Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 07.12.2005

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Art. 1. -

Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare bănești sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internaționale, scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale și înțelegeri încheiate cu guverne străine sau cu organisme internaționale;

b) finanțarea să fie asigurată din ajutoare bănești ori împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine sau de organisme internaționale, din fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de România sub formă de bunuri și de servicii și/sau din contribuția publică națională prevăzută la art. 1 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1)

Pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare bănești sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, precum și din donații ale persoanelor fizice, scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) să se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotărâri ale Guvernului ori prevăzute în acorduri, protocoale și înțelegeri încheiate cu organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, cu excepția celor realizate din donații ale persoanelor fizice; Referințe în jurisprudență (1)

b) obiectivele sau proiectele să fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apărare a sănătății, de apărare a țării sau a siguranței naționale, cultural, artistic, educativ, științific, sportiv, de protecție și ameliorare a mediului, de protecție și conservare a monumentelor istorice și de arhitectură; Referințe în jurisprudență (1)

c) finanțarea să fie asigurată din ajutoare bănești sau din împrumuturi nerambursabile ale organizațiilor nonprofit și de caritate din străinătate și din țară și/sau din donații ale persoanelor fizice. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 3. -

(1) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, poate fi realizată prin următoarele modalități:

a) prin restituirea taxei pe valoarea adăugată, potrivit art. 149 alin. (9) din Codul fiscal, către beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, conform procedurii prevăzute la art. 4; Referințe în jurisprudență (2)

b) prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii/prestatorii care participă la realizarea obiectivelor sau proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2, denumiți în continuare contractori, și de către furnizorii sau prestatorii acestora, denumiți în continuare subcontractori, a bunurilor livrate și a serviciilor prestate. Facturarea fără taxa pe valoarea adăugată se poate efectua astfel:

1. pe baza unui certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, solicitat de către beneficiarii fondurilor sau, după caz, de către agenția de implementare, conform procedurii stabilite la art. 5, pentru contractorii și subcontractorii înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în România. Contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite în străinătate, astfel cum sunt definite la art. 151 alin. (2) din Codul fiscal, pot fi menționați în certificatul de scutire dacă și-au desemnat un reprezentant fiscal în România, în caz contrar aplicându-se prevederile pct. 2. Facturarea se efectuează de către subcontractori către contractori și de către contractori către beneficiarii fondurilor, menționându-se pe factură, atunci când este cazul, și agenția de implementare prin care se face plata;

2. contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite în străinătate, care desfășoară în exclusivitate operațiuni scutite cu drept de deducere în România și nu au optat pentru desemnarea unui reprezentant fiscal în România, potrivit art. 151 alin. (4) din Codul fiscal, vor factura direct fără taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate, fără a fi înscriși în certificatul de scutire. În astfel de situații, în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată vor fi înscriși, după caz, numai contractorii/subcontractorii înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în România;

3. pentru livrările de bunuri finanțate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 și 2, cât și din alte surse de finanțare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere, contractorii/subcontractorii care sunt persoane impozabile stabilite în străinătate au obligația să își desemneze un reprezentant fiscal în România, aplicându-se prevederile pct. 1;

c) scutirea de taxă pe valoarea adăugată, acordată direct beneficiarilor în următoarele situații:

1. pentru serviciile de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, prestate de către persoane impozabile stabilite în străinătate, indiferent dacă acestea și-au desemnat sau nu și-au desemnat un reprezentant fiscal în România, pentru care se aplică obligatoriu taxare inversă. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator și cu documente din care să rezulte că finanțarea este asigurată din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 și 2. În situația în care persoane impozabile stabilite în străinătate realizează servicii de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, acestea pot să își desemneze un reprezentant fiscal în România, conform art. 151 alin. (4) din Codul fiscal. Pentru prestări de servicii de natura celor prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finanțate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 și 2, cât și din alte surse de finanțare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată, beneficiarii sunt scutiți numai pentru partea finanțată din fondurile prevăzute la art. 1 și 2, iar pentru partea finanțată din alte surse de finanțare se aplică prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

2. pentru serviciile pentru care se aplică taxare inversă întrucât persoana impozabilă stabilită în străinătate nu și-a desemnat un reprezentant fiscal în România, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxă pe valoarea adăugată cu factura emisă de către prestator, cu documente din care să rezulte că finanțarea este asigurată din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 și 2 și cu o declarație pe propria răspundere a persoanei impozabile stabilite în străinătate că nu și-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Dacă persoana impozabilă stabilită în străinătate și-a desemnat un reprezentant fiscal în România, nu se aplică taxare inversă pentru operațiunile prevăzute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv operațiunile trebuie derulate prin reprezentant fiscal, fiind aplicabile prevederile lit. b) pct. 1 în vederea scutirii de taxă pe valoarea adăugată;

3. dacă contractorul/subcontractorul, persoană impozabilă stabilită în străinătate, nu și-a desemnat un reprezentant fiscal în România pentru prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finanțate atât din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 și 2, cât și din alte surse de finanțare pentru care nu se aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată, beneficiarii sunt scutiți pentru partea finanțată din fondurile nerambursabile prevăzute la art. 1 și 2, iar pentru partea finanțată din alte surse se aplică prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

