Parlamentul României

Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social

Modificări (9), Puneri în aplicare (2), Respingeri (1), Referințe (8), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 1995 până la 31 decembrie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 416/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Ajutorul social

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Familiile, precum și persoanele singure, fără venituri sau cu venituri mici, beneficiază de ajutor social ca formă de protecție socială.

(2) Instituirea ajutorului social se întemeiază pe principiul solidarității sociale.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soțul, soția și copiii lor minori care au domiciliul comun; fac parte din familie și copiii necăsătoriți, care au domiciliul comun cu părinții și care urmează cursuri la zi, în instituții de învățământ care funcționează potrivit legii, până la terminarea acestora, dar fără să depășească vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul acelora care urmează studii superioare, cu o durată de școlarizare mai mare de 5 ani. Reviste (1)

(2) Termenul familie desemnează și persoana necăsătorită, care domiciliază împreună cu copilul său.

(3) Prin termenul copii se înțelege copiii proveniți din căsătoria soților, copiii unuia dintre soți, copiii adoptați, precum și copiii încredințați potrivit legii unuia sau ambilor soți. Reviste (1)

(4) Pot beneficia de ajutorul social reglementat de prezenta lege și familiile sau persoanele singure, cetățeni ai altor state, sau apatrizi, care au reședința în România, în condițiile legislației române.

Secțiunea a 2-a Stabilirea dreptului la ajutor social și plata acestuia

Art. 3. -

(1) Ajutor social se acordă familiilor cu venituri nete lunare de până la:

a) 81.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; Modificări (1)

b) 113.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; Modificări (1)

c) 142.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; Modificări (1)

d) 169.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; Modificări (1)

e) câte 25.000 lei pentru fiecare altă persoană care face parte din familie în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(2) Ajutorul social se acordă și persoanelor singure ale căror venituri nete lunare sunt sub 45.000 lei. Modificări (11)

(3) Veniturile nete lunare prevăzute la alin. (1) și (2) se majorează cu 5.000 lei pentru fiecare membru din familie care face dovada că lucrează în baza unui contract individual de muncă, a unei convenții civile sau că realizează venituri din activități pe cont propriu. Modificări (11)

Art. 4. -

(1) Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între sumele prevăzute la art. 3 și venitul net lunar al familiei respective.

(2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 5.000 lei, se acordă 5.000 lei. Modificări (11)

Art. 5. -

(1) Persoanele apte de muncă, care nu sunt salariate și nu realizează venituri din alte activități, se iau în considerare ca membri de familie la determinarea nivelului de venituri pe familie numai dacă fac dovada că s-au prezentat la oficiul forțelor de muncă pentru încadrare și nu au refuzat un loc de muncă, precum și că au urmat sau urmează cursurile de calificare ce li s-au recomandat sau la care au fost înscrise.

(2) Nu are obligația de a face dovada prevăzută la alin. (1):

a) persoana care are în îngrijire, potrivit legii, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani;

b) persoana care urmează forme de învățământ la zi, prevăzute de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani, respectiv 26 de ani;

c) persoana care îndeplinește condițiile legale de pensionare la cerere.

Art. 6. - Referințe (1)

(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din creanțe legale sau din convenții civile de întreținere aflate în executare, precum și ajutoare și indemnizații cu caracter permanent, acordate potrivit legii, cu excepția burselor de merit pentru elevi și studenți și a ajutorului care se acordă soțiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe naturale, industriale sau civile, produse de acestea, precum și veniturile care se pot obține din valorificarea bunurilor respective, sub condiția păstrării locuinței și a bunurilor necesare nevoilor familiale.

Art. 7. -

(1) Ajutorul social se stabilește pe bază de cerere, însoțită de actele doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Lipsa sau, după caz, existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se face numai de către unul dintre membrii familiei, care are capacitatea de exercițiu al drepturilor civile. În cazurile prevăzute de lege, cererea poate fi întocmită de curatorul sau tutorele persoanei îndreptățite.

(4) Titularul ajutorului social este persoana care a făcut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.

