Parlamentul României

Legea nr. 364/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51 din 9 iunie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 20 iunie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul unic, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 și 13, cu următorul cuprins:

"

11. La articolul 3, litera f) va avea următorul cuprins:

«f) prezintă Guvernului, prin intermediul Direcției armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene, rapoarte de analiză a situației, tabele de corespondență și evaluarea modului de implementare a legislației armonizate».

12. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. -

Institutul European din România asigură, fără plată, în condițiile legii, servicii, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 3 și 4, autorităților administrației publice centrale și locale și instituțiilor publice, pe baza priorităților stabilite de Direcția armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene și în limita resurselor financiare disponibile.»

13. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 8. -

(1) Consiliul de administrație al Institutului European din România este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

- președintele consiliului de administrație și alți 2 membri, numiți de primul-ministru, la propunerea Direcției armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene; și

- câte un membru numit de Comisia pentru integrare europeană a Parlamentului, Academia Română, organizațiile patronale reprezentative la nivel național și, respectiv, de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național»."

2. La articolul unic punctul 3, alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"

(4) Personalul Institutului European din România angajat în coordonarea și revizia traducerii acquis-ului comunitar în limba română și a legislației românești în limbile de lucru ale Uniunii Europene, precum și personalul institutului angajat în coordonarea activităților de comunicare, formare și cercetare în afaceri europene beneficiază de un spor pentru desfășurarea unei activități de interes național, în cuantum de 15% din salariul de bază."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 13 decembrie 2005.

Nr. 364.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...