Procedura de reglementare | Ordonanță de urgență 195/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL II Procedura de reglementare

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului conduc procedura de reglementare și emit, după caz, avize de mediu, acorduri și autorizații/autorizații integrate de mediu, în condițiile legii.

(2) În derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activități care pot avea efecte semnificative asupra teritoriului altor state, autoritățile competente pentru protecția mediului respectă prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.

Art. 9. - Practică judiciară (2)

(1) Solicitarea și obținerea avizului de mediu pentru planuri și programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

(2) Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor și cerințelor de protecție a mediului în pregătirea și adoptarea planurilor și programelor.

(3) Procedura de evaluare de mediu, structura raportului de mediu și condițiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe, inclusiv pentru cele cu efecte transfrontieră, sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(4) Aprobarea planurilor și programelor, la orice nivel ierarhic, este condiționată de existența avizului de mediu pentru respectivul plan sau program. Practică judiciară (1)

Art. 10. - Practică judiciară (3)

(1) Solicitarea și obținerea avizului de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. Modificări (1)

(2) În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menționate la alin. (1), părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

(3) Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite în cadrul procedurilor prevăzute la alin. (1) au caracter public.

(4) Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității. Reviste (1)

(5) Procedura de solicitare și emitere a avizului de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu se adoptă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 11. -

(1) Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, care pot avea impact semnificativ asupra mediului. Modificări (1)

(2) Pentru obținerea acordului de mediu, proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, la decizia autorității competente pentru protecția mediului, evaluării impactului asupra mediului.

(3) Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontieră și lista proiectelor publice sau private supuse procedurii sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(4) Acordul de mediu se emite în paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritățile competente, potrivit legii.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3)

(1) Desfășurarea activităților existente precum și începerea activităților noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizează numai în baza autorizației/autorizației integrate de mediu. Practică judiciară (3)

(2) Procedura de emitere a autorizației de mediu și lista activităților supuse acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (2)

(3) Pentru obținerea autorizației de mediu, activitățile existente, care nu sunt conforme cu normele și reglementările de mediu în vigoare, sunt supuse bilanțului de mediu, la decizia autorității competente pentru protecția mediului. Practică judiciară (1)

(4) Procedura de realizare a bilanțului de mediu este stabilită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. Practică judiciară (1)

(5) Autoritatea competentă pentru protecția mediului negociază cu titularul activității programul pentru conformare, pe baza concluziilor și recomandărilor bilanțului de mediu. Modificări (1)

(6) Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite.

(7) Activitățile desfășurate de structurile componente ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională sunt exceptate de la obținerea autorizației de mediu.

Art. 13. -

(1) Măsurile privind prevenirea și controlul integrat al poluării și lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu sunt stabilite prin lege.

(2) Procedura de emitere a autorizației integrate de mediu și normele metodologice de aplicare a acestei proceduri sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 14. - Practică judiciară (2)

(1) Autorizația/autorizația integrată de mediu se emite după obținerea celorlalte avize, acorduri, autorizații, după caz, ale autorităților competente, potrivit legii. Practică judiciară (1)

(2) Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului. Practică judiciară (1)

(3) Funcționarea fără autorizație integrată de mediu este interzisă pentru activitățile supuse legislației privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

(4) Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului emite, revizuiește și actualizează, după caz, actele de reglementare. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(2) Actele de reglementare se emit numai dacă planurile și programele, proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitățile existente prevăd prevenirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, după caz, a consecințelor negative asupra mediului, în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice și reglementările în vigoare.

(3) Titularii activităților care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului au obligația de a respecta termenele stabilite de autoritatea competentă de protecția mediului în derularea acestor proceduri.

(4) Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă de protecția mediului în derularea procedurii de reglementare conduce la încetarea acestei proceduri, solicitarea actului de reglementare fiind anulată.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Avizul de mediu pentru planuri și programe are aceeași perioadă de valabilitate ca și planul sau programul pentru care a fost emis, cu excepția cazului în care intervin modificări ale respectivului plan sau program, conform legislației specifice.

(2) Avizul de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu este valabil până la îndeplinirea scopului pentru care a fost emis, cu excepția cazului în care intervin modificări ale condițiilor în care a fost emis. Modificări (2)

(3) Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. Acordul de mediu își pierde valabilitatea dacă lucrările de investiții pentru care a fost emis nu încep în termen de 2 ani de la data emiterii, cu excepția proiectelor cu finanțare externă pentru care acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada desfășurării acestora, până la finalizarea investiției.

