (1)

(8) Disponibilitățile din echivalentul în lei al contribuției financiare a Uniunii Europene aflate în contul de disponibilități al MADR deschis la Trezoreria Statului, inclusiv sumele recuperate în contul respectiv, sunt purtătoare de dobândă. Dobânda se bonifică și se utilizează pentru finanțarea schemelor de sprijin direct și a măsurilor finanțate, inclusiv a schemelor de ajutor de stat și de minimis, din FEADR sau FEPAM.

Art. 5. -

(1) Contribuția financiară a Uniunii Europene, aferentă FEGA, FEADR și FEPAM, se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene în materie și a deciziilor Comisiei Europene.

(2) Sumele transferate de Comisia Europeană din FEADR și FEPAM către MADR, sub forma prefinanțării, vor fi utilizate pentru susținerea începerii și/sau implementării proiectelor finanțate în cadrul PNDR și POPAM, în vederea derulării corespunzătoare a acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 49/2015:
Dispoziții generale
Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEPAM
Modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...