Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- analiza execuției veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2015;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;

- posibilitatea plății tranșei a IV-a aferente anului 2016 din titlurile executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute în instanță de către personalul din sectorul bugetar;

- plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care își desfășoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015;

- adoptarea unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;

- asigurarea fondurilor pentru finanțarea de bază a învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții;

- asigurarea fondurilor necesare majorărilor salariale aprobate personalului din unitățile sanitare începând cu 1 octombrie 2015;

- asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de asistență socială și a taxelor de transmitere a acestora;

- alocarea de fonduri pentru finanțarea cheltuielilor determinate de susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

- necesitatea asigurării finanțării cheltuielilor de personal din învățământul special, din centrele județene de resurse și asistență educațională, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare,

ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecințe negative următoarele:

- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării activității acestora în bune condiții până la finele anului;

- riscul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;

- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanțarea de bază a învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții;

- riscul neplății salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care își desfășoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile până la data de 31 decembrie 2015. Astfel, aceste cheltuieli, deși cuprinse în bugetul proiectului, nu vor putea fi considerate eligibile, ele rămânând cheltuieli definitive de la bugetul de stat sau bugetul beneficiarului;

- riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor determinate de susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

- riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de personal din învățământul special, din centrele județene de resurse și asistență educațională, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata drepturilor de asistență socială și a taxelor de transmitere a acestora,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2015

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 și 960 bis din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2015, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2015 pe titluri de cheltuieli, pe capitole și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2015 se diminuează la venituri cu suma de 740,7 milioane lei și se majorează la cheltuieli cu suma de 2.985,4 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 3.726,0 milioane lei.

Art. 3. -

Se autorizează Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în anexa nr. 3/10/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", să introducă fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 11 mii lei, asigurată prin diminuarea corespunzătoare a fișei cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe".

Art. 4. -

În cadrul influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.53 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute", este majorat cu suma de 700 mii lei.

Art. 5. -

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să modifice anexa nr. 3/13/23 "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", pentru proiectul cod 1180 "Sistem de administrare și urmărire a procesului de elaborare de politici", prin modificarea valorii totale a proiectului și a creditelor de angajament pe anii anteriori.

Art. 6. -

Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 80 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", să introducă obiectivul de investiții în continuare, cu fișa cod obiectiv 1067 "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni", cu suma de 16.896 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 7. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/23 "Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare", la proiectul 5414 "Noi măsuri de modernizare și management integrat al serviciilor pentru cetățeni", capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)", să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 800 mii lei de la alineatul 56.01.01 "Finanțare națională", respectiv cu suma de 4.000 mii lei de la alineatul 56.01.02 "Finanțare externă nerambursabilă" și să suplimenteze corespunzător creditele de angajament și creditele bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 4.800 mii lei.

(2) Pentru achiziționarea sediului filialei din localitatea Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova, a Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" de la Chișinău, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anexa nr. 3/14/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.01 "Construcții", să introducă fișa cod obiectiv 1 "Achiziții de imobile" cu credite de angajament, respectiv credite bugetare, în sumă de 72 mii lei cu încadrarea în bugetul aprobat.

(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în anexa nr. 3/14/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-2018", la partea de cheltuieli, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie", să introducă titlul 71 "Active nefinanciare", suma asigurându-se prin virări de credite bugetare de la titlurile de cheltuieli din cadrul capitolului bugetar, cu încadrare în prevederile aprobate.

Art. 8. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", să majoreze veniturile proprii cu suma de 25.901 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri".

Art. 9. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-2018", să majoreze veniturile proprii la o poziție distinctă cu suma de 1.720 mii lei și cheltuielile la capitolul 51.10 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu suma de 1.720 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să introducă programul bugetar "Centre for Excellence in Teritorial management and Cadastre (CENTRIC)", la capitolul 51.10 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020", cu credite bugetare de angajament în sumă de 1.720 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.720 mii lei.

Art. 10. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/21 "Fișa proiectului cu finanțare din FEN de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", să introducă Proiectul MARE/2014/2022 "Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime spațiale - MARSPLAN-BS", cu credite de angajament în sumă de 180 mii lei la capitolul 80.08 "Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020".

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/21 "Fișa proiectului cu finanțare din FEN de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare", să introducă Proiectul "Legislație, Economie, Competiție și Administrație - Dezvoltarea unei abordări multidisciplinare în combaterea fraudei în achizițiile publice", cu credite de angajament în sumă de 12 mii lei, la capitolul 80.08 "Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020".

Art. 11. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să majoreze creditele de angajament aferente programului bugetar cod 676 "Program pilot locuințe sociale pentru comunitățile de rromi", cu suma de 7.081 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 12. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare aferente programului bugetar cod 51 "Construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii" cu suma de 50.000 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 13. -

(1) Pentru asigurarea cu prioritate a finalizării obiectivelor de investiții aflate în finanțare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/27 "Fișa programului", să majoreze valoarea totală a programului bugetar cod 1284 "Programul Național de Dezvoltare Locală" la 17.321.811 mii lei, prin majorarea creditelor de angajament aferente anului 2015 cu suma de 12.000.000 mii lei, și a creditelor bugetare cu suma de 1.000.000 mii lei în anul 2015, la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", și, corespunzător, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pe perioada 2016-2018 cu încadrarea în valoarea totală a programului.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categorii de investiții", la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.02 "Mașini, echipamente și mijloace de transport", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 121.000 mii lei.