(4) Autorizația de mediu este valabilă 5 ani, iar autorizația integrată de mediu este valabilă 10 ani.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu emise cu program pentru conformare, respectiv cu plan de acțiuni sunt valabile pe toată perioada derulării programului/planului.

(6) Perioada de valabilitate a autorizației/autorizației integrate de mediu nu poate depăși ultimul termen scadent al programului pentru conformare, respectiv al planului de acțiuni, cu aplicarea prevederilor alin. (4) și (5).

Art. 17. - Referințe în cărți (1)

(1) Avizul de mediu pentru stabilirea obligațiilor de mediu, acordul de mediu și autorizația de mediu se revizuiesc dacă apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii. În acest caz se poate cere și refacerea evaluării impactului asupra mediului și/sau a bilanțului de mediu. Modificări (2)

(2) Autorizația integrată de mediu se revizuiește în condițiile prevăzute de legislația specifică privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

(3) Acordul de mediu și autorizația/autorizația integrată de mediu se suspendă de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare/planurilor de acțiuni, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea proiectului sau activității este interzisă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1)

(4) În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu sau autorizației/autorizației integrate de mediu, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1)

(5) Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării proiectului sau activității sunt executorii de drept.

Art. 18. -

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente.

Art. 19. - Modificări (1)

Acordul de mediu și autorizația/autorizația integrată de mediu pentru activitățile miniere care utilizează substanțe periculoase în procesul de prelucrare și concentrare, pentru capacități de producție mai mari de 5 milioane tone/an și/sau dacă suprafața pe care se desfășoară activitatea este mai mare de 1.000 ha, se promovează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 20. - Practică judiciară (1)

(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului, împreună cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, după caz, asigură informarea, participarea publicului la deciziile privind activități specifice și accesul la justiție, în conformitate cu prevederile Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000. Practică judiciară (1)

(2) Informarea publicului în cadrul procedurilor de reglementare pentru planuri, programe proiecte și activități se realizează conform legislației specifice în vigoare.

(3) Consultarea publicului este obligatorie în cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare. Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilită prin acte normative specifice. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(4) Modalitățile de realizare a participării publicului la elaborarea unor planuri și programe specifice în legătură cu mediul se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Accesul la justiție al publicului se realizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(6) Organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului au drept la acțiune în justiție în probleme de mediu. Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Art. 21. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Persoane fizice sau juridice independente de titularul planului, programului, proiectului sau al activității și atestate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, potrivit legii, realizează:

a) evaluarea de mediu;

b) evaluarea impactului asupra mediului;

c) bilanțul de mediu;

d) raportul de amplasament;

e) raportul de securitate.

(2) Procedura de atestare a persoanelor fizice și juridice se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Cheltuielile pentru elaborarea evaluării de mediu, evaluării impactului asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament și raportului de securitate sunt suportate de titularul planului, programului, proiectului sau al activității.

(4) Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului planului, programului, proiectului sau al activității, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor prevăzute la alin. (1) revine autorului acestora.

Art. 22. -

(1) Autoritățile publice pentru protecția mediului încasează sumele provenite din taxele pentru emiterea actelor de reglementare.

(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se fac venit la Fondul pentru mediu, iar cuantumul acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 23. -

(1) Autoritățile competente pentru protecția mediului încasează, de asemenea, sume provenite din tarife pentru lucrările și serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice și juridice, în cadrul activităților pe care le desfășoară în limitele competențelor lor legale.

(2) Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor prestate, precum și cuantumul tarifelor se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Autoritățile publice pentru protecția mediului constituie un fond de stimulare a personalului prin utilizarea unui procent de 25%, obținut din încasarea tarifelor prevăzute la alin. (1), iar diferența de 75% se varsă la bugetul de stat. Modificări (1)

(4) Metodologia de utilizare a fondului de stimulare este stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(5) Disponibilitățile înregistrate și neutilizate la finele anului se reportează în anul următor și se utilizează cu aceleași destinații prevăzute la alineatul (3).

(6) Autoritățile competente pentru protecția mediului au dreptul să primească și să utilizeze fonduri provenite din sponsorizări și donații de la persoane fizice și juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Mergi la:
Principii și dispoziții generale
Procedura de reglementare
Regimul substanțelor și preparatelor periculoase
Regimul deșeurilor
Regimul îngrășămintelor chimice și al produselor de protecție a plantelor
Regimul organismelor modificate genetic, obținute prin tehnicile biotehnologiei moderne
Regimul activităților nucleare
Conservarea biodiversității și arii naturale protejate
Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice
Protecția atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental
Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre
Protecția așezărilor umane

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...