(2) Nu este obligatoriu ca noțiunile contractor și subcontractor să se regăsească ca atare în contractele încheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2. Agențiile de implementare definesc părțile implicate în aceste operațiuni, respectiv beneficiari, contractori și subcontractori, în înțelesul prezentelor norme, în funcție de cerințele fiecărei unități finanțatoare, în documentația ce însoțește cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată. Dacă contractorii/subcontractorii sunt asocieri în participațiune, inclusiv cele de tip consortium sau joint venture, se aplică prevederile pct. 57 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) dacă livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asigurată de o asociere în participațiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituită exclusiv din persoane impozabile române, în sensul taxei pe valoarea adăugată contractor/subcontractor este considerat a fi asociatul activ care va fi înscris în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată;

b) dacă livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asigurată de o asociere în participațiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituită din persoane impozabile române și persoane impozabile stabilite în străinătate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite în străinătate, se aplică următoarele reguli:

1. în situația în care prin contractul de asociere se prevede că asocierea nu este reprezentată față de terți prin asociatul activ, ci acționează în nume propriu în contul asociaților, asocierea fiind înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, aceasta este contractor/subcontractor în sensul taxei pe valoarea adăugată și va fi înscrisă în certificatul de scutire;

2. în situația în care prin contractul de asociere se prevede că asocierea este reprezentată față de terți prin asociatul activ, acesta este contractor/subcontractor în sensul taxei pe valoarea adăugată și, dacă este o persoană impozabilă stabilită în România, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, va fi înscris în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată. Dacă asociatul activ desemnat prin contract este persoană impozabilă stabilită în străinătate, acesta este contractor sau subcontractor în sensul taxei pe valoarea adăugată și va aplica prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată;

3. în situația în care prin contractul de asociere se prevede că fiecare asociat acționează în nume propriu și nu în numele asocierii, fiecare membru din asociație este considerat contractor sau, după caz, subcontractor. În cazul asociaților, persoane impozabile stabilite în România, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, aceștia vor fi înscriși în certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată. În cazul asociaților, persoane impozabile stabilite în străinătate, în funcție de natura operațiunii și a fondurilor de finanțare se aplică prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxă pe valoarea adăugată.

(3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 2, beneficiar al fondurilor, în sensul prezentelor norme, poate fi considerat, după caz: entitatea care primește fondurile respective și realizează obiectivele/proiectele prevăzute la art. 2 sau unitatea care gestionează fondurile respective și realizează finanțarea obiectivelor/proiectelor pentru unul sau mai mulți beneficiari. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), se efectuează de organele fiscale teritoriale la cererea beneficiarilor.

(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se depun la organul fiscal teritorial la care sunt înregistrați titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu până la finele lunii următoare încheierii unui trimestru, și vor fi însoțite numai de documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată. Nedepunerea în termen și necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea beneficiarilor, ministrul finanțelor publice poate aproba repunerea în termen a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, în situația în care aceasta și/sau documentele justificative nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (2). Cererile de repunere în termen trebuie depuse la organul fiscal teritorial împreună cu documentele justificative, în termen de cel mult un an de la data expirării termenului prevăzut la alin. (2). Organele fiscale teritoriale vor analiza dacă sunt îndeplinite toate condițiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute de prezentele norme, și dacă există motive temeinic justificate pentru solicitarea repunerii în termen. În urma analizei organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:

a) dacă sunt îndeplinite condițiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată și consideră justificată solicitarea, vor întocmi o notă cu propunerea de repunere în termen, care va fi transmisă Direcției generale legislație impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea înaintării spre aprobare ministrului finanțelor publice;

b) dacă nu consideră justificată solicitarea sau nu sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, vor comunica solicitanților motivele respingerii cererii de repunere în termen.

(4) Documentația necesară pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată trebuie să cuprindă: Referințe în jurisprudență (1)

a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală al solicitantului;

c) facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor de bunuri și/sau servicii pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată;

d) dovada plății până la data soluționării cererii pentru bunurile sau serviciile achiziționate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (dispoziții de plată, dispoziții de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitanțe, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plată);

e) documente din care să rezulte modalitatea de finanțare, însoțite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

f) adresa din partea agenției de implementare prin care sunt definite părțile implicate în derularea operațiunilor, respectiv beneficiari, contractori și subcontractori, în înțelesul prezentelor norme, după caz;

g) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori și/sau subcontractori.

(5) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se realizează conform prevederilor ordinului ministrului finanțelor publice privind aprobarea procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, prevăzute de Codul fiscal.

Art. 5. -

(1) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, se eliberează la cererea beneficiarilor fondurilor, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, de către direcția generală a finanțelor publice județeană sau a municipiului București, la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, sau, după caz, de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili. În situația în care există un contract și, respectiv, un contractor pentru mai mulți beneficiari, certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată se poate elibera agenției de implementare, care este obligată să înștiințeze în scris organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe beneficiarii fondurilor asupra faptului că pentru contractul în cauză certificatul de scutire nu va fi solicitat de beneficiarii fondurilor.

