Guvernul României

Hotărârea nr. 1869/2005 pentru aprobarea Programului național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice - PNAC-SECA

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 aprilie 2006 până la 30 iunie 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 465/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 2.320/2002 care stabilește reguli comune în domeniul securității aviației civile și ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.217/2003 cu privire la specificațiile comune pentru programele naționale de control al calității în domeniul securității aviației civile,

în vederea asigurării implementării Programului național de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2005,

în conformitate cu prevederile art. 79 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Programul național de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice, denumit în continuare PNAC-SECA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Modificări (1)

În aplicarea PNAC-SECA, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului emite reglementări obligatorii pentru toți administratorii aerodromurilor, furnizorii de servicii de navigație aeriană, precum și pentru orice instituție sau operator economic, persoane fizice și/sau juridice române ori străine, care desfășoară activități în perimetrul aerodromurilor.

Art. 3. - Modificări (1)

Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la art. 2:

a) înregistrarea la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a raportului anual cu privire la rezultatele aplicării programului propriu de control intern al calității, după termenul prevăzut în PNAC-SECA;

b) neefectuarea la termenele stabilite a acțiunilor corective cuprinse în planul de acțiuni corective, aprobat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în conformitate cu PNAC-SECA;

c) obstrucționarea accesului inspectorilor AVSEC în facilitățile proprii care pot fi supuse controlului conform PNAC-SECA.

Art. 4. - Modificări (1)

Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează:

a) contravențiile prevăzute la lit. a), cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

b) contravențiile prevăzute la lit. b), cu amendă de la 6.000 lei (RON) la 8.000 lei (RON);

c) contravențiile prevăzute la lit. c), cu amendă de la 8.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

Art. 5. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, cu respectarea dispozițiilor legale, de către persoane cu atribuții de control din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, anume desemnate prin ordin al ministrului.

Art. 6. -

Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Refuzul nejustificat al unui operator aerian de a permite accesul la bordul unei aeronave operate de acesta al inspectorilor AVSEC, în vederea efectuării inspecției în conformitate cu PNAC-SECA, se sancționează cu:

a) în cazul operatorilor aerieni români, pe lângă sancțiunea aplicată potrivit art. 4 lit. c), cu suspendarea licenței de transport de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;

b) în cazul operatorilor aerieni străini, cu interdicția operării pe aeroporturile din România, în conformitate cu reglementările în vigoare și în măsura în care nu se prevede altfel în tratatele la care România este parte.

Art. 8. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 1.3.42 din cap. I și cap. XIX și anexele nr. 10-16 din Programul național de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 443/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Alexandros Galiațatos,
secretar de stat
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.869.

ANEXĂ

PROGRAMUL NAȚIONAL
de asigurare a calității în domeniul securității aeronautice - PNAC-SECA

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...