Guvernul României

Hotărârea nr. 1724/2005 privind înființarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1195 din 30 decembrie 2005.

În vigoare de la 29 ianuarie 2006 până la 24 noiembrie 2009, fiind abrogat prin Hotărâre 1372/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, denumit în continuare Institut, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru.

(2) Institutul funcționează pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade.

(3) Institutul are sediul în municipiul București, într-un imobil ce va fi asigurat cu titlu gratuit de Guvernul României.

Art. 2. - Modificări (1)

Institutul are ca scop investigarea și identificarea crimelor, abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum și sesizarea organelor îndreptățite să ia măsuri în aceste cazuri.

Art. 3. -

Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 2 Institutul are următoarele atribuții principale:

a) analizează din punct de vedere instituțional regimul comunist, sistemul de putere în cadrul acestui regim;

b) evidențiază natura relațiilor dintre activul de partid și fosta Securitate, dintre aceasta și celelalte verigi ale sistemului represiv din România;

c) descrie modul de organizare și de funcționare al acestor instituții în administrarea actului de poliție politică;

d) prezintă activiștii de partid, ofițerii și magistrații care lucrau în cadrul aparatului de represiune;

e) identifică abuzurile și crimele săvârșite, ordonate sau inspirate de către persoanele care au ocupat funcțiile prevăzute la lit. d);

f) adună date, documente și mărturii cu privire la toate acțiunile care au lezat drepturile și libertățile omului în anii regimului comunist și pe baza acestora sesizează organele de cercetare penală, indiferent de timpul și de circumstanțele în care acestea s-au petrecut;

g) identifică responsabilii aparatului de decizie din domeniul propagandei comuniste, responsabilii pentru actele administrative și deciziile economice care au generat manifestări ale represiunii în viața socială și culturală, de la cartelarea hranei zilnice până la limitarea accesului la informație, artă și cultură, prin acte de cenzură;

h) aduce la cunoștința opiniei publice crimele, abuzurile, instigările la crime în numele "luptei de clasă", săvârșite de persoanele care au ocupat funcțiile prevăzute la lit. d).

Art. 4. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 Institutul urmărește:

a) alcătuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri și încălcări ale drepturilor omului pe întreaga perioadă a regimului comunist și stabilirea responsabilităților decizionale și de execuție pentru fiecare dintre acestea;

b) crearea unei baze de date care să cuprindă numele foștilor activiști de partid din nomenclatură, numele cadrelor fostei Securități, numele foștilor ofițeri de armată, milițieni și magistrați care au participat la acțiuni de poliție politică;

c) identificarea acelor legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Miniștri, decizii ministeriale, regulamente interne și alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizării și funcționării aparatului represiv;

d) publicarea unor rapoarte trimestriale și a unui raport final anual, care vor sintetiza rezultatele investigațiilor întreprinse.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 25.

(2) Personalul Institutului este angajat și salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(3) Organizarea și funcționarea Institutului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin decizie a primului-ministru în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -

(1) Institutul este condus de un consiliu, alcătuit din 11 personalități ale societății civile, numite prin decizie a primului-ministru în termen de o lună de la adoptarea prezentei hotărâri.

(2) Rolul consiliului este de a stabili obiectivele generale de activitate ale Institutului și de a aviza rapoartele acestuia.

(3) Consiliul funcționează după principiul egalității membrilor săi. În termen de 5 zile de la constituire, aceștia aleg comitetul director, format din președinte și 2 membri.

(4) Comitetul director conduce activitatea curentă a Institutului.

(5) Președintele este ordonator terțiar de credite și reprezintă instituția în raporturile cu terțe persoane fizice și juridice.

Art. 7. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:

a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;

b) cofinanțări de programe și proiecte;

c) realizarea și valorificarea de studii și proiecte, precum și efectuarea de prestări de servicii;

d) exploatarea bunurilor pe care Institutul le are în administrare;

e) sponsorizări și donații, în condițiile legii;

f) alte activități specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 8. -

(1) În anul 2006 finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării Institutului se asigură de la bugetul de stat.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 9. - Modificări (1)

Pentru realizarea activităților specifice Institutul are în dotare un număr de două autoturisme, cu un consum mediu normat de carburanți de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 10. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.724.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...