Art. 8. -

(1) Cererea de acordare a ajutorului social, declarația privind veniturile realizate de membrii familiei, precum și celelalte acte doveditoare se depun și se înregistrează la primarul localității în a cărei rază teritorială domiciliază titularul.

(2) În cazul cetățenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localității în a cărei rază teritorială aceștia au reședința.

Art. 9. -

(1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) În vederea soluționării cererii de ajutor social, primarul poate dispune efectuarea anchetei sociale.

Art. 10. -

(1) Stabilirea și plata ajutorului social se fac prin dispoziția primarului, pe baza documentației prezentate de serviciile publice de specialitate. Dispoziția primarului se comunică titularului ajutorului social în termen de 15 zile de la emitere.

(2) Plata ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea la primarul localității.

Art. 11. -

(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziția primarului și se comunică atât noului titular al ajutorului social, cât și celui înlocuit.

(2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziția primarului se comunică și acestora.

Secțiunea a 3-a Obligațiile beneficiarilor

Art. 12. -

(1) Titularul ajutorului social are obligația să comunice, în scris, primarului orice modificare intervenită cu privire la veniturile și la numărul membrilor familiei în termen de 30 de zile.

(2) În cazul când eventualele modificări nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se menține pe o durată de cel mult 3 luni. Modificări (10)

Art. 13. -

(1) Persoanele apte de muncă, beneficiare ale dreptului de ajutor social, prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligația să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că au solicitat la oficiile forțelor de muncă repartizarea în muncă sau că nu au refuzat nejustificat să dea curs unei repartizări pentru orice loc de muncă oferit.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) atrage, după caz:

a) suspendarea plății ajutorului social în cazul beneficiarului unic;

b) modificarea plafonului de venit, respectiv modificarea cuantumului ajutorului social, prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Suspendarea plății ajutorului social și, după caz, modificarea plafonului de venit se fac prin dispoziția primarului și se comunică titularului în termen de 15 zile.

(4) Suspendarea plății ajutorului social sau modificarea plafonului de venit se face începând cu a doua lună din trimestrul în care nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute la art. 13 alin. (1).

Art. 14. -

Prezentarea de către titularul ajutorului social a dovezilor prevăzute la art. 13 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plății ori a modificării plafonului de venit, are ca efect încetarea suspendării plății drepturilor și, după caz, recalcularea plafonului de venit. Titularul ajutorului social va primi drepturile aferente perioadei în care plata a fost suspendată sau modificată.

Art. 15. -

Plata ajutorului social încetează în următoarele situații:

a) în cazul în care beneficiarii ajutorului social nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;

b) în cazul în care plata dreptului a fost suspendată și în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plății nu au fost depuse dovezi că sunt întrunite cerințele prevăzute la art. 13 alin. (1).

Art. 16. -

(1) Încetarea plății sau, după caz, modificarea cuantumului ajutorului social se stabilește prin dispoziția primarului.

(2) Dispozițiile prevăzute la alineatul precedent produc efecte de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii pentru modificarea ajutorului social sau emiterii dispoziției în cazul când modificarea s-a efectuat din inițiativa primarului.

Art. 17. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor social se recuperează de la beneficiar în termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plății.

(2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau parțial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condițiile Codului muncii, de la persoanele vinovate de efectuarea plății, pe o perioadă de cel mult 3 ani.

(3) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de ajutor social se face prin dispoziția primarului, care se comunică în termen de 15 zile.

(4) Dispoziția de recuperare constituie titlu executoriu din momentul comunicării.

(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Ajutorul care se acordă soțiilor celor care satisfac
serviciul militar obligatoriu și indemnizația de naștere

Art. 18. -

(1) Soțiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care realizează venituri mai mici decât salariul minim brut pe țară, din care se scade impozitul, beneficiază, la cerere, de un ajutor lunar, dacă se găsesc într-una dintre următoarele situații:

a) sunt gravide, începând cu luna a patra de sarcină;

b) au copii în vârstă de până la 7 ani;

c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate.

