Guvernul României

Hotărârea nr. 1856/2005 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre are ca scop limitarea emisiilor de poluanți cu efect de acidifiere și eutrofizare și de precursori ai ozonului, prin stabilirea plafoanelor naționale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, considerând anul 2010 ca an țintă.

(2) Prin limitarea emisiilor de poluanți cu efect de acidifiere și eutrofizare și de precursori ai ozonului se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

a) îmbunătățirea protecției împotriva riscurilor efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană și mediu, datorate acidifierii, eutrofizării solului și formării ozonului de la nivelul solului;

b) respectarea nivelurilor critice și a încărcărilor critice și asigurarea protecției efective a populației împotriva riscurilor cunoscute pentru sănătate, provocate de poluarea atmosferică.

Art. 2. -

(1) Plafoanele naționale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac se revizuiesc periodic pe baza noilor informații privind efectele poluării atmosferice asupra sănătății populației și mediului în scopul alinierii la reglementările europene și internaționale revizuite, în domeniu, în vederea atingerii obiectivelor pe termen mediu pentru anul 2010 și a obiectivelor pe termen lung pentru anul 2020.

(2) Plafoanele naționale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, ce trebuie atinse până cel mai târziu în anul 2010, sunt cele prevăzute în protocoalele Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificate prin Legea nr. 271/2003.

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la emisiile la nivel național de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac rezultate din toate sursele de poluare, ca urmare a activităților antropice.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) emisiilor rezultate din traficul maritim internațional;

b) emisiilor rezultate din traficul aerian, în afara ciclului de aterizare/decolare.

Art. 4. -

Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) AOT 40 - suma diferențelor dintre concentrațiile orare ale ozonului de la nivelul solului mai mari de 80 μg/m3 (= 40 ppb) și 80 μg/m3, determinate în timpul orelor de zi, acumulate din luna mai până în luna iulie în fiecare an;

b) AOT 60 - suma diferențelor dintre concentrațiile orare ale ozonului de la nivelul solului mai mari de 120 μg/m3 (= 60 ppb) și 120 μg/m3, acumulate în timpul unui an;

c) încărcare critică - o estimare cantitativă la o expunere la unul sau mai mulți poluanți sub care nu se produc efecte dăunătoare semnificative asupra elementelor sensibile specifice de mediu, conform cunoștințelor actuale;

d) nivel critic - concentrația de poluanți din atmosferă peste care, conform cunoștințelor din prezent, se pot produce efecte dăunătoare directe asupra receptorilor, cum sunt ființele umane, plantele, ecosistemele sau materialele;

e) emisie - eliberarea unei substanțe în atmosferă dintr-o sursă punctuală sau dintr-o sursă difuză;

f) celulă de rețea - suprafața unui pătrat de 150 km x 150 km, aceasta fiind rezoluția utilizată pentru reprezentarea pe hartă a încărcărilor critice la scară europeană, precum și pentru reprezentarea evaluării emisiilor și a depunerilor de poluanți atmosferici conform Programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi a poluanților atmosferici în Europa, denumit EMEP;

g) ciclul de aterizare/decolare - un ciclu reprezentat de următoarele intervale de timp în fiecare mod de funcționare: coborâre 4,0 minute; rulare la sol 26,0 minute; decolare 0,7 minute; ascensiune 2,2 minute;

h) plafon național de emisie - cantitatea maximă dintr-o substanță, exprimată în kilotone, care poate fi emisă la nivel național în decursul unui an calendaristic;

i) oxizi de azot, NOx - monoxid de azot și dioxid de azot, exprimați ca dioxid de azot;

j) ozon de la nivelul solului - ozonul prezent în stratul inferior al troposferei;

k) compuși organici volatili, COV - toți compușii organici rezultați din activități antropice, alții decât metanul, care pot produce oxidanți fotochimici prin reacții cu oxizii de azot în prezența luminii solare;

l) obiectiv pe termen mediu - obiectivul ce trebuie îndeplinit pe ansamblul Comunității Europene până în anul 2010;

m) obiectiv pe termen lung - obiectivul ce trebuie îndeplinit pe ansamblul Comunității Europene până în anul 2020.

