Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din 28.10.2015

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 02 noiembrie 2015.

În vigoare de la 02 noiembrie 2015 până la 09 octombrie 2019, fiind abrogat prin Hotărâre 36/2019 și înlocuit de Normă metodologică 2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice reglementează următoarele:

a) funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV;

b) procedura de urmat în cazul disfuncționalității SIMPV;

c) selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare.

(2) Prezentele norme metodologice se aplică la alegerile locale și parlamentare generale. Modificări (1)

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

a) date de autentificare - setul de date cuprinzând un nume de utilizator și o parolă, alocat unui operator de calculator și care îi permite acestuia să își acceseze contul din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;

b) nume de utilizator - un nume unic care identifică un cont de acces al unui operator de calculator în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;

c) parolă - un șir de caractere asociat unui nume de utilizator și pe care un operator de calculator îl folosește pentru a intra în contul de acces din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;

d) autentificare - procedura prin care se permite unui operator de calculator ce posedă un anumit set de date create în acest scop să aibă acces la un cont în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot;

e) identificare - procedură de recunoaștere fără echivoc a unui operator de calculator care intră în contul său de acces din aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot.

CAPITOLUL II Funcționalități și organizare

Art. 3. -

(1) SIMPV are următoarele funcționalități principale:

a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot;

b) semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV;

c) semnalează cazurile în care, potrivit evidențelor prevăzute la alin. (2), persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează cu interdicții de exercitare a dreptului de vot;

d) facilitează exercitarea dreptului de vot;

e) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale;

f) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot.

(2) SIMPV se constituie pe baza următoarelor evidențe:

a) Registrul electoral și, în cazul alegerilor locale, listele electorale complementare;

b) Registrul secțiilor de votare.

(3) SIMPV funcționează cu respectarea principiilor legalității, transparenței, eficienței, sustenabilității și protecției datelor cu caracter personal.

Art. 4. -

(1) SIMPV este compus din următoarele elemente principale:

a) Sistemul informatic central;

b) aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot, denumită în continuare ADV;

c) Centrul de suport tehnic;

d) infrastructura de comunicații;

e) terminalele informatice din secțiile de votare.

(2) Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicații informatice, echipamente de comunicații de date și echipamente de protecție împotriva incidentelor de securitate cibernetică și stații de lucru pentru administratori, asigurat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, care funcționează în sediul Biroului Electoral Central, sub coordonarea Autorității Electorale Permanente. Modificări (1)

(3) ADV reprezintă un program informatic realizat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor culese de către operatorii de calculator și compararea acestora cu datele deja înregistrate, respectiv cu evidențele prevăzute la art. 3 alin. (2).

(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură instalarea pe terminalele informatice a ADV.

(5) Centrul de suport tehnic reprezintă un centru de comunicații prin care Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.

(6) Infrastructura de comunicații conține următoarele tipuri de servicii și resurse de comunicații identificate în secțiile de votare și care pot fi utilizate pentru funcționarea SIMPV:

a) serviciile de internet existente în locurile în care vor fi organizate secții de votare;

b) serviciile de comunicații de date în rețelele operatorilor de telefonie mobilă;

c) servicii de telecomunicații speciale, acolo unde serviciile prevăzute la lit. a) și b) nu sunt disponibile.

(7) Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura în sediul fiecărui birou electoral al secției de votare următoarele echipamente informatice și mijloace de comunicații: Modificări (1)

a) câte un terminal informatic care să aibă integrate mecanisme de preluare automată și manuală a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărțile de identitate și pașapoartele alegătorilor care se prezintă la vot;

b) acces la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secției de votare sau prin rețelele operatorilor de telefonie mobilă, după caz.

(8) Fiecare terminal informatic trebuie să fie identificat în mod unic în SIMPV, prin intermediul acestuia fiind accesată interfața ADV.

(9) Serviciul de Telecomunicații Speciale trebuie să asigure suficiente terminale informatice pentru cazurile în care acestea se defectează și necesită înlocuirea.

(10) Sistemul informatic central, infrastructura de comunicații și terminalele informatice din secțiile de votare trebuie să permită și îndeplinirea operațiunilor de verificare electronică a cheilor de control din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării și transmiterea electronică a acestora.