Art. 14. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 "Fișa Programului finanțat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007", la programul 4091 "Programul de modernizare a administrației fiscale - Banca Mondială", capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", să diminueze creditele de angajament pentru anul 2015 cu suma de 13.250 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, în anexa nr. 3/16/27 "Fișa Programului", să diminueze, cu suma de 82 mii lei, creditele bugetare și creditele de angajament aferente programului bugetar cod 1003 "Servicii de asistență juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes (MTN)»", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii", și să majoreze corespunzător, cu aceeași sumă, creditele bugetare și creditele de angajament aferente programului bugetar 982 "Servicii de informare financiară specializate și baze de date, necesare activității de administrare a datoriei publice", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 20 "Bunuri și servicii".

Art. 15. -

(1) Se autorizează Ministerul Justiției să diminueze, în anexa nr. 3/17/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", cu suma de 1 mii lei.

(2) Se autorizează Ministerul Justiției, în anexa nr. 3/17/05 "Fișa programului finanțat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", să suplimenteze creditele bugetare cu suma de 18.550 mii lei, potrivit influenței prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență, și creditele de angajament cu suma de 13.328 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze, în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", următoarele modificări:

a) să suplimenteze la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități", subcapitolul 16.10.03 "Taxe și tarife pentru utilizarea de licență și autorizații de funcționare", cu suma de 100 mii lei;

b) să diminueze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni și închirieri", cu suma de 41 mii lei;

c) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri din învățământ", cu suma de 1.293 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze, în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-2018", următoarele modificări:

a) la capitolul 61.10 "Ordine publică și siguranță națională", la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", să suplimenteze alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 3.800 mii lei și să diminueze alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" cu suma de 72 mii lei;

b) la capitolul 68.10 "Asigurări și asistență socială", să diminueze titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", cu suma de 30 mii lei.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, se autorizează Ministerul Justiției să aloce din bugetul propriu sume pentru plata serviciilor de consultanță pentru obținerea acreditării RENAR, precum și a arieratelor înregistrate de Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" - unitate sanitară cu paturi în subordinea Ministerului Justiției.

Art. 16. -

(1) Pentru creditele de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale, conform prevederilor art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze virări de credite de angajament neutilizate între capitole și titluri de cheltuieli, precum și redistribuiri între programe și să comunice Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În bugetul Ministerului Apărării Naționale este cuprinsă și suma de 452.731 mii lei, reprezentând credite bugetare aferente creditelor de angajament aprobate, conform prevederilor art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 20/2015.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să repartizeze Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Academician Ștefan Milcu" subvenție în completarea veniturilor proprii reportate și încasate în anul 2015, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naționale la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice".

(4) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale ca pentru angajarea și utilizarea fondurilor publice destinate realizării de achiziții publice în domeniile apărării și securității naționale pentru care durata de îndeplinire depășește un an bugetar, precum și achizițiile publice efectuate de la/prin organizații internaționale sau de la guvernele altor state să efectueze ordonanțarea și plata obligațiilor pe baza actelor justificative din momentul angajării fondurilor publice, prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (8) și (10) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Lichidarea cheltuielilor astfel angajate, ordonanțate și plătite conform alin. (4), se va efectua ulterior pe baza documentelor de recepție cantitativă și calitativă a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, după caz, în conformitate cu prevederile din angajamentele legale încheiate.

Art. 17. -

(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale", să introducă obiectivul nou de investiții "Redimensionarea și modernizarea centralei termice - punct termic din cazarma 383 Galați", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 698 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.02 "Transferuri curente în străinătate", alineatul 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate", să introducă obiectivul nou de investiții "Plăci comemorative în onoarea și memoria tuturor românilor care au servit și au murit în Bosnia Herțegovina și în memoria sublocotenentului (post-mortem) Remus Brânzan", cu credite de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 27 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

(3) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anexa nr. 3/18/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor", la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente", să suplimenteze creditele de angajament, respectiv credite bugetare în sumă de 1.150 mii lei, finanțarea fiind asigurată în cadrul bugetului aprobat.

Art. 18. -

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2018 - sumele alocate din bugetul de stat", următoarele modificări:

a) redistribuirea, în cadrul capitolului 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", a sumei de 65 mii lei de la alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare" la alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv";

b) diminuarea sumei de 600 mii lei, de la capitolul 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului".

Art. 19. -

Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții", la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament, la fișa cod obiectiv 2 "Dotări independente" cu suma de 1.301 mii lei și la fișa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d) astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege", cu suma de 2.999 mii lei.

Art. 20. -

Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să diminueze creditele de angajament pe anul 2015, în anexa nr. 3/20/04 "Sinteza finanțării programelor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007", cu suma de 10.960 mii lei, detalierea pe programe efectuându-se de către ordonatorul principal de credite.

Art. 21. -

Se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să introducă, în anexa nr. 3/21/27 la Programul Cod 361 "Promovarea sportului de performanță", următoarele modificări:

a) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 40.000 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli";

b) să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 25.000 mii lei, la capitolul 67.10 "Cultură, recreere și religie", titlul 59 "Alte cheltuieli".

Art. 22. -

(1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2015, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 12.772 mii lei se virează Ministerului Finanțelor Publice, în vederea acoperirii sumelor compensate de către Comisia Europeană, cu cheltuielile rambursate de aceasta din Programul Operațional Asistență Tehnică și din măsura ISPA 2003RO16PPE027 "Integrated Waste Management System in Galati and Surrounding".

(2) Ministerul Tineretului și Sportului virează, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, suma de 5.472 mii lei pentru reîntregirea contului RO24TREZ99954010100XXXXX "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale în cadrul obiectivului convergență", deschis la Trezoreria operativă centrală și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată și, respectiv, suma de 7.300 mii lei pentru reîntregirea contului RO21BRDE450SV36476494500 "Disponibil aferent memorandumului de finanțare ISPA Mediu", deschis la BRD, gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată.

(3) Diferențele nefavorabile de curs valutar se asigură din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, iar diferențele favorabile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 23. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...