Dispoziții generale | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL II Cariera judecătorilor și procurorilor

TITLUL I Dispoziții generale Practică judiciară (1), Reviste (6)

CAPITOLUL I Noțiuni și principii Reviste (2)

Art. 1. - Referințe (1), Practică judiciară (21), Reviste (10), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societății, a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Art. 2. - Practică judiciară (16)

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile prezentei legi. Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Judecătorii inamovibili pot fi mutați prin transfer, delegare, detașare sau promovare, numai cu acordul lor, și pot fi suspendați sau eliberați din funcție în condițiile prevăzute de prezenta lege. Practică judiciară (7), Reviste (1)

(3) Judecătorii sunt independenți, se supun numai legii și trebuie să fie imparțiali. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (40), Reviste (5), Doctrină (1)

(4) Orice persoană, organizație, autoritate sau instituție este datoare să respecte independența judecătorilor. Practică judiciară (5)

Art. 3. - Practică judiciară (17)

(1) Procurorii numiți de Președintele României se bucură de stabilitate și sunt independenți, în condițiile legii. Modificări (1), Practică judiciară (17), Reviste (4)

(2) Procurorii care se bucură de stabilitate pot fi mutați prin transfer, detașare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegați, suspendați sau eliberați din funcție în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 4. - Referințe (1), Practică judiciară (50), Reviste (9)

(1) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor și să participe la formarea profesională continuă. Practică judiciară (55), Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Judecătorii nu pot refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. Modificări (1), Practică judiciară (53), Reviste (1)

CAPITOLUL II Incompatibilități și interdicții Reviste (1)

Art. 5. - Practică judiciară (18), Reviste (5), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Practică judiciară (7), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați să se abțină de la orice activitate legată de actul de justiție în cazuri care presupun existența unui conflict între interesele lor și interesul public de înfăptuire a justiției sau de apărare a intereselor generale ale societății, cu excepția cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoștință, în scris, colegiului de conducere al instanței sau conducătorului parchetului și s-a considerat că existența conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparțială a atribuțiilor de serviciu. Modificări (1), Practică judiciară (9), Reviste (2)

(3) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați să dea, anual, o declarație pe propria răspundere în care să menționeze dacă soțul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcție sau desfășoară o activitate juridică ori activități de investigare sau cercetare penală, precum și locul de muncă al acestora. Declarațiile se înregistrează și se depun la dosarul profesional. Referințe (1)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3)

(1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat magistraților și personalul auxiliar de specialitate sunt obligați să facă o declarație autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenența sau neapartenența ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliție politică. Referințe (1), Practică judiciară (5)

(2) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verifică declarațiile prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se atașează la dosarul profesional. Referințe (1)

(3) Dispozițiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică se aplică în mod corespunzător.

Art. 7. - Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (2)

(1) Judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat acestora și personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații. Practică judiciară (5)

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declarație autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații. Referințe (1), Reviste (1)

(3) Consiliul Suprem de Apărare a Țării verifică, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justiției, realitatea declarațiilor prevăzute la alin. (2). Referințe (1)

(4) Încălcarea dispozițiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcția deținută, inclusiv cea de judecător sau procuror.

Art. 8. - Practică judiciară (5), Reviste (2)

(1) Judecătorilor și procurorilor le este interzis: Doctrină (1)

a) să desfășoare activități comerciale, direct sau prin persoane interpuse; Practică judiciară (2)

b) să desfășoare activități de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură; Practică judiciară (1)

c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăți civile, societăți comerciale, inclusiv bănci sau alte instituții de credit, societăți de asigurare ori financiare, companii naționale, societăți naționale sau regii autonome; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară (5)

d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii și procurorii pot fi acționari sau asociați ca urmare a legii privind privatizarea în masă. Practică judiciară (2)

Art. 9. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Judecătorii și procurorii nu pot să facă parte din partide sau formațiuni politice și nici să desfășoare sau să participe la activități cu caracter politic.

(2) Judecătorii și procurorii sunt obligați ca în exercitarea atribuțiilor să se abțină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.

Art. 10. - Practică judiciară (19), Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Judecătorii și procurorii nu își pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfășurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Judecătorii și procurorii nu pot să dea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul cărora își exercită funcția și nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat. Practică judiciară (2)

(3) Judecătorilor și procurorilor le este permis să pledeze, în condițiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenților și descendenților, ale soților, precum și ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar și în asemenea situații însă judecătorilor și procurorilor nu le este îngăduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influența soluția instanței de judecată sau a parchetului și trebuie să evite a se crea aparența că ar putea influența în orice fel soluția. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1), Reviste (4)

(1) Judecătorii și procurorii pot participa la elaborarea de publicații, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori științifice și pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepția celor cu caracter politic. Practică judiciară (3), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Judecătorii și procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaționale. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) Judecătorii și procurorii pot fi membri ai societăților științifice sau academice, precum și ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Practică judiciară (1), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...