Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii | Lege 317/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii -
SECȚIUNEA a 2-a
Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

Art. 35. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera judecătorilor și procurorilor;

a) propune Președintelui României numirea în funcție și eliberarea din funcție a judecătorilor și a procurorilor, cu excepția celor stagiari; Jurisprudență, Doctrină (1)

b) numește judecătorii stagiari și procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obținute la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii;

c) dispune promovarea judecătorilor și a procurorilor; Jurisprudență

d) eliberează din funcție judecătorii stagiari și procurorii stagiari; Jurisprudență

e) propune Președintelui României conferirea de distincții pentru judecători și procurori, în condițiile legii;

f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament. Jurisprudență

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la admiterea în magistratură, evaluarea, formarea și examenele judecătorilor și procurorilor:

a) la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, stabilește numărul anual de cursanți ai Institutului Național al Magistraturii, aprobă anual data și locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, stabilește tematica pentru concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii și aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiție, emite avize și adoptă regulamente, în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;

b) numește comisia de admitere și comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul Național al Magistraturii;

c) organizează și validează, potrivit legii și regulamentului, examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor și aprobă programul de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, precum și tematica activităților de formare profesională continuă, organizate de curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea; Jurisprudență

d) organizează și validează, potrivit legii și regulamentului, concursurile pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor; Jurisprudență

e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecătorilor și procurorilor;

f) numește comisiile pentru evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, în condițiile legii;

g) numește și revocă directorul și directorii adjuncți ai Institutului Național al Magistraturii, la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, și desemnează judecătorii și procurorii care vor face parte din Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii; Jurisprudență

h) la propunerea Consiliului științific al Institutului Național al Magistraturii, aprobă structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Institutului Național al Magistraturii;

i) numește directorul și directorii adjuncți ai Școlii Naționale de Grefieri și desemnează judecătorii și procurorii membri în consiliul de conducere al școlii;

j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluționează contestațiile formulate de judecători și procurori împotriva hotărârilor pronunțate de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepția celor date în materie disciplinară. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor și a parchetelor;

a) convoacă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, în condițiile legii;

b) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe și parchete;

c) elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice, și emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanțelor și parchetelor; Jurisprudență

d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau regulament. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adoptă Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, precum și alte regulamente și hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004, republicată, și în Legea nr. 304/2004, republicată. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigură publicarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor și a regulamentelor prevăzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de regulamente și ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege.

(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justiției cu privire la necesitatea inițierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiției.

(6) Consiliul Superior al Magistraturii elaborează anual un raport privind starea justiției și un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintă Camerelor reunite ale Parlamentului României până la data de 15 februarie a anului următor și le publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 39. -

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește secretarul general și personalul cu funcții de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Cât privește propunerile de numire a judecătorilor, ele se fac de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecătorii care au promovat examenul de capacitate, în termen de cel mult 30 de zile de la data validării acestui examen [art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 și art. 31 alin. (1) și (2) din Legea nr. 303/2004]. Numirea se face de către Președintele României, dar exclusiv la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și nu a ministrului justiției, pentru a evita politizarea actului de înfăptuire a justiției. Președintele poate refuza motivat o singură dată numirea unui judecător, iar dacă Consiliul Superior al Magistraturii menține propunerea inițială are obligația să-și motiveze opțiunea [art. 31 alin. (3) și (4) din Legea nr. 203/2004]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 317/2004:
Structura Consiliului Superior al Magistraturii
Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
Dispoziții comune
Atribuțiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Atribuțiile secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii
Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...