Promovarea judecătorilor și procurorilor și numirea în funcțiile de conducere | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cariera judecătorilor și procurorilor -
CAPITOLUL V
Promovarea judecătorilor și procurorilor și numirea în funcțiile de conducere Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Promovarea la tribunale, curți de apel și la parchete Puneri în aplicare (3)

Art. 43. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Promovarea judecătorilor și procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel național, în limita posturilor vacante existente la tribunale și curți de apel sau, după caz, la parchete. Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Concursul pentru promovarea judecătorilor și procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii. Jurisprudență

(3) Comisia pentru promovarea judecătorilor este alcătuită din judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, judecători de la curțile de apel și formatori din Institutul Național al Magistraturii, numiți prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Puneri în aplicare (1)

(4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel și formatori din Institutul Național al Magistraturii, numiți prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii. Puneri în aplicare (1)

(5) Data, locul, modul de desfășurare a concursului și posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor și procurorilor, prin curțile de apel și parchete, și se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Național al Magistraturii, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și în trei cotidiene centrale, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Art. 44. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Pot participa la concursul de promovare la instanțele sau parchetele imediat superioare judecătorii și procurorii care au avut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc următoarele condiții minime de vechime: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

a) 5 ani vechime în funcția de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcțiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat și procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) 6 ani vechime în funcția de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcțiile de judecător de curte de apel și procuror la parchetul de pe lângă aceasta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) 8 ani vechime în funcția de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență

(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare și perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

Art. 45. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

Judecătorii și procurorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 44 pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 46. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Concursul de promovare constă în probe scrise, cu caracter teoretic și practic. Jurisprudență

(2) Probele constau în: Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

a) în funcție de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar și fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internațional privat; Jurisprudență

b) jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și jurisprudența Curții Constituționale;

c) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene;

d) procedura civilă sau procedura penală, în funcție de specializarea judecătorului sau procurorului. Jurisprudență

(3) Procedura de desfășurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevăzută în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(4) Dispozițiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

Art. 47. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor și procurorilor declarați admiși.

SECȚIUNEA a 2-a Numirea în funcțiile de conducere din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curților de apel și parchetelor corespunzătoare

Art. 48. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Numirea în funcțiile de președinte și vicepreședinte la judecătorii, tribunale, tribunale specializate și curți de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Pot participa la concurs sau examen judecătorii care au calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Judecătorii își depun candidaturile însoțite de orice alte acte considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Național al Magistraturii.

(4) Concursul sau examenul constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere și în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea, rezistența la stres și un test psihologic. Modificări (2)

(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și este formată din 2 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, 2 judecători de la curțile de apel și 3 specialiști în management și organizare instituțională. La constituirea comisiilor vor fi avuți în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management. Modificări (1)

(6) Data, locul, precum și Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Național al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii și se afișează pe pagina de Internet a Institutului Național al Magistraturii, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și la sediile instanțelor judecătorești, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării acestuia. Modificări (1), Jurisprudență

(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului și numește judecătorii în funcțiile de conducere în termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale. Dispozițiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

(8) Numirea judecătorilor care au obținut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost declarați admiși la examen în funcțiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condițiile prevăzute la alin. (1).

(9) Numirea judecătorilor în celelalte funcții de conducere se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea președintelui instanței. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(10) Nu pot fi numiți în funcții de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal, ce influențează sau ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(11) Judecătorii care participă la concurs sau examen, precum și cei propuși pentru o funcție de conducere sunt obligați să dea o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 și nici nu au colaborat cu acestea, precum și o declarație de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariția unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoștință despre aceasta. Jurisprudență, Reviste (1)

(12) Înainte de numirea în funcțiile de conducere, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică și comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea. Jurisprudență

(13) Evidența posturilor vacante de conducere de la instanțele judecătorești este publică și disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Ministerului Justiției, precum și prin afișare la sediile instanțelor judecătorești.

(14) Numirea în funcții de conducere potrivit prezentului articol se face în termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante.

Art. 49. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Numirea în funcțiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și de adjuncți ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Național al Magistraturii. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege. Jurisprudență

(3) Procurorii își depun candidaturile însoțite de orice alte acte considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Național al Magistraturii.

(4) Dispozițiile art. 48 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(5) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel și 3 specialiști în management și organizare instituțională. La constituirea comisiilor vor fi avuți în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management. Modificări (1), Reviste (1)

(6) Data, locul, precum și Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Național al Magistraturii se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii și se afișează pe pagina de Internet a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a Institutului Național al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justiției și la sediile parchetelor, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării acestuia. Modificări (1)

(7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului și numește procurorii în funcțiile de conducere în termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale. Dispozițiile art. 30 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Jurisprudență

(8) Numirea procurorilor care au obținut rezultatul cel mai bun la concurs sau, după caz, au fost declarați admiși la examen în funcțiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, în condițiile prevăzute la alin. (1).

