Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Urgența prezentului act normativ este determinată de necesitatea asigurării, de la data de 1 ianuarie 2006, din fondurile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, a serviciilor medicale acordate persoanelor care suferă de boli profesionale, în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu ori prin cabinetele de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor.

Având în vedere faptul că nealocarea unor sume cu această destinație ar determina neplata cheltuielilor salariale angajaților din aceste structuri, ceea ce ar conduce la conflicte sociale, precum și riscul de blocare a acordării serviciilor medicale și medicamentelor pentru asigurații care suferă de boli profesionale, este necesară introducerea noilor soluții de plată, care să asigure continuarea acordării asistenței medicale pentru acest segment de populație,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, costul prestațiilor și al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege și efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) și la art. 24 alin. (2), dar se aplică în cazurile confirmate după data de 1 ianuarie 2003."

2. După alineatul (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 și pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestații și servicii:

a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente;

b) servicii medicale în spitale, în secții sau clinici specializate pentru boli profesionale;

c) tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate;

d) servicii de chirurgie reparatorie;

e) cure balneoclimaterice;

f) dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice."

3. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 și care necesită dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, costurile acestora se suportă din fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale." Modificări (1)

4. După alineatul (2) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgențelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului."

5. La alineatul (1) al articolului 50, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenție chirurgicală în vederea recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice cauzate de accidente de muncă și boli profesionale."

6. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

"

Art. 62. -

(1) Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivel național.

(2) Activitățile de prevenire se realizează de către CNPAS, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege.

(3) Pentru activitățile de prevenire care nu se suportă de către sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, CNPAS abilitează persoane juridice în calitate de prestatori de servicii externe de prevenire.

(4) Criteriile privind abilitarea persoanelor juridice care au calitatea de prestatori de servicii externe de prevenire se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru coordonarea activității legate de prevenirea bolilor profesionale, precum și de verificare, în vederea decontării, a documentelor prin care s-a confirmat caracterul profesional al bolii, CNPAS organizează un compartiment de medicina muncii în cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă."

7. După alineatul (1) al articolului 63 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Personalul medical specializat în medicina muncii are și atribuții legate de depistarea, investigarea și stabilirea caracterului profesional al bolii."

8. La alineatul (2) al articolului 116, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) servicii medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor, persoanelor care suferă de boli profesionale." Modificări (1)

9. După alineatul (3) al articolului 116 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Lista serviciilor medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor se stabilește prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei." Modificări (1)

10. Articolul 135 va avea următorul cuprins:

"

Art. 135. - Modificări (1)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor referitoare la constituirea fondului inițial de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor medicale din secțiile/clinicile de boli profesionale și a cabinetelor de medicina muncii aflate în subordinea spitalelor, care se suportă, conform prevederilor prezentei legi, din fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, de la data de 1 ianuarie 2006.

(2) În anul 2005 finanțarea cheltuielilor secțiilor/clinicilor de boli profesionale și cabinetelor de medicina muncii se suportă de la bugetul de stat."

11. După articolul 1401 se introduce un nou articol, articolul 1402, cu următorul cuprins:

"

Art. 1402. -

Direcțiile de sănătate publică efectuează selectarea cazurilor de boală profesională prevăzute la art. 23 alin. (2) și trimit caselor teritoriale de pensii fișele de declarare BP2, completate în conformitate cu prevederile Legii protecției muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 noiembrie 2005.

Nr. 171.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...