Parlamentul României

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Modificări (25), Puneri în aplicare (40), Acțiuni admise (9), Acțiuni respinse (95), Referințe (653), Cărți (3), Reviste (64), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2004
Formă aplicabilă de la 13 septembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate îndrepta cu acțiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (10)

(7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate îndrepta cu o acțiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credință sau gravă neglijență, a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii. Jurisprudență (4), Reviste (1)

(8) Termenul de prescripție a dreptului la acțiune în toate cazurile prevăzute de prezentul articol este de un an. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1), Reviste (2)

Art. 97. - Acțiuni respinse (7), Jurisprudență (17)

(1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanțelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligațiilor profesionale în raporturile cu justițiabilii ori săvârșirea de către aceștia a unor abateri disciplinare. Jurisprudență (18), Reviste (1)

(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discuție soluțiile pronunțate prin hotărârile judecătorești, care sunt supuse căilor legale de atac. Jurisprudență (21)

CAPITOLUL II Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor

Art. 98. - Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (10)

(1) Judecătorii și procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru faptele care afectează prestigiul justiției. Jurisprudență (25), Reviste (14)

(2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor militari poate fi angajată numai potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 99. - Modificări (1), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (25), Reviste (6), Proceduri (1), Referințe în cărți (2)

Constituie abateri disciplinare: Jurisprudență (3)

a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere, declarațiile de interese, incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii; Jurisprudență (16), Reviste (4)

b) intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii, precum și imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror; Jurisprudență (7)

c) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență (1), Reviste (1)

d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter; Acțiuni admise (1), Jurisprudență (237)

e) nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor;

f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces; Jurisprudență (7), Reviste (4)

g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; Jurisprudență (12), Reviste (7)

h) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă fapta nu constituie infracțiune; Modificări (1), Jurisprudență (16)

i) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile; Jurisprudență (38), Reviste (3)

j) absențele nemotivate de la serviciu, în mod repetat; Jurisprudență (3), Reviste (1)

k) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, avocați, experți, martori sau justițiabili; Jurisprudență (5)

l) neîndeplinirea obligației privind transferarea normei de bază la instanța sau parchetul la care funcționează; Jurisprudență (2)

m) nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor; Jurisprudență (2), Reviste (1)

n) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor în condițiile legii. Reviste (1)

Art. 100. - Modificări (1), Jurisprudență (39), Reviste (14)

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor și procurorilor, proporțional cu gravitatea abaterilor, sunt: Jurisprudență (9)

a) avertismentul; Jurisprudență (14)

b) diminuarea indemnizației de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni; Jurisprudență (8), Reviste (1)

c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o lună la 3 luni la o instanță sau la un parchet, situate în circumscripția aceleiași curți de apel ori în circumscripția aceluiași parchet de pe lângă aceasta; Jurisprudență (4)

d) excluderea din magistratură. Jurisprudență (18)

Art. 101. - Jurisprudență (7), Reviste (1)

Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 100 se aplică de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Puneri în aplicare (1)

TITLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 102. - Jurisprudență (1)

(1) Judecătorii în funcție ai Înaltei Curți de Casație și Justiție își continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiți.

(2) Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiți ori, după caz, sunt eliberați din motive neimputabile își păstrează gradul dobândit în ierarhie și pot ocupa o funcție de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și pot reveni pe funcția de magistrat deținută anterior sau pe o altă funcție de judecător ori procuror sau pot opta pentru intrarea în avocatură sau notariat, fără examen.

Art. 103. - Jurisprudență (2)

Judecătorii și procurorii care au, la data intrării în vigoare a prezentei legi, norma de bază la instituții de învățământ superior juridic au obligația ca, începând cu anul universitar următor, să-și transfere norma de bază la instanța sau parchetul la care funcționează ori să renunțe la calitatea de judecător sau procuror. Jurisprudență (3)

Art. 104. - Jurisprudență (8)

(1) Judecătorii și procurorii în funcție, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) care au beneficiat de vechime în magistratură potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează această vechime. Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (3)

(2) Salarizarea magistraților-asistenți se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, în baza coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. crt. 19, 20, 18 pentru magistrații-asistenți gradul I, II, III, la nr. crt. 12, 13, 19 pentru magistrații-asistenți șefi gradul I, II, III și la nr. crt. 12 pentru prim-magistratul-asistent.

Art. 105. - Jurisprudență (1)

(1) Judecătorii și procurorii militari care își continuă activitatea la instanțele și parchetele militare, redistribuiți pe funcții inferioare, își păstrează drepturile salariale de care beneficiază la data redistribuirii. Celelalte dispoziții ale prezentei legi se aplică în mod corespunzător și judecătorilor și procurorilor militari.

