Art 51 Conservarea biodiversității și arii naturale protejate | Ordonanță de urgență 195/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 50 Conservarea biodiversității și arii naturale protejate Art 52 Conservarea biodiversității și arii naturale protejate

CAPITOLUL VIII Conservarea biodiversității și arii naturale protejate -
Art. 51.
-

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului stabilește lista siturilor de interes comunitar și a ariilor de protecție specială avifaunistică, pe care o transmite Comisiei Europene la data aderării, împreună cu Formularele standard Natura 2000, completate pentru fiecare sit în parte.

(2) Formularul Standard Natura 2000 stabilit de Comisia Europeană se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Siturile de interes comunitar se declară prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului, iar după recunoașterea statutului lor de către Comisia Europeană devin arii speciale de conservare și se declară prin hotărâre a Guvernului.

(4) Managementul siturilor de interes comunitar necesită planuri de management adecvate specifice sau integrate în alte planuri de management și măsuri legale, administrative sau contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale și a habitatelor speciilor ca și perturbarea speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului, dar susceptibil de a-l afecta într-un mod semnificativ, face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului, ținând cont de obiectivele de conservare a ariei și cu consultarea publicului. Nu sunt acceptate planuri sau proiecte în siturile respective care afectează aria.

(5) Pentru administrarea parcurilor naționale, parcurilor naturale, a siturilor de interes comunitar și a ariilor de protecție specială avifaunistice a căror suprafață este mai mare de 4.000 ha, se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Conservarea Biodiversității, instituție publică, în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care are în subordine și/sau coordonare structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică. Modificări (1)

(6) Structura organizatorică, numărul de personal, atribuțiile și competențele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și Conservarea Biodiversității, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...