Parlamentul României

Legea nr. 15/1995 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1995

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 1995 până la 22 mai 1996, fiind abrogat prin Lege 187/2012 și înlocuit de Lege 34/1996;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Masa lemnoasă ce se recoltează anual se stabilește în limita posibilității pădurilor, potrivit amenajamentelor silvice și în condițiile asigurării gospodăririi durabile a acestora.

Art. 2. -

Pentru anul 1995, volumul maxim de masă lemnoasă ce se va recolta este de 14,4 milioane metri cubi, din care:

a) 10,4 milioane metri cubi pentru agenții economici, inclusiv pentru aprovizionarea populației din mediul urban;

b) 4,0 milioane metri cubi pentru aprovizionarea populației din mediul rural.

Art. 3. -

Volumul maxim de 14,4 milioane metri cubi masă lemnoasă, aprobat pentru anul 1995, se va recolta astfel:

a) până la 13,6 milioane metri cubi, din pădurile administrate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva";

b) până la 0,4 milioane metri cubi, din pădurile proprietate privată;

c) până la 0,4 milioane metri cubi, din pășunile împădurite, din aliniamente de arbori și din păduri sau terenuri cu vegetație forestieră, administrate de persoane juridice, altele decât Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva".

Art. 4. -

Volumul de masă lemnoasă provenit din doborâturi și rupturi produse de factorii naturali, precum și cel rezultat în urma fenomenului de uscare anormală, altul decât cel luat în considerare inițial la data aprobării volumului anual, va fi valorificat cu prioritate, reținându-se un volum echivalent din masa lemnoasă pe picior, prevăzută la tăiere.

Art. 5. -

Masa lemnoasă destinată agenților economici se vinde prin licitație.

Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" și personalul acesteia nu vor putea participa, direct sau indirect, la licitație.

Masa lemnoasă destinată pentru aprovizionarea populației din mediul rural se vinde la prețuri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Masa lemnoasă care nu a putut fi valorificată prin licitații se va putea vinde prin negociere directă între agenții economici.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitațiilor. Pe perioada recoltării masei lemnoase contractate de către agenții economici, Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva" are obligația să asigure accesibilitatea pe drumurile forestiere.

Exploatarea volumului de masă lemnoasă prevăzut la alin. 1 se va face cu respectarea regulilor silvice de exploatare. Încălcarea acestora se sancționează cu retragerea autorizației de exploatare și stabilirea răspunderii legale.

Art. 6. -

Limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la cap. VII din Legea nr. 2/1987 și la cap. VI din Legea nr. 26/1976, nemodificate prin Legea nr. 12/1994, se majorează de 50 de ori.

Art. 7. -

Săvârșirea de acte de comerț intern, în mod nelegal, cu material lemnos, constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă de la 500.000 la 2.000.000 lei, dacă fapta, datorită împrejurărilor în care a fost săvârșită, nu constituie infracțiune.

Materialul lemnos comercializat nelegal se confiscă.

Art. 8. -

Nomenclatorul și cantitățile de cherestea, furnire și celuloză care pot fi exportate se stabilesc de Guvern, în funcție de asigurarea necesităților economiei.

Art. 9. -

Se interzice exportul, peste cantitățile contingentate, al produselor prevăzute în anexa nr. 1, precum și exportul produselor lemnoase prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta lege.

Art. 10. -

Încălcarea prevederilor art. 8 și 9 din prezenta lege constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000.000 la 25.000.000 lei.

Materialul lemnos și fibros care a făcut obiectul infracțiunii se confiscă.

Când confiscarea nu se poate efectua în natură, se va dispune confiscarea echivalentului valoric în valută, iar dacă aceasta nu se mai poate realiza, se va dispune obligarea la plată a echivalentului în lei al valutei, la cursul zilei de la data constatării faptei.

Art. 11. -

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Art. 12. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 11 din Legea nr. 2/1987, art. 2 din Legea nr. 13/1990, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 9 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 24 februarie 1995.

Nr. 15.

ANEXA Nr. 1

PRODUSE LEMNOASE CONTINGENTATE*)

*) Interdicția de contingentare nu se aplică în cazul în care marfa se exportă în cadrul unui contract de instalații complexe, de construcții-montaj sau ca ambalaj pentru alte produse finite.

1. Cherestea de rășinoase, fag, esențe moi și tari

2. Furnire

3. Celuloză

4. Palete simple, europaleți, palete și lăzi.

ANEXA Nr. 2

PRODUSE LEMNOASE INTERZISE LA EXPORT

1. Bușteni, căpriori, lemn de mină, traverse de cale ferată, bile-manele

2. Lemn de foc și pentru celuloză

3. Cherestea de stejar și esențele valoroase (nuc, paltin, cireș, ulm și frasin)

4. Paleții, europaleții, box-paleții, confecționați din stejar.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...