Guvernul României

Hotărârea nr. 1584/2005 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane și Monitorizare a Asistenței Acordate Victimelor Traficului de Persoane

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 04 ianuarie 2006.

În vigoare de la 04 ianuarie 2006 până la 14 martie 2009, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 20/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția Națională de Prevenire a Traficului de Persoane și Monitorizare a Asistenței Acordate Victimelor Traficului de Persoane, denumită în continuare Agenție, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, prin reorganizarea Oficiului Național de Prevenire a Traficului de Persoane și Monitorizarea Protecției Victimelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, denumit în continuare Oficiu. Modificări (1)

(2) La data la care Agenția devine operațională Oficiul se desființează.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Agenția are ca scop coordonarea și evaluarea activităților de prevenire a traficului de persoane și monitorizarea asistenței acordate victimelor acestuia.

(2) Agenția cooperează cu organizațiile neguvernamentale române și străine, precum și cu organizațiile interguvernamentale în vederea conștientizării opiniei publice asupra fenomenului și consecințelor acestuia.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Pentru realizarea scopului său, Agenția are următoarele atribuții principale:

a) elaborează, pe baza propunerilor ministerelor cu atribuții în domeniu, proiectul Strategiei naționale de prevenire a traficului de persoane și de asistență a victimelor acestuia, denumită în continuare Strategie națională, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, după consultarea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea și evaluarea activității de prevenire și combatere a traficului de persoane, denumit în continuare Grup interministerial, constituit în baza Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003;

b) coordonează activitatea de prevenire a traficului de persoane la nivel național și monitorizează asistența acordată victimelor traficului de persoane, urmărind îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planurile naționale de acțiune întocmite în baza Strategiei naționale;

c) elaborează proiectul standardelor naționale în domeniu pe care îl supune aprobării Guvernului, după consultarea Grupului interministerial;

d) colectează, stochează, procesează și analizează date și informații cu caracter statistic în domeniul său de competență;

e) efectuează studii și cercetări privind diagnoza și evoluția fenomenului traficului de persoane;

f) facilitează schimbul de date și informații cu caracter statistic între instituțiile cu competențe în domeniu, din țară și din străinătate;

g) formulează propuneri pentru modificarea și completarea legislației în domeniul său de activitate;

h) difuzează, în condițiile legii, date și informații cu caracter oficial în domeniul prevenirii traficului de persoane și al asistării victimelor acestuia;

i) elaborează răspunsurile la chestionare, precum și rapoartele de țară în domeniul traficului de persoane;

j) dezvoltă programe proprii pentru realizarea activităților de prevenire a traficului de persoane și de acordare a asistenței victimelor traficului de persoane și sprijină, la cerere, programele în derulare;

k) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor - victime ale traficului, atât în țară, cât și în străinătate;

l) sprijină, la cerere, structurile specializate din cadrul poliției prin asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților de prevenire și furnizează, la cerere, date statistice necesare elaborării orientării manageriale la nivelul structurilor specializate în combaterea traficului de persoane;

m) desfășoară activități de cooperare internațională în domeniul de competență.

(2) Agenția exercită și alte atribuții potrivit legii.

Art. 4. -

(1) Agenția este condusă de un președinte, asimilat ca salarizare cu funcția de director general în cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Președintele este numit prin ordin al ministrului administrației și internelor și este subordonat nemijlocit acestuia.

(3) Președintele Agenției este coordonatorul național al activității de prevenire a traficului de persoane și de acordare a protecției și asistenței victimelor traficului de persoane.

(4) Președintele este ordonator secundar de credite și reprezintă Agenția în raporturile cu persoane fizice și persoanele juridice publice și private din țară și din străinătate.

Art. 5. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii. Modificări (1)

(2) Președintele Agenției este sprijinit în activitatea sa de un director general adjunct, care este și înlocuitorul de drept al acestuia. Modificări (1)

(3) Președintele Agenției îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) conduce întreaga activitate a Agenției;

b) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naționale, precum și a planurilor naționale de acțiune și acționează pentru aplicarea acestora;

c) colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

d) urmărește și controlează aplicarea deciziilor proprii, a convențiilor și acordurilor internaționale în domeniu la care România este parte; Modificări (1)

e) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agenției;

f) aprobă statul de funcții al Agenției, numește și eliberează din funcție personalul acesteia. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Agenția devine operațională începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(2) În cadrul Agenției se înființează 8 compartimente regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare al Agenției. Modificări (1)

(3) Personalul Agenției este format din funcționari publici, funcționari publici cu statut special și personal contractual.

(4) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal existente în cadrul Agenției.

(5) Numărul maxim de posturi al Agenției este de 50, dintre care 34 în aparatul central, iar 16 în cele 8 compartimente regionale. Modificări (1)

(6) Asigurarea numărului de posturi prevăzut la alin. (5) se face prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administrației și Internelor prin legea bugetului de stat.

(7) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. -

(1) Instituțiile publice centrale și locale, precum și organizațiile neguvernamentale cu responsabilități în lupta împotriva traficului de persoane furnizează, la cererea Agenției, datele referitoare la traficul de persoane, în raport cu atribuțiile specifice.

(2) La solicitarea Agenției, instituțiile prevăzute la alin. (1) participă cu specialiști, precum și cu asistență tehnică și logistică la desfășurarea activităților impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile naționale de acțiune.

(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) se desfășoară fără a se produce imixtiuni în competențele și activitățile specifice fiecărei instituții.

Art. 8. -

(1) Agenția este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Agenția poate primi fonduri externe nerambursabile, donații, sponsorizări și alte surse, conform legii. Modificări (1)

(3) Spațiile necesare funcționării Agenției și structurilor teritoriale se asigură prin achiziționare, închiriere și/sau transmitere în administrare. Modificări (1)

(4) Agenția are în dotare un număr de autoturisme determinat în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice și tehnică de calcul necesare funcționării acesteia în condiții optime. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) La data operaționalizării Agenția preia atribuțiile Oficiului.

(2) Personalul Oficiului poate fi mutat sau transferat în cadrul Agenției, în condițiile legii, cu acordul celui în cauză.

Art. 10. -

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri ministrul administrației și internelor numește președintele Agenției.

(2) În termen de 30 de zile de la data la care devine operațională, Agenția elaborează regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 8 decembrie 2005.

Nr. 1.584.

ANEXĂ Modificări (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale de Prevenire a Traficului de Persoane și
Monitorizare a Asistenței Acordate Victimelor Traficului de Persoane

Numărul maxim de posturi al Agenției = 50,
dintre care 34 în aparatul central, iar 16
în cele 8 compartimente regionale

                      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                      -     PREȘEDINTE     -
                      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬         -
    -¦¦¦¦+   DIRECTOR GENERAL   +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
    -  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-         -
-¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬                     -
-Compartimentul-       -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- financiar  -  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬ -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
-  (buget-  -  -          - - Serviciul pentru  - -         - -       - -       -
-contabilitate)-  -   Serviciul   - -prevenirea traficului- -Serviciul juridic,- -Compartimente- -Compartimentul-
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  -cercetare, evaluare- - cu ființe umane și - - relații publice, - -regionale (8)- - secretariat -
          -  și prognoză  - -  monitorizarea  - - resurse umane  - -       - -       -
          -          - -protecției victimelor- -         - -       - -       -
          L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...