Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu - CAPITOLUL III Veniturile Fondului pentru mediu

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← CAPITOLUL II Administrarea Fondului pentru mediu CAPITOLUL IV Destinația Fondului pentru mediu →

CAPITOLUL III Veniturile Fondului pentru mediu

Art. 9. - Practică judiciară (6), Reviste (1)

(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: Practică judiciară (7)

a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor feroase și neferoase de către deținătorii de astfel de deșeuri, persoane fizice sau juridice. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici colectori și/sau valorificatori, autorizați potrivit legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (6), Doctrină (1)

b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, încasate de la operatori economici, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (3)

c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deșeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2; Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

d) o taxă de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piața națională de către producătorii și importatorii de bunuri ambalate și ambalaje de desfacere; Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (22), Reviste (2)

e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, comercializate de către producători și importatori, cu excepția celor utilizate la producerea medicamentelor; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (4)

f) în cazul vânzării masei lemnoase pe picior, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a acesteia. Suma se încasează de vânzător de la cumpărător odată cu valoarea masei lemnoase și se varsă de către acesta la Fondul pentru mediu; Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (1)

g) în cazul exploatării masei lemnoase pe picior de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contribuția la Fondul pentru mediu se stabilește prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn obținute și se achită de administratorul, respectiv proprietarul pădurii;

h) contribuția pentru prelucrarea lemnului se stabilește prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a produselor obținute și se achită de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;

i) o taxă de 1 leu (RON)/kg anvelopă, încasată de la producătorii și importatorii care introduc pe piață anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării; Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

j) o contribuție de 3% din suma care se plătește anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale; Practică judiciară (1)

l) sumele încasate din rambursarea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de întârziere, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; Modificări (1)

m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;

n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu;

o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu.

(2) Administrația Fondului gestionează și alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. -

(1) În cazul utilizării de către operatorii economici a deșeurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare, în proporție de cel puțin 50%, sumele stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(2) Taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) și i) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deșeurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate prevăzute în legislația în vigoare, plata făcându-se pe diferența dintre obiectivul anual și obiectivul realizat efectiv de către operatorii economici responsabili. Modificări (3), Practică judiciară (7)

(3) Operatorii economici producători și importatori de bunuri ambalate și de ambalaje de desfacere și operatorii economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate sunt obligați să calculeze și să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, diferența dintre obiectivul calculat utilizând procentajul stabilit prin legislația în vigoare ca obiectiv de valorificare anual și obiectivul efectiv realizat. Modificări (3), Practică judiciară (1)

(4) Nivelul contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -j) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f), g), h) și j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(6) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) va fi inclusă în contractele de vânzare a masei lemnoase pe picior. Modificări (1)

Art. 11. - Practică judiciară (1)

(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c), e), f), g) și h) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea. Modificări (6)

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) și j) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie a anului următor. Modificări (5), Practică judiciară (2)

(3) Declarația se depune sau se transmite la Administrația Fondului, iar plata se realizează într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.

(4) Modelul și conținutul declarațiilor la Fondul pentru mediu, prevăzute la art. 10 alin. (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol, se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (3), Puneri în aplicare (4)

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(1) Contribuțiile și taxele ce se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de către Administrația Fondului și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2), Practică judiciară (3)

(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea și colectarea, inclusiv soluționarea contestațiilor privind contribuțiile și taxele la Fondul pentru mediu datorate de către persoanele juridice și fizice, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de către Administrația Fondului în condițiile Codului de procedură fiscală. Administrația Fondului are calitatea de creditor bugetar. Modificări (3), Practică judiciară (1)

(3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se datorează dobânzi și penalități de întârziere egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor fiscale. Modificări (4), Practică judiciară (1)

(4) În cazul neachitării la scadență a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administrația Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor prin executare silită.

(5) Administrația Fondului poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin:

a) reținerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silită sau în cadrul procedurii reorganizării judiciare și a falimentului;

b) aplicarea unei cote de 15% asupra dobânzilor și penalităților de întârziere, stabilite cu titlu definitiv în timpul controlului și încasate de către Administrația Fondului, pentru diferențele constatate.

(6) Totalul fondului de stimulente constituit conform alin. (5) se repartizează astfel:

a) o cotă de 85% pentru Administrația Fondului;

b) o cotă de 15% pentru autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

(7) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...