(2) Transferul judecătorilor și procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii posturilor, se face la instanțe și parchete civile de grad egal, potrivit opțiunii exprimate, în limita posturilor disponibile. Modificări (1)

Art. 106. - Referințe (1), Jurisprudență (1)

Consiliul Superior al Magistraturii aprobă, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I:

a) Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfășurare a concursului de admitere și a examenului de absolvire, precum și media minimă de admitere și de absolvire a Institutului Național al Magistraturii; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

b) Regulamentul Institutului Național al Magistraturii; Puneri în aplicare (1)

c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfășurare și media minimă de promovare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari; Puneri în aplicare (1)

d) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

e) Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a rezultatelor obținute; Puneri în aplicare (1)

f) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (1)

g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (1)

h) Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

i) Regulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor. Puneri în aplicare (1)

Art. 107. - Jurisprudență (2), Reviste (11)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

a) dispozițiile art. 6, art. 12, art. 14-16, art. 36-43, art. 55, art. 58 și art. 59-69 din Legea Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările și completările ulterioare;

b) dispozițiile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 42-69, art. 91-1201 și art. 121-1311 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 66 privind vechimea în magistratură necesară pentru promovarea în funcția de judecător sau procuror, care se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005. Jurisprudență (1)

(3) Dispozițiile art. 13 din Legea Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă pe data de 1 ianuarie 2005.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II-VIII din titlul XVII al Legii nr. 247/2005, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 303/2004 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale titlului XVII al Legii nr. 247/2005.

"

Art. II. -

(1) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi și intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Celelalte regulamente prevăzute la art. 106 se actualizează și se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va adopta hotărârea Guvernului prevăzută la art. 77 alin. (3) *) din Legea nr. 303/2004.

Art. III. -

La împlinirea termenului prevăzut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. IV. -

(1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind funcțiile de conducere de la instanțe și parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor va fi elaborat de Institutul Național al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii și afișat pe paginile de Internet ale Institutului Național al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerului Justiției, precum și la sediile instanțelor judecătorești și parchetelor, în termen de 10 zile de la numirea comisiilor.

(3) În 30 de zile de la publicarea regulamentului prevăzut la alin. (2) se organizează concurs sau examen pentru numirea în funcțiile de conducere de la curțile de apel, tribunale și parchetele de pe lângă acestea, iar în termen de 60 de zile de la aceeași dată se organizează concurs sau examen pentru ocuparea funcțiilor de conducere de la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea. Dispozițiile art. 48 alin. (7) și ale art. 481 alin. (7)**) se aplică în mod corespunzător.

(4) Numirea în funcțiile de conducere de la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii, precum și de la parchetele de pe lângă acestea, pentru care se aplică procedura prevăzută la art. 48 alin. (9) și art. 481 alin. (9)***), se face în termen de 30 de zile de la numirea în funcțiile de conducere a judecătorilor și procurorilor care au obținut rezultatul cel mai bun la concursurile sau examenele prevăzute la alin. (3).

(5) Nerespectarea termenelor și a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.

Art. V. -

(1) Judecătorii și procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă vor fi eliberați din funcție la împlinirea unui termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru ocuparea în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevăzute la alin. (1).

Art. VI. -

Judecătorii și procurorii care nu au renunțat la norma de bază la instituții de învățământ superior juridic, potrivit art. 102****) din Legea nr. 303/2004, sunt obligați să-și transfere norma de bază la instanța sau parchetul la care funcționează, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. VII. -

(1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat magistraților și personalul auxiliar de specialitate depun declarațiile prevăzute la art. 6 alin. (3)*****) sau, după caz, art. 61******) și art. 62*******) din Legea nr. 303/2004, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică declarațiile prevăzute la art. 61******) din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării verifică declarațiile prevăzute la art. 62*******) din Legea nr. 303/2004 în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. VIII. -

Dispozițiile art. 82********) din Legea nr. 303/2004 se aplică și magistraților-asistenți ai Curții Constituționale și personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor prevăzut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

*) Art. 77 alin. (3) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 78 alin. (3).

**) Art. 481 alin. (7) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 49 alin. (7).

***) Art. 481 alin. (9) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 49 alin. (9).

****) Art. 102 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 103.

*****) Art. 6 alin. (3) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 5 alin. (3).

******) Art. 61 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 6.

*******) Art. 62 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 7.

********) Art. 82 a devenit, în forma republicată a Legii nr. 303/2004, art. 83.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...