Art. 5. -

(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale emite, cu avizul Autorității Electorale Permanente, instrucțiuni privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea SIMPV, care vizează:

a) controlul accesului la echipamentele informatice ale SIMPV pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;

b) controlul și securizarea aplicațiilor informatice și a bazelor de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea suportului de date în mod neautorizat;

c) controlul stocării pentru a împiedica introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor;

d) controlul utilizării pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;

e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze SIMPV la datele pentru care au fost autorizate;

f) controlul introducerii de date, pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice și să se stabilească ce date au fost introduse sau modificate în SIMPV, când și de către cine au fost introduse sau modificate datele;

g) controlul transportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul transportului de suporturi de date, prin intermediul măsurilor tehnice de securizare;

h) controlul comunicațiilor aferente SIMPV, astfel încât să se poată asigura verificarea și stabilirea autorităților/organismelor cărora li s-au transmis sau li se pot transmite datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicații;

i) protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor privind funcționarea SIMPV, Serviciul de Telecomunicații Speciale adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură, cu notificarea Autorității Electorale Permanente, potrivit următoarelor principii:

a) confidențialitate: asigurarea accesului la informații numai pentru persoanele autorizate în funcție de competențe;

b) integritate: asigurarea exactității și caracterului complet al informațiilor, precum și a metodelor de prelucrare;

c) disponibilitate: asigurarea accesului la informații în termenul solicitat;

d) identificare și autentificare: asigurarea identificării și autentificării tuturor persoanelor autorizate în mod corespunzător, în funcție de competențe, înainte de orice operațiune;

e) autorizare: autorizarea participanților în vederea accesării datelor din SIMPV în funcție de competențe.

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale este autorizat să ia măsuri, cu notificarea Autorității Electorale Permanente, pentru prevenirea alterării sau pierderii informațiilor și asigurarea recuperării acestora în cazuri fortuite sau de forță majoră.

Art. 6. -

În ziua votării, persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente furnizează, în fiecare oră, Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție ale județelor, biroului electoral de circumscripție a municipiului București și biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate rapoarte, în format .xls, pe fiecare secție de votare, localități, județe, respectiv la nivel național, care vor conține următoarele informații:

a) nivelul colectării datelor: numărul secției de votare/localitatea/județul/național;

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural și urban;

c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente;

d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare;

e) numărul alegătorilor care au votat pe copiile de pe listele electorale complementare;

f) numărul alegătorilor care au votat cu urna specială.

CAPITOLUL III Selecția, desemnarea și rolul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

Art. 7. -

(1) Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) a absolvit învățământul general obligatoriu;

f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

(2) Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se realizează pe baza examinării practice a următoarelor competențe:

a) utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației;

b) introducerea și validarea datelor;

c) prelucrarea datelor;

d) utilizarea internetului și a poștei electronice;

e) utilizarea echipamentelor periferice;

f) asigurarea confidențialității și securității datelor.

(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente și al Institutului Național de Statistică, organizează sesiuni de examinare practică a competențelor prevăzute la alin. (2), în centre de evaluare și în sistem online.

(4) La sesiunile de examinare practică prevăzute la alin. (3) participă persoanele propuse de către autoritățile administrației publice centrale și locale, conform legii, precum și alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și care depun sau transmit cereri scrise, datate și semnate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, la birourile și filialele Autorității Electorale Permanente sau la misiunile diplomatice și oficiile consulare.

(5) Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare, sunt notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul și data sesiunii de examinare. Modificări (1)

(6) Persoanele declarate admise ca urmare a evaluării prevăzute la alin. (2) au obligația de a semna un acord privind desemnarea ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și un angajament privind confidențialitatea datelor prelucrate.

(7) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la alin. (2) sunt desemnate operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, care se comunică acestora până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.

(8) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la alin. (2) care nu au fost repartizate pe secții de votare rămân la dispoziția Autorității Electorale Permanente pentru înlocuirea în cazuri deosebite a operatorilor de calculator prevăzuți la alin. (7).

(9) Numărul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare dintr-o circumscripție electorală trebuie să fie mai mare cu cel puțin 20% față de numărul secțiilor de votare din circumscripția electorală respectivă.