Art. 5. -

Atingerea plafoanelor naționale de emisie are ca scop îndeplinirea, pe cât posibil, a următoarelor obiective pe termen mediu, până în anul 2010:

a) Acidifierea

Reducerea cu cel puțin 50% a suprafețelor unde încărcările critice sunt depășite, în fiecare celulă de rețea, comparativ cu situația din 1990.

b) Expunerea populației la ozonul de la nivelul solului cu efecte asupra sănătății

Reducerea cu două treimi față de situația din 1990, a ozonului de la nivelul solului care depășește nivelul critic pentru sănătatea umană (AOT60 = 0), în toate celulele de rețea. Ozonul de la nivelul solului nu trebuie să depășească valoarea limită absolută de 2,9 ppm.h în oricare dintre celulele de rețea.

c) Expunerea la ozonul de la nivelul solului cu efecte asupra vegetației

Reducerea cu o treime față de situația din 1990 a ozonului de la nivelul solului care depășește nivelul critic pentru culturi și vegetație seminaturală (AOT40 = 3 ppm.h), în toate celulele de rețea. Ozonul de la nivelul solului nu trebuie să depășească valoarea limită absolută de 10 ppm.h, exprimată ca o depășire a nivelului critic de 3 ppm.h în oricare dintre celulele de rețea.

CAPITOLUL II Atribuții și responsabilități

Art. 6. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului împreună cu autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului stabilesc măsuri astfel încât, începând cu anul 2010, emisiile naționale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac să se limiteze la cantități care să nu depășească plafoanele naționale de emisie.

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor pe termen mediu și lung, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește, acolo unde condițiile locale de mediu le impun, valori limită de emisie și măsuri mai restrictive pentru titularii activităților ce constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac.

Art. 7. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în colaborare cu autoritățile publice centrale pentru sănătate, pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală și pentru transporturi, construcții și turism, prin instituții de specialitate, îndeplinesc următoarele atribuții:

a) elaborează metodologiile privind stabilirea încărcărilor critice și a nivelurilor critice la nivel național, pentru elementele sensibile specifice de mediu;

b) determină nivelurile și încărcările, în fiecare celulă de rețea;

c) identifică celulele de rețea unde sunt depășiri ale încărcărilor critice și ale nivelurilor critice.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în colaborare cu autoritățile publice centrale pentru sănătate, pentru industrie, pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală și pentru transporturi, construcții și turism, prin instituții de specialitate, îndeplinește următoarele atribuții:

a) elaborează prognoze de emisii bazate pe premise socioeconomice, în baza unor proceduri comune;

b) elaborează anual prognoze ale modificărilor semnificative în distribuția geografică a emisiilor naționale.

(3) Prognozele de emisii prevăzute la alin. (2), elaborate pentru anul 2010, trebuie să includă și informații care să permită o apreciere cantitativă a premiselor socioeconomice utilizate la elaborarea lor.

Art. 8. -

(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului organizează și actualizează un sistem informațional și o bază de date centralizată referitoare la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (2).

(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului furnizează, la cererea autorității publice centrale pentru protecția mediului, o evaluare economică a punerii în aplicare a măsurilor privind atingerea plafoanelor naționale de emisie, cuprinzând date despre:

a) eficiența costurilor;

b) beneficii;

c) evaluarea costurilor și beneficiilor marginale;

d) evaluarea impactului socioeconomic la nivel național asupra anumitor sectoare.

