Parlamentul României

Legea nr. 411/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2006 până la 11 februarie 2009
Abrogat temporar de la data 11 februarie 2009 până la data 16 decembrie 2009 de Ordonanță de urgență 3/2009
Repus în vigoare la data 17 decembrie 2009 prin Lege 379/2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înființează Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică civilă.

(2) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi și personalul Autorității Naționale de Control, care se desființează."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În subordinea administrativă a Guvernului și sub autoritatea ministrului delegat pentru controlul implementării programelor de finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se organizează și funcționează următoarele structuri fără personalitate juridică civilă:

a) Autoritatea de control a Guvernului;

b) Departamentul pentru lupta antifraudă;

c) Departamentul de implementare programe și ajustare structurală."

3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) exercită controlul asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale, dispus de primul-ministru;".

4. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit instituțiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligația de a comunica Autorității măsurile luate."

5. La articolul 7, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) efectuează controlul obținerii, derulării sau utilizării fondurilor provenite din programele de asistență ale Uniunii Europene, în vederea identificării de nereguli, având și calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privința fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare."

6. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru ducerea în îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (3), toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică și dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare și operativă a solicitărilor Departamentului."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 29 decembrie 2005.

Nr. 411.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...