Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1179 din 28 decembrie 2005.

În vigoare de la 28 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de integrare în Uniunea Europeană, în cadrul capitolului 3 "Libera circulație a serviciilor", referitoare la modificarea și completarea unor prevederi din cadrul legislației privind asigurările, în concordanță cu directivele europene din acest domeniu,

ținând seama de prevederile Raportului comprehensiv de monitorizare 2005 pentru România, prin care sunt semnalate unele probleme legate de gradul scăzut de asigurare pentru răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de circulație (RCA) a autovehiculelor înmatriculate, respectiv 75%, precum și necesitatea îmbunătățirii de urgență a stării tehnice a parcului de vehicule rutiere,

înțelegând că amânarea adoptării reglementărilor convenite cu Uniunea Europeană pune în pericol semnarea de către România a Acordului multilateral de garantare (MGA),

întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare este insuficient pentru recurgerea la calea procedurii legislative parlamentare ordinare sau extraordinare,

în considerarea situației extraordinare create prin insuficienta reglementare a problematicii asigurării vehiculelor supuse înmatriculării,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administrației și Internelor constituie și administrează baza de date națională integrată a vehiculelor rutiere înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român și Oficiul Național al Registrului Comerțului cu datele specifice acestora, referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, vehiculele care au efectuată inspecția tehnică periodică, respectiv la radierea persoanelor juridice.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român și Oficiul Național al Registrului Comerțului au obligația de a transmite Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor datele prevăzute la alin. (1) în maximum 20 de zile de la încheierea asigurării sau, după caz, de la efectuarea inspecției tehnice periodice respective. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(3) În vederea realizării obligațiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și ale Registrului Auto Român, prevăzute la alin. (2), societățile de asigurări și societățile autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate să comunice acestor instituții datele prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la încheierea asigurării, respectiv a efectuării inspecției tehnice a vehiculului, precum și listele cu vehiculele pentru care aceste condiții au fost îndeplinite anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și nu au expirat până la data respectivă.

(4) Modalitățile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale instituțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocoale încheiate între acestea în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar informațiile se transmit cu titlu gratuit.

(5) Condițiile și modalitățile de comunicare a datelor prevăzute la alin. (1), precum și termenele și forma în care trebuie transmise aceste date se stabilesc prin norme emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administrației și Internelor efectuează periodic, dar cel mult trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligațiile referitoare la încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de circulație auto, denumită în continuare asigurare, respectiv la efectuarea inspecției tehnice periodice, denumită în continuare inspecție tehnică, precum și cu cel de vehicule aparținând persoanelor juridice, pe baza datelor primite în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Prima comparare prevăzută la alin. (1) se efectuează cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu această ocazie, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor trimite de îndată informări tuturor persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu sunt asigurate sau nu au efectuată inspecția tehnică, cu privire la consecințele juridice ale neîndeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a obligațiilor legale corespunzătoare.

(3) Informările prevăzute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu și, după caz, de reședință ori la sediile proprietarilor de vehicule înmatriculate.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 90 de zile de la data expirării inspecției tehnice sau a asigurării, se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor rutiere aflate în această situație. Suspendarea se aduce la cunoștință proprietarului vehiculului de îndată, în scris, de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor la care s-a efectuat înmatricularea.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplică și vehiculelor înmatriculate ale căror inspecții tehnice sau asigurări au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006.

(3) În cazul autovehiculelor pentru care, la data de 1 aprilie 2006, inspecția tehnică sau asigurarea a expirat de o perioadă mai mare de 90 de zile, înmatricularea se suspendă începând cu această dată.

(4) Beneficiază de neaplicarea suspendării în condițiile prevăzute la alin. (2) sau, după caz, alin. (3) persoanele care au primit informările prevăzute la art. 2 alin. (2) și care până la data de 31 martie 2006 prezintă la Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condițiile legii, a asigurării sau/și, după caz, a efectuării inspecției tehnice.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Suspendarea înmatriculării instituită în condițiile art. 3 încetează la data la care proprietarul vehiculului prezintă la Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condițiile legii, a asigurării sau/și, după caz, a efectuării inspecției tehnice.

(2) Suspendarea înmatriculării se revocă de drept în cazul în care proprietarul vehiculului face dovada că, la data instituirii suspendării, îndeplinea toate condițiile prevăzute de lege cu privire la asigurare și inspecția tehnică.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la desființarea unei persoane juridice care deține vehicule înscrise în circulație, înmatricularea acestora se suspendă din oficiu, până la data reînmatriculării sau, după caz, a radierii în condițiile legii.

(2) Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unități administrativ-teritoriale în condițiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, se radiază de drept din evidențele Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, pe baza dispoziției primarului prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligația de a comunica dispozițiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în termen de 3 zile de la emiterea acestora.

Art. 6. - Modificări (1)

În cazul vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, nu au fost preschimbate până la data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se suspendă din oficiu, dacă proprietarul nu solicită preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 7. -

(1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor a căror înmatriculare a fost suspendată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). Modificări (1)

(2) Neîndeplinirea de către societățile de asigurări și societățile autorizate să efectueze inspecții tehnice periodice ale vehiculelor a obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) atrage atenționarea în scris a persoanelor juridice vinovate. Încălcarea de către acestea în mod repetat a obligațiilor menționate se sancționează cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizării de a practica asigurările obligatorii RCA sau de a efectua inspecția tehnică periodică. Modificări (1)

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de polițiști anume desemnați, iar sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau, după caz, de către Registrul Auto Român.

Art. 8. -

Cheltuielile necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, referitoare la transmiterea comunicărilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 3 alin. (1), se suportă din bugetul alocat Ministerului Administrației și Internelor pentru Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul autovehiculelor cu valoare istorică și al celor destinate doar participării la competiții sportive oficiale.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 21 decembrie 2005.

Nr. 189.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...