Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cariera judecătorilor și procurorilor -
CAPITOLUL IV
Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor

Art. 35. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor constituie garanția independenței și imparțialității în exercitarea funcției. Puneri în aplicare (1)

(2) Formarea profesională continuă trebuie să țină seama de dinamica procesului legislativ și constă, în principal, în cunoașterea și aprofundarea legislației interne, a documentelor europene și internaționale la care România este parte, a jurisprudenței instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Comunităților Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituțiilor cu caracter de noutate, precum și în cunoașterea și aprofundarea unor limbi străine și operarea pe calculator. Puneri în aplicare (1)

Art. 36. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor revine Institutului Național al Magistraturii, conducătorilor instanțelor sau parchetelor la care aceștia își desfășoară activitatea, precum și fiecărui judecător și procuror, prin pregătire individuală.

Art. 37. -

(1) Judecătorii și procurorii participă, cel puțin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Național al Magistraturii, de instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate ori la alte forme de perfecționare profesională. Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Judecătorii și procurorii au obligația de a urma în cadrul programelor de formare profesională continuă un curs intensiv pentru învățarea sau aprofundarea unei limbi străine și un curs intensiv pentru inițierea sau aprofundarea cunoștințelor de operare pe calculator organizate de Institutul Național al Magistraturii sau de instanțele judecătorești sau parchete, de instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, precum și de alte instituții de specialitate. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Consiliul Superior al Magistraturii aprobă anual, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, programul de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor. Puneri în aplicare (2)

(4) Formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor se realizează ținând seama de necesitatea specializării lor. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 38. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cadrul fiecărei curți de apel și în cadrul fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel se organizează periodic activități de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului Național al Magistraturii. Tematica acestora se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii. Puneri în aplicare (1)

(2) Președintele curții de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează judecătorii, respectiv procurorii, care răspund de organizarea activității de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor de la curtea de apel și instanțele din circumscripția acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel și parchetele subordonate. Puneri în aplicare (1)

Art. 39. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență profesională și de performanță judecătorii și procurorii sunt supuși la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficiența, calitatea activității și integritatea, obligația de formare profesională continuă și absolvirea unor cursuri de specializare, iar în cazul judecătorilor și procurorilor numiți în funcții de conducere, și modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Prima evaluare a judecătorilor și procurorilor se face la 2 ani de la numirea în funcție. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători și procurori, formate din președintele instanței sau, după caz, conducătorul parchetului, secției sau direcției din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Parchetului Național Anticorupție, precum și din 2 judecători sau procurori desemnați de colegiul de conducere. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetului Național Anticorupție fac parte și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, respectiv, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție care răspund direct de performanțele acestor structuri.

(5) Criteriile de evaluare a activității profesionale a judecătorilor și procurorilor sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta lege. Puneri în aplicare (1)

(6) Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor se aprobă prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

*) Potrivit art. III al titlului XVII din Legea nr. 247/2005, la împlinirea termenului prevăzut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 40. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Prin raportul de evaluare a activității profesionale a judecătorului sau procurorului întocmit de comisiile prevăzute la art. 39 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător". Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) Judecătorii sau procurorii nemulțumiți de calificativul acordat pot face contestație la secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) În soluționarea contestației, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanței sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 39 alin. (3) sau (4) orice informații pe care le consideră necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Hotărârile secțiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca instanță de judecată, sunt definitive și irevocabile. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 41. - Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Judecătorii și procurorii care primesc calificativul "nesatisfăcător" sunt obligați să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Național al Magistraturii. Reviste (1)

(2) Judecătorii și procurorii care primesc calificativul "satisfăcător" în urma a două evaluări consecutive sunt obligați să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Național al Magistraturii. Reviste (1)

(3) Cursurile prevăzute la alin. (1) și (2) se încheie prin susținerea unui examen, în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(4) Judecătorul sau procurorul care primește în urma a două evaluări consecutive calificativul "nesatisfăcător" sau care nu a promovat examenul prevăzut la alin. (3) este eliberat din funcție pentru incapacitate profesională de către Președintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 42. -

(1) Evoluția carierei de judecător sau procuror se consemnează în fișa din dosarul profesional, care se întocmește și se păstrează de Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Datele conținute în dosarul profesional sunt confidențiale, în condițiile prevăzute de lege.

(3) Judecătorii și procurorii au acces la propriul dosar profesional și pot obține copii ale actelor existente în dosar.

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Scopul Institutului Național al Magistraturii este acela de arealiza, în primul rând, pregătirea viitorilor judecători și procurori. În al doilea rând, Institutul afost creat și pentru arealiza cadrul de desfășurare aactivităților de perfecționare profesională amagistraților în funcție. Menționăm că magistrații sunt obligați să participe, cel puțin odată la trei ani, la programe de formare continuă organizate de Institutul Național al Magistraturii, de instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate sau la alte forme de perfecționare profesională [art. 37 alin. (1) din Legea nr. 303/2004]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Noțiuni și principii
Incompatibilități și interdicții
Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor
Judecătorii stagiari și procurorii stagiari
Numirea judecătorilor și procurorilor
Formarea profesională continuă și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor
Promovarea judecătorilor și procurorilor și numirea în funcțiile de conducere
Delegarea, detașarea și transferul
Suspendarea din funcție și încetarea funcției de judecător și procuror
Magistrații asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție
Dispoziții generale
Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Reviste:
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (II)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...