Guvernul României

Hotărârea nr. 1878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură

Modificări (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 17 ianuarie 2006.

În vigoare de la 17 ianuarie 2006 până la 23 decembrie 2013, fiind abrogat prin Hotărâre 1069/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 102/1998 privind organizarea și funcționarea sistemului de educație permanentă prin instituțiile educaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2000,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se înființează Centrul de Pregătire Profesională în Cultură prin reorganizarea Centrului pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii, care se desființează.

(2) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, denumit în continuare Centrul, se organizează și funcționează ca instituție publică educațională, de importanță națională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. Modificări (1)

(3) Centrul este finanțat integral din venituri proprii și are sediul în municipiul București, Calea Dorobanților nr. 99A, sectorul 1. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a Strategiei Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul formării profesionale continue, educației permanente și al managementului cultural. Modificări (2)

(2) Scopul Centrului constă în realizarea activităților specifice formării profesionale continue, educației permanente și managementului în domeniul culturii, în beneficiul instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural și al persoanelor fizice, prin elaborarea și implementarea de programe și proiecte. Modificări (2)

(3) Pentru îndeplinirea misiunii sale Centrul are următoarele atribuții principale:

A. În domeniul formării profesionale continue și al educației permanente:

a) determină nevoile de formare profesională ale angajaților instituțiilor publice și persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural;

b) elaborează, în colaborare cu Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, precum și cu alte autorități și organisme cu competențe în domeniu, standarde profesionale și ocupaționale, tematici și programe specifice domeniului culturii;

c) oferă servicii de educație recurentă sau compensatorie, formare profesională și educație civică, prin organizarea și desfășurarea de programe, cursuri și alte activități specifice;

d) oferă servicii de orientare profesională în colaborare cu entitățile educaționale din sistemul educațional național;

e) organizează și desfășoară activități de evaluare și atestare a competențelor profesionale dobândite pe cale nonformală și informală;

f) organizează și desfășoară cursuri sau alte forme specifice de pregătire postliceală și postuniversitară, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile legii;

g) elaborează și realizează aplicații practice pentru programele, cursurile și celelalte activități organizate;

h) în colaborare cu direcțiile de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor și cu alte instituții ale acestuia, organizează și desfășoară atestarea specialiștilor și experților în domeniul patrimoniului cultural, respectiv a personalului din instituțiile de spectacole;

i) sprijină activitatea și colaborează cu instituțiile de învățământ artistic și cu persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ din acest domeniu;

j) eliberează, în condițiile legii, diplome educaționale și certificate de absolvire persoanelor care au urmat programele și cursurile organizate;

k) dezvoltă, perfecționează și pune la dispoziția persoanelor interesate aplicații informatice necesare formării profesionale și educației permanente specifice domeniului culturii;

l) organizează și desfășoară programe, cursuri și alte activități de formare profesională a personalului instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, persoanelor juridice de drept privat, precum și a persoanelor fizice;

m) participă la organizarea de programe și activități de formare profesională a personalului din domeniul cultelor, în ceea ce privește conservarea, evidența și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil deținut de unitățile de cult.

B. În domeniul managementului cultural:

a) elaborează și pune la dispoziția persoanelor juridice sau fizice interesate programe de management și marketing cultural;

b) elaborează studii, lucrări și metodologii cu aplicabilitate în domeniile culturii și cultelor;

c) dezvoltă aplicații informatice specifice managementului cultural;

d) asigură consultanță și asistență metodologică și de specialitate în domeniul managementului și marketingului cultural instituțiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, și persoanelor juridice de drept privat.

C. În domeniul dezvoltării instituționale:

a) la solicitarea persoanelor juridice de drept privat, acordă consultanță și realizează examinări pentru evaluarea caracteristicilor profesionale și de personalitate ale persoanelor fizice pentru identificarea disponibilităților pentru activitatea de conducere;

b) pregătește și perfecționează specialiști în domenii care sunt solicitate de economia de piață, pentru sectorul culturii - legislație, managementul resurselor umane, managementul proiectelor, management financiar, marketing, informatică etc;

c) elaborează proiectele metodologiilor și criteriilor de autorizare a persoanelor juridice cu activitate în domeniul culturii, precum și modalitățile de examinare finală și de certificare a pregătirii profesionale, pe care le supune aprobării Ministerului Culturii și Cultelor.

D. Alte atribuții:

a) editează și comercializează publicații de specialitate, potrivit obiectului său de activitate, precum Revista Muzeelor și altele;

b) propune Ministerului Culturii și Cultelor, în vederea aprobării prin ordin, tarife pentru serviciile oferite;

c) organizează și întreține o bază de date, precum și un centru de documentare specifice obiectului său de activitate;

d) organizează manifestări științifice - mese rotunde, colocvii, ateliere, simpozioane, schimburi de experiență și de informare documentară - în domeniile sale de competență;

e) acordă premii absolvenților programelor de formare profesională și educație continuă;

f) poate asigura, în spațiile proprii sau pe bază de contract ori de protocol încheiat cu alte persoane juridice, cazarea beneficiarilor cursurilor. Modificări (1)

Art. 3. -

Centrul își stabilește și realizează programul de activitate, proiectele și programele educaționale și de formare profesională proprii, cu respectarea prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Funcționarea Centrului se asigură prin activitatea personalului angajat și prin constituirea unui corp de formatori și instructori.

Art. 5. -

(1) Centrul este condus de un director, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii. Modificări (1)

(2) Directorul Centrului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, cu instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate. Modificări (1)

(3) Directorul Centrului poate delega, în condițiile legii, o parte din atribuțiile sale celorlalte persoane cu funcții de conducere. Modificări (1)

(4) Directorul Centrului este ordonator terțiar de credite. Modificări (1)

(5) Directorul Centrului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu. Modificări (1)

(6) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul Centrului emite decizii. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Pe lângă directorul Centrului se organizează și funcționează: Modificări (1)

a) Consiliul calității - organ consultativ în domeniul calității, care are misiunea de a stabili, documenta, implementa, menține și îmbunătăți sistemul de management al calității din Centru, în conformitate cu cerințele formării profesionale continue și ale educației permanente;

b) Consiliul administrativ - organ colectiv de conducere cu caracter consultativ în domeniul managementului instituției.

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea consiliilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a directorului Centrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică a Centrului cuprinde și alte funcții de conducere, conform structurii organizatorice și regulamentului de organizare și funcționare aprobate potrivit art. 8.

(2) Salarizarea personalului angajat al Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind instituțiile publice finanțate din venituri proprii.

Art. 8. -

Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. -

Personalul existent în fostul Centru pentru Formare, Educație Permanentă și Management în Domeniul Culturii este preluat de Centru pe bază de examen pentru verificarea aptitudinilor profesionale, corespunzător atribuțiilor și structurii organizatorice ale Centrului, organizat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității
sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.878.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...