Art. 8. -

(1) Accesul operatorilor de calculator în interfața ADV se efectuează în baza datelor de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

(2) Numele de utilizator și parolele vor fi predate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe bază de proces-verbal, în plic sigilat, fiecărui operator de calculator.

(3) Datele de autentificare trebuie să permită identificarea și configurarea categoriilor de operațiuni la care are dreptul un operator de calculator, asigurând totodată și jurnalizarea operațiunilor efectuate.

(4) Datele de autentificare furnizate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt confidențiale, unice, personale și netransmisibile. Se interzice folosirea lor în comun de către mai mulți utilizatori.

Art. 9. -

(1) În preziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 18,00 la sediul biroului electoral al secției de votare căruia i-a fost repartizat, prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare decizia prin care a fost desemnat și actul de identitate și ia următoarele măsuri:

a) verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe;

b) verifică starea conexiunilor la internet;

c) testează funcționalitatea SIMPV, prin accesarea interfeței acestuia și autentificarea în SIMPV;

d) înscrie în secțiunea specială din ADV codul de identificare a listei electorale permanente, primită de către președintele biroului electoral al secției de votare.

(2) În ziua votării, operatorul de calculator se prezintă la ora 6,00 la sediul biroului electoral al secției de votare căruia i-a fost repartizat și ia măsurile prevăzute la alin. (1).

(3) În cazurile în care în urma măsurilor prevăzute la alin. (1) sunt depistate defecțiuni ale terminalului informatic, ale conexiunii la Sistemul informatic central sau ale interfeței SIMPV, operatorul de calculator are obligația de a le semnala, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare.

Art. 10. -

(1) Operatorii de calculator exercită următoarele atribuții: Modificări (1)

a) preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele conexe, de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale;

b) sunt prezenți în secția de votare de la ora 6,00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării; Modificări (1)

c) înscriu în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora către mecanismul integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața SIMPV; Modificări (1)

d) controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale alegătorilor;

e) validează preluarea codurilor numerice personale ale alegătorilor în SIMPV;

f) comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare mesajele și semnalările returnate de SIMPV;

g) asigură îndeplinirea dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare, în cazurile menționate de prezentele norme metodologice;

h) asigură introducerea și transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central.

(2) Se interzice operatorilor de calculator clonarea informatică a terminalelor utilizate în cadrul SIMPV sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la ADV.

(3) Operatorii de calculator beneficiază de indemnizația stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(4) Operatorii de calculator ai secțiilor de votare din țară predau terminalele informatice reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale în cel mult 24 de ore de la data încheierii votării.

(5) Operatorii de calculator ai secțiilor de votare din străinătate predau terminalele informatice reprezentanților misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la data încheierii votării.

CAPITOLUL IV Procedura de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 11. -

Înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează în următoarele etape:

a) preluarea codului numeric personal în ADV;

b) verificarea codului numeric personal prin ADV;

c) validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal în ADV.

Art. 12. -

Preluarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:

a) în cazul alegătorilor care dețin acte de identitate care conțin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia în mod automat prin scanarea sau fotografierea acestei zone; în acest caz, ADV va prelua exclusiv codul numeric personal; Modificări (1)

b) în cazul alegătorilor care nu dețin acte de identitate care conțin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața SIMPV.

Art. 13. -

(1) În cazul în care în interfața ADV apare mesajul "CNP incorect", operatorul de calculator este obligat să reia procedura prevăzută la art. 12.

(2) În cazul în care mesajul prevăzut la alin. (1) privește un cod numeric personal înscris într-un act de identitate care conține zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, operatorul de calculator va prelua codul numeric personal prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.

Art. 14. -

(1) Verificarea codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot prin ADV este efectuată de către operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul care apare în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.

(2) În cazul în care operatorul de calculator identifică o eroare în preluarea codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este obligat să reia procedura prevăzută la art. 12.

Art. 15. -

Verificarea prin ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot se realizează numai după verificarea corectitudinii operațiunii de preluare a codului numeric personal al acestuia.