(2) Stabilirea și plata ajutorului pentru soțiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare județene sau ale sectoarelor municipiului București.

(3) Cuantumul ajutorului lunar este de 10.800 lei, iar acordarea acestuia nu afectează plata ajutorului social stabilit în condițiile prezentei legi. Modificări (6)

Art. 19. -

(1) Începând cu cea de-a doua naștere, mamele au dreptul la o indemnizație în cuantum de 100.000 lei pentru fiecare copil născut. Modificări (5)

(2) Plata indemnizației de naștere se stabilește prin dispoziția primarului localității în a cărei rază teritorială domiciliază persoana îndreptățită.

Art. 20. -

Fondurile necesare plății ajutorului pentru soțiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă de la bugetul de stat, iar indemnizațiile de naștere se plătesc din bugetele locale, din sumele defalcate cu această destinație din bugetul de stat.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 21. -

Fondurile necesare plății ajutorului social se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, din veniturile proprii și din sumele defalcate cu această destinație din bugetul de stat.

Art. 22. -

Guvernul și primarii pot acorda ajutoare de urgență, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor sau altor cauze temeinic justificate.

Art. 23. - Referințe (1)

(1) În vederea constituirii surselor necesare acoperirii dreptului de ajutor social prevăzut de prezenta lege, în anul 1995, se instituie taxa de trecere a frontierei pentru cetățenii români care se deplasează în străinătate în scop turistic sau personal.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) se stabilește la nivelul de 15.000 lei pentru fiecare ieșire din țară și, respectiv, 5.000 lei în cazul micului trafic de frontieră.

Art. 24. -

Sunt scutite de la plata taxei prevăzute la art. 23:

a) persoanele beneficiare ale ajutorului social stabilit prin prezenta lege;

b) elevii și studenții care studiază în străinătate, pentru deplasările făcute cu această ocazie;

c) bolnavii care călătoresc în scopul de a beneficia de tratament medical, precum și însoțitorii la care aceștia au dreptul, potrivit legii;

d) soțul supraviețuitor, precum și rudele până la gradul al patrulea inclusiv, ale persoanei decedate în străinătate, în scopul deplasării efectuate cu ocazia decesului.

Art. 25. -

(1) Ajutoarele și indemnizațiile prevăzute în prezenta lege nu se impozitează.

(2) La stabilirea altor drepturi și obligații, prevăzute de normele legale în vigoare, nu se ia în considerare ajutorul social, cu excepția obligației legale de întreținere.

Art. 26. -

Ajutoarele și indemnizațiile prevăzute în prezenta lege pot fi executate silit numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum și pentru plata obligațiilor legale de întreținere.

Art. 27. -

(1) Dispoziția primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea dreptului la ajutorul social, schimbarea titularului acestuia, precum și cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca pe calea contenciosului administrativ.

(2) Cererile, acțiunile și căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 28. -

Limitele de venituri și nivelul drepturilor prevăzute de prezenta lege se indexează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. -

Primarii vor comunica, lunar, numărul beneficiarilor și cheltuielile efectuate, direcțiilor județene de muncă și protecție socială și Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București.

Art. 30. -

Direcțiile județene de muncă și protecție socială și Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București verifică respectarea prevederilor prezentei legi. Rezultatele verificării se comunică prefectului.

Art. 31. -

(1) Normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi și modalitățile de plată a drepturilor reglementate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Cheltuielile administrative necesare pentru aplicarea prezentei legi se includ în bugetul de stat, respectiv în bugetele locale.

Art. 32. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare împlinirii termenului de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 18-27 din Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere; art. 12 alin. 2 lit. a) din H.C.M. nr. 454/1957 privind asistența bătrânilor pensionari și nepensionari, astfel cum a fost modificată prin art. VII din Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la pensii, asigurări sociale și ocrotiri sociale. Respingeri (1), Jurisprudență (1)

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
IOAN GAVRA

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 24 iunie 1995.

Nr. 67.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...