(9) Numirea în celelalte funcții de conducere la parchete se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Doctrină (1)

(10) Pentru numirea în funcțiile de conducere prevăzute la alin. (9) este necesară recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul.

(11) Dispozițiile art. 48 alin. (10)-(12) și (14) se aplică în mod corespunzător și în cazul numirii procurorilor în funcțiile de conducere. Jurisprudență, Reviste (1)

(12) Evidența posturilor vacante de conducere de la parchete este publică și disponibilă permanent pe paginile de Internet ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național al Magistraturii și Ministerului Justiției, precum și prin afișare la sediile parchetelor.

Art. 50. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pentru numirea în funcții de conducere, sunt necesare următoarele condiții minime de vechime: Jurisprudență

a) pentru funcția de președinte și vicepreședinte de judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie și adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani în funcția de judecător sau procuror;

b) pentru funcția de președinte și vicepreședinte de tribunal sau tribunal specializat, precum și președinte de secție la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie, adjunct al acestuia și procuror șef secție al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori și familie, o vechime de 6 ani în funcția de judecător sau procuror;

c) pentru funcția de președinte, vicepreședinte, președinte de secție la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel și adjunct al acestuia, procuror șef secție al parchetului de pe lângă curtea de apel, o vechime de 8 ani în funcția de judecător sau procuror.

(2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare și perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Pentru numirea în funcții de conducere, judecătorul și procurorul trebuie să aibă dreptul să funcționeze la instanța sau, după caz, parchetul la care urmează să fie numit în funcția de conducere. Jurisprudență

Art. 51. - Jurisprudență

(1) La încetarea mandatului funcției de conducere judecătorii sau procurorii pot ocupa, în condițiile prevăzute de art. 48, 49 și 50, o funcție de conducere la aceeași instanță sau la același parchet ori la altă instanță sau parchet ori revin la instanțele sau parchetele de unde provin sau la o instanță sau parchet unde au dreptul să funcționeze potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Revocarea din funcția de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a președintelui instanței, pentru următoarele motive: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (1)

a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile necesare pentru numirea în funcția de conducere; Jurisprudență

b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinile manageriale; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

c) în cazul aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare. Jurisprudență

(3) La verificarea organizării eficiente a activității vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane și materiale, evaluarea necesităților, gestionarea situațiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obținute, gestionarea informațiilor, organizarea pregătirii și perfecționării profesionale și repartizarea sarcinilor în cadrul instanțelor sau parchetelor. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) La verificarea comportamentului și comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul și comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justițiabilii, persoanele implicate în actul de justiție, alte instituții, mass-media, asigurarea accesului la informațiile de interes public din cadrul instanței sau parchetului și transparența actului de conducere.

(5) La verificarea asumării responsabilității vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege și regulamente, implementarea strategiilor naționale și secvențiale în domeniul justiției și respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor.

(6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă și capacitatea de adaptare rapidă. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Revocarea din funcția de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a conducătorului parchetului, pentru motivele prevăzute la alin. (2) care se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și numirea în funcțiile de conducere din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetului Național Anticorupție

Art. 52. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au îndeplinit funcția de judecător în ultimii 2 ani la tribunale sau curți de apel, au obținut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională și au o vechime în funcția de judecător sau procuror de cel puțin 12 ani. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător.

(3) Evidența posturilor vacante de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție este publică și disponibilă permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii și pe cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență

(4) Judecătorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) își pot depune candidaturile pentru funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, însoțite de orice înscrisuri considerate relevante, în termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, care le analizează și le înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, însoțite de un raport consultativ asupra promovării, în termen de 10 zile de la primire.

Art. 53. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Președintele, vicepreședintele și președinții de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt numiți de către Președintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție care au funcționat la această instanță cel puțin 2 ani. Doctrină (1)

(2) Președintele României nu poate refuza numirea în funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1) decât motivat, aducând la cunoștința Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.

(3) Numirea în funcțiile prevăzute la alin. (1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

(4) Dispozițiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător.

(5) Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) își pot depune candidaturile pentru funcția de președinte sau vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție ori președinte de secție, la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care funcția de președinte, vicepreședinte sau președinte de secție a devenit vacantă. Reviste (1)

(6) Revocarea din funcție a președintelui, a vicepreședintelui sau a președinților de secții ai Înaltei Curți de Casație și Justiție se face de către Președintele României la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanței, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.