Art. 16. -

(1) După validarea operațiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secțiile de votare unde alegătorii sunt înscriși în listele electorale permanente situațiile în care aceștia au votat la alte secții de votare decât unde au fost arondați, conform domiciliului sau reședinței, după cum urmează: Modificări (1)

a) pentru secțiile de votare din țară, în interfața ADV va apărea mesajul "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . ., înscris în lista electorală permanentă la poziția . . . . . . . . . ., figurează că a votat la Secția de votare nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . la ora . . . . . . . . . . (hh.mm).";

b) pentru secțiile de votare din străinătate, SIMPV va transmite mesajul "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . ., înscris în lista electorală permanentă la poziția . . . . . . . . . ., figurează că a votat la Secția de votare nr. . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . (hh.mm)."

(2) Operatorii de calculator au obligația de a aduce la cunoștința președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare mesajele prevăzute la alin. (1), în vederea radierii alegătorilor care au votat la alte secții de votare din listele electorale permanente.

Art. 17. -

(1) După încheierea votării, operatorul de calculator are obligația de a notifica încheierea operațiunilor de preluare și verificare a codurilor numerice personale prin accesarea secțiunii destinate acestui scop din interfața ADV.

(2) După efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale închide accesul la ADV și asigură accesul la aplicațiile necesare pentru transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea și centralizarea rezultatelor votării.

SECȚIUNEA a 2-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile locale generale

Art. 18. - Modificări (1)

(1) La alegerile locale generale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje: Modificări (1)

a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . este înscris în lista electorală permanentă a acestei secții de votare la pagina nr. . . . . . . . . . ., poziția nr. . . . . . . . . . .";

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu a împlinit vârsta de 18 ani.";

c) pentru codul numeric personal al persoanei care și-a pierdut drepturile electorale, mesajul va fi "Persoana . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează cu drepturile electorale interzise!";

d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează ca înscris deja în SIMPV, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";

e) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o altă secție de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . este înscris în lista electorală permanentă a Secției de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . .";

f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este înscrisă în listele electorale permanente."

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, fără îndeplinirea altei formalități, și predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului paginii și a poziției la care este înscris alegătorul. Modificări (1)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărut(e) în interfața ADV.

(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d), Centrul de suport tehnic va contacta președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale.

(5) După finalizarea operațiunilor prevăzute la alin. (4), președintele biroului electoral al secției de votare transmite rezultatul verificării Centrului de suport tehnic, care îl va aduce la rândul său la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare unde alegătorul la care se referă mesajele prevăzute la alin. (1) lit. d) s-a prezentat la vot.

(6) Pentru situațiile prevăzute la lit. b)-f), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

Art. 19. -

(1) La alegerile locale, în cazul cetățenilor Uniunii Europene care nu votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, verificarea se realizează în următoarele etape:

a) preluarea numelui și prenumelui alegătorului, a datei nașterii și a statului membru al Uniunii Europene care a emis documentul de identitate;

b) verificarea datelor prevăzute la lit. a); Modificări (1)

c) validarea operațiunii de preluare a datelor prevăzute la lit. a).

(2) Preluarea datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este efectuată prin tastarea literelor și cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.

(3) Verificarea datelor prevăzute la alin. (1) lit. a) ale cetățeanului Uniunii Europene care se prezintă la vot este efectuată de către operatorul de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul apărut în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în documentul de identitate.

(4) În urma verificării datelor prevăzute la alin. (1) lit. a), în interfața ADV poate apărea unul dintre următoarele mesaje:

a) pentru cetățeanul Uniunii Europene care nu a mai votat o dată la același scrutin, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) . . . . . . . . . . (Se trec data nașterii și statul membru al Uniunii Europene.) nu figurează ca înscris în SIMPV.";

b) pentru cetățeanul Uniunii Europene care a mai votat o dată la același scrutin, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) . . . . . . . . . . (Se trec data nașterii și statul membru al Uniunii Europene.) figurează că a fost înscris în SIMPV, la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . ."

(5) Pentru situația prevăzută la alin. (4) lit. a), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare a datelor de identificare prevăzute la alin. (1) lit. a), fără îndeplinirea altei formalități, și predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare.

(6) În situația prevăzută la alin. (4) lit. b) se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 alin. (3) - (6).

Art. 20. -

(1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care formulează cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV. Modificări (1)

(2) În urma preluării codului numeric personal al alegătorului conform alin. (1), în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 18 și 19. Modificări (1)

(3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator poate repeta operațiunea prevăzută la alin. (1) și (2).