(3) Pentru realizarea cerințelor prevăzute la alin. (2), Agenția Națională pentru Protecția Mediului colectează și centralizează, după caz, date și informații privind:

a) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

b) obiectivele de reducere a emisiilor pentru dioxid de sulf și de oxizi de azot de la instalațiile mari de ardere;

c) evoluția transporturilor și acțiuni desfășurate în scopul controlului emisiilor din transporturi;

d) evoluțiile din domeniul agriculturii, estimările noilor efective de animale și perfecționările metodelor de reducere a emisiilor din sectorul agricol;

e) orice schimbări majore de pe piața alimentării cu energie și noi previziuni ce reflectă acțiunile întreprinse la nivel național pentru a se respecta legislația națională în domeniul schimbărilor climatice;

f) evaluarea depășirilor prezente și prognozate ale încărcărilor critice și ale valorilor recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru ozonul de la nivelul solului.

Art. 9. -

(1) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri, autoritățile și instituțiile publice implicate, conform legislației în vigoare, în asigurarea necesarului de date și informații în vederea elaborării inventarelor de emisii, a prognozelor de emisii, determinarea încărcărilor și a nivelurilor critice, elaborarea și implementarea programelor de reducere a emisiilor la nivel național și local sunt:

a) autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului;

b) autoritatea publică centrală pentru transport, construcții și turism;

c) autoritatea publică centrală și autoritățile publice teritoriale pentru sănătate;

d) autoritatea publică centrală pentru coordonarea administrației publice;

e) autoritatea publică centrală pentru industrie;

f) autoritatea publică centrală pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală și autoritățile publice teritoriale din subordine;

g) autoritățile administrației publice locale.

(2) Institutul Național de Statistică va pune la dispoziție autorităților și instituțiilor publice interesate datele și informațiile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile programelor anuale ale cercetărilor statistice.

CAPITOLUL III Programul național

Art. 10. -

(1) În vederea respectării, până cel târziu în anul 2010, a plafoanelor naționale de emisie se stabilesc și se aplică măsuri pentru reducerea la nivel național a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în programul național de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, denumit în continuare PNRPE.

(3) PNRPE se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în colaborare cu autoritățile menționate la art. 9.

Art. 11. -

PNRPE se elaborează ținându-se cont de prevederile legislației în vigoare din domeniul protecției mediului, a reglementărilor din domeniul transporturilor, a Codului bunelor practici agricole, precum și de prevederile Strategiei naționale de sănătate publică.

Art. 12. -

(1) PNRPE conține:

a) informații privind politicile și măsurile adoptate și preconizate și estimările cuantificate ale efectelor acestor politici și măsuri în vederea respectării plafoanelor naționale de emisii până în anul 2010;

b) prognoze de emisii pentru anul 2010 care au la bază informații care să permită o apreciere cantitativă a premiselor socioeconomice utilizate la elaborarea lor;

c) prognoze cu privire la modificările semnificative în distribuția geografică a emisiilor naționale a poluanților specificați în prezenta hotărâre.

(2) PNRPE se actualizează și se revizuiește o dată la 4 ani sau ori de câte ori este necesar, în funcție de modificările apărute în evoluția emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac.

Art. 13. -

(1) PNRPE se aplică prin programe de reducere a emisiilor la nivel local, acolo unde condițiile de mediu le impun.

(2) Autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului împreună cu autoritățile publice locale competente, în colaborare cu titularii activităților care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, elaborează la nivel administrativ corespunzător programe de reducere a emisiilor care indică luarea măsurilor specifice pentru celulele de rețea unde sunt depășiri ale încărcărilor și nivelurilor critice.

(3) Proiectul programului de reducere a emisiilor la nivel local este făcut public în scopul informării și participării publicului la luarea deciziei în domeniul protecției mediului, conform Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul.

(4) Prin aplicarea programelor de reducere a emisiilor la nivel local se asigură îndeplinirea obiectivelor pe termen mediu și lung.

Art. 14. -

Titularii activităților care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac au obligația de a participa la elaborarea la nivel local a programelor de reducere a emisiilor de poluanți specificați în prezenta hotărâre și de a respecta obligațiile ce le revin prin acestea.

Art. 15. -

Agenția Națională pentru Protecția Mediului și agențiile teritoriale de protecție a mediului asigură informarea clară și ușor accesibilă a titularilor activităților care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, a publicului, a organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului privind PNRPE și programele de reducere a emisiilor la nivel local.