Art. 54. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, adjuncții acestuia, procurorii șefi de secție ai acestor parchete, precum și procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și adjuncții acestora sunt numiți de Președintele României, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

(3) Președintele României poate refuza motivat numirea în funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoștința publicului motivele refuzului. Modificări (1), Reviste (4)

(4) Revocarea procurorilor din funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către Președintele României, la propunerea ministrului justiției care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Referințe (2), Reviste (3)

Art. 55. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Numirea în celelalte funcții de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Parchetului Național Anticorupție se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, după caz. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Pentru numirea în funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea conducătorului secției ori, după caz, al direcției din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Parchetului Național Anticorupție, unde urmează să fie numit procurorul. Modificări (1)

(3) Dispozițiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

(4) Revocarea din funcțiile de conducere a procurorilor numiți potrivit alin. (1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori, după caz, a procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, pentru motivele prevăzute la art. 51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător. Modificări (1)

(5) Propunerea prevăzută la alin. (4) poate fi formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor generale ori a conducătorilor secțiilor ori, după caz, al direcției din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Parchetului Național Anticorupție. Modificări (1)

Art. 56. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

La încetarea mandatului pentru funcțiile de conducere prevăzute la art. 53, 54 și 55, judecătorii sau procurorii revin la instanțele sau parchetele de unde provin sau la o instanță sau parchet unde au dreptul să funcționeze potrivit legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Promovarea judecătorilor se face în condițiile stabilite de art. 43-47 din Legea nr. 303/2004, numai prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, care decide și asupra promovării în plenul său [art. 35 lit. c) din Legea nr. 317/2004]. Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se face, de asemenea, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dar în condițiile stabilite de art. 52 din Legea nr. 303/2004.Astfel, amăgirile cu promovarea făcute de puterea politică pot fi mai ușor evitate și deci asigurată independența judecătorului. În același spirit, art. 45 din Legea nr. 303/2004 prevede că judecătorii care îndeplinesc condițiile de promovare pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobate anual de Consiliul Superior al Magistraturii. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    c) 8 ani vechime în funcția de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (art. 44 din Legea nr. 303/2004). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Promovarea judecătorilor se face în condițiile stabilite de art. 43-47 din Legea nr. 303/2004, numai prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, care decide și asupra promovării în plenul său [art. 35 lit. c) din Legea nr. 317/2004]. Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se face, de asemenea, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dar în condițiile stabilite de art. 52 din Legea nr. 303/2004.Astfel, amăgirile cu promovarea făcute de puterea politică pot fi mai ușor evitate și deci asigurată independența judecătorului. În același spirit, art. 45 din Legea nr. 303/2004 prevede că judecătorii care îndeplinesc condițiile de promovare pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobate anual de Consiliul Superior al Magistraturii. [ Mai mult... ] 

.....
    Promovarea judecătorilor se face în condițiile stabilite de art. 43-47 din Legea nr. 303/2004, numai prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, care decide și asupra promovării în plenul său [art. 35 lit. c) din Legea nr. 317/2004]. Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se face, de asemenea, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dar în condițiile stabilite de art. 52 din Legea nr. 303/2004.Astfel, amăgirile cu promovarea făcute de puterea politică pot fi mai ușor evitate și deci asigurată independența judecătorului. În același spirit, art. 45 din Legea nr. 303/2004 prevede că judecătorii care îndeplinesc condițiile de promovare pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobate anual de Consiliul Superior al Magistraturii. [ Mai mult... ] 
.....
    Promovarea judecătorilor se face în condițiile stabilite de art. 43-47 din Legea nr. 303/2004, numai prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, care decide și asupra promovării în plenul său [art. 35 lit. c) din Legea nr. 317/2004]. Promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție se face, de asemenea, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, dar în condițiile stabilite de art. 52 din Legea nr. 303/2004.Astfel, amăgirile cu promovarea făcute de puterea politică pot fi mai ușor evitate și deci asigurată independența judecătorului. În același spirit, art. 45 din Legea nr. 303/2004 prevede că judecătorii care îndeplinesc condițiile de promovare pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobate anual de Consiliul Superior al Magistraturii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Noțiuni și principii
Incompatibilități și interdicții
Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Judecătorii stagiari și procurorii stagiari
Numirea judecătorilor și procurorilor
Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor
Promovarea judecătorilor și procurorilor și numirea în funcțiile de conducere
Delegarea, detașarea și transferul
Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Dispoziții generale
Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Reviste:
O nouă ordonanță de urgență. Răscrucea constituțională a interpretării legilor justiției
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Dreptul - expresie a unității de neam și de credință. Procesul civil și executarea silită românescă, parte integrantă a valorificării identității culturale naționale în procesele globale (II)
Judecător militar. Promovare la o instanță superioară civilă. Condiții
Analiză comparativă între răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești și răspunderea disciplinară a judecătorilor
Plagiat. Revocare procurori. Aspecte comune
Unele aspecte metodologice ale practicii recente a Curții Constituționale a României
Autoritatea judecătorească. CSM vs. ICCJ și Ministerul Public. Unele antagonisme și complicități din ultimul deceniu
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 281 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură penală. Nulități absolute. Competența după calitatea persoanei a organului de urmărire penală
Autoritatea ministrului justiției în raport cu procurorii, prevăzută de art. 132 alin. (1) din Constituție, în jurisprudența Curții Constituționale
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 866/2006 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
;
se încarcă...