Art 99 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor | Lege 303/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea judecătorilor și procurorilor - Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor -
Art. 99.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2), Proceduri (1)

Constituie abateri disciplinare: Jurisprudență

a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere, declarațiile de interese, incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

b) intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii, precum și imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror; Jurisprudență

c) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu; Jurisprudență, Reviste (1)

d) nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

e) nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor; Doctrină (2)

f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces; Jurisprudență, Reviste (4)

g) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

h) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, dacă fapta nu constituie infracțiune; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

i) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

j) absențele nemotivate de la serviciu, în mod repetat; Jurisprudență, Reviste (1)

k) atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, avocați, experți, martori sau justițiabili; Jurisprudență

l) neîndeplinirea obligației privind transferarea normei de bază la instanța sau parchetul la care funcționează; Jurisprudență

m) nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

n) participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Eliberarea din funcție poate intervenii conform art. 65 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 pentru incapacitate profesională. Legea nu determină conținutul acestei sintagme. Oricum acest motiv de eliberare din funcție este fundamental diferit de cel consacrat în textul corespondent din fosta lege de organizare judecătorească, care se referea la vădita incapacitate profesională amagistratului. Aceasta nu înseamnă că orice inabilitate profesională atrage după sine, în mod automat, eliberarea din funcție în baza textului comentat. Precizarea ni se pare necesară, întrucât unele încălcări ale legii ce se pot afla în conexiune și cu competența profesională aunui magistrat sunt reținute de lege ca abateri disciplinare (art. 99 din Legea nr. 303/2004). [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Inspecția Judiciară a inițiat efectuarea de verificări prealabile ca urmare a sesizărilor formulate de petiționara Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului S., care a solicitat efectuarea de verificări cu privire la modul în care a fost instrumentat dosarul nr. ... al C.A. C. de către domnul judecător G.A.N. 
    În esență, petiționara, în calitate de pârâtă în dosarul nr. ... al C.A. C., Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, având ca obiect suspendarea executării unor acte administrative privind obligații fiscale solicitată de reclamanta S.C. ... S.R.L., a sesizat că judecătorul cauzei s-a pronunțat asupra suspendării prin încheiere și nu prin sentință, deși temeiul legal al cererii impunea pronunțarea unei sentințe; a primit la dosar, în ședință publică, la primul termen de judecată, acțiunea în anularea actelor administrative a căror suspendare se solicitase inițial, fără a dispune constituirea unui dosar nou; în perioada de amânare a pronunțării asupra acțiunii în anularea actelor administrative (…), domnul judecător a făcut parte din completul care s-a pronunțat, la data de …, asupra cererii de suspendare a executării sentinței civile nr. ... a Trib. S., prin care se dispusese intrarea aceleiași reclamante debitoare în procedura de faliment. [ Mai mult... ] 

.....
    Prin acțiunea disciplinară înregistrată pe rolul Secției pentru judecători, la data de 8 decembrie 2011 sub nr. 16/J/2011, comisia de disciplină pentru judecători a solicitat Secției ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună aplicarea uneia din sancțiunile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, pârâtei B.C., judecător în cadrul Jud. C., având ca obiect săvârșirea abaterilor disciplinare constând în nerespectarea, în mod repetat și din motive imputabile, a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor, refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu, efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile și nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor, prevăzute de art. 99 lit. e), g), i) și m) din același act normativ. [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Raportându-ne la legislația națională, desigur dispoziția din art. 21 alin. (3) al Constituției revizuite în anul 2003 constituie un evident progres față de forma inițială aLegii fundamentale. Dar, dispoziția constituțională nu este suficientă pentru ași asigura transpunerea în practică aprincipiului. Singura „concretizare” atextului constituțional ogăsim în Legea nr. 304/2004 în art. 10.În Legea nr. 303/2004 se stabilește totuși prin art. 99 lit. e) că nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile adispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate acauzelor constituie abatere disciplinară, iar la lit. i) legea califică ca atare și efectuarea lucrărilor cu întârziere, din motive imputabile. Potrivit art. 13 din Codul deontologic al magistraților, aceștia sunt datori să depună diligența necesară în vederea îndeplinirii cu celeritate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile, alucrărilor ce le revin conform repartizării. În sfârșit, în Codul de procedură civilă nu este consacrat, în mod expres, principiul celerității. Există însă texte care urmăresc acest obiectiv: amânarea judecății în temeiul înțelegerii părților se poate încuviința osingură dată [art. 155, alin. (1)]; instanța va putea da un singur termen pentru lipsa de apărare, temeinic motivată [art. 156, alin. (1)]; pronunțarea se poate amâna pentru un termen care nu poate fi mai mare de 7 zile, iar redactarea hotărârii trebuie să se facă în termen de cel mult 30 de zile de la pronunțare [art. 260 alin. (1) și art. 264 alin. (1)] etc. Pe de altă parte, codul prevede uneori că judecata se face de urgență și cu precădere [de exemplu: art. 402 alin. (1) – contestația la executare, art. 581 alin. (3) – ordonanța președințială, art. 592 alin. (2) – sechestrul asigurător, art. 674 alin. (3) – acțiunile posesorii]. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Prin acțiunea disciplinară înregistrată pe rolul Secției pentru judecători, la data de 8 decembrie 2011 sub nr. 16/J/2011, comisia de disciplină pentru judecători a solicitat Secției ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună aplicarea uneia din sancțiunile prevăzute de art. 100 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, pârâtei B.C., judecător în cadrul Jud. C., având ca obiect săvârșirea abaterilor disciplinare constând în nerespectarea, în mod repetat și din motive imputabile, a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor, refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu, efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile și nerespectarea dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor, prevăzute de art. 99 lit. e), g), i) și m) din același act normativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 303/2004:
Art 89 Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Art 90 Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Art 91 Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Art 92 Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Art 93 Drepturile și îndatoririle judecătorilor și procurorilor
Art 94 Dispoziții generale
Art 95 Dispoziții generale
Art 96 Dispoziții generale
Art 97 Dispoziții generale
Art 98 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 99 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 100 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 101 Răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Art 102 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 103 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 104 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 105 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 106 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 107 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Reviste:
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părțile din proces
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod repetat și din motive imputabile a dispozițiilor legale privitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor ori întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile (II)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (II)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod grav sau repetat a dispozițiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. Reflectarea principiului repartizării aleatorii și a principiului continuității completului de judecată în jurisprudența CEDO
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Abaterile disciplinare ale magistraților. Participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiții pentru care nu este asigurată transparența fondurilor
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente
Abaterile disciplinare ale magistraților. Refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu (I)
Abaterile disciplinare ale magistraților. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter, precum și a altor informații de aceeași natură de care a luat cunoștință în exercitarea funcției, cu excepția celor de interes public, în condițiile legii
Obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților. Consecințele încălcării acestora
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 46/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la acordarea sporului de confidențialitate judecătorilor, procurorilor și personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, în raport de dispozițiile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 444/2006, art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. 3 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 395/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 9/2001
;
se încarcă...