CAPITOLUL IV Inventare de emisii și prognoze

Art. 16. - Modificări (1)

Elaborarea și validarea inventarelor naționale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac se realizează prin Centrul de Evaluare a Calității Aerului, înființat în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 586/2004 privind înființarea și organizarea Sistemului național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului.

Art. 17. -

Centrul de Evaluare a Calității Aerului transmite autorității centrale pentru protecția mediului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în fiecare an, până cel mai târziu la data de 30 octombrie, datele și informațiile privind:

a) inventarul național final de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, cu 2 ani în urma anului curent;

b) inventarul național preliminar de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, pentru anul anterior anului curent.

Art. 18. -

Agenția Națională pentru Protecția Mediului organizează și actualizează un sistem informațional și o bază de date centralizată, la nivel național, cu informații privind inventarele de emisii locale și naționale, inventarele preliminare și prognozele emisiilor pentru anul 2010 ale poluanților atmosferici reglementați prin prezenta hotărâre, asigurând accesul publicului la aceste informații conform legislației naționale în domeniu.

Art. 19. -

(1) Inventarele naționale de emisie și prognozele emisiilor pentru anul 2010 se actualizează anual.

(2) Pentru elaborarea inventarelor naționale de emisie și a prognozelor emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac se utilizează ghidul metodologic EMEP/CORINAIR recomandat de Agenția Europeană de Mediu și Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991.

CAPITOLUL V Raportări

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului elaborează și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului, în fiecare an, până la data de 1 decembrie, rapoarte privind:

a) inventarul național final de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, cu 2 ani în urma anului curent;

b) inventarul național preliminar de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili și amoniac, pentru anul anterior anului curent;

c) prognozele de emisii ale poluanților atmosferici reglementați prin prezenta hotărâre pentru anul 2010, ce cuprind informații care să permită o apreciere cantitativă a premiselor socioeconomice-cheie utilizate la elaborarea acestor estimări.

(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului aprobă și transmite Comisiei și Agenției Europene de Mediu, în fiecare an, până la data de 31 decembrie, rapoartele prevăzute la alin. (1).

(3) Prima raportare se realizează începând cu anul 2007.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 21. -

Încălcarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, stabilite în vederea respectării plafoanelor naționale de emisii, respectiv a încărcărilor și a nivelurilor critice, se sancționează conform prevederilor Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22. -

PNRPE se aprobă prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 octombrie 2006.

Art. 23. -

Metodologiile privind stabilirea încărcărilor critice și a nivelurilor critice la nivel național, în fiecare celulă de rețea, pentru elementele sensibile specifice de mediu și stabilirea atribuțiilor fiecărei autorități implicate pentru determinarea încărcărilor și a nivelurilor prevăzute la art. 7 alin. (1), se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor, ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrului sănătății, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 24. -

Procedurile comune privind elaborarea prognozelor de emisii bazate pe premise socioeconomice și stabilirea atribuțiilor fiecărei autorități implicate în elaborarea prognozelor prevăzute la art. 7 alin. (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor, ministrului economiei și comerțului, ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrului sănătății, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 25. -

În vederea îndeplinirii prevederilor art. 1, România cooperează, după caz, bilateral sau multilateral, cu țări terțe și cu organizații relevante, cum sunt Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite, Organizația Maritimă Internațională și Organizația Internațională pentru Aviație Civilă, inclusiv prin schimbul de informații privind cercetarea și dezvoltarea științifică și tehnică, în vederea perfecționării mijloacelor care facilitează reducerea emisiilor.

Art. 26. -

Autoritățile publice centrale pentru protecția mediului, pentru sănătate, pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală, pentru transporturi, construcții și turism și pentru industrie asigură sursele de finanțare necesare îndeplinirii prevederilor art. 7.

Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 309/2001.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul economiei și comerțului,
Codruț Ioan Șereș
p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Alexandros Galiațatos,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.856.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...