Dispoziții generale | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I Dispoziții generale Jurisprudență, Reviste (6)

CAPITOLUL I Noțiuni și principii Reviste (2)

Art. 1. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2)

Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Judecătorii inamovibili pot fi mutați prin transfer, delegare, detașare sau promovare, numai cu acordul lor, și pot fi suspendați sau eliberați din funcție în condițiile prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Judecătorii sunt independenți, se supun numai legii și trebuie să fie imparțiali. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(4) Orice persoană, organizație, autoritate sau instituție este datoare să respecte independența judecătorilor. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Procurorii numiți de Președintele României se bucură de stabilitate și sunt independenți, în condițiile legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Procurorii care se bucură de stabilitate pot fi mutați prin transfer, detașare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegați, suspendați sau eliberați din funcție în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 4. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13)

(1) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și să participe la formarea profesională continuă. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

(2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL II Incompatibilități și interdicții Reviste (1)

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) Funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în cazuri care presupun existența unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății, cu excepția cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoștință, în scris, colegiului de conducere al instanței sau conducătorului parchetului și s-a considerat că existența conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparțială a atribuțiilor de serviciu. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați să dea, anual, o declarație pe propria răspundere în care să menționeze dacă soțul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcție sau desfășoară o activitate juridică ori activități de investigare sau cercetare penală, precum și locul de muncă al acestora. Declarațiile se înregistrează și se depun la dosarul profesional. Referințe (1)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat magistraților și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați să facă o declarație autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică. Referințe (1), Jurisprudență

(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică declarațiile prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se atașează la dosarul profesional. Referințe (1)

(3) Dispozițiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat acestora și personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații. Jurisprudență

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declarație autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații. Referințe (1), Reviste (1)

(3) Consiliul Suprem de Apărare a Țării verifică, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justiției, realitatea declarațiilor prevăzute la alin. (2). Referințe (1), Reviste (1)

(4) Încălcarea dispozițiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcția deținută, inclusiv cea de judecător sau procuror.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Judecătorilor și procurorilor le este interzis: Doctrină (1)

a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse; Jurisprudență

b) să desfășoare activități de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură; Jurisprudență

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare ori financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii și procurorii pot fi acționari sau asociați ca urmare a legii privind privatizarea în masă. Jurisprudență

Art. 9. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Judecătorii și procurorii nu pot să facă parte din partide sau formațiuni politice și nici să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic.

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca în exercitarea atribuțiilor să se abțină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Judecătorii și procurorii nu își pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfășurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercită funcția și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Judecătorilor și procurorilor le este permis să pledeze, în condițiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenților și descendenților, ale soților, precum și ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar și în asemenea situații însă judecătorilor și procurorilor nu le este îngăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influența soluția instanței de judecată sau a parchetului și trebuie să evite a se crea aparența că ar putea influența în orice fel soluția. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(1) Judecătorii și procurorii pot participa la elaborarea de publicații, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori științifice și pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Judecătorii și procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaționale. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Judecătorii și procurorii pot fi membri ai societăților științifice sau academice, precum și ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Potrivit art. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată38: „Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, aordinii de drept, precum și adrepturilor și libertăților cetățenilor”. 
    38 M.Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Cât privește rolul Ministerului Public, dispoziția constituțională înscrisă în art. 131 alin. (1) afost reluată de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 și de art. 1 din Legea nr. 303/2004.În vederea realizării acestor obiective, art. 63 lit. a) -j) din Legea nr. 304/2004 stabilește atribuțiile Ministerului Public, dintre care redăm cu titlu de exemplu: efectuează urmărirea penală în cazurile și în condițiile prevăzute de lege și participă, potrivit legii, la soluționarea conflictelor prin mijloace alternative; conduce și supraveghează activitatea de cercetare penală apoliției judiciare, conduce și controlează activitatea altor organe de cercetare penală; sesizează instanțele judecătorești pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii; exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; participă, în condițiile legii, la ședințele de judecată; exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile prevăzute de lege; apără drepturile și interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, ale dispăruților și ale altor persoane, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Potrivit art. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată38: „Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, aordinii de drept, precum și adrepturilor și libertăților cetățenilor”. 
    38 M.Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Cât privește rolul Ministerului Public, dispoziția constituțională înscrisă în art. 131 alin. (1) afost reluată de art. 4 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 și de art. 1 din Legea nr. 303/2004.În vederea realizării acestor obiective, art. 63 lit. a) -j) din Legea nr. 304/2004 stabilește atribuțiile Ministerului Public, dintre care redăm cu titlu de exemplu: efectuează urmărirea penală în cazurile și în condițiile prevăzute de lege și participă, potrivit legii, la soluționarea conflictelor prin mijloace alternative; conduce și supraveghează activitatea de cercetare penală apoliției judiciare, conduce și controlează activitatea altor organe de cercetare penală; sesizează instanțele judecătorești pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii; exercită acțiunea civilă, în cazurile prevăzute de lege; participă, în condițiile legii, la ședințele de judecată; exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile prevăzute de lege; apără drepturile și interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție, ale dispăruților și ale altor persoane, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Potrivit art. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată38: „Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, aordinii de drept, precum și adrepturilor și libertăților cetățenilor”. 
    38 M.Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Dispoziții generale
Cariera judecătorilor și procurorilor
Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Răspunderea judecătorilor și procurorilor
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Standarde actuale privind calitatea, integritatea și păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului și a avocatului român în înfăptuirea actului de justiție în domeniul penal
Legile justiției. Puterea judecătorească se exercită de judecători și procurori?! O confuzie "durabilă", indusă, multianual în societate: "magistratul procuror/magistratul judecător"
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2018
Considerații privind aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 în practica judiciară
Reformă și antireformă în învățământul juridic românesc
O modificare în Legea nr. 303/2004. Defăimare
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Stabilirea condițiilor de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu în baza dispozițiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004
Abaterile disciplinare ale magistraților. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror. Principiul independenței și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Câteva comentarii pe marginea statutului procurorilor. O perspectivă constituțională
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judecătorul sau procurorul știe că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, precum și formularea de cereri repetate și nejustificate de abținere în aceeași cauză, care are ca efect tergiversarea judecății. Principiul imparțialității și reflectarea acestuia în jurisprudența CEDO
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...