Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea judecătorilor și procurorilor -
CAPITOLUL II
Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor

Art. 98. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Judecătorii și procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției. Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (1)

(2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor militari poate fi angajată numai potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 99. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2), Proceduri (1)

Constituie abateri disciplinare: Jurisprudență

a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere, declarațiile de interese, incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

b) intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii, precum și imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror; Jurisprudență

c) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (1)

d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

e) nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor; Doctrină (2)

f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces; Jurisprudență, Reviste (4)

g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

h) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă fapta nu constituie infracțiune; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

i) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

j) absențele nemotivate de la serviciu, în mod repetat; Jurisprudență, Reviste (1)

k) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, avocați, experți, martori sau justițiabili; Jurisprudență

l) neîndeplinirea obligației privind transferarea normei de bază la instanța sau parchetul la care funcționează; Jurisprudență

m) nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

n) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 100. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (3)

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor și procurorilor, proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt: Jurisprudență

a) avertismentul; Jurisprudență

b) diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanță sau la un parchet, situate în circumscripția aceleiași curți de apel ori în circumscripția aceluiași parchet de pe lângă aceasta; Modificări (1), Jurisprudență

d) excluderea din magistratură. Jurisprudență

Art. 101. - Jurisprudență, Reviste (3)

Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 100 se aplică de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Principiul răspunderii disciplinare amagistraților este consacrat în art. 98 din Legea nr. 303/2004. Potrivit acestui text: „Judecătorii și procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiului justiției”. Astfel cum rezultă din textul citat, răspunderea disciplinară nu se limitează doar la încălcarea îndatoririlor de serviciu, ci se raportează și la faptele care afectează „prestigiului justiției”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sancționarea judecătorilor, pentru ase evita abuzurile sau presiunea asupra lor, se face de asemenea numai în condițiile prevăzute de lege (art. 98-100 din Legea nr. 303/2004), de către secția pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii, potrivit procedurii prevăzute de legea sa organică. Hotărârea secției este supusă recursului la Completul de 9 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (art. 44-50 din Legea nr. 317/2004). [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Principiul răspunderii disciplinare amagistraților este consacrat în art. 98 din Legea nr. 303/2004. Potrivit acestui text: „Judecătorii și procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiului justiției”. Astfel cum rezultă din textul citat, răspunderea disciplinară nu se limitează doar la încălcarea îndatoririlor de serviciu, ci se raportează și la faptele care afectează „prestigiului justiției”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sancționarea judecătorilor, pentru ase evita abuzurile sau presiunea asupra lor, se face de asemenea numai în condițiile prevăzute de lege (art. 98-100 din Legea nr. 303/2004), de către secția pentru judecători aConsiliului Superior al Magistraturii, potrivit procedurii prevăzute de legea sa organică. Hotărârea secției este supusă recursului la Completul de 9 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (art. 44-50 din Legea nr. 317/2004). [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Principiul răspunderii disciplinare amagistraților este consacrat în art. 98 din Legea nr. 303/2004. Potrivit acestui text: „Judecătorii și procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiului justiției”. Astfel cum rezultă din textul citat, răspunderea disciplinară nu se limitează doar la încălcarea îndatoririlor de serviciu, ci se raportează și la faptele care afectează „prestigiului justiției”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Incompatibilități și interdicții
Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Judecătorii stagiari și procurorii stagiari
Numirea judecătorilor și procurorilor
Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor
Promovarea judecătorilor și procurorilor și numirea în funcțiile de conducere
Delegarea, detașarea și transferul
Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Dispoziții generale
Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Reviste:
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod grav sau repetat a dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Reflectarea principiului repartizării aleatorii și a principiului continuității completului de judecată în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile (II)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Abaterile disciplinare ale magistraților. Absențe nemotivate de la serviciu, în mod repetat sau care afectează în mod direct activitatea instanței ori a parchetului
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Proceduri:
Procedură privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 46/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la acordarea sporului de confidențialitate judecătorilor, procurorilor și personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, în raport de dispozițiile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2006, art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2001
;
se încarcă...