Parlamentul României

Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 30 decembrie 1995.

În vigoare de la 30 decembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial. Ea își desfășoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizație de ajutor voluntar, auxiliară a autorității publice.

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Societatea Națională de Cruce Roșie din România se organizează și funcționează pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Roșie, atât în timp de pace, cât și în timp de război, în baza legii și a Convențiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte.

(2) Principiile fundamentale, morale și juridice după care se desfășoară activitatea Societății Naționale de Cruce Roșie din România sunt cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie: umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate și universalitate.

Art. 3. -

(1) Activitatea Societății Naționale de Cruce Roșie din România este deschisă tuturor, iar acțiunile sale umanitare se desfășoară pe întreg teritoriul țării.

(2) Societatea Națională de Cruce Roșie din România participă la activități cu caracter internațional, organizate în conformitate cu convențiile încheiate în acest domeniu, la care România este parte, precum și la alte acțiuni internaționale cu caracter umanitar.

Art. 4. -

(1) Emblema Societății Naționale de Cruce Roșie din România, adoptată la fondarea acesteia, în data de 4 iulie 1876, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Emblema Societății Naționale de Cruce Roșie din România reprezintă o cruce, alcătuită din cinci pătrate egale, de culoare roșu vermion, așezată pe fond alb și înconjurată de două cercuri concentrice de aceeași culoare. În spațiul dintre cele două cercuri este înscrisă, cu litere majuscule de culoare roșu vermion, pe fond alb, inscripția: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE ▪ROMÂNIA▪.

Art. 5. -

(1) Emblema, ca semn indicativ, se folosește, în timp de pace, de către:

a) Societatea Națională de Cruce Roșie din România, în timpul manifestărilor sau al campaniilor pentru colectă de fonduri;

b) terțe persoane juridice asociate la acțiuni de natura celor prevăzute la lit. a);

c) mijloacele de transport;

d) posturile de prim-ajutor, dacă sunt destinate exclusiv îngrijirii gratuite.

(2) Autorizația pentru folosirea acestei embleme în cazurile prevăzute la lit. b)-d) se emite de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

(3) În timp de conflict armat, emblema, ca semn indicativ, se folosește, în exclusivitate, de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

Art. 6. -

(1) Emblema, ca semn protector, poate fi folosită în timp de pace de către Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

(2) În timp de conflict armat, emblema, ca semn protector, se folosește de către:

a) serviciile sanitare ale forțelor armate;

b) Societatea Națională de Cruce Roșie din România, numai pentru personalul propriu și pentru materialele prin care își dă concursul serviciului sanitar oficial, supunându-se regulamentelor militare;

c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat și autorizate să utilizeze emblema în scop de protecție;

d) alte societăți de ajutor voluntar autorizate în acest sens, numai pentru personalul și materialele afectate în exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare.

(3) Autorizarea folosirii emblemei ca semn protector, în caz de conflict armat, se face de către Guvernul României.

Art. 7. - Jurisprudență

Societatea Națională de Cruce Roșie din România funcționează în spațiile proprii și în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum și în alte spații locative care se pun la dispoziție de către consiliile locale, județene sau al municipiului București, după caz, în vederea desfășurării activității, și beneficiază de aceleași măsuri de protecție pe care legea le stabilește în favoarea instituțiilor publice.

Art. 8. - Modificări (1)

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, fiind o instituție de utilitate publică, are, în această calitate, dreptul de a cere concursul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda.

Art. 9. - Modificări (1)

Sediul central al Societății Naționale de Cruce Roșie din România este în municipiul București.

CAPITOLUL II Scopul și principalele atribuții ale Societății Naționale de
Cruce Roșie din România

Art. 10. -

Societatea Națională de Cruce Roșie din România acționează, în orice împrejurare, în scopul prevenirii și alinării suferințelor oamenilor, fără nici o deosebire în ceea ce privește naționalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenența militară, socială sau politică.