(2) Beneficiarii fondurilor prevăzute la art. 1 și 2 sau, după caz, agențiile de implementare trebuie să prezinte următoarea documentație în vederea eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată:

a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată;

b) copii de pe documentele care atestă calitatea de plătitor de taxă pe valoarea adăugată a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, după caz;

c) documente din care să rezulte modalitatea de finanțare, conform art. 1 și 2, însoțite de traducerea autorizată a acestora, după caz;

d) copie de pe contractele încheiate cu contractorii, însoțite de traducerea autorizată, după caz, sau cel puțin traducerea acordului de contract și a ofertei financiare, care poate fi numită și buget detaliat, lista de cantități, lista de prețuri sau programul plăților;

e) copii de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractorii;

f) atunci când există o agenție de implementare, aceasta trebuie să elibereze o adresă prin care sunt definite părțile implicate în derularea operațiunilor, respectiv beneficiari, contractori și subcontractori, în înțelesul prezentelor norme, și în care se menționează persoana care solicită certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată, respectiv beneficiarul fondurilor sau agenția de implementare. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberat este valabil pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de la data eliberării pe toată durata de realizare a obiectivului/proiectului și, după caz, pentru facturi emise după finalizarea obiectivelor/proiectelor, dacă se face dovada existenței sursei de finanțare din fondurile prevăzute la art. 1 și 2. În situația în care, ulterior eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată, se schimbă contractorii sau subcontractorii ori se suplimentează fondurile inițiale sau se încheie contracte noi cu contractori și subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul inițial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea condițiilor prevăzute de prezentele norme, menționându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă.

(4) Furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligația să menționeze pe factură numărul și data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 6. -

(1) Pentru operațiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată se aplică prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) în cazul beneficiarilor care nu sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată și prevederile alin. (2) în cazul beneficiarilor înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

(2) Beneficiarii înregistrați ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, care nu au solicitat certificate de scutire de taxă pe valoarea adăugată pentru contractori și subcontractori, au dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor destinate realizării obiectivelor și proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2.

Art. 7. -

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili au obligația să țină evidența certificatelor de scutire de taxă pe valoarea adăugată, eliberate conform prezentelor norme, într-un registru de evidență numerotat și parafat, să întocmească lunar lista cuprinzând contractorii și subcontractorii înscriși în certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată eliberate în cursul lunii expirate și să o transmită, până la data de 5 a lunii următoare, organelor fiscale teritoriale la care aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe.

Art. 8. -

Cazurile în care aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru bunurile și serviciile finanțate din fondurile prevăzute la art. 1 și 2 nu se poate realiza în condițiile prevăzute de prezentele norme vor fi soluționate de către Comisia fiscală centrală.

Art. 9. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentele norme.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la norme

CERERE
de restituire a taxei pe valoarea adăugată

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  1. Denumirea solicitantului ................................................................
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  2. Sediul/Adresa:
  localitatea ........................, str. ........................... nr. ................,
sectorul ......, codul poștal ...... codul fiscal ........, județul ...........................
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată, în sumă de ............ plătită pentru bunurile și serviciile achiziționate, cu finanțare asigurată din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, după caz.

Anexăm următoarele documente (se marchează cu x):

- factură fiscală []
- alte documente legal aprobate []
- documente de plată []

Restituirea este aferentă obiectivului/proiectului ..........................

Solicităm restituirea în contul nr. ...., deschis la ........................

Finanțarea este asigurată din ...............................................

Conducătorul unității,
Semnătura ...........................

ANEXA Nr. 2 la norme

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală a finanțelor publice

a județului ............/municipiului București

(Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)

CERTIFICAT
de scutire de taxa pe valoarea adăugată nr. ....../data ............

  În conformitate cu art. 143 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, se acordă scutire de taxa pe valoarea adăugată
......................................................... pentru bunurile livrate
 (denumirea beneficiarului sau agenției de implementare)
și serviciile prestate de următorii contractori și/sau subcontractori:
  1.  Contractor .................. contract nr. .................. valoare ................
  1.1. Subcontractor ............... contract nr. .................. valoare ................
  1.2. Subcontractor ............... contract nr. .................. valoare ................
  2.  Contractor .................. contract nr. .................. valoare ................
  2.1. Subcontractor ............... contract nr. .................. valoare ................
  2.2. Subcontractor ............... contract nr. .................. valoare ................
privind obiectivul/proiectul ..................................................................
finanțat de ...................................................................................
pentru beneficiarii*):
  1. ........................................................
  2. ........................................................
  3. ........................................................
  Contractorii și/sau subcontractorii vor factura fără taxa pe valoarea adăugată bunurile
livrate și serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe
valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri și servicii destinate realizării
contractelor.
  Pe factură se vor înscrie numărul și data prezentului certificat, denumirea beneficiarului
obiectivului/proiectului și după caz, a agenției de implementare.

                   Director executiv,
                 .............................

*) se va completa numai în cazul eliberării certificatului agenției de implementare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...