(4) Validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale este efectuată de către operatorul de calculator, la momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, numai în baza semnăturilor din extrasul din lista electorală permanentă, lista electorală complementară sau din lista suplimentară, după caz. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Verificarea îndeplinirii condițiilor de exercitare a dreptului de vot la alegerile parlamentare generale

Art. 21. - Modificări (1)

(1) La alegerile parlamentare generale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:

a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . este înscris în lista electorală permanentă a acestei secții de votare la pagina nr. . . . . . . . . . . poziția nr. . . . . . . . . . . .";

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu a împlinit vârsta de 18 ani!";

c) pentru codul numeric personal al persoanei care și-a pierdut drepturile electorale, mesajul va fi "Persoana . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează cu drepturile electorale interzise!";

d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la același scrutin în țară, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";

e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris în SIMPV în străinătate mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";

f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secție de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . este înscris în lista electorală permanentă a Secției de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . .";

g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu este înscrisă în listele electorale permanente."

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, fără îndeplinirea altei formalități, și predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau altui membru desemnat de acesta, cu indicarea numărului paginii și a poziției la care este înscris alegătorul. Modificări (1)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. Modificări (1)

(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), Centrul de suport tehnic va contacta președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale.

(5) După finalizarea operațiunilor prevăzute la alin. (4), președintele biroului electoral al secției de votare transmite rezultatul verificării Centrului de suport tehnic, care îl va aduce la rândul său la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare unde alegătorul la care se referă mesajele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) s-a prezentat la vot.

(6) Pentru situațiile prevăzute la lit. b)-g), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei președintelui biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. Modificări (1)

Art. 22. -

(1) La secțiile de votare din străinătate organizate pentru alegerile parlamentare generale, în cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:

a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăsește în listele electorale permanente ale secției respective și nu și-a exercitat deja dreptul de vot, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . este înscris în listele electorale permanente ale acestei secții de votare la pagina . . . . . . . . . . poziția . . . . . . . . . . ."; Modificări (1)

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi "Persoana cu CNP . . . . . . . . . . nu a împlinit vârsta de 18 ani.";

c) pentru codul numeric personal al persoanei care și-a pierdut drepturile electorale, răspunsul returnat de sistem va fi "Persoana . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează cu drepturile electorale interzise!";

d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la același scrutin în străinătate mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";

e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a mai votat o dată la același scrutin în țară, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează că a fost înscris în SIMPV la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., la ora . . . . . . . . . . .";

f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . . (Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . figurează ca arondat la Secția de votare nr. . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . ., statul . . . . . . . . . . .";

g) pentru codul numeric personal al alegătorului care nu este înscris în Registrul electoral cu adresa în străinătate, mesajul va fi "Alegătorul . . . . . . . . . .(Se trec numele și prenumele.) cu CNP . . . . . . . . . . nu a formulat solicitare de înscriere în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință din străinătate."

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, fără îndeplinirea altei formalități, și predă, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare sau membrului desemnat de către acesta, cu indicarea numărului paginii și a poziției la care este înscris alegătorul. Modificări (2)

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator are obligația de a preda, de îndată, actul de identitate președintelui biroului electoral al secției de votare și de a-i aduce la cunoștință mesajul sau mesajele apărute în interfața ADV. Modificări (1)

(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), Centrul de suport tehnic va contacta președintele biroului electoral al secției de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Modificări (1)

(5) După finalizarea operațiunilor prevăzute la alin. (4), președintele biroului electoral al secției de votare transmite rezultatul verificării Centrului de suport tehnic, care îl va aduce la rândul său la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare unde alegătorul la care se referă mesajele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) s-a prezentat la vot. Modificări (1)

(6) Pentru situațiile prevăzute la lit. b)-g), operatorul de calculator validează operațiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei scrise a biroului electoral al secției de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 23. -

(1) Codurile numerice personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei speciale sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV.

(2) În cadrul operațiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 21.

(3) La solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare făcută înaintea plecării echipei de membri ai biroului electoral al secției de votare care însoțește urna specială, operatorul de calculator poate repeta operațiunea prevăzută la alin. (1) și (2).

(4) Validarea operațiunii de preluare a codului numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale este efectuată de către operatorul de calculator numai în baza semnăturilor din extrasul din lista electorală permanentă sau din lista electorală suplimentară, după caz. Modificări (1)

CAPITOLUL V Metodologia care trebuie urmată în cazul disfuncționalității SIMPV

Art. 24. -

(1) Disfuncționalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării.

(2) Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare următoarele situații:

a) defecțiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe;

b) defecțiuni ale conexiunilor la internet;

c) imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața ADV în modul on-line;

d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor prevăzute de prezentele norme metodologice.

(3) Defecțiunile prevăzute la alin. (2) lit. b) -d) sunt semnalate de către ADV prin mesaje specifice.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), biroul electoral al secției de votare va întocmi un proces-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, precum și durata disfuncționalității. Procesul-verbal, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 2, se semnează de către președintele biroului electoral al secției de votare, precum și de către operatorul de calculator.

(5) Apariția și încetarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului electoral ierarhic superior, precum și centrului de suport, de către președintele biroului electoral al secției de votare.

(6) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Institutului Național de Statistică, asigură asistența tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la disfuncționalitatea SIMPV.

Art. 25. -

(1) Pe perioada disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator care consemnează în ADV, în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot.

(2) Pe perioada disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic nu este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate membrului biroului electoral al secției de votare desemnat de președintele acestuia, care consemnează, în formularul al cărui model este prevăzut la anexa nr. 3, codurile numerice personale ale alegătorilor și ora la care s-au prezentat la vot.

(3) După încetarea disfuncționalității terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, până la ora 21,00 a zilei votării, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncționalității acestuia.

(4) După încetarea disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, datele înscrise în ADV în modul off-line, sunt transmise automat către Sistemul informatic central.

(5) Rezultatul verificărilor pentru fiecare alegător care a votat pe durata disfuncționalității SIMPV va fi adus la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare și a membrilor acestuia de către operatorul de calculator și va fi consemnat în formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, care va fi semnat de către președintele biroului electoral al secției de votare și de către operatorul de calculator.

Art. 26. -

(1) În situația în care terminalul informatic este încă nefuncțional la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării, formularele prevăzute la art. 25 alin. (2) sunt predate reprezentanților Autorității Electorale Permanente, aflați la sediile birourilor electorale județene sau al biroului electoral al municipiului București.

(2) În situația în care SIMPV este încă nefuncțional la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării, formularele prevăzute la art. 25 alin. (2) întocmite în străinătate sunt predate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, care au obligația de a le digitiza și transmite electronic Autorității Electorale Permanente.

(3) Datele înscrise în formularele prevăzute la alin. (1) sunt digitizate de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Național de Statistică și al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 27. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Serviciul de Telecomunicații Speciale predă Autorității Electorale Permanente, în vederea avizării din punctul de vedere al conformității cu prezentele norme metodologice, propunerea tehnică pentru SIMPV, precum și calendarul implementării acesteia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016.

(2) Autoritățile administrației publice prevăzute de lege transmit Autorității Electorale Permanente propuneri de persoane care pot deveni operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, care vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, adresa de e-mail, precum și modul de dobândire a competențelor de bază în domeniul tehnologiei informației.

(3) În termen de 30 de zile de la data începerii perioadei electorale, Institutul Național de Statistică și Serviciul de Telecomunicații Speciale transmit Autorității Electorale Permanente lista persoanelor care vor asigura asistența tehnică în ziua votării.

(4) În vederea coordonării implementării și funcționării SIMPV, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înființează Comisia tehnică pentru implementarea și gestionarea SIMPV, cu rol consultativ, alcătuită din câte 2 reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale și ai Institutului Național de Statistică, pe baza propunerilor formulate în scris de către instituțiile menționate.

(5) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (4) este asigurat de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(6) La ședințele comisiei pot participa ca invitați și alte persoane din cadrul instituțiilor sau organismelor cu atribuții în domeniul electoral.

(7) Primarii asigură accesul specialiștilor Serviciului de Telecomunicații Speciale în incinta sediilor secțiilor de votare, la solicitarea acestora.

(8) Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente și al Institutului Național de Statistică, organizează sesiunile de examinare practică a competențelor prevăzute la art. 7 alin. (2).

(9) Până la data de 1 martie 2016, Serviciul de Telecomunicații Speciale predă Autorității Electorale Permanente codul-sursă al aplicației informatice pentru verificarea datelor de identificare ale alegătorilor. Modificări (1)

Art. 28. -

(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicității și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta hotărâre.

(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul ADV, precum și jurnalele operațiunilor efectuate de către operatorii de calculator în ADV sunt stocate de către Autoritatea Electorală Permanentă pe toată durata necesară prevenirii, combaterii și sancționării fraudelor electorale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(4) La data încheierii activităților prevăzute la alin. (3) datele cu caracter personal prevăzute de prezenta hotărâre vor fi distruse.

Art. 29. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Modificări (1)

Modelul cererii pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare

Către

Autoritatea Electorală Permanentă,
Str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084,
www.roaep.ro
e-mail: operator@roaep.ro

Subsemnatul . . . . . . . . . . (nume, prenume) CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

domiciliat în . . . . . . . . . . (conform mențiunilor din actul de identitate)

telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . .@. . . . . . . . . ., având ocupația . . . . . . . . . . (se trece activitatea desfășurată), de profesie . . . . . . . . . . (calificarea obținută prin studii)

solicit să particip la sesiunea de examinare practică a cunoștințelor de bază în domeniul tehnologiei informației, pentru a deveni operator de calculator al biroului electoral al secției de votare, la alegerile organizate în anul 2016, în comuna/orașul/municipiul . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . .

Data: |_|_||_|_||_|_|_|_| Semnătura . . . . . . . . . .
ZZ/LL/AAAA

Notă de informare privind protecția datelor personale:

Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de selecție, desemnare și evidență a operatorilor de calculator care vor asigura funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului și birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice Modificări (1)

Modelul procesului-verbal pentru constatarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

Nr. secției de votare . . . . . . . . . .

Adresa sediului secției de votare . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL
pentru constatarea disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

Astăzi, . . . . . . . . . . (se trec data în format zz.ll.aaaa și ora în format hh.mm), a fost constatată următoarea disfuncționalitate a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal:

• defecțiune a terminalului informatic;
• defecțiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;
• defecțiune a conexiunii la internet;
• imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;
• întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor.

Biroul electoral de circumscripție . . . . . . . . . . a fost notificat telefonic cu privire la constatarea disfuncționalității la ora . . . . . . . . . . (se trece ora în format hh.mm).

Centrul de suport a fost notificat telefonic cu privire la constatarea disfuncționalității la ora . . . . . . . . . .(se trece ora în format hh.mm).

Președintele biroului electoral al secției de votare
(nume, prenume și semnătură)
. . . . . . . . . .
Operatorul de calculator
(nume, prenume și semnătură)
. . . . . . . . . .

Astăzi, . . . . . . . . . . (se trec data în format zz.ll.aaaa și ora în format hh.mm), a fost remediată disfuncționalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, constatată la ora . . . . . . . . . .(se trece ora în format hh.mm).

Biroul electoral de circumscripție . . . . . . . . . . a fost notificat telefonic cu privire la încetarea disfuncționalității la ora . . . . . . . . . . (se trece ora în format hh.mm).

Centrul de suport a fost notificat telefonic cu privire la încetarea disfuncționalității la ora . . . . . . . . . .(se trece ora în format hh.mm).

Președintele biroului electoral al secției de votare
(nume, prenume și semnătură)
. . . . . . . . . .
Operatorul de calculator
(nume, prenume și semnătură)
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

Modelul formularului în care se consemnează codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

Formular de înscriere a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității
Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

Nr. secției de votare . . . . . . . . . .

Adresa sediului secției de votare . . . . . . . . . .

Nr. crt. Codul numeric personal Ora votării în format hh.mm Mențiuni în urma verificării în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal*

* Se menționează dacă persoana care s-a prezentat la vot avea mai puțin de 18 ani, dacă i-a fost interzisă exercitarea drepturilor electorale sau dacă aceasta figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal și la altă secție de votare.

Președintele biroului electoral al secției de votare
(nume, prenume și semnătură)
. . . . . . . . . .
Operatorul de calculator
(nume, prenume și semnătură)
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...