Art. 11. -

Principalele atribuții ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România sunt:

a) să acționeze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregătească și să acționeze, ca auxiliară a autorităților publice, în toate domeniile prevăzute de Convențiile de la Geneva din 1949 și în favoarea tuturor celor aflați în suferință, atât persoane civile, cât și militare;

b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor și la alinarea suferințelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivității;

c) să organizeze, la nivel național sau local, după caz, servicii de ajutoare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;

d) să recruteze, să instruiască și să pună la dispoziție personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;

e) să promoveze participarea copiilor și a tinerilor la activitățile specifice;

f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;

g) să organizeze și să participe la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor și tineretului, acțiunile sale, cât și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, precum și Principiile fundamentale ale Crucii Roșii, idealurile păcii, respectului și înțelegerii între toți oamenii și toate popoarele;

i) să încheie convenții de colaborare și să alcătuiască programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare; Modificări (1)

j) să participe, pe baza programelor inițiate de Ministerul Sănătății, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii și la alte acțiuni.

Art. 12. -

Presa, radioul și televiziunea asigură, în mod gratuit, popularizarea acțiunilor umanitare organizate de Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

CAPITOLUL III Componență, organizare și patrimoniu

Art. 13. -

(1) Societatea Națională de Cruce Roșie din România este deschisă tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex, religie, profesiune, apartenență socială sau politică.

(2) Calitatea de membru al Societății Naționale de Cruce Roșie din România, drepturile și obligațiile corespunzătoare se reglementează conform statutului și regulamentului, adoptate de adunarea generală.

Art. 14. - Modificări (1)

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este organizată pe principiul teritorialității, conform statutului și regulamentului propriu.

Art. 15. -

Patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România este format din bunuri mobile și imobile, provenind din:

a) cotizații; Modificări (1)

b) donații și legate testamentare;

c) sponsorizări, contribuții în numerar și bunuri din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine;

d) venituri din organizarea de manifestări publice, tombole, baluri și alte asemenea acțiuni, precum și din activități productive specifice, compatibile cu obiectivele sale; Modificări (1)

e) editarea și vânzarea de periodice proprii, publicații și cărți privind domeniul său de activitate.

Art. 16. - Modificări (1)

Anual se vor stabili, prin legea bugetului de stat, cheltuieli pentru cotizația de membru al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie și a contribuției la finanțarea Comitetului Internațional al Crucii Roșii, precum și pentru asigurarea realizării atribuțiilor Societății Naționale de Cruce Roșie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-d), e), g) și h).

Art. 17. -

(1) Bunurile mobile și imobile din patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și materialele pe care aceasta le primește sau le expediază, în țară sau în străinătate, în vederea realizării misiunii sale umanitare, sunt scutite de orice fel de impozite sau taxe.

(2) Acțiunile în justiție pentru valorificarea drepturilor sale de orice natură sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 18. -

În caz de catastrofe, calamități naturale, precum și în timp de conflict armat, transportul personalului Societății Naționale de Cruce Roșie din România, aflat în misiune, în baza legitimației de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care aparține regiilor autonome sau societăților comerciale.

Art. 19. -

Anual, în cursul lunilor mai și septembrie, se organizează "Luna Crucii Roșii din România".

Art. 20. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) În cursul lunilor mai și septembrie, toate instituțiile de cultură și organizațiile sportive vor percepe un tarif suplimentar de 200 de lei, cu ocazia manifestărilor culturale și sportive organizate în aceste luni. Modificări (1)

(2) Perceperea tarifului suplimentar se va face pe baza unui timbru care poartă emblema Societății Naționale de Cruce Roșie din România, emis de aceasta și care se aplică pe bilete.

(3) Sumele realizate din vânzarea timbrelor vor fi depuse în contul Societății Naționale de Cruce Roșie din România.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Decretul nr. 561/1973 privind organizarea și funcționarea formațiunilor sanitare voluntare ale Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România; Decretul nr. 281/1981 privind organizarea "Săptămânii Crucii Roșii" din Republica Socialistă România, precum și alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 29 decembrie 1995.

Nr. 139.

ANEXĂ


SOCIETĂȚII NAȚIONALE DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 22/2020
;
se încarcă...