Guvernul României

Hotărârea nr. 1837/2005 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2006 până la 28 noiembrie 2006, fiind înlocuit prin Hotărâre 1652/2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2006 se stabilește atât la venituri, cât și la cheltuieli în sumă de 295.020 mii lei.

Art. 2. -

Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006 este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.837.

ANEXĂ

BUGETUL
Trezoreriei Statului pe anul 2006

mii lei
Capitol Subcap./ Paragraf Titlu/ Articol Alineat Denumire indicatori Program 2006
0 1 2 3 4 5
VENITURI 295.020
I. Venituri curente 295.020
C. VENITURI NEFISCALE 295.020
C1. Venituri din proprietate 291.450
31.09 Venituri din dobânzi 291.450
01 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei
Statului de la alte bugete 220.100
02 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei
Statului de la alte sectoare 66.750
03 Alte venituri din dobânzi 4.600
C2. Vânzări de bunuri și servicii 3.570
36.09 Diverse venituri 3.570
50 Alte venituri 3.570
50.09 CHELTUIELI 295.020
a) Clasificația funcțională
Partea a I-a - Servicii publice generale
51.09 Autorități publice și acțiuni externe 83.979
01 Autorități executive și legislative 83.979
01.03 Autorități executive 83.979
55.09 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 211.041
b. clasificația economică
50.09 CHELTUIELI 295.020
51.09 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 83.979
01 CHELTUIELI CURENTE 73.996
20 Titlul II - Bunuri și servicii 73.696
20.01 Bunuri și servicii 67.452
01 Furnituri de birou 5.889
02 Materiale pentru curățenie 344
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 3.800
04 Apă, canal și salubritate 311
05 Carburanți și lubrifianți 1.544
06 Piese de schimb 478
07 Transport 156
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 2.956
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 33.444
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 18.530
20.02 Reparații curente 2.620
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.912
30 Alte obiecte de inventar 1.912
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare 189
20.30 Alte cheltuieli 1.523
03 Prime de asigurare non-viață 456
04 Chirii 1.067
59 Titlul IX - Alte cheltuieli 300
59.17 Despăgubiri civile 300
70 Cheltuieli de capital 9.983
71 Titlul X - Active nefinanciare 9.983
71.01 Active fixe (inclusiv reparații capitale) 9.983
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 602
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 9.381
55.09 DOBÂNZI 211.041
CHELTUIELI CURENTE 211.041
30 Titlul III - Dobânzi 211.041
30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 600
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 600
30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 8.996
01 Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 8.996
30.03 Alte dobânzi 201.445
04 Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului 201.445
Excedent/